Apple MacBook Air 11

App­le je vlas­tne prie­kop­ní­kom tej­to ka­te­gó­rie, aj keď po­jem ultra­book poz­ná­me iba pár me­sia­cov. Pr­vý ultra­ten­ký no­te­book Mac­Book Air pri­šiel na trh už v ro­ku 2008. Ak­tuál­ne sa pre­dá­va je­ho štvr­tá ge­ne­rá­cia a na vý­ber je sluš­né množ­stvo kon­fi­gu­rá­cií - tes­to­va­li sme 11-pal­co­vú ver­ziu, k dis­po­zí­cii je aj 13-pal­co­vá. Je vy­ro­be­ný z jed­né­ho ku­sa hli­ní­ka, čo zá­ro­veň zna­me­ná, že pou­ží­va­teľ ne­má prís­tup k žiad­nej čas­ti no­te­boo­ku vrá­ta­ne ba­té­rie. Hmot­nosť je iba 81 gra­mov nad hra­ni­cou 1 kg a je to naj­ľah­ší ultra­book z tes­tu, pri­čom má len úžas­né 3 mm v naj­ten­šom mies­te. Klá­ves­ni­ca je na­priek veľ­kos­ti ša­si vý­bor­ná a na­vy­še pod­svie­te­ná, má 79 klá­ve­sov. Touch­pad je extra veľ­ký s in­teg­ro­va­ný­mi tla­čid­la­mi, pod­po­ru­je ges­tá. Dis­plej je ty­pu glos­sy, te­da lesk­lý, ne­chý­ba webo­vá ka­me­ra Fa­ce­Ti­me (pred­tým iSight). Pod­svie­te­né nah­ryz­nu­té jabĺčko v za­dnej čas­ti je pri tej­to di­zaj­no­vej la­hôd­ke iba če­reš­nič­ka na tor­te.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter