Sony VAIO VPCZ21V9E

Ultra­book od So­ny sa vy­zna­ču­je naj­mä tým, že ide o pro­fe­sio­nál­ne rie­še­nie. Ten­ký pro­fil je dos­ta­toč­ne pev­ný, pre­to­že je vy­ro­be­ný z uh­lí­ko­vých vlá­kien. Me­chan­izmus ot­vá­ra­nia kry­tu dis­ple­ja je rie­še­ný tak, že zá­klad­ňu mier­ne pod­vih­ne, čím zís­ka pou­ží­va­teľ pri­ro­dze­nej­ší sklon klá­ves­ni­ce. Tá je pod­svie­te­ná a svet­lo te­raz vy­ža­ru­je len na ob­ry­sy pís­men. Je to veľ­mi efek­tné a me­nej ru­ši­vé ako štan­dar­dné pod­svie­te­nie. Špe­cia­li­tou je dis­plej s roz­lí­še­ním 1600 × 900 pixelov, ten na­vy­še ob­sa­hu­je anti­ref­lexnú vrstvu na eli­mi­no­va­nie ne­žia­du­cich od­les­kov oko­li­té­ho svet­la. K ultra­boo­ku dos­ta­ne­te aj ma­lý adap­tér s hmot­nos­ťou len má­lo pre­vy­šu­jú­cou 200 gra­mov. O tom, že ide o pro­fe­sio­nál­nu sé­riu, sved­čí aj množ­stvo dopl­nkov, kto­ré mož­no do­kú­piť. Je­den z hlav­ných je plo­chý aku­mu­lá­tor, s kto­rým sa vý­drž predĺži až na 14 ho­dín, prí­pad­ne mô­že­te zdvih­núť gra­fic­ký vý­kon (AMD Ra­deon HD6650M s 1 GB VRAM) a dos­tať nie­koľ­ko roz­hra­ní na­vy­še v sa­mos­tat­nej do­ko­va­cej sta­ni­ci, ob­sa­hu­jú­cej aj op­tic­kú me­cha­ni­ku. Na te­le no­te­boo­ku je na pre­po­je­nie so sta­ni­cou k dis­po­zí­cii aj sa­mos­tat­ný ko­nek­tor, ne­chý­ba USB 2.0 a USB 3.0 ani ko­nek­tor HDMI. A na pri­po­je­nie k inter­ne­tu mô­že­te vy­užiť mo­dul 3G WWAN.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter