Toshiba Satellite L730-106


Mi­lé prek­va­pe­nie toh­to tes­tu. Mo­del Sa­telli­te L730 hod­no­tí­me ako ideál­ny pra­cov­ný nás­troj, ak sku­toč­ne cho­dí­te na kaž­dú pred­náš­ku a čas­to pra­cu­je­te mi­mo do­sa­hu elek­tric­kej sie­te. Ide to­tiž o 13,3-pal­co­vý no­te­book s hmot­nos­ťou iba 1,936 kg a s naj­lep­šou vý­dr­žou spo­me­dzi tes­to­va­ných mo­de­lov, kto­rá pre­siah­la 7-ho­di­no­vú hra­ni­cu.

Textú­ro­va­ný povrch v kom­bi­ná­cii strie­bor­nej, si­vej a čier­nej v ko­soš­tvor­co­vom di­zaj­ne pô­so­bí veľ­mi prí­jem­ne už na pr­vý poh­ľad. Touch­pad je v jed­nej ro­vi­ne s plas­tom pod klá­ves­ni­cou, pod­po­ru­je ov­lá­da­nie ges­ta­mi. Ka­me­ra má sí­ce iba roz­lí­še­nie VGA, na vi­deo­ho­vo­ry to však s in­teg­ro­va­ným mik­ro­fó­nom pos­ta­ču­je. Ho­ci ide o roz­me­ro­vo men­ší no­te­book, po­nú­ka klá­ves­ni­cu, na kto­rej sa pí­še tak dob­re, ako­by ste ma­li pod ru­ka­mi veľ­ký no­te­book. Ko­neč­ne niek­to mys­lel aj na tých, kto­rí chcú mať svoj pra­cov­ný nás­troj nao­zaj neus­tá­le so se­bou. V Tos­hi­be asi ne­ma­jú ra­di bo­ha­té spek­trum roz­hra­ní, ško­da naj­mä ab­sen­cie por­tu HDMI.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter