Televízia do vrecka

tv_do_vrecka.jpg Exis­tu­je via­ce­ro spô­so­bov, ako pre­me­niť in­te­li­gent­ný te­le­fón na te­le­ví­ziu do vrec­ka. Mô­že­te pou­žiť nap­rík­lad niek­to­rý z tu­ne­rov DVB-T, kto­rý je pris­pô­so­be­ný pre mo­bil­né za­ria­de­nia (či už s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, ale­bo iOS), ale­bo vy­užiť pré­mio­vé služ­by niek­to­ré­ho z ope­rá­to­rov. Spo­loč­nos­ti Oran­ge, Te­le­kom aj SWAN ma­jú ap­li­ká­cie, po­mo­cou kto­rých mô­že­te sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie aj re­lá­cie z ar­chí­vu pre vy­bra­né TV ka­ná­ly. Pí­sa­li sme o nich kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka. Za zmien­ku však sto­jí aj via­ce­ro ďal­ších ap­li­ká­cií.

HBO Go

Telekom-HBO.jpg

HBO mô­že­te sle­do­vať už aj na mo­bil­ných za­ria­de­niach. Služ­bu ne­pos­ky­tu­jú všet­ci veľ­kí ope­rá­to­ri, kto­rí ma­jú vo svo­jej po­nu­ke ba­lík s HBO. Ne­dáv­no ju však do svoj­ho por­tfó­lia za­ra­dil Te­le­kom aj UPC, či­že si­tuácia sa pos­tup­ne zlep­šu­je. Z tých os­tat­ných spo­meň­me na vý­chod­nom Slo­ven­sku dob­re zná­my Antik ale­bo sa­te­lit­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa Sky­link.

Ap­li­ká­cia má veľ­mi prí­jem­ný di­zajn a preh­ľad­ne in­for­mu­je o no­vin­kách aj naj­sle­do­va­nej­ších fil­moch a se­riá­loch. Ne­chý­ba vy­hľa­dá­va­nie, ka­te­go­ri­zo­va­nie ob­sa­hu, mož­nos­ti nas­ta­viť si ap­li­ká­ciu - napr. či má preh­rá­vať ob­sah iba pri pri­po­je­ní Wi-Fi ale­bo aj po­mo­cou mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Mož­nosť me­niť kva­li­tu vi­dea sme však ne­naš­li. Na po­čí­ta­či si mô­že­te ak­ti­vo­vať HD re­žim, ale iba pri vy­bra­ných se­riá­loch a fil­moch. HBO Go mô­že­te pou­ží­vať na dvoch za­ria­de­niach sú­bež­ne. Do­ved­na na va­še kon­to za­re­gis­tru­je­te až 4 za­ria­de­nia - tab­le­ty, te­le­fó­ny, po­čí­ta­če. V prí­pa­de pot­re­by sa da­jú re­gis­tro­va­né za­ria­de­nia me­niť. Za je­den me­siac však mô­že­te vy­ko­nať maximál­ne 5 zmien.

HBO Go je pro­to­typ to­ho, ako si pred­sta­vu­je­me mo­bil­né ap­li­ká­cie k pré­mio­vým služ­bám vi­dea na po­žia­da­nie. Za stiah­nu­tie sto­jí, aj keď ne­má­te služ­bu ak­tív­nu. K dis­po­zí­cii je bez­plat­ný ob­sah, kto­rý si po­zrie­te bez prih­lá­se­nia. Ide však pre­važ­ne o rôz­ne „ma­king of" ale­bo re­ka­pi­tu­lač­né vi­deá zná­mych se­riá­lov HBO. Ta­kis­to si mô­že­te pre­zrieť, aký ob­sah služ­ba po­nú­ka. Ne­chý­ba­jú de­tail­né in­for­má­cie o fil­moch a se­riá­loch, od­po­rú­ča­nia atď. Ob­sah je lo­ka­li­zo­va­ný vo for­me da­bin­gu a/ale­bo ti­tul­kov. Sek­cia FAQ spo­mí­na aj re­žim off-li­ne, ten sme však ne­naš­li. A nie sme sa­mi. Aj na­priek to­mu je HBO Go vy­ni­ka­jú­ca služ­ba. Ne­mu­sí­te sa ob­me­dzo­vať na ži­vé vy­sie­la­nie TV ka­ná­la. Z viac ako 1500 ho­dín ob­sa­hu si vy­be­rie­te, na čo má­te chuť. Tre­ba si však dať po­zor, dos­tup­nosť ob­sa­hu je ča­so­vo li­mi­to­va­ná.

Bez oh­ľa­du na to je HBO Go naj­lep­šia pré­mio­vá vi­deos­luž­ba, kto­rú mô­že­te mo­men­tál­ne na Slo­ven­sku le­gál­ne pou­ží­vať. Aj pre­to je ško­da, že HBO neu­mož­ňu­je pred­plat­né iba sa­mot­nej služ­by HBO Go.

hbo_android.png

An­droid

hbo_ios.png

iOS

iVy­si­la­ni

ivysilani.png

iVy­si­la­ni je vý­bor­ný prík­lad to­ho, ako uro­biť fun­kčnú a preh­ľad­nú TV ap­li­ká­ciu. Ho­ci ne­po­nú­ka ži­vé vy­sie­la­nie, ten­to ne­dos­ta­tok nah­rá­dza sku­toč­ne roz­sia­hlym ar­chí­vom. V ňom mô­že­te vy­be­rať po­mo­cou ka­len­dá­ra, vy­hľa­dá­va­nia, žá­nru atď. K dis­po­zí­cii je aj vý­ber to­ho naj­zau­jí­ma­vej­šie­ho za da­ný deň a týž­deň a od­po­rú­ča­né re­lá­cie. Dos­tup­né vi­deá bu­de­te sle­do­vať bez­plat­ne, bez nut­nos­ti prih­la­so­va­nia a ta­kis­to bez rek­lám. Do­daj­me, že ap­li­ká­cia po­nú­ka iba ob­sah, kto­rý je tvo­re­ný pria­mo Čes­kou te­le­ví­ziou, no je ho nao­zaj ve­ľa. Za­hŕňa fil­my, se­riá­ly, do­ku­men­ty, šport, hud­bu atď. Men­ší ne­dos­ta­tok, s kto­rým sme sa po­čas tes­to­va­nia stret­li, bo­li chy­bo­vé hlá­se­nia pri po­ku­se pris­tu­po­vať k ob­sa­hu, kto­rý bol od­vy­sie­la­ný pred ro­kom 2008. V os­tat­ných prí­pa­doch sa vi­deo preh­ra­lo bez prob­lé­mov. Chvá­li­me aj mož­nosť pris­pô­so­biť si kva­li­tu vi­dea, resp. ne­chať za­pnu­tý auto­ma­tic­ký re­žim. Vzhľa­dom na preh­ľad­ný di­zajn, nao­zaj bo­ha­tý ob­sah a pou­ží­va­nie bez ob­me­dze­ní (bez­plat­ná ap­li­ká­cia a bez rek­lám) tú­to ap­li­ká­ciu od­po­rú­ča­me.

ivysilani_android.png

An­droid

ivysilani_ios.png

iOS

JOJ

JOJ.jpg

Ofi­ciál­na ap­li­ká­cia te­le­ví­zie JOJ je na roz­diel od Mar­kí­zy a jej služ­by Voyo prís­tup­ná ko­mu­koľ­vek. Ži­vé vy­sie­la­nie aj re­lá­cie z ar­chí­vu mô­že­te sle­do­vať bez­plat­ne a bez nut­nos­ti prih­lá­se­nia. Ten­to prís­tup chvá­li­me a oce­nia ho bež­ní pou­ží­va­te­lia, kto­rí chcú za­pnúť ap­li­ká­ciu a hneď sle­do­vať ob­sah.

Keď­že je mo­bil­ná ver­zia TV JOJ dos­tup­ná bez­plat­ne, pou­ží­va­te­ľa bu­dú ot­ra­vo­vať rek­la­my. Tie sa ob­ja­vu­jú čas­to pri pre­pí­na­ní me­dzi ka­nál­mi - ap­li­ká­cia umož­ňu­je sle­do­vať JOJ, PLUS aj WAU. Rek­la­mám sa ne­vyh­ne­te ani pri sle­do­va­ní re­lá­cií z ar­chí­vu. Pre­ká­ža­lo nám naj­mä to, že rek­lam­né vi­deo na vás vy­sko­čí, aj keď pres­ka­ku­je­te na kon­krét­ny čas. Ho­ci sú rek­la­my po ča­se nao­zaj ot­rav­né, je to ce­na za bez­plat­nosť služ­by. Do­daj­me, že nej­de o rek­la­my, kto­ré sú sú­čas­ťou te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia. V ap­li­ká­cii sa zob­ra­zu­jú iné vi­deá a čas­to od­de­ľu­jú preh­rá­va­nú re­lá­ciu.

Ap­li­ká­cia po­čas tes­to­va­nia fun­go­va­la bez väč­ších prob­lé­mov. V praxi to zna­me­ná, že sa spus­ti­lo aj ži­vé vy­sie­la­nie, aj vy­bra­né re­lá­cie z ar­chí­vu. Di­zajn a tech­nic­ká strán­ka je veľ­mi dob­rá, ale ap­li­ká­cia má nie­ke­dy prob­lém správ­ne pok­ra­čo­vať, ak sa prep­ne­te do inej ap­li­ká­cie ale­bo na do­má­cu ob­ra­zov­ku. Ta­kis­to chý­ba mož­nosť pre­pí­nať, resp. vy­brať si kva­li­tu preh­rá­va­né­ho vi­dea. Na dru­hej stra­ne chvá­li­me, že pri sle­do­va­ní se­riá­lov má­te k dis­po­zí­cii zoz­nam os­tat­ných epi­zód, me­dzi kto­rý­mi sa mô­že­te rých­lo pre­pí­nať.

Do­daj­me, že sle­do­vať mô­že­te iba se­riá­ly a re­lá­cie z di­el­ne TV JOJ. To zna­me­ná, že za­hra­nič­ný film ani se­riál si ne­po­zrie­te. Aj na­priek to­mu, že má­te k dis­po­zí­cii iba ob­me­dze­nú časť vy­sie­la­nia, mô­že­me ap­li­ká­ciu od­po­rú­čať. Nie je tech­nic­ky do­ko­na­lá, ot­ra­vu­je rek­la­ma­mi, ale po­nú­ka po­mer­ne po­hodl­ný prís­tup k ob­sa­hu, kto­rý mno­hí ľu­dia na Slo­ven­sku ob­ľu­bu­jú.

joj_android.png

An­droid

joj_ios.png

iOS

Pri­ma Play

prima.png

Dve ap­li­ká­cie če­ských te­le­ví­zií v na­šom vý­be­re a obe pô­so­bia tech­nic­ky do­ko­na­lej­ším doj­mom ako ich slo­ven­skí kon­ku­ren­ti. Pri­ma Play kom­bi­nu­je spra­vo­daj­ský por­tál s prís­tu­pom do ar­chí­vu. Spra­vo­daj­ská časť s náz­vom No­vin­ky nie je ni­čím vý­ni­moč­ná a zob­ra­zu­je ob­sah z webo­vých strá­nok v ich mo­bil­nej ver­zii. Roz­lo­že­nie webo­vých strá­nok nie je na­tív­ne pris­pô­so­be­né pre ap­li­ká­ciu a aj to vi­dieť.

Nás však za­ují­ma naj­mä ar­chív, kto­rý ob­sa­hu­je niek­to­ré re­lá­cie vy­sie­la­né te­le­ví­zia­mi Pri­ma, COOL, ZOOM a Lo­ve. Z poh­ľa­du slo­ven­ské­ho pou­ží­va­te­ľa je časť ob­sa­hu ne­dos­tup­ná, pre­to­že li­cen­čná do­ho­da umož­ňu­je Pri­me dis­tri­bú­ciu iba na úze­mí Čes­kej re­pub­li­ky. Na Slo­ven­sku si tak po­zrie­te iba re­lá­cie, kto­ré Pri­ma pria­mo pro­du­ku­je.

Na ap­li­ká­cii oce­ňu­je­me aj mož­nosť me­niť kva­li­tu vi­dea a rých­lu na­vi­gá­ciu v rám­ci os­tat­ných di­elov vy­bra­nej re­lá­cie. Ho­ci ži­vé vy­sie­la­nie chý­ba, di­vá­kov po­te­ší te­le­víz­ny prog­ram s mož­nos­ťou vy­tvá­ra­nia pri­po­mie­nok.

prima_android.png

An­droid

prima_ios.png

iOS

Voyo.sk

voyo.png

Voyo.sk v pod­sta­te kom­bi­nu­je dva pro­duk­ty. Služ­bu ty­pu vi­dea na po­žia­da­nie a prís­tup k vy­sie­la­niu TV Mar­kí­za. Na roz­diel od kon­ku­ren­čnej ap­li­ká­cie te­le­ví­zie JOJ si však za sle­do­va­nie Mar­kí­zy za­pla­tí­te. Voyo.sk je spop­lat­ne­né me­sač­ným pop­lat­kom 5,99 eura, a ak služ­bu ne­má­te pred­pla­te­nú, tá­to ap­li­ká­cia je vám zby­toč­ná. K dis­po­zí­cii nie je žiad­na sek­cia s bez­plat­ným ob­sa­hom.

My sme tes­to­va­li pla­te­nú ver­ziu - kaž­dý pou­ží­va­teľ mô­že pou­ží­vať služ­by 7 dní bez­plat­ne. Vy­ža­du­je sa však ak­ti­vá­cia po­mo­cou SMS ale­bo pla­tob­nej kar­ty. Ak o služ­bu ne­bu­de­te mať zá­ujem, mu­sí­te ju po­čas 7 dní ma­nuál­ne zru­šiť. V opač­nom prí­pa­de vám bu­de auto­ma­tic­ky úč­to­va­né pred­plat­né na nas­le­du­jú­ci me­siac. Tre­ba si na to dať po­zor.

Di­zajn an­droi­do­vej ap­li­ká­cie Voyo nás neos­lo­vil. Pô­so­bí za­sta­ra­ným doj­mom, a ho­ci ani JOJ v tom­to sme­re neexce­lu­je, má na poh­ľad kraj­šie roz­hra­nie. Pri JOJ-ke sme nap­rík­lad oce­ni­li su­már všet­kých epi­zód da­né­ho se­riá­lu pria­mo v in­for­má­ciách o sle­do­va­nej epi­zó­de. Voyo nič ta­ké ne­po­nú­ka. Ak chce­te preh­rať ďal­šiu epi­zó­du, mu­sí­te sa vrá­tiť do pô­vod­nej po­nu­ky a vy­hľa­dať da­nú epi­zó­du.

Voyo však chvá­li­me naj­mä za ži­vé vy­sie­la­nie. Sle­do­vať mô­že­te Mar­kí­zu, Do­ma, Daj­to aj No­vu Sport. Na roz­diel od JOJ-ky preh­rá­va ap­li­ká­cia vše­tok ob­sah, te­da nie iba ten, kto­rý je tvo­re­ný pria­mo v Mar­kí­ze. Na dru­hej stra­ne ide o pla­te­nú služ­bu.

Sú­čas­ťou pred­plat­né­ho je aj prís­tup k fil­mom a se­riá­lom, kto­ré mô­že­te sle­do­vať aj cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu. Fil­my sú star­šie a pri hľa­da­ní kul­to­vých ti­tu­lov sa za­po­tí­te. Ob­sa­hom neo­hú­ri ani se­riá­lo­vá sek­cia, kto­rá je za­ují­ma­vá naj­mä se­riál­mi pro­du­ko­va­ný­mi v Mar­kí­ze. V rám­ci TV ar­chí­vu si mô­že­te po­zrieť via­ce­ro re­lá­cií, ale napr. pri ne­cen­zu­ro­va­nej ver­zii Far­my chý­ba­li vi­deá. Ok­rem toh­to drob­né­ho ne­dos­tat­ku však ap­li­ká­cia fun­go­va­la bez­chyb­ne. Preh­rá­va­la ži­vé vy­sie­la­nie, fil­my aj re­lá­cie z ar­chí­vu.

Voyo.sk je za­ují­ma­vá služ­ba. Otáz­ne je, či si zís­ka va­šu po­zor­nosť na­toľ­ko, aby ste kaž­dý me­siac pla­ti­li 6 eur. Sle­do­va­nie ži­vé­ho vy­sie­la­nia Mar­kí­zy a os­tat­ných sta­níc na mo­bil­nom za­ria­de­ní, ale aj na po­čí­ta­či cez webo­vý pre­hlia­dač sa nám pá­či. Kniž­ni­ca fil­mov a se­riá­lov je však po­mer­ne chu­dob­ná. Za tie naj­lep­šie fil­my si mu­sí­te za­pla­tiť sa­mos­tat­ne a ne­po­zrie­te si ich na mo­bil­nom za­ria­de­ní. Mo­bil­ná ap­li­ká­cia svoj účel pl­ní, a ak má­te služ­bu pred­pla­te­nú, po­tom si ju ur­či­te nain­šta­luj­te.

voyo_android.png

An­droid

voyo_ios.png

iOS

TA3

ta3.png

TA3 má po­mer­ne jed­no­du­chú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu. Je roz­de­le­ná do troch čas­tí - spra­vo­daj­stvo, té­ma dňa a ži­vé vy­sie­la­nie. Cez sek­ciu spra­vo­daj­stvo má­te prís­tup k ak­tua­li­tám, kto­ré sú v pre­važ­nej väč­ši­ne obo­ha­te­né aj o vi­deoob­sah. Té­ma dňa je v pod­sta­te jed­no­duch­ší ar­chív, pre­to­že na jed­nom mies­te zo­ra­ďu­je té­my, o kto­rých sa v TA3 v mi­nu­los­ti dis­ku­to­va­lo. Tie­to vi­deá sú dlh­šie a tr­va­jú ob­vyk­le 30 až 40 mi­nút. Je vý­bor­né, že ar­chív je bo­ha­tý a po­zrie­te si aj star­šie dis­ku­sie. Pos­led­nú po­nu­ku - ži­vé vy­sie­la­nie - net­re­ba pred­sta­vo­vať.

Pri tes­to­va­ní mo­bil­nej ap­li­ká­cie TA3 sa neob­ja­vi­li váž­nej­šie tech­nic­ké prob­lé­my. Preh­rá­va­nie vi­deí fun­go­va­lo bez prob­lé­mov. Chý­ba­la nám však mož­nosť pris­tu­po­vať ku kon­krét­nym re­lá­ciám, kto­ré bo­li od­vy­sie­la­né v mi­nu­los­ti. Webo­vá strán­ka ta3.com tú­to mož­nosť po­nú­ka v sek­cii Re­lá­cie.

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia ta­kis­to ne­dis­po­nu­je ani vy­hľa­dá­va­ním, ani mož­nos­ťou pris­pô­so­biť si ale­bo up­ra­viť si nas­ta­ve­nia. Nie je to vy­slo­ve­ný ne­dos­ta­tok, ale ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom bu­dú tie­to fun­kcie chý­bať. No ak oča­ká­va­te od ap­li­ká­cie iba preh­rá­va­nie ži­vé­ho vy­sie­la­nia, bu­de­te spo­koj­ní.

Za zmien­ku sto­jí aj HD ver­zia ap­li­ká­cie, kto­rá je ur­če­ná iba pre iPad. Tá­to ver­zia je zlep­še­ná a má viac fun­kcií.

ta3_android.png

An­droid

ta3_ios.png

iOS

Te­le­ví­zia do vrec­ka

tv.png

Ap­li­ká­cia s me­nom to­tož­ným s náz­vom toh­to člán­ku za­stu­pu­je špe­ci­fic­kú ka­te­gó­riu te­le­víz­nych ap­li­ká­cií. Tie nie sú ofi­ciál­ne pod­po­ro­va­né žiad­nym te­le­víz­nym ka­ná­lom a lí­šia sa po­nu­kou dos­tup­ných TV sta­níc. Keď­že ta­ké­to ap­li­ká­cie spros­tred­kú­va­jú ne­le­gál­ne vy­sie­la­nie, čas­to sa sta­ne, že fun­gu­je iba časť dos­tup­ných sta­níc. Ap­li­ká­cia Te­le­ví­zia do vrec­ka má jed­no­du­chý di­zajn a bo­ha­tú po­nu­ku. Niek­to­ré ka­ná­ly však ne­fun­gu­jú, resp. fun­gu­jú iba nie­ke­dy. Na roz­diel od kon­ku­ren­čných ap­li­ká­cií však neot­ra­vu­je preh­na­ný­mi rek­la­ma­mi.

tv_android.png

An­droid

Top­Fun

topfun.png

K di­zaj­nu tej­to ap­li­ká­cie mô­že­me po­ve­dať toľ­ko, že vzni­kol iba na ten účel, aby sa da­la služ­ba pou­ží­vať aj na mo­bil­ných za­ria­de­niach. As­poň tak na nás ap­li­ká­cia pri kaž­dom spus­te­ní pô­so­bí. No pre­to­že fil­my preh­rá­va, vo vý­sled­ku vám to ne­bu­de veľ­mi pre­ká­žať. Väč­ši­nu ča­su bu­de­te sle­do­vať vi­deo. Vý­vo­já­ri by sa však moh­li in­špi­ro­vať ele­gan­ciou kon­ku­ren­čnej ap­li­ká­cie HBO Go.

Top­Fun je di­gi­tál­na vi­deo­po­ži­čov­ňa. Fil­my si mô­že­te za­po­ži­čať jed­not­li­vo ale­bo si pred­pla­tí­te niek­to­rý z pau­šá­lov. Pri­da­ná hod­no­ta je mož­nosť sle­do­vať vy­bra­né te­le­víz­ne sta­ni­ce. Niek­to­ré sú bez­plat­né (od­po­rú­ča­me Ret­ro Mu­sic ), za iné za­pla­tí­te me­sač­ný pop­la­tok. Vo všet­kých prí­pa­doch sa však mu­sí­te prih­lá­siť do pou­ží­va­teľ­ské­ho úč­tu.

Ho­ci Top­Fun pl­ní svoj pri­már­ny účel, od ta­kej­to ap­li­ká­cie by sme ča­ka­li viac mož­nos­tí a nas­ta­ve­ní. Po­te­šil by nap­rík­lad off-li­ne re­žim. Bez ne­ho má služ­ba na ces­tách iba po­lo­vič­né vy­uži­tie.

topfun_android.png

An­droid

topfun_ios.png

iOS

Ver­dikt PC RE­VUE

V po­nu­ke ob­cho­dov Goog­le Play a Ap­pSto­re je dos­ta­tok ap­li­ká­cií, kto­ré vás vy­tr­hnú z nu­dy. Pá­čia sa nám naj­mä čes­ké ap­li­ká­cie iVy­si­la­ni a Pri­ma Play. V dru­hom prí­pa­de je však ško­da, že znač­nú časť dos­tup­né­ho ob­sa­hu si na Slo­ven­sku ne­po­zrie­te. Zo slo­ven­ských ap­li­ká­cií sa nám poz­dá­va rie­še­nie te­le­ví­zie JOJ, kto­ré je bez­plat­né. Ot­ra­vu­je však rek­la­ma­mi. Mar­kí­zu si ofi­ciál­ne po­zrie­te iba v prí­pa­de, že pla­tí­te služ­bu Voyo. Ap­li­ká­cia te­le­ví­zie TA3 nie je ni­čím vý­ni­moč­ná, ale svoj účel pl­ní. Z tých os­tat­ných je ťaž­ké nie­čo od­po­rú­čať. Služ­ba HBO Go je na Slo­ven­sku dos­tup­ná ob­me­dze­ne, ale si­tuácia sa pos­tup­ne zlep­šu­je.

Po­dob­ne ako Top­Fun ne­po­nú­ka off-li­ne re­žim. Ten však ne­náj­de­te tak­mer v žiad­nej zo spo­me­nu­tých ap­li­ká­cií. V niek­to­rých prí­pa­doch je to po­cho­pi­teľ­né, v iných by sme tú­to fun­kciu pri­ví­ta­li. Bez oh­ľa­du na to náš zoz­nam po­nú­ka dos­ta­tok in­špi­rá­cie, ako si pre­me­niť te­le­fón na te­le­ví­ziu do vrec­ka. Ak ne­rá­ta­me neo­fi­ciál­ne ap­li­ká­cie, v rám­ci lo­kál­ne­ho tr­hu sme vy­bra­li to naj­dô­le­ži­tej­šie. Do­daj­me, že na tes­to­va­nie sme pou­ži­li te­le­fón So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.4.2 a všet­ky ap­li­ká­cie fun­go­va­li z hľa­dis­ka zá­klad­nej fun­kčnos­ti bez prob­lé­mov. Za zmien­ku sto­jí aj vy­no­ve­ná služ­ba Ma­gio GO, kto­rá po­nú­ka inter­ne­to­vú te­le­ví­ziu do vrec­ka pre kaž­dé­ho.

Zdroj: PCR 08/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter