Prehľad

Blízka budúcnosť podľa Applu

titulka_2.png Za­čia­tok sep­tem­bra je pra­vi­del­ne ma­gic­ký ter­mín. App­le pred­sta­vu­je svo­je no­vé pro­duk­ty a všet­ci oča­ká­va­jú, či opäť nas­to­lí no­vý trend ale­bo sa iba zve­zie na de­dič­stve Ste­va Job­sa. Prá­ve on oži­vil hu­dob­né preh­rá­va­če, za­de­fi­no­val smar­tfó­ny a uká­zal ľu­ďom, že aj tab­le­ty ma­jú zmy­sel. Nie je pre­to prek­va­pu­jú­ce, že fa­nú­ši­ko­via App­lu oča­ká­va­jú ďal­šie ino­vá­cie.

Pos­led­né ro­ky však App­le od­dy­chu­je. As­poň na­vo­nok. Spo­loč­nosť zlep­šu­je ope­rač­ný sys­tém iOS, pre­pá­ja ho s OS X a prip­ra­vu­je fun­kcie, kto­ré eš­te len ov­plyv­nia na­še kaž­do­den­né ži­vo­ty. Aj tým­to té­mam sa bu­de­me v člán­ku ve­no­vať. Za­čne­te však tým „naj­hma­ta­teľ­nej­ším" - no­vin­ka­mi z tla­čo­vej kon­fe­ren­cie.

Stred­ný a veľ­ký iP­ho­ne

Ste­ve Jobs pred pár rok­mi po­ve­dal, že ľu­dia si ne­kú­pia veľ­ký te­le­fón. Bo­lo to v ča­se, keď bol iP­ho­ne na dneš­né po­me­ry ma­lý. Dis­plej mal iba 3,5 pal­ca. Pred dvo­ma rok­mi na­rás­tol iP­ho­ne 5 do vý­šky a dis­plej sa na­tia­hol na 4 pal­ce. Dnes je už v pre­da­ji eš­te väč­ší iP­ho­ne 6 a monštruóz­ny 6 Plus s dis­plej­mi vo veľ­kos­tiach 4,7, resp. 5,5 pal­ca. Men­ší mo­del kon­ku­ru­je pre­važ­nej väč­ši­ne an­droi­do­vých te­le­fó­nov a Plus vstu­pu­je do bo­ja nie­len so Sam­sun­gom Ga­laxy No­te 4 - pro­duk­to­vým ra­dom, kto­rý spo­pu­la­ri­zo­val a de fac­to de­fi­no­val no­vú ka­te­gó­riu phab­le­tov.

Pre nie­ko­ho mô­že byť prek­va­pe­ním roz­lí­še­nie no­vé­ho HD dis­ple­ja Re­ti­na, kto­rý sľu­bu­je väč­ší kon­trast, lep­šie po­zo­ro­va­cie uh­ly a ver­nej­šie a živ­šie zob­ra­ze­nie fa­rieb. Full HD roz­lí­še­nie a hus­to­tu 401 pixelov na pa­lec po­núk­ne iba iP­ho­ne 6 Plus, bež­ná „šes­tka" má aty­pic­kých 1334 × 750 (326 ppi). Na dru­hej stra­ne na­še poz­nat­ky z dl­ho­do­bé­ho pou­ží­va­nia iP­ho­nu 5 sú ta­ké, že 326 pixelov na pa­lec je ideál­na hus­to­ta, kto­rá pou­ží­va­te­ľo­vi pos­ky­tu­je veľ­mi dob­rý kom­fort. Nie vždy je ne­vyh­nut­né na­há­ňať sa za čo naj­vyš­ší­mi pa­pie­ro­vý­mi pa­ra­met­ra­mi.

iphone6.jpg

No­vé iP­ho­ny sú naj­väč­šie v his­tó­rii spo­loč­nos­ti, pre­dá­va­jú sa vý­bor­ne

Ak si spät­ne zre­ka­pi­tu­lu­je­me tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu App­lu, veľ­kosť dis­ple­ja je jed­na z naj­vý­raz­nej­ších no­vi­niek. App­le ňou však tren­dy neur­ču­je, ale do­bie­ha. Na dru­hom mies­te svie­ti tro­ji­ca pís­men NFC. iP­ho­ny ko­neč­ne dos­ta­li čip NFC, čo je vlas­tnosť, kto­rá sa oča­ká­va­la už pri uve­de­ní pia­tej ge­ne­rá­cie. Ne­bol by to však App­le, ke­by si ve­ci nes­pra­vil po svo­jom.

V praxi to zna­me­ná, že čip NFC ne­bu­de fun­go­vať tak ako v An­droi­de. Za­bud­ni­te na pá­ro­va­nie so slú­chad­la­mi ale­bo rep­ro­duk­to­rom. Tech­no­ló­giu ne­bu­dú môcť vy­uží­vať ani ap­li­ká­cie tre­tích strán. NFC je v iP­ho­noch iba z jed­né­ho dô­vo­du - pre pla­tob­ný sys­tém App­le Pay, a tak sa ne­bu­de vy­uží­vať na iné úče­ly. Tej­to tech­no­ló­gii sa ve­nu­je­me v sa­mos­tat­nej čas­ti, vedz­te však, že sys­tém by mal byť reál­ne pou­ži­teľ­ný aj na Slo­ven­sku. A to mož­no už za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka.

iP­ho­ny vždy exce­lo­va­li kva­li­tou fo­toa­pa­rá­tu aj na­priek to­mu, že kon­ku­ren­cia zvy­šo­va­la poč­ty me­ga­pixelov a App­le stá­le zlep­šo­val 8 Mpx sen­zor. Inak to nie je ani v prí­pa­de šies­tej ge­ne­rá­cie, kto­rá je vy­ba­ve­ná no­vou ka­me­rou iSight s rých­lym auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním. V prí­pa­de mo­de­lu 6 Plus je za­bu­do­va­ná aj op­tic­ká sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu. Poč­ká­me si na re­dakč­ný test, aby sme tie­to no­vin­ky otes­to­va­li v praxi, ale App­le chce no­vým iP­ho­nom nah­ra­diť aj bež­né vi­deo­ka­me­ry. Full HD vi­deo za­chy­tí pri 60 fps, v prí­pa­de roz­lí­še­nia 720p do­ká­že sní­mať do­kon­ca až 240 sní­mok za se­kun­du. Z pa­ra­met­rov nás za­uja­la aj po­lož­ka Hyb­rid IR fil­ter - čo však reál­ne pou­ží­va­te­ľo­vi tá­to „infra­čer­ve­ná" ka­me­ra po­núk­ne, za­tiaľ ne­vie­me.

fotoaparat.jpg

Bu­de no­vá ka­me­ra jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších ino­vá­cií iP­ho­nu 6?

Ten­šie te­lo je sa­moz­rej­mosť. iP­ho­ne 6 je ten­ší op­ro­ti svoj­mu pred­chod­co­vi o 0,7 mm. Má hrúb­ku 6,9 mm; 6 Plus má ten­to pa­ra­me­ter na úrov­ni 7,1 mm. No­vý pro­ce­sor App­le A8 je 50-ná­sob­ne vý­kon­nej­ší op­ro­ti pr­vé­mu iP­ho­nu, resp. 84-ná­sob­ne z hľa­dis­ka gra­fic­ké­ho vý­ko­nu. Me­dzi­ge­ne­rač­ne by mal byť ná­rast vý­ko­nu CPU štvr­ti­no­vý. Na pria­me po­rov­na­nie s An­droi­dom si bu­de­me mu­sieť poč­kať, ale pr­vot­né vý­sled­ky tes­tov ne­vyz­nie­va­jú pre App­le až tak po­zi­tív­ne. Ne­ho­vo­riac o ope­rač­nej pa­mä­ti s veľ­kos­ťou 1 GB. Na dru­hej stra­ne iP­ho­ny ne­bo­li nik­dy pa­pie­ro­vo vý­kon­nej­šie a bo­lo by naiv­né ča­kať, že to iP­ho­ne 6 zme­ní. App­le mo­hol za­ujať ne­ja­kou re­vo­luč­nou fun­kciou ale­bo vlas­tnos­ťou, ale ne­dá sa po­ve­dať, že by nás pred­sta­ve­nie no­vé­ho iP­ho­nu prek­va­pi­lo v akom­koľ­vek sme­re. App­le Pay však mô­že byť po­my­sel­ným žo­lí­kom v ru­ká­ve a te­ší­me sa aj na prak­tic­ký test no­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu.

vykon.JPG

Za 7 ro­kov na­rás­tol vý­kon iP­ho­nov 50-ná­sob­ne, pa­pie­ro­vo však do­mi­nu­je An­droid

Bez oh­ľa­du na ne­ga­tív­nu kri­ti­ku fa­nú­ši­kov An­droi­du, kto­rí pri­rov­ná­va­jú iP­ho­ne 6 k ich te­le­fó­nom z ro­ku 2012, sa App­lu po­da­ri­lo os­lo­viť svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu. Len v prie­be­hu 24 ho­dín sa pre­dob­jed­na­li 4 mi­lió­ny no­vých iP­ho­nov. A to aj na­priek luxus­nej ce­ne - iP­ho­ne 6 za­čí­na na úrov­ni 699 eur, za 6 Plus si prip­la­tí­te 100 eur na­vy­še. Sa­moz­rej­me, s ras­tú­cim úlo­žis­kom sa zvy­šu­je ce­na a za iP­ho­ne 6 Plus 128 GB za­pla­tí­te bez 1 eura rov­nú ti­síc­ku.

Oži­ve­né ko­lies­ko

O in­te­li­gen­tných ho­din­kách od App­lu sa na inter­ne­te toľ­ko na­pí­sa­lo, že ke­by bo­li do­ha­dy prav­di­vé, na trh by sa chys­ta­lo sku­toč­ne fu­tu­ris­tic­ké za­ria­de­nie, nie­čo ako ho­din­ky s vo­do­me­tom. Reali­ta je však tro­chu iná. App­le Watch - te­da nie iWatch - má štvor­co­vé za­ob­le­né te­lo a je pre­zen­to­va­ný ako luxus­né prís­lu­šen­stvo. Tre­ba však do­dať, že App­le vie uro­biť svo­jim pro­duk­tom vy­ni­ka­jú­ce pro­duk­to­vé fo­tog­ra­fie, vzdia­le­né od reali­ty. Punc luxusu te­da zhod­no­tí­me, až keď si ho­din­ky vy­skú­ša­me osob­ne. Na trh by sa ma­li dos­tať za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka a ich ce­na sa bu­de za­čí­nať na úrov­ni 349 eur.

Aj na­priek vy­ššej ce­ne však ne­pôj­de o sa­mos­tat­ný prís­troj. Na fun­go­va­nie bu­de pot­re­bo­vať mi­ni­mál­ne iP­ho­ne 5. Ho­din­ky ma­jú byť viac než len nás­troj na uka­zo­va­nie ča­su a pri poh­ľa­de na dneš­nú po­nu­ku za­ria­de­ní na plat­for­me An­droid Wear mô­že­me po­koj­ne vy­hlá­siť, že ani v tom­to sme­re App­le ne­bu­de de­fi­no­vať no­vé tren­dy. Op­ro­ti kon­ku­ren­cii však mô­že vy­nik­núť kom­bi­ná­ciou kva­li­ty spra­co­va­nia, fun­kcií a ov­lá­da­nia.

telo.jpg

Ča­ka­li sme ok­rúh­ly ci­fer­ník a me­no iWatch, doč­ka­li sme sa štvor­co­vé­ho te­la a me­na App­le Watch

Tim Cook pred­sta­vil ho­din­ky po­čas kon­fe­ren­cie ako „naj­osob­nej­šie za­ria­de­nie, kto­ré ke­dy App­le vy­ro­bil". App­le Watch zob­ra­zu­je čas s od­chýl­kou maximál­ne 50 mi­li­se­kúnd, fun­gu­je ako ko­mu­ni­ká­tor, sle­du­je zdra­vie pou­ží­va­te­ľa (kro­ky, tep), dá sa na­biť bez­drô­to­vo a umož­ňu­je pri­ro­dze­né pre­po­je­nie s iP­ho­nom. Do­ty­ko­vá ob­ra­zov­ka, po­mo­cou kto­rej mož­no ho­din­ky ov­lá­dať, do­ká­že ro­zoz­nať me­dzi po­ťap­ka­ním a dl­hým do­ty­kom, čo by ma­lo zjed­no­du­šiť ov­lá­da­nie.

Nás si však zís­ka­lo naj­mä ko­lies­ko, kto­ré sa na kla­sic­kých ho­din­kách pou­ží­va na nas­ta­ve­nie ča­su. V prí­pa­de App­le Watch fun­gu­je to­to ko­lies­ko na prib­li­žo­va­nie a od­ďa­ľo­va­nie ma­py ale­bo na ro­lo­va­nie v sprá­vach. Ko­lies­ko sa dá zbo­ku stla­čiť a v ta­kom prí­pa­de fun­gu­je ako tla­čid­lo Ho­me. Pou­ží­va­te­ľa vrá­ti na do­mov­skú ob­ra­zov­ku. Je dis­ku­ta­bil­né, či mô­že­me ho­vo­riť o ko­lies­ku ako o no­vom tren­de. Mi­ni­mál­ne z di­zaj­no­vé­ho hľa­dis­ka však ide o sym­pa­tic­ký pr­vok, kto­rý pre­pá­ja tra­dič­né ho­din­ky s mo­der­ný­mi tech­no­ló­gia­mi. A po skú­se­nos­tiach s os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi od App­lu ve­rí­me aj tvr­de­niu, že ov­lá­da­nie ho­di­niek je in­tui­tív­ne, a to aj na­priek mi­nia­túr­ne­mu dis­ple­ju, kto­rý bu­de mať veľ­kosť 1,5 a 1,7 pal­ca v zá­vis­los­ti od mo­de­lu.

koliesko.jpg

Ča­ro pro­duk­tov App­lu spo­čí­va aj v di­zaj­no­vom majstrov­stve. Ko­lies­ko na ho­din­kách je to­ho dô­ka­zom.

V jed­nej ve­ci je však App­le pr­vý. Svo­je ho­din­ky nep­re­zen­tu­je ako jed­no za­ria­de­nie. Keď ho­vo­rí­me o App­le Watch, má­me na mys­li ce­lú ko­lek­ciu in­te­li­gen­tných ho­di­niek s pro­ce­so­rom App­le S1 a jed­not­nou fun­kcio­na­li­tou. Di­zajn te­la je ta­kis­to rov­na­ký bez oh­ľa­du na dve veľ­kos­ti dis­ple­ja. Ho­din­ky však bu­dú dos­tup­né s rôz­ny­mi re­mien­ka­mi a vo via­ce­rých vy­ho­to­ve­niach a ka­te­gó­riách. Zá­klad­né ho­din­ky dopl­ní špor­to­vá ver­zia a luxus­ná ka­te­gó­ria Edi­tion, pri­čom te­lo bu­de vy­ro­be­né z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le, hli­ní­ka, ale aj 18-ka­rá­to­vé­ho zla­ta. Pou­ži­tým ma­te­riá­lom, ale aj spô­so­bom za­klá­pa­nia sa bu­dú lí­šiť aj re­mien­ky.

App­le ro­bí v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi vý­rob­ca­mi veľ­ký krok k to­mu, aby dos­tal in­te­li­gen­tné ho­din­ky aj me­dzi ľu­dí, kto­rí sa o tech­ni­ku ne­zau­jí­ma­jú. A ho­ci my by sme si zla­tý App­le Watch s od­ha­do­va­nou ce­nou na úrov­ni 1200 do­lá­rov ne­kú­pi­li, svo­ju klien­te­lu si ho­din­ky s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou náj­du. Ak bu­dú aj v sku­toč­nos­ti vy­ze­rať tak dob­re ako na ob­ráz­ku.

kolekcia.jpg

App­le Watch nie sú jed­ny ho­din­ky, ale ce­lá ko­lek­cia

Plat­by pod­ľa App­lu

App­le na kon­fe­ren­cii nep­red­sta­vil nič, čo by sa da­lo ozna­čiť za okam­ži­tý trend. No v ru­ká­ve má dve esá. Mô­že dos­tať in­te­li­gen­tné ho­din­ky me­dzi ma­sy a ta­kis­to pre­sa­diť no­vý spô­sob pla­te­nia. Sys­tém App­le Pay nie je na pr­vý poh­ľad ni­čím re­vo­luč­ný. Vy­uží­va an­té­nu NFC, čo je štan­dar­dná sú­časť bez­kon­tak­tných pla­tieb a na po­dob­nom prin­cí­pe fun­gu­je aj služ­ba Goog­le Wallet. Sen­zor TouchID, kto­rý sní­ma od­tlač­ky pr­stov, tiež nie vý­ni­moč­ný. Plat­bám však do­dá­va ďal­šiu vrstvu ochra­ny. No vý­ho­da sys­té­mu má spo­čí­vať v jed­no­du­chos­ti pou­ží­va­nia a aj v tom, že ob­chod­ní­ci ne­bu­dú vi­dieť čís­lo va­šej kre­dit­nej kar­ty.

platby.jpg

No­vý iP­ho­ne 6 má an­té­nu NFC, vy­uži­je sa však iba pri pla­te­ní. Tú­to fun­kciu po­núk­nu aj ho­din­ky.

Opäť až čas uká­že, na­koľ­ko je App­le Pay re­vo­luč­ný. Na tr­hu sa to­tiž na­chá­dza via­ce­ro pla­tob­ných sys­té­mov, kto­ré sú na pr­vý poh­ľad rov­na­ko po­hodl­né. Zvy­čaj­ne ide o sys­té­my, kto­ré na­sa­dzu­jú pria­mo ban­ky. Vý­ho­da App­lu však spo­čí­va naj­mä v USA, kde je ob­rov­ská pou­ží­va­teľ­ská zá­klad­ňa iP­ho­nov a spo­loč­nosť má do­ho­du so šies­ti­mi hlav­ný­mi ban­ka­mi a kar­to­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi Vi­sa, Mas­ter­Card a Ame­ri­can Express. Aby sa sys­tém App­le Pay mo­hol za­čať pou­ží­vať aj u nás, App­le sa bu­de mu­sieť do­hod­núť s niek­to­rou lo­kál­nou ban­kou (ale­bo aj s via­ce­rý­mi).

Mi­mo­cho­dom, pla­tob­ný sys­tém bu­de pod­po­ro­vať aj App­le Watch, kto­rý by mal byť ta­kis­to vy­ba­ve­ný an­té­nou NFC. Ho­din­ky pou­ží­va­te­ľa ove­ria jed­no­ra­zo­vým za­da­ním PIN kó­du a nás­led­ným kon­tro­lo­va­ním to­ho, či sú stá­le na zá­päs­tí. Ak si dá­te ho­din­ky do­le, bu­de­te mu­sieť pred pla­te­ním opä­tov­ne za­dať PIN kód. Pla­tiť sa dá aj po­mo­cou ho­di­niek Pebb­le, ale až App­le Watch po­núk­ne sys­tém, kto­rý je za­bu­do­va­ný pria­mo v za­ria­de­ní.

Mo­der­né na­ku­po­va­nie

Pri poh­ľa­de na ak­tuál­ne, ale aj star­šie ozná­me­nia má­me po­cit, že App­le chce mo­men­tál­ne ur­čo­vať tren­dy naj­mä v ob­cho­doch. Či už spô­so­bom pla­te­nia, ale­bo sa­mot­ným na­ku­po­va­ním. Na mys­li má­me tech­no­ló­giu iBea­con, kto­rá bo­la za­bu­do­va­ná už do sys­té­mu iOS 7, a ho­ci sa za­tiaľ pl­no­hod­not­ne ne­vyu­ží­va, tes­tu­je sa vo via­ce­rých ob­cho­doch, naj­mä v Ame­ri­ke. V tes­to­va­cej pre­vádz­ke je do­kon­ca aj na Slo­ven­sku, a to vo ONE Fas­hion Out­let vo Vo­de­ra­doch, kde je umies­tne­ných viac ako 100 ma­já­kov s pod­po­rou tej­to tech­no­ló­gie. Jej prin­cíp spo­čí­va v tom, že do­ká­že ur­čiť po­lo­hu pou­ží­va­te­ľa v bu­do­ve a na zá­kla­de to­ho mu pos­lať uži­toč­né in­for­má­cie, nas­me­ro­vať ho k žia­da­né­mu to­va­ru ale­bo po­núk­nuť exklu­zív­ne zľa­vy. Ko­mu­ni­ká­cia s pou­ží­va­te­ľom sa us­ku­toč­ňu­je po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie.

majak.jpg

Ma­já­ky sú ma­lé za­ria­de­nia, kto­ré ko­mu­ni­ku­jú s iP­ho­nom po­mo­cou Blue­tooth LE. Ve­dia ur­čiť lo­ka­li­tu pou­ží­va­te­ľa a po­núk­nuť mu in­for­má­cie, po­moc a zľa­vy.

Ke­dy prí­de App­le iTV?

Ho­ci App­le pred­sta­vil svo­je ho­din­ky, stá­le sa ča­ká na uve­de­nie te­le­ví­zo­ra tej­to znač­ky. Ko­lu­jú o ňom zves­ti dl­hé ro­ky, a ke­by mal inter­net vo všet­kom prav­du, dnes App­le uka­zu­je tre­tiu ale­bo štvr­tú ge­ne­rá­ciu svo­jich te­le­ví­zo­rov. Fak­tom os­tá­va, že naj­nov­šie sprá­vy ho­vo­ria o tom, že pred­sta­ve­nia by sme sa (opäť) moh­li doč­kať ten­to rok. Te­le­ví­zor bu­de, sa­moz­rej­me, 4K, so za­bu­do­va­ným hla­so­vým asis­ten­tom Si­ri a ok­rem hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia bu­de­me môcť pou­žiť aj po­hy­bo­vé ges­tá. V tom­to sme­re sme však skep­tic­kí. Pred­pok­la­dá­me, že App­le ten­to rok uve­die už iba no­vé iPa­dy.

tv.jpg

Te­le­ví­zor App­le nik­to ne­vi­del, ale všet­ci tvr­dia, že exis­tu­je

Čo bu­de ďa­lej?

Je prav­de­po­dob­né, že App­le vo svo­jich vý­skum­ných cen­trách vy­mýš­ľa no­vé ino­vá­cie. Spo­loč­nosť si pra­vi­del­ne pa­ten­tu­je no­vé ná­pa­dy - v pos­led­nom ča­se nás za­ujal pa­tent, kto­rý by obo­ha­til ka­me­ru iP­ho­nu o vlas­tnos­ti, aké má light-field fo­toa­pa­rát Lyt­ro. Veľ­mi po­dob­nú tech­no­ló­giu však te­raz pred­sta­vil aj In­tel. Je za­bu­do­va­ná do no­vé­ho tab­le­tu Dell Ve­nue 8 7000. Ta­kis­to sa oča­ká­va, že App­le bu­de ak­tív­ny aj v seg­men­te in­te­li­gen­tných do­mác­nos­tí. Pou­ží­va­te­ľom nech­ce po­núk­nuť iba auto­ma­ti­zá­ciu, ale prep­ra­co­va­ný sys­tém, kto­rý im do­ká­že po­ro­zu­mieť. Mô­že­me iba špe­ku­lo­vať, či App­le pred­sta­ví svo­je rie­še­nie ako pr­vý a de­fi­nu­je tak no­vý trend. Pos­led­né ro­ky však naz­na­ču­jú, že sa ne­má kam po­náh­ľať.

Zdroj: PCR 10/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter