Acer Aspire 5742ZG

Naj­lac­nej­ším no­te­boo­kom v tes­te je prá­ve 15,6-pal­co­vý As­pi­re 5742ZG, kto­rý je aj naj­ty­pic­kej­ším zá­stup­com tej­to ka­te­gó­rie. Prí­jem­ne nás prek­va­pi­la je­ho hmot­nosť, kto­rá je pres­ne 2,4 kg, čím sa stá­va vhod­ným aj na čas­tej­šie no­se­nie na pred­náš­ky. Ľahuč­ký 15-pal­co­vý mo­del je svo­jím di­zaj­nom s mat­nou povr­cho­vou úp­ra­vou tma­vých plas­tov zvon­ka aj zvnút­ra vhod­ný skôr pre kon­zer­va­tív­nej­ších pou­ží­va­te­ľov.

Klá­ves­ni­ca je za­pus­te­ná a vy­my­ká sa z kon­cep­tu dneš­ných vy­stu­pu­jú­cich klá­ves­níc, pí­še sa však na nej po­hodl­ne. Chý­ba­li nám dopl­nko­vé tla­čid­lá, k dis­po­zí­cii je as­poň sa­mos­tat­ná nu­me­ric­ká časť. Touch­pad sa mô­že poch­vá­liť ro­lo­va­cou zó­nou, ne­chý­ba webo­vá ka­me­ra nad dis­ple­jom s les­klou povr­cho­vou pra­vou. Už pri pr­vom pou­ži­tí sme pos­treh­li, že pán­ty dis­ple­ja nie sú prá­ve naj­pev­nej­šie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter