Cenovo dostupné smartfóny

CAT-B15.jpg V tom­to tes­te sme sa za­me­ra­li na ce­no­vo dos­tup­né te­le­fó­ny. Všet­ky sú pod 300 eur, no naj­lac­nej­ší „kú­sok" sa za­čí­na už na hra­ni­ci 199 eur. Kú­sok pí­še­me v úvo­dzov­kách, ak be­rie­me do úva­hy roz­me­ry za­ria­de­nia. Má­me tu to­tiž roz­mer­né te­le­fó­ny a tab­le­to­fó­ny, kto­ré chcú os­lo­viť sku­toč­ne ši­ro­kú zá­klad­ňu pou­ží­va­te­ľov. A ako sme to ro­bi­li aj v mi­nu­los­ti, pred­sta­vu­je­me aj ďal­ší su­pe­ro­dol­ný smar­tfón.

Ca­ter­pillar CAT B15

CAT_B15_FRONT_MASTER_V5alt-1-NO-HILITE.jpg

Smar­tfó­nov, kto­ré by bo­li sku­toč­ne od­ol­né, nie je na tr­hu ve­ľa. Pre­to sme ra­di, keď mô­že­me tes­to­vať za­ují­ma­vé za­ria­de­nie. Pos­ky­tu­je sku­toč­nú vý­drž pri dr­snom za­ob­chá­dza­ní a ne­priaz­ni­vých pod­mien­kach a pod­stat­ne pre­vy­šu­je mož­nos­ti high-end smar­tfó­nov, kto­ré sú do is­tej mie­ry aj od­ol­né. Te­lo B15-ky je spev­ne­né hli­ní­ko­vým rá­mom po ok­ra­joch a kom­plet­ným po­gu­mo­va­ním ce­lé­ho te­la. Keď­že te­le­fón aj vzhľa­dom na vy­vá­že­nosť naj­čas­tej­šie pa­dá buď na za­dnú stra­nu, ale­bo hor­nú a dol­nú hra­nu, tie­to ob­las­ti sú po­gu­mo­va­né hru­bou vrstvou ma­te­riá­lu. Nav­zdo­ry to­mu sa te­le­fón dob­re pou­ží­va a do­ty­ko­vý dis­plej fun­gu­je veľ­mi dob­re. Je­ho hlav­ná pred­nosť ok­rem zvý­še­nej ochra­ny pro­ti poš­kria­ba­niu je fun­go­va­nie aj v prí­pa­de, že je mok­rý. Vie­me, že bež­ný smar­tfón ne­rea­gu­je správ­ne na do­ty­ky cez dis­plej, pre­to­že vo­da je vo­di­vá a ov­lá­da­nie je tro­chu zmä­te­né od­po­rom pr­stov a vo­di­vos­ťou kva­pa­li­ny. Ďal­ší za­ují­ma­vý fakt je ten, že pria­mo vý­rob­ca udá­va od­ol­nosť pri pá­de z vý­šky 1,8 met­ra na tvr­dú pod­lož­ku. Má­me to vy­skú­ša­né a te­le­fó­nu sa nič nes­ta­ne, ne­zaz­na­me­na­li sme ani tak­mer žiad­ne škra­ban­ce na gu­mo­vom kry­te. Mo­bil sa dá pou­ží­vať aj v praš­nom pros­tre­dí a vo vo­de pre­ži­je 30 mi­nút v hĺbke jed­né­ho met­ra. Ko­nek­tor mic­roUSB aj audio­ko­nek­tor sú za­kry­té, na bo­ku sú tri tla­čid­lá, dve na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, jed­no na prís­tup k pou­ží­va­teľ­sky de­fi­no­va­nej fun­kcii.

Tech­nic­ké pa­ra­met­re sú už aj pod­ľa ce­ny orien­to­va­né na stred­ne ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov. Te­lo aj konštruk­cia zod­po­ve­da­jú pra­cov­né­mu na­sa­de­niu, a nie mul­ti­me­diál­ne­mu vy­uži­tiu. Dis­plej má sí­ce 4 pal­ce, no hrúb­ka je väč­šia, než sme zvyk­nu­tí aj pri lac­nej­ších mo­de­loch. Je tu však sys­tém An­droid a pod­po­ra pre dve kla­sic­ké SIM kar­ty, rých­le dá­ta, Wi-Fi, Blue­tooth aj GPS. To všet­ko tvo­rí zá­klad­nú vý­ba­vu. Vý­rob­ca pris­pô­so­bil aj sys­tém za­ria­de­nia, pri­dal vlas­tné pro­fi­ly zvu­kov pod­ľa pros­tre­dia, kde sa pou­ží­va­teľ bu­de na­chá­dzať, a up­ra­vil aj prís­tup k naj­čas­tej­šie vy­ža­do­va­ným nas­ta­ve­niam. Fo­toa­pa­rát je zá­klad­ný a bez bles­ku je vhod­ný na jed­no­duch­šie kom­po­zí­cie. Fo­tiť sa ním dá, vi­deo aj pre slab­ší CPU je len vo VGA a bez adap­tív­ne­ho za­os­tro­va­nia.

Vcel­ku sa nám te­le­fón pá­čil a hod­no­tí­me ho po­zi­tív­ne aj z hľa­dis­ka vý­dr­že. Je to ideál­ny spo­loč­ník na ko­mu­ni­ká­ciu do pros­tre­dia, kde by sa bež­ný te­le­fón roz­hod­ne ne­cí­til dob­re.

Hod­no­te­nie

sku­toč­ne od­ol­né te­lo
dis­plej fun­gu­je, aj keď je mok­rý
vý­drž
slab­ší pro­ce­sor
niž­šia ka­pa­ci­ta RAM

Ce­na: 255 EUR

Za­po­ži­čal: Ca­ter­pillar

GSmart Sa­ga S3

SagaS3.jpg

Tá­to znač­ka sa rov­na­ko ako iné sna­ží pre­ra­ziť na na­šom tr­hu čo naj­pri­ja­teľ­nej­šou ce­nou. A hneď na za­čia­tok kon­šta­tu­je­me, že ce­na toh­to te­le­fó­nu je nas­ta­ve­ná veľ­mi dob­re. Kaž­dý, kto chce tab­le­to­fón, ho mať mô­že. Ne­má sí­ce pa­ra­met­re high-end mo­de­lov v po­me­re k svoj­mu te­lu, no zá­ro­veň zaň ne­mu­sí­te dať väč­ši­nu svo­jej vý­pla­ty. Do veľ­ké­ho te­la sa zmes­ti­li dve SIM kar­ty a 6-pal­co­vý dis­plej má HD roz­lí­še­nie. Pri ce­ne 199 eur ne­má zmy­sel ten­to po­čin ďa­lej ko­men­to­vať. Dis­plej za­pĺňa 72 % plo­chy pred­nej stra­ny. Te­le­fón aj vy­ze­rá veľ­mi dob­re a za­ob­le­né hra­ny pô­so­bia po­zi­tív­ne. Za­dná časť je plas­to­vá s jem­ným po­gu­mo­va­ním, a tak sa sta­bil­ne dr­ží v ru­ke. Do­ty­ko­vé tla­čid­lá pod dis­ple­jom sú tri a vzhľa­dom na šír­ku te­le­fó­nu si tre­ba zvyk­núť, že sú od se­ba ďa­lej ako pri men­ších mo­de­loch. Fo­toa­pa­rát na za­dnej stra­ne má vy­vý­še­né le­mo­va­nie, no ochran­né sklíč­ko nie je v tom­to le­mo­va­ní ta­ké za­pus­te­né, ako bý­va zvy­kom. Pri po­sú­va­ní te­le­fó­nu na sto­le tre­ba byť opatr­nej­ší. Kva­li­ta fo­tog­ra­fií je lep­šia ako pri iných mo­de­loch stred­nej a niž­šej trie­dy. Vý­rob­ca tu in­teg­ro­val sní­mač So­ny BSI. Nie je to vy­slo­ve­ne fo­to­mo­bil, no bez prob­lé­mov sa s ním dá fo­tiť. Na­vy­še mô­že­te vy­užiť hla­so­vý prí­kaz na fo­te­nie. Pro­ce­sor Me­dia­Tek je štvor­jad­ro­vý a ho­dí sa aj na hra­nie hier. Je sí­ce mier­ne po­mal­ší, no stá­le je to štvor­jad­ro a cí­tiť to pri prá­ci s ná­roč­nej­ší­mi ap­li­ká­cia­mi, ako aj na sviž­nos­ti pri pre­hlia­da­ní webo­vých strá­nok. Ka­pa­ci­ta uk­la­da­cie­ho pries­to­ru je 8 GB, čo bu­de po ča­se ur­či­te má­lo. Nie je však prob­lém te­le­fón roz­ší­riť o pa­mä­ťo­vú kar­tu. Vý­rob­ca ne­za­sa­ho­val do ope­rač­né­ho sys­té­mu, te­le­fón je te­da vhod­ný aj pre tých, kto­rí si ra­di mo­di­fi­ku­jú pros­tre­die sa­mi ale­bo chcú čo naj­čis­tej­ší sys­tém. Pá­či­li sa nám aj re­ži­my zvo­ne­nia, kto­ré mno­hí vý­rob­co­via od po­čiat­kov toh­to sys­té­mu ig­no­ru­jú. Pri da­nej veľ­kos­ti vý­rob­ca ne­za­bu­dol na pod­po­ru pí­sa­nia jed­nou ru­kou. Do sys­té­mu tak pri­dal klá­ves­ni­cu Touch­Pal s mož­nos­ťou pris­pô­so­be­nia zo strán­ky fun­kcií aj roz­me­rov. Hod­no­te­nie vzhľa­du je sí­ce sub­jek­tív­na zá­le­ži­tosť, no te­le­fón od­po­rú­ča­me pou­ží­va­te­ľom, kto­rí sa orien­tu­jú aj pod­ľa toh­to fak­to­ra. Na­vy­še sa ten­to mo­del vy­da­ril aj z konštruk­čnej strán­ky. Nik­de nič nevŕzga a všet­ky sú­čas­ti do se­ba pres­ne za­pa­da­jú.

Hod­no­te­nie

ce­na
di­zajn te­le­fó­nu
čis­té roz­hra­nie
klá­ves­ni­ca Touch­Pal
vhod­ný aj na fo­tog­ra­fo­va­nie
žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 199 EUR

Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

Pres­ti­gio Mul­tiP­ho­ne 7500

MultiPhone7500.jpg

To­to je vskut­ku za­ují­ma­vý te­le­fón, kto­rý nie­len­že dob­re vy­ze­rá, ale na­vy­še je dos­tup­ný za prí­jem­nú ce­nu. Ce­nov­ka 255 EUR pri smar­tfó­ne s full HD a dob­rou tech­no­lo­gic­kou vý­ba­vou nie je vy­so­ká. Is­tot­ne tre­ba po­čí­tať s ne­ja­ký­mi ob­me­dzenia­mi, naj­mä v ob­las­ti vý­ko­nu. No z na­šich tes­tov hod­no­tí­me ten­to mo­del ako sviž­ný smar­tfón, kto­rý us­to­jí aj ná­roč­nej­šie pou­ží­va­nie. Vo vý­ba­ve má pro­ce­sor Me­dia­Tek, kto­rý nie je v po­rov­na­ní s CPU od Qual­com­mu ta­ký rých­ly. Roz­die­ly sa však ob­ja­via viac pri benchmar­koch ako pri tom, čo mô­že pou­ží­va­teľ bež­ne po­zo­ro­vať pri pou­ží­va­ní za­ria­de­nia. Zos­taň­me eš­te pri ce­ne. Tá sa pre­miet­la aj do veľ­kos­ti te­le­fó­nu. High-end vlaj­ko­vé lo­de kon­ku­ren­cie nie sú ta­ké roz­mer­né a pra­co­va­lo sa viac so všet­ký­mi tro­mi roz­mer­mi, čo vo vý­sled­ku dá­va aj men­ší ob­jem v cmNech­ce­me však cho­diť oko­lo ho­rú­cej ka­še, te­le­fón sa nám pá­čil aj z ma­te­riá­lo­vej strán­ky. Za­dný plas­to­vý kryt je sku­toč­ne pev­ný, za­vá­ži aj fakt, že je tam na­pev­no. V ba­le­ní náj­de­te eš­te je­den ochran­ný kryt. Troš­ku sí­ce zväč­ší roz­me­ry te­le­fó­nu, ale v zá­sa­de sa dá bez prob­lé­mov pou­ží­vať. Pod­stat­né je, že dr­ží veľ­mi dob­re a len tak ho z te­le­fó­nu ne­dos­ta­ne­te. Dis­plej vy­uží­va špe­ciál­nu konštruk­ciu, naz­va­nú ako One Glass So­lu­tion, kto­rá za­bez­pe­čí lep­šie po­da­nie fa­rieb. Po­cí­ti­te to naj­mä pri sle­do­va­ní kva­lit­né­ho vi­dea. Na za­dnej stra­ne ne­chý­ba fo­toa­pa­rát. S roz­lí­še­ním 13 Mpx mô­že­te ro­biť fo­tog­ra­fie vhod­né na tlač vo veľ­kom for­má­te a je tu aj dvo­ji­tý blesk. Aj fo­tog­ra­fie v hor­šom os­vet­le­ní vy­ze­ra­jú dosť dob­re a blesk dosť po­mô­že. Do­ty­ko­vé tla­čid­lá pod dis­ple­jom ne­ma­jú mož­nosť nas­ta­ve­nia dĺžky pod­svie­te­nia. Po ča­se sa sí­ce nau­čí­te ich po­lo­hu na veľ­kej plo­che, no ten­to de­tail už vý­rob­ca mo­hol do­tiah­nuť do kon­ca. V rám­ci sof­tvé­ro­vej nad­stav­by pri­ná­ša vý­rob­ca mier­ne up­ra­ve­né roz­hra­nie, no sús­tre­dil sa naj­mä na roz­ší­re­nie wid­ge­tov a svoj ob­chod s ap­li­ká­cia­mi. Chvá­li­me nap­rík­lad pri­da­nie čí­tač­ky elek­tro­nic­kých kníh. Nej­de len o fun­kciu do poč­tu, tá­to ap­li­ká­cia sa dá nao­zaj pou­ží­vať. Na tr­hu sú dve ver­zie te­le­fó­nov, a to s 1 GB RAM a 16 GB ROM a dvoj­ná­sob­ka­mi tých­to hod­nôt. Na­vy­še dos­tá­va­te 200 GB pries­to­ru na je­den rok za­dar­mo v služ­be Pres­ti­gio Mul­tiC­loud. Kým os­tat­ní sa pred­bie­ha­jú v pos­kyt­nu­tí pries­to­ru v clou­de, Pres­ti­gio to v tom­to sme­re jed­noz­nač­ne val­cu­je.

Hod­no­te­nie

ce­na te­le­fó­nu
fo­toa­pa­rát
full HD dis­plej
roz­ší­re­nia a sof­tvér od vý­rob­cu
te­le­fón mo­hol byť aj men­ší
ob­čas vý­kon CPU

Ce­na: 255 EUR

Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

Pres­ti­gio Mul­tiP­ho­ne 7600 DUO

MultiPhone7600.jpg

V di­el­ni toh­to vý­rob­cu si slo­vo tab­le­to­fón vza­li za svo­je a prip­ra­vi­li po­riad­ne veľ­ký te­le­fón. Pa­ra­met­ro­vo je to mo­del stred­nej trie­dy, kto­rý ťa­ží naj­mä zo svo­jej veľ­kos­ti. Vhod­ný je te­da pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí by chce­li tab­let aj te­le­fón v jed­nom, no ra­di by ho no­si­li vo vrec­ku. No tre­ba do­dať, že po­hyb po scho­doch s tým­to te­le­fó­nom vo vrec­ku je mier­ne ob­me­dzu­jú­ci a veľ­mi zá­le­ží na tom, aké veľ­ké vrec­ká má­te na no­ha­vi­ciach J. Dis­plej má uh­lo­prieč­ku 6 pal­cov, čo je dosť, no opäť sa vý­rob­ca sús­tre­dil na čo naj­priaz­ni­vej­šiu ce­nu. Vi­de­li sme mo­de­ly, kto­ré ma­li 6-pal­co­vý dis­plej a bo­li o nie­čo men­šie. Pod­stat­né však je, že pou­ží­va­teľ zís­ka veľ­kú zob­ra­zo­va­ciu plo­chu. Aj tu je dis­plej vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou One Glass So­lu­tion s prí­dav­kom Full La­mi­na­tion na zob­ra­ze­nie čo naj­lep­ších fa­rieb a kon­tras­tu. Far­by ne­vy­ze­ra­jú zle, naj­viac sa však kva­li­ta pre­ja­ví pri fil­moch a hrách ale­bo pri pes­tro­fa­reb­ných ta­pe­tách. Pa­ra­met­re te­le­fó­nu zod­po­ve­da­jú ce­ne. Kto by ča­kal full HD dis­plej, mô­že si ne­chať zá­jsť chuť. Netvr­dí­me, že je to vy­slo­ve­ne ne­vyh­nut­nosť, no na ta­kej­to veľ­kej uh­lo­prieč­ke by to už dá­va­lo zmy­sel. Na dru­hej stra­ne aj HD roz­lí­še­nie pos­ta­čí na ro­zum­né pre­ze­ra­nie do­ku­men­tov PDF. Kaž­dý mi­li­me­ter uh­lo­prieč­ky sa po­čí­ta a je to plus. Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va je po­dob­ná ako pri iných te­le­fó­nov. Nie­ko­mu sof­tvér na­vy­še ne­mu­sí vy­ho­vo­vať, pre­to­že ide o ap­li­ká­cie tre­tích strán. Nie je prob­lém pri pr­vom za­pnu­tí te­le­fó­nu ich in­šta­lá­ciu pres­ko­čiť. A čí­tač­ka kníh od Pres­ti­gia je opäť uži­toč­ná vec pri ta­kom­to veľ­kom te­le­fó­ne. Vý­ho­dou v uni­ver­zál­nos­ti je aj pod­po­ra dvoch SIM ka­riet. Ten­to krok oce­ňu­je­me, ide o mož­nosť, ako te­le­fón dos­tať k šir­šie­mu pub­li­ku. Mô­že­te mať veľ­ký te­le­fón a zá­ro­veň ho vy­uží­vať s dvo­ma kar­ta­mi. To pri high-end mo­de­loch za­tiaľ nie je bež­ná vec. Tes­ty bo­li veľ­mi po­dob­né ako pri mo­de­li 7500, pre­to­že je tu rov­na­ký zá­klad v po­do­be CPU aj GPU. Vy­ššie bo­do­vé vý­sled­ky v ta­buľ­ke sú za­prí­či­ne­né niž­ším roz­lí­še­ním. Vo vý­sled­ku te­da do­siah­ne­te aj vy­šší vý­kon pri hra­ní hier. V ba­le­ní je aj puz­dro, kto­ré umož­ní te­le­fón pos­ta­viť na stôl a sle­do­vať na ňom fil­my, ok­rem to­ho má aj ochran­nú fun­kciu a ak­tív­nu na za­pnu­tie a vy­pnu­tie dis­ple­ja. Hor­ná časť by však na dis­plej moh­la viac pril­iehať, čo pla­tí všeo­bec­ne pre mo­de­ly tej­to znač­ky. Vcel­ku ten­to mo­del hod­no­tí­me po­zi­tív­ne, oce­ňu­je­me aj in­teg­rá­ciu gest a pris­pô­so­be­nie veľ­kos­ti pr­vkov na pou­ží­va­nie jed­nou ru­kou.

Hod­no­te­nie

ce­na te­le­fó­nu
veľ­kosť vhod­ná aj na čí­ta­nie PDF a e-kníh
špe­ciál­ne puz­dro v ba­le­ní
vý­kon te­le­fó­nu
mož­no až zby­toč­ne veľ­ké te­lo

Ce­na: 290 EUR

Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

tab_cenovo_dostupne_smartfony.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

Ca­ter­pillar CAT B15 je od­ol­ný te­le­fón do sku­toč­nej ne­po­ho­dy. Na­vy­še sa pri ňom ne­mu­sí­te ani ob­me­dzo­vať. Má­te an­droi­do­vý smar­tfón so všet­ký­mi pod­stat­ný­mi fun­kcia­mi. A perlič­ka na zá­ver, fun­gu­je aj s mok­rým dis­ple­jom. GSmart Sa­ga S3 je krás­ny tab­le­to­fón na dve SIM kar­ty. Ťaží z nep­re­ko­na­teľ­nej ce­ny, lep­šie­ho fo­toa­pa­rá­tu a čis­té­ho sys­té­mu. Pres­ti­gio Mul­tiP­ho­ne 7500 je pa­ra­met­ro­vo nao­zaj za­ují­ma­vý mo­del. Nám sa pá­či­lo skĺbe­nie tech­nic­kých pa­ra­met­rov a ce­ny. Na­vy­še má full HD dis­plej. Pres­ti­gio Mul­tiP­ho­ne 7600 DUO, ako už ná­zov ho­vo­rí, je ur­če­ný na dve SIM kar­ty. Dis­plej má niž­šie roz­lí­še­nie, no veľ­kosť plo­chy je vhod­ná na čí­ta­nie PDF aj na hra­nie hier. Vý­ber naj­mä me­dzi dvo­ma mo­del­mi znač­ky Pres­ti­gio asi ne­bu­de pre mno­hých ta­ký jed­no­du­chý.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter