Acer Aspire AS5733

Chce­te no­te­book s veľ­kou klá­ves­ni­cou a nu­me­ric­kým blo­kom za veľ­mi dob­rú ce­nu? To­to je mo­del, kto­rý mož­no sú­ťaž krá­sy ne­vyh­rá, ale ur­či­te ho oce­ní­te pre prak­tic­kú vy­uži­teľ­nosť a ús­po­ru ener­gie. Na­vy­še je v ňom pev­ný disk s veľ­kou ka­pa­ci­tou, tak­že zís­ka­te sku­toč­ne všes­tran­ný kan­ce­lár­sky nás­troj.

Di­zajn

Stried­my plas­to­vý vzhľad cha­rak­te­ri­zu­je ten­to po­čí­tač, no ne­má vplyv na je­ho pou­ži­teľ­nosť. Sku­toč­ne roz­mer­ná klá­ves­ni­ca dob­re vy­uží­va pries­tor toh­to 15,6-pal­co­vé­ho mo­de­lu a obzvlášť pries­tran­ný je nu­me­ric­ký blok. Z hľa­dis­ka rozvr­hnu­tia pr­vkov sa nám pá­či­li len dve sig­na­li­zač­né di­ódy na pred­nej hra­ne no­te­boo­ku vľa­vo od touch­pa­du. Ten je hlad­ký a opier­ka na ru­ky má zdr­sne­ný povrch. Pod dis­ple­jom je tla­čid­lo na za­pnu­tie po­čí­ta­ča a tým sa uzat­vá­ra kom­plet pr­vkov na zá­klad­ni. Te­lo no­te­boo­ku by si za­slú­ži­lo väč­šiu pev­nosť, ale po­koj­ne ho mô­že­te ucho­piť dvo­ma pr­sta­mi za hra­nu v ot­vo­re­nom sta­ve a nič sa mu nes­ta­ne. Opier­ka na ru­ku sa pri zvý­še­nom tla­ku mier­ne preh­ne, poch­va­lu si však za­slú­ži pev­ná časť klá­ves­ni­ce.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter