MSI GE620DX

To­to je čis­tokrv­ný hráč, a to naj­mä vďa­ka vý­bor­né­mu gra­fic­ké­mu či­pu NVI­DIA Ge­For­ce GT555M s 2 GB vlas­tnej pa­mä­te. Ale to nie je všet­ko. Je sí­ce zná­me, že MSI sa orien­tu­je naj­mä na ce­nu, ale ten­to­raz je to útok na je­den z naj­lep­ších po­me­rov ce­ny a po­dá­va­né­ho har­dvé­ro­vé­ho vý­ko­nu v ro­ku 2012. V ce­ne pod 1000 eur to­tiž MSI po­nú­ka štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s 8 GB RAM, veľ­ký pev­ný disk, full HD dis­plej a her­nú gra­fi­ku. Ško­da ab­sen­cie Blu-ray či pod­po­ry 3D zob­ra­zo­va­nia, to by nám už tak tro­cha pad­la sán­ka.

Di­zajn

Di­zaj­no­vo no­vin­ka z di­el­ne MSI ne­pat­rí k luxus­ným no­te­boo­kom, no roz­hod­ne ani k tým naj­lac­nej­ším. Plas­ty sú pou­ži­té zvnút­ra aj zvon­ka, klá­ves­ni­ca má tro­cha vý­raz­nej­šiu spät­nú reak­ciu. No ne­mož­no po­ve­dať, že by konštruk­čné spra­co­va­nie bo­lo la­bil­né ale­bo zlé. Her­ný št­ýl sa ro­bí tro­cha inak ako zvý­raz­ne­ný­mi šíp­ka­mi na klá­ves­ni­ci či her­ný­mi tla­čid­la­mi. Vý­rob­cu chvá­li­me za dopl­nko­vé tla­čid­lá a dos­ta­toč­ne veľ­ký, ako­by per­fo­ro­va­ný touch­pad. Ne­chý­ba webo­vá ka­me­ra s roz­lí­še­ním 2 Mpix či nu­me­ric­ká časť klá­ves­ni­ce, dis­plej má lesk­lú povr­cho­vú úp­ra­vu. Tre­ba ho poch­vá­liť nie­len za tech­no­ló­giu Ci­ne­ma Pro, ale naj­mä za full HD roz­lí­še­nie. Ten­to 15,6-pal­co­vý hráč má nao­zaj pl­no­hod­not­né roz­lí­še­nie 1920 × 1080 pixelov, pre­to sa nám zda­la čud­ná ab­sen­cia me­cha­ni­ky Blu-ray.

MSI_GE620DX_product picture_02 kopie.jpg

Vý­zbroj

Či­po­vá súp­ra­va In­tel HM65 a štvor­jad­ro In­tel Co­re i7-2670QM jed­no­du­cho idú do­ko­py. Ke­by ste hľa­da­li roz­diel op­ro­ti pro­ce­so­ru 2675QM, je iba vo veľ­kos­ti osá­dza­nej pä­ti­ce, zvý­še­né pa­ra­met­re sú iden­tic­ké. Vý­bor­né­mu pro­ce­so­ru se­kun­du­je 8 GB pa­mä­te RAM a 750 GB vy­so­koo­táč­ko­vý disk ty­pu HDD. Pý­chou no­te­boo­ku v ce­ne pod 1000 eur je gra­fic­ká kar­ta NVI­DIA Ge­For­ce GT555M. Je to vý­ba­va špe­ciál­ne na hry, inak by jej 2 GB pa­mä­te ty­pu DDR3 zos­ta­li úpl­ne ne­vyu­ži­té... Me­dzi dos­tup­né roz­hra­nia sa za­ra­di­li HDMI, spo­lu tri por­ty USB štan­dar­du 3.0, je­den kla­sic­ký USB a port VGA - tro­cha má­lo, ni­ja­ký Express Card či TV tu­ner, čo je ško­da. Pou­ži­tý je ope­rač­ný sys­tém Win­dows 7 Ho­me Pre­mium, kto­rý mu veľ­mi se­dí.

Vý­kon

Kom­bi­ná­cia veľ­mi sluš­né­ho pro­ce­so­ro­vé­ho vý­ko­nu s vý­bor­ný­mi mož­nos­ťa­mi pa­mä­te RAM a navrch aj viac ako dob­rý her­ný vý­kon si za­slú­ži pri kom­plexnom hod­no­te­ní vý­bor­nú znám­ku, pre­ko­ná­va do­kon­ca niek­to­ré 17-pal­co­vé her­né ma­ši­ny. Veľ­mi dob­rý gra­fic­ký vý­kon potvr­dil 3D­Mark Van­ta­ge - gra­fic­ký čip NVI­DIA Ge­For­ce GT555M má nad­štan­dar­dne dob­ré ren­de­ro­va­cie schop­nos­ti s pod­po­rou Di­rectX 11. O kú­sok by sme pri­da­li na vý­ko­ne pev­né­ho dis­ku, prí­pad­ne pou­ži­li kom­bi­ná­ciu s SSD. To by však no­te­book pred­ra­ži­lo a ne­mož­no po­ve­dať, že dis­ko­vý vý­kon je ne­dos­ta­ču­jú­ci. MSI GE620DX bol od zá­kla­du zho­to­ve­ný ako her­ný no­te­book. V tej­to ce­ne by ste asi iba ťaž­ko hľa­da­li nie­čo ta­ké vý­kon­né, so štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom, 8 GB pa­mä­te RAM a naj­mä full HD dis­ple­jom. MSI za ten­to mo­del veľ­mi chvá­li­me.

Hod­no­te­nie
+ Po­mer ce­ny a vý­ko­nu, 8 GB RAM, full HD dis­plej, 3× USB 3.0, ren­de­ro­va­cí vý­kon
- Ab­sen­cia me­cha­ni­ky Blu-ray, men­šie por­tfó­lio vstup­no-vý­stup­ných roz­hra­ní

Ce­na: 949 EUR
Za­po­ži­čal: MSI

Preh­ľad no­te­boo­ko­vých prek­va­pe­ní pod strom­če­kom

Zdroj: PCR 12/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter