Acer Aspire S3

Naj­lac­nej­ší z tes­to­va­ných ultra­boo­kov sto­jí sko­ro o 200 eur me­nej ako dru­hý naj­lac­nej­ší ultra­book v tes­te. Vý­rob­ca ši­kov­ne vy­rie­šil po­žia­dav­ku In­te­lu na disk SSD - Acer pou­ží­va hyb­rid­nú kom­bi­ná­ciu v po­do­be 20 GB dis­ku SSD ur­če­né­ho na sys­té­mo­vé sú­bo­ry a na­čí­ta­nie OS a 320 GB dis­ku HDD pre pou­ží­va­teľ­ské pot­re­by. Ale keď­že pou­ží­va­teľ väč­ši­nou pra­cu­je s dis­kom HDD, je cel­ko­vý vý­kon slab­ší ako u kon­ku­ren­cie. V tom­to prí­pa­de vi­dieť, že je tu orien­tá­cia na ce­nu. Brú­se­ný hli­ník z von­kaj­šej stra­ny je ele­gant­ný, no si­vé plas­ty vnút­ri pô­so­bia tro­cha lac­nej­ším doj­mom. Acer pou­žil veľ­ký clic­kpad (tla­čid­lá sú in­teg­ro­va­né v plo­che), chý­ba­li nám dopl­nko­vé tla­čid­lá a mier­ne pre­ká­ža­li mi­nia­túr­ne tla­čid­lá ší­pok. As­pi­re S3 má rep­ro­duk­to­ry umies­tne­né na spod­nej stra­ne v boč­ných čas­tiach - od ultra­boo­ku sa to­tiž ne­vy­ža­du­je špič­ko­vý zvuk. Ba­té­ria je aj v prí­pa­de S3-ky in­teg­ro­va­ná po­do­be ako pri os­tat­ných ultra­boo­koch. Mi­mo­cho­dom, Acer má po­mer­ne ťaž­ký na­pá­ja­cí adap­tér, má hmot­nosť viac ako 300 gra­mov.

Acer Aspire S3-951 01_rfvmaly kopie.jpg

Vý­rob­ca pos­ta­vil As­pi­re na pro­ce­so­re In­tel Co­re i5 2467 so zá­klad­ným tak­tom 1,6 GHz a maximom na úrov­ni 2,3 GHz. Ak­tuál­ne je to naj­pou­ží­va­nej­ší pro­ce­sor me­dzi ultra­book­mi. Se­kun­du­jú mu 4 GB pa­mä­te RAM, kom­bi­ná­ciu dis­ku SSD a HDD sme už spo­mí­na­li. Dis­plej má 13,3 pal­ca, sa­moz­rej­me, s LED pod­svie­te­ním a ši­ro­kouh­lým roz­lí­še­ním HD, te­da 1366 × 768 pixelov. Gra­fic­ká kar­ta je in­teg­ro­va­ná. Roz­hra­nia sú net­ra­dič­ne umies­tne­né v za­dnej čas­ti, te­da as­poň ich väč­ši­na - je tu HDMI, je­den port USB štan­dar­du 2.0 a je­den štan­dar­du 3.0. Na pra­vej hra­ne je čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet, vľa­vo audio­ko­nek­tor jack 3,5 mm. Ne­chý­ba 1,3 Mpix webo­vá ka­me­ra, nás však te­ší in­teg­ro­va­ný Blue­tooth ver­zie 4.0. Troj­člán­ko­vá ba­té­ria do­dá­va­la no­te­boo­ku šťa­vu po do­bu o nie­čo me­nej ako šies­tich ho­dín, kon­ku­ren­cia to do­ká­že o kú­sok dlh­šie (ale nie ove­ľa). Pro­ce­so­ro­vý vý­kon je v po­riad­ku, na cel­ko­vom vý­ko­ne sa však pod­pí­sa­lo pou­ži­tie kla­sic­ké­ho dis­ku HDD. Acer má naj­men­šiu spot­re­bu pri na­bí­ja­ní - 28 W. Mo­del As­pi­re S3 je ak­tuál­ne naj­lac­nej­ší 13-pal­co­vý ultra­book na slo­ven­skom tr­hu.

Ce­na: 864 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

Preh­ľad tes­to­va­ných ultra­boo­kov na slo­ven­skom tr­hu

Zdroj: PCR 12/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter