Testovali sme

Zaujímavé telefóny a návrat legiend

Bež­ne sa na­še tes­ty za­me­ria­va­jú na smar­tfó­ny prí­buz­nej ka­te­gó­rie. No ten­to­raz sme vy­skú­ša­li sku­toč­ne oso­bi­té te­le­fó­ny, pri­čom kaž­dý je ur­če­ný pre inú cie­ľo­vú sku­pi­nu. Pre­čo sme sa roz­hod­li otes­to­vať zmes­ku ta­kých roz­diel­nych te­le­fó­nov? Ma­jú to­tiž je­den spo­loč­ný znak – sú nie­čím uni­kát­ne. Či už hľa­dá­te tab­le­to­fón, špe­ciál­ne „zen“ roz­hra­nie, ale­bo hu­dob­ný mo­bil, prí­pad­ne mul­ti­me­diál­ne všes­tran­ný kú­sok, v na­šom vý­be­re náj­de­te svoj mo­del.

Zá­ro­veň sme zve­da­ví, ako sa na na­šom tr­hu uj­me nav­rá­ti­lec Al­ca­tel a aj dob­re zná­my ASUS. Dob­re si pa­mä­tá­me špič­ko­vé PDA a nes­kôr aj Pad­fo­ny. Te­raz však pri­chá­dza­jú mo­de­ly Zen­fo­ne, te­da kla­sic­kí zá­stup­co­via smar­tfó­nov.

Test telefonov - nahlad 01-2.jpg

Al­ca­tel One­Touch Idol X+

Al­ca­tel si pri vstu­pe na náš trh prip­ra­vil via­ce­ro za­ují­ma­vých kús­kov. Roz­hod­ne sa nes­na­ží za­ujať a ob­stáť v ťaž­kom bo­ji lowen­do­vé­ho seg­men­tu. Ten­to mo­del je di­zaj­no­vo veľ­mi po­da­re­ný a tech­no­lo­gic­ká vý­ba­va roz­hod­ne nie je na za­ho­de­nie. Za­čne­me za­dným kry­tom, od ne­ho to­tiž zá­vi­sí sta­bi­li­ta aj od­ol­nosť te­le­fó­nu a aj to, ako sa bu­de dr­žať v ru­ke. Povr­cho­vá úp­ra­va je lesk­lá, ako­by bol za­dný kryt po­tiah­nu­tý la­kom.

IdolXplus.jpg

Bez škra­ban­cov sa to ne­zao­bí­de, v na­šom prí­pa­de sa ma­lé ry­hy ob­ja­vi­li asi po tre­ťom dni pou­ží­va­nia. Te­le­fón je na­vy­še dosť šmyk­ľa­vý, nes­po­lie­haj­te sa te­da na je­ho veľ­kú sta­bi­li­tu na leš­te­ných povr­choch. Na spod­nej hra­ne je súp­ra­va ste­reo­fón­nych rep­ro­duk­to­rov, čo nás te­ší a roz­hod­ne to pri­ví­ta­jú aj pou­ží­va­te­lia za­me­ra­ní na audio. Ta­kis­to po­te­ší, že ide o „dvoj­sim­ko­vú“ ver­ziu. Kry­ty sú na oboch hra­nách. Sta­čí na ne za­tla­čiť a mag­ne­tic­ké upev­ne­nie po­vo­lí. Vy­ni­ka­jú­ci sys­tém, ko­neč­ne niek­to pri­šiel na to, že úz­ka štr­bi­na a spin­ka, kto­rá nie je nik­dy po­ru­ke, sa dá nah­ra­diť iným sys­té­mom. Ne­zos­ta­lo však mies­to na pa­mä­ťo­vú kar­tu. Te­le­fón je vcel­ku pev­ný a boč­ná hra­na je plas­to­vá, ho­ci na ne­poz­na­nie imi­tu­je nehr­dza­ve­jú­cu oceľ.

Te­le­fón má v se­be sku­toč­ný osem­jad­ro­vý CPU. Žiad­ne „hy­per“ ani iné emu­lá­cie. No prav­da je ta­ká, že tre­ba za­pra­co­vať na ap­li­ká­ciách, kto­ré by je­ho vý­kon vy­uži­li. Ok­rem niek­to­rých de­tai­lov v hrách by sme ne­po­ve­da­li, že ide o extra rých­ly te­le­fón. Je­ho vý­kon je jas­ný v benchmar­koch, pri kaž­do­den­nom pou­ží­va­ní sa sprá­val ako bež­ný te­le­fón tej­to ka­te­gó­rie so stred­ne rých­lym štvor­jad­rom. Poch­va­lu si roz­hod­ne za­slú­ži 2 GB RAM a 32 GB úlož­né­ho pries­to­ru. Špe­cia­li­tou je aj vý­bor­ný zvuk. To­to je ďal­ší te­le­fón, kto­rý od­po­rú­ča­me hu­dob­ne za­lo­že­ným pou­ží­va­te­ľom. Kva­lit­né slú­chad­lá JBL v ba­le­ní len pod­čiar­ku­jú je­ho za­me­ra­nie. Ta­kis­to sa nám pá­či­la nad­stav­ba sys­té­mu. Je len mier­ne up­ra­ve­ná, vý­rob­ca te­da vy­chá­dza v ús­tre­ty pou­ží­va­te­ľom, kto­rí ne­ma­jú ra­di vý­raz­né zme­ny v pô­vod­nom An­droi­de. Vy­ni­ka­jú­ce je aj pri­da­nie roč­nej li­cen­cie AVG Anti­Vi­ru­su PRO. Čo nás po­mer­ne nep­rí­jem­ne prek­va­pi­lo, bo­lo veľ­ké množ­stvo hier, kto­ré bo­li nain­šta­lo­va­né spo­lu s re­se­tom sys­té­mu. Nie tak ako pri Pres­ti­giu, kde má­te mož­nosť vy­brať si, čo chce­te. Pres­ne ako pri no­te­boo­koch – jed­no­du­cho ča­ká­te, až sa nain­šta­lu­je sof­tvér, kto­rý po­tom mu­sí­te zdĺha­vo od­in­šta­lo­vať.

Pá­či­lo sa nám aj fo­te­nie pa­no­rám. Nie­že­by to iné te­le­fó­ny ne­ve­de­li, no spô­sob za­me­ra­nia ďal­šej sním­ky sa nám zdal pod­stat­ne jed­no­duch­ší.

Hod­no­te­nie

Jed­noz­nač­ne di­zajn, na dve SIM kar­ty, ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry a slú­chad­lá JBL, 8-jad­ro­vý CPU ako vý­ko­no­vá re­zer­va do bu­dúc­nos­ti
Za­dný kryt sa ľah­ko poš­kria­be

Ce­na: 299 EUR
Za­po­ži­čal: Al­ca­tel

ASUS Zen­fo­ne 4

Na poh­ľad te­le­fón za­uj­me di­zaj­nom, ho­ci svo­jím vy­ho­to­ve­ním a hrúb­kou pri­po­mí­na niek­daj­šie mo­de­ly. Keď však zis­tí­te je­ho ce­nu a mož­nos­ti, aké­koľ­vek vý­hra­dy ra­zom miz­nú. No poď­me na to pos­tup­ne. Bie­ly za­dný kryt te­le­fó­nu pris­ta­ne a ide vlas­tne o va­nič­ko­vý sys­tém. Za­dná časť sa te­da predĺži­la až k hra­nám a tvo­rí aj rám te­le­fó­nu. Kryt je sí­ce od­obe­ra­teľ­ný, ale je­ho ot­vo­re­ním sa dos­ta­ne­me k dvom kar­tám mic­ro SIM a k pa­mä­ťo­vej kar­te. K aku­mu­lá­to­ru sa sí­ce ne­dos­ta­ne­me, ale to ne­pok­la­dá­me za ne­vý­ho­du. 

zanfone 4_05-update.jpg

Sku­toč­ne je len má­lo pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si do te­le­fó­nu ku­pu­jú náh­rad­né aku­mu­lá­to­ry, na­vy­še ide o inú sku­pi­nu za­ria­de­ní. V za­dnej čas­ti je fo­toa­pa­rát a blesk a to pod­stat­né, čím sa chce te­le­fón od­lí­šiť, je lo­go In­tel In­si­de. Áno, je to ďal­ší kú­sok po­há­ňa­ný CPU In­tel Atom. No pou­ží­va­te­ľov bu­de asi viac za­ují­mať benchmar­ko­vý vý­kon a vý­drž ako vý­rob­ca pro­ce­so­ra. Pred­ná časť te­le­fó­nu nie je ni­čím vý­ni­moč­ná, ob­sa­hu­je súp­ra­vu troch tla­či­diel, kto­ré nie sú pod­svie­te­né. Spod­ná hra­na má kla­sic­ký ko­nek­tor na na­bí­ja­nie, hor­ná audio­ko­nek­tor. Na bo­ku sú tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a vy­pnu­tie dis­ple­ja. Fo­toa­pa­rát tre­ba ov­lá­dať cez vir­tuál­ne pr­vky na dis­ple­ji. Dis­plej pat­rí me­dzi zá­klad­né. Po­zo­ro­va­cie uh­ly nie sú ta­ké, aké by pos­ky­tol pa­nel IPS. No pri bež­nom po­ze­ra­ní na te­le­fón skôr spria­ma ne­bu­de­te po­ci­ťo­vať žiad­ne ne­dos­tat­ky.

Je jas­né, že ak chce te­le­fón za 129 EUR us­pieť na tr­hu, mu­sí za­ujať nie­čím iným ako pa­ra­met­ra­mi. A to sa vý­rob­co­vi po­da­ri­lo. Hneď po za­pnu­tí to­tiž zis­tí­te, že roz­hra­nie je aké­si iné a nej­de len o pár gra­fic­kých úp­rav. Ze­nUI je nad­stav­ba sys­té­mu, kto­rá má za úlo­hu zjed­no­du­šiť pou­ží­va­nie te­le­fó­nu a naj­mä spo­jiť rôz­ne fun­kcie do jed­né­ho pri­ro­dze­né­ho cel­ku. A to roz­hod­ne chý­ba nie­len An­droi­du, ale aj os­tat­ným mo­de­lom.

V prí­pa­de Ze­nUI na uzam­knu­tej ob­ra­zov­ke, ale aj na špe­ciál­nom wid­ge­te vi­dí­te nad­chá­dza­jú­ce uda­los­ti, zmeš­ka­né ho­vo­ry a SMS od VIP osôb a nap­rík­lad aj ta­ký de­tail ako stav po­ča­sia v ob­las­ti, kde má­te plá­no­va­nú uda­losť. K to­mu je tu fun­kcia Do It La­ter (urob to nes­kôr), kto­rá je dos­tup­ná z via­ce­rých ap­li­ká­cií v sys­té­me, sa­moz­rej­me, aj zo zoz­na­mu zmeš­ka­ných ho­vo­rov, webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, SMS správ ale­bo e-mai­lo­vej ap­li­ká­cie. Tre­ba vždy pou­žiť tie, kto­ré sú v sys­té­me. Ďalej je tu če­to­va­cia služ­ba Om­let Chat, kto­rá umož­ní po­sie­la­nie rôz­nych in­for­má­cií bez to­ho, aby ich bo­lo tre­ba ko­pí­ro­vať cez schrán­ku a po­tom vkla­dať do če­tu. Nám sa nad­stav­ba sys­té­mu pá­či­la, je tu mož­nosť up­ra­viť aj ta­pe­ty for­mou ja­su, čím zís­ka­te no­vý poh­ľad na ak­tuál­ny ob­rá­zok. Ta­kis­to chvá­li­me reak­cie sys­té­mu a uži­toč­nosť dopl­nkov, nap­rík­lad aj to­ho na pí­sa­nie poz­ná­mok ru­kou.

Hod­no­te­nie

Ce­na, na dve SIM kar­ty, prep­ra­co­va­né roz­hra­nie Ze­nUI, vi­deo vo full HD, cel­ko­vá vzá­jom­ná koo­pe­rá­cia ap­li­ká­cií
Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 129 EUR
Za­po­ži­čal: ASUS

HTC One mi­ni 2

HTC nie je po­za­du a rov­na­ko ako os­tat­ní vý­rob­co­via má aj zmen­še­nú ver­ziu svo­jej vlaj­ko­vej lo­de. One mi­ni 2 je di­zaj­no­vá la­hôd­ka a ok­rem men­ších de­tai­lov ako­by iš­lo o ver­nú kó­piu veľ­ké­ho smar­tfó­nu One. Te­lo je z hli­ní­ka a za­dná stra­na je jem­ne za­ob­le­ná. To vy­ze­rá veľ­mi efek­tne, v ru­ke sa dr­ží dob­re, no vý­hra­dy má­me pri ov­lá­da­ní na sto­le. Vte­dy ob­lý di­zajn veľ­mi neo­ce­ní­te a ne­zos­ta­ne vám nič iné ako vziať te­le­fón do ru­ky. Na za­dnej stra­ne je už len je­den fo­toa­pa­rát, te­da nie je tu fun­kcio­na­li­ta sní­ma­nia hĺbky ob­ra­zu.

HTC_Mini2.jpg

V kaž­dom prí­pa­de to­to je smar­tfón, kto­rý za­stú­pi aj kom­pakt. Kva­li­ta fo­tog­ra­fií bo­la veľ­mi dob­rá v še­re aj pri ume­lom os­vet­le­ní. Naj­lep­šie na tom je, že fo­toa­pa­rát pra­cu­je veľ­mi dob­re na auto­ma­ti­ke a tak­mer iden­tic­ky rých­lo ako ten na väč­šom One. V tom­to seg­men­te tak ide o naj­rý­chlej­ší fo­toa­pa­rát v smar­tfó­ne. Keď už sme pri ňom, ten na pred­nej stra­ne má 5 Mpx a je vhod­ný aj na fo­tog­ra­fie sel­fie. Do­kon­ca umož­ní nak­rú­ca­nie vi­dea v roz­lí­še­ní 1080p. Ne­chý­ba zlep­šo­va­nie auto­portré­tu fun­kciou TouchUp. Úro­veň mej­ka­pu si vo­lí­te na stup­ni­ci do de­sať. Pod­ľa na­šich tes­tov je vy­re­tu­šo­va­nie dosť vý­raz­né, ve­rí­me, že bu­de pos­ta­čo­vať aj že­nám.

Me­dzi ďal­šie mul­ti­me­diál­ne fun­kcie vý­rob­ca už tra­dič­ne za­hr­nul ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry Boom­Sound. Aj v tom­to mo­de­li hra­jú dob­re, pev­ne ve­rí­me, že sa pri­da­jú aj os­tat­ní vý­rob­co­via a uvi­dí­me po­dob­ne umies­tne­né rep­ro­duk­to­ry vo väč­šom poč­te za­ria­de­ní. Po­zor si tre­ba dať na zme­nu SIM kar­ty. Je tu for­mát Na­no a tak ako aj kar­ta mic­roSDXC sa za­sú­va na bo­ku te­le­fó­nu.

Vý­rob­ca za­hr­nul do sof­tvé­ro­vej vý­ba­vy naj­nov­šiu mo­di­fi­ká­ciu sys­té­mu HTC Sen­se 6. Je gra­fic­ky dob­re zvlád­nu­tá, zvyk­li sme si aj na Blin­kFeed a opäť chvá­li­me roz­hra­nie, kto­ré HTC pri­dá­va do svo­jich mo­de­lov. Na­vy­še je veľ­mi sviž­né a dob­re od­la­de­né. Je jas­né, že na ply­nu­los­ti sys­té­mu má svoj po­diel 1,2 GHz štvor­jad­ro­vý CPU.

Te­le­fón sa nám zdal skôr na mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie, a to naj­mä fun­kcia­mi fo­toa­pa­rá­tu a zlep­še­ním zvu­ku. Benchmar­ko­vý vý­kon je vhod­ný aj na naj­nov­šie 3D hry. Te­le­fón má vďa­ka Sen­se aj no­vé fun­kcie ús­po­ry ener­gie a auto­ma­tic­ký re­žim spán­ku. Ta­kis­to je tu extrém­ny re­žim na ús­po­ru ener­gie. Sme ra­di, že vý­rob­co­via in­teg­ru­jú ta­ké­to fun­kcie. Pri na­bi­tom aku­mu­lá­to­re má­te mul­ti­me­diál­ny te­le­fón, po­tom sa prep­ne do re­ži­mu ús­po­ry, aby ste nep­riš­li o mož­nosť za­vo­lať si, ak to bu­de pot­reb­né.

Hod­no­te­nie

Pev­né hli­ní­ko­vé te­lo, vzhľad, kva­li­ta a mož­nos­ti úp­rav fo­tiek, zvu­ko­vý pre­jav, cel­ko­vá rých­losť
Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 449 EUR
Za­po­ži­čal: HTC

So­ny Xpe­ria T3

TIP_REDAKCIE_PC REVUE_male.jpg So­ny sa mo­de­lom T3 tak tro­chu vy­švih­lo. Je to to­tiž su­per­ten­ký te­le­fón s maximál­nou hrúb­kou 7 mm, na­vy­še má vý­ba­vu, kto­rú oce­ní ši­ro­ká sku­pi­na pou­ží­va­te­ľov. Roz­me­ro­vo väč­ší te­le­fón s vy­so­kým vý­ko­nom a pri­ja­teľ­nou ce­nou zá­ro­veň vy­pĺňa me­dze­ru na tr­hu. Naj­zau­jí­ma­vej­šie je te­lo, vy­ho­to­ve­né v ove­re­nom di­zaj­ne a ma­te­riá­lo­vej úp­ra­ve, na akú sme pri So­ny zvyk­nu­tí. Za­dná stra­na má jem­né po­gu­mo­va­nie za­bra­ňu­jú­ce šmý­ka­niu te­le­fó­nu, tu je zá­ro­veň fo­toa­pa­rát, blesk a rep­ro­duk­tor. Ško­da, že sa rep­ro­duk­tor nez­mes­til in­de, ideál­ne v ste­reo­ver­zii. Rám je vďa­ka vy­ho­to­ve­niu z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le spev­ne­ný a je­ho hrúb­ka je tak aku­rát na umies­tne­nie sú­čas­tí ako port mic­roUSB a na dru­hej hra­ne tla­čid­lo na za­pnu­tie a úp­ra­vu hla­si­tos­ti či dvoj­po­lo­ho­vé tla­čid­lo na fo­tog­ra­fo­va­nie. Na hor­nej stra­ne je audio­ko­nek­tor. Rov­na­ko ako pri šo­šov­ke fo­toa­pa­rá­tu aj tu je umies­tne­ný na kraj.

1_Xperia_T3_Black_Grou2.jpg

Te­le­fón je vďa­ka 5,3-pal­co­vé­mu dis­ple­ju znač­ne väč­ší. Na­vy­še nad aj pod dis­ple­jom je zhru­ba 10 mm ši­ro­ký rám, kto­rý pod­ľa nás te­le­fón zby­toč­ne zväč­šu­je. No tre­ba do­dať, že vďa­ka to­mu má­te mož­nosť te­le­fón chy­tiť do ru­ky bez to­ho, aby ste mi­ni­ma­li­zo­va­li ak­ti­vá­ciu ne­ja­kej fun­kcie na dis­ple­ji. Ide o dis­plej IPS HD Tri­lu­mi­nos s Mo­bi­le BRA­VIA En­gi­ne 2. Na po­ze­ra­nie fil­mov a sle­do­va­nie fo­tiek je to vý­bor­ná fun­kcia. Ci­teľ­né zlep­še­nie ob­ra­zu si kaž­dý všim­ne. Fun­kcia zlep­šu­je kon­trast, roz­ši­ru­je po­čet zob­ra­zi­teľ­ných fa­rieb, doos­tru­je a zni­žu­je šum. Keď to všet­ko spo­jí­me, vý­sled­kom je lep­šie vy­ze­ra­jú­ci film, ho­ci je­ho kva­li­ta ne­mu­sí byť úpl­ne pr­vo­tried­na.

Chvá­li­me aj fo­toa­pa­rát, kto­rý pra­cu­je dob­re aj v tmav­ších scé­nach ale­bo pri ume­lom os­vet­le­ní. Ten na pred­nej stra­ne má 1,1 Mpx, čo tro­chu za­os­tá­va za iný­mi „sel­fie“ mo­del­mi. Pod­stat­né však pre nás bo­lo fo­te­nie hlav­ným fo­toa­pa­rá­tom. Te­le­fón je rých­ly na pra­cov­né aj mul­ti­me­diál­ne pou­ží­va­nie. Všim­li sme si však, že pri niek­to­rých hrách bo­li ani­má­cie mier­ne po­mal­šie. Vzhľa­dom na to, že ide o pro­ce­sor z no­vej sé­rie, prik­la­dá­me ten­to fakt skôr pot­re­be op­ti­ma­li­zá­cie hry. Na­še benchmar­ky uka­zu­jú, že na ten­to te­le­fón roz­hod­ne ča­kať ne­bu­de­te.

S mo­de­lom T3 sme bo­li vcel­ku spo­koj­ní. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja by moh­lo byť vy­ššie, no HD nám nep­re­ká­ža­lo a na­vy­še sa priaz­ni­vo pod­pí­sa­lo na ce­ne a vy­ššom vý­ko­ne v gra­fic­kých ap­li­ká­ciách. Za zmien­ku sto­jí aj vý­drž, v re­ži­me STA­MI­NA vy­dr­ží smar­tfón tak­mer dva pra­cov­né dni.

Hod­no­te­nie

Ultra­ten­ké te­lo, ma­te­riá­lo­vé spra­co­va­nie, kva­li­ta dis­ple­ja, fo­toa­pa­rát, vý­drž na ba­té­riu, cel­ko­vé vý­ko­no­vé a pa­ra­met­ro­vé zla­de­nie toh­to mo­de­lu
Nad­roz­mer­né orá­mo­va­nie dis­ple­ja

Ce­na: 349 EUR
Za­po­ži­čal: So­ny Mo­bi­le

Ver­dikt PC RE­VUE

Al­ca­tel One­Touch Idol X+ je vý­bor­ný te­le­fón so sil­ným CPU. Je­ho čas však eš­te len prí­de, naj­mä keď naň bu­dú op­ti­ma­li­zo­va­né ap­li­ká­cie. ASUS Zen­fo­ne 4 je za­ují­ma­vý po­čin v seg­men­te low-end. Ne­daj­te sa však po­mý­liť, má sil­né šan­ce na tr­hu. HTC One mi­ni 2 je vý­bor­ný te­le­fón. Vy­ni­ka­jú­co fo­tí, má extra dob­rý zvu­ko­vý pre­jav a cel­ko­vo sa dob­re pou­ží­va. HTC má tak ďal­šie­ho pyš­né­ho zá­stup­cu ro­di­ny One. So­ny Xpe­ria T3 sa bu­de pá­čiť pou­ží­va­te­ľom hľa­da­jú­cim väč­ší te­le­fón, kto­rý pos­lú­ži na sle­do­va­nie fil­mov a bu­de mať po­hodl­né ov­lá­da­nie vďa­ka veľ­kej plo­che.

Zdroj: PCR 10/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter