Dovnútra nového smartfónu

G3: vlajková loď v ponuke LG

LGG3LifeStyle.jpg Zú­čas­tni­li sme sa na pred­sta­ve­ní te­le­fó­nu LG G3 v Lon­dý­ne a už vte­dy sa nám za­pá­čil. O svo­ju pria­zeň u zá­kaz­ní­kov bo­ju­je usi­lov­ne a má na to dob­re prip­ra­ve­né zbra­ne: vy­ni­ka­jú­ci 5,5-pal­co­vý dis­plej, po­hodl­né dr­ža­nie v ru­ke, veľ­ko­ka­pa­cit­nú ba­té­riu a via­ce­ré sof­tvé­ro­vé zlep­še­nia v An­droi­de 4.4.2.

qr_lgg3.png Ako pr­vý si všim­ne­te dis­plej, kto­rý má roz­lí­še­nie 2560 × 1440 bo­dov, te­da Quad HD. Na 5,5-pal­co­vom dis­ple­ji má vý­znam ísť do ta­ké­ho­to roz­lí­še­nia, naj­viac to vid­no na fo­tog­ra­fiách a vi­deách, kto­ré sú do­da­né od vý­rob­cu J. Hus­to­ta dis­ple­ja je 538 ppi a dis­plej za­be­rá až 76,4 % pred­nej plo­chy te­le­fó­nu. Pri­ro­dze­ne, vy­so­ké roz­lí­še­nie dis­ple­ja si vy­ža­du­je ener­giu a v te­le­fó­ne je ba­té­ria s ka­pa­ci­tou až 3000 mAh. Nám pri tes­to­va­ní vy­dr­ža­la na 2 dni, čo sa v dneš­nom sve­te smar­tfó­nov dá po­va­žo­vať za vy­ni­ka­jú­ce. Keď ka­pa­ci­ta ba­té­rie pok­les­ne pod 15 %, sys­tém navr­hne pre­chod do še­tria­ce­ho re­ži­mu.

LGG3_Health copy.jpg

Aj s LG G3 si mô­že­te po­čí­tať kro­ky a te­šiť sa z to­ho, koľ­ko ka­ló­rií ste pri tom spá­li­li

Te­le­fón je vy­ho­to­ve­ný v ko­vo­vom štý­le, ale v sku­toč­nos­ti je to čis­tý plast. To zis­tí­te len vte­dy, keď te­le­fón chy­tí­te do ru­ky. Plast je vhod­ný ma­te­riál na pre­pus­te­nie mo­bil­né­ho sig­ná­lu dov­nút­ra te­le­fó­nu. Ako sme nech­tiac ove­ri­li, je dob­re od­ol­ný aj pro­ti pá­dom na tvr­dú pod­lož­ku. Plas­to­vý te­le­fón na­vy­še nie je ta­ký ťaž­ký ako pri vy­ho­to­ve­ní z ko­vu - má 149 gra­mov.

V pred­nej čas­ti je 2,1-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát, aj sof­tvé­ro­vo pris­pô­so­be­ný na reali­zá­ciu sel­fie - „stla­čiť" spúšť mô­že­te napr. za­ťa­tím päs­te s nás­led­ným 3-se­kun­do­vým od­po­čí­ta­va­ním, vy­slo­ve­ním slov cheese, whis­ky a pod. V za­dnej čas­ti je až 13-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu. Pop­ri tom je tu dvo­ji­tý blesk a rých­le la­se­ro­vé za­os­tro­va­nie - po­čí­taj­te s do­bou za­os­tre­nia oko­lo 0,3 se­kun­dy, te­da bu­de­te mať za­chy­te­né aj rých­le de­je, ako sú napr. sko­ky do vo­dy. Sof­tvé­ro­vé zlep­še­nia umož­ňu­jú napr. se­lek­tív­ne za­os­tre­nie už reali­zo­va­nej fo­tog­ra­fie, via­ce­ré fa­reb­né filtre a pod. V za­dnej čas­ti je eš­te 1 W rep­ro­duk­tor so zo­sil­ňo­va­čom.

LGG3_ZadnaStrana copy.jpg

Za­dná stra­na má vý­raz­ne me­ta­lic­ký ná­dych, ale je to plast, pre­to je aj te­le­fón ľah­ký

Zá­kla­dom smar­tfó­nu je 2,5 GHz štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 801, 2 GB RAM a 16 GB pa­mä­te eMMC napr. na fot­ky. Exis­tu­je aj ver­zia s vy­ššou vý­ba­vou - 3 GB RAM a 32 GB eMMC. Pa­mä­ťo­vý pries­tor sa dá roz­ší­riť aj po­mo­cou kar­ty mic­roSD s ka­pa­ci­tou do 128 GB. Z hľa­dis­ka ko­nek­ti­vi­ty po­nú­ka G3 aj nas­le­du­jú­ce mož­nos­ti: Wi-Fi 802.11ac, Blue­tooth Smart Rea­dy (Apt-X), NFC, A-GPS/Glo­nass a USB 2.0. Te­le­fón nie je pod­ľa vý­rob­cu od­ol­ný pro­ti vo­de.

Di­zajn je konštruo­va­ný tak, že ba­té­ria sa dá pou­ží­va­teľ­sky vy­me­niť. Ro­hy sú za­ob­le­né, ov­lá­da­cie tla­čid­lá (za­pí­na­nie/vy­pí­na­nie, zme­ny mier­ky/hla­si­tos­ti) sú na za­dnej stra­ne, na čo si tre­ba zvyk­núť. Pá­či­la sa nám za­ob­le­ná za­dná stra­na, kto­rá nao­zaj dob­re sad­ne do ru­ky.

Zo sof­tvé­ro­vých zlep­še­ní je naj­lep­ší Knock Co­de. Je to kom­bi­ná­cia za­pí­na­nia te­le­fó­nu a je­ho za­bez­pe­če­nia. Zvo­lí­te si napr. vzor, pri kto­rom sa na šty­roch po­zí­ciách dot­kne­te dis­ple­ja. Je­ho za­da­ním pri vy­pnu­tom dis­ple­ji te­le­fón sú­čas­ne za­pne­te aj od­blo­ku­je­te. Po­kiaľ ho za­pne­te za­pí­na­cím tla­čid­lom v za­dnej čas­ti te­le­fó­nu, aj tak pot­re­bu­je­te za­dať prís­luš­ný vzor. LG sa tak po­da­ri­lo vy­rie­šiť spô­sob, ako za­pí­na­cie tla­čid­lo obísť.

Vy­pnúť sa te­le­fón dá dvo­ji­tým ťuk­nu­tím prs­ta v pries­to­re mi­mo ikon. LG G3 rie­ši aj čas­tý prob­lém sú­čas­nos­ti, čo so stra­te­ným ale­bo uk­rad­nu­tým te­le­fó­nom. Fun­kcia Kill Switch po­nú­ka mož­nosť kom­plet­né­ho zma­za­nia všet­kých dát na di­aľ­ku. Ak chce­te/mu­sí­te nie­ko­mu G3 po­ži­čať, je tu re­žim hos­ťa, v kto­rom vy­be­rá­te hos­ťo­vi dos­tup­né ap­li­ká­cie. Fun­kcia Con­tent Lock na­vy­še do­ká­že úpl­ne za­kryť cit­li­vé do­ku­men­ty na te­le­fó­ne ale­bo na kar­te mic­roSD.

Ďalej sa nám pá­či­li ši­kov­né ti­py - te­le­fón sle­du­je va­šu čin­nosť a sna­ží sa pred­ví­dať, čo by ste od ne­ho chce­li. Ak nap­rík­lad párkrát za­dá­te na­vi­gá­ciu cez Goog­le ma­py do prá­ce, za­čne vám ju sám po­nú­kať v ča­se, keď bež­ne cho­dí­te do prá­ce - pri­ro­dze­ne s ak­tuál­nou pre­máv­kou. Rov­na­ko ak trik­rát za­vo­lá­te na rov­na­ké čís­lo, kto­ré eš­te ne­má­te v te­le­fón­nom zoz­na­me, po­núk­ne vám ho na pri­da­nie do zoz­na­mu. Ti­py tiež pri­po­mí­na­jú, že má­te od­po­ve­dať na nep­ri­ja­tý ho­vor ale­bo od­in­šta­lo­vať ne­pou­ží­va­nú ap­li­ká­ciu.

Ta­kých­to uži­toč­ných ma­lič­kos­tí náj­de­te ve­ľa. Ta­kis­to je fajn roz­de­le­nie ob­ra­zov­ky na dve ne­zá­vis­lé ap­li­ká­cie a vhod prí­de aj zme­na veľ­kos­ti klá­ves­ni­ce pod­ľa to­ho, aké veľ­ké ru­ky má­te. Na klá­ves­ni­ci od LG sa vcel­ku dob­re pí­še, dá sa to aj po­hodl­ne jed­nou ru­kou. Sú­čas­ťou do­dáv­ky je aj sys­tém di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia s infra­dió­dou a vý­ba­vou pre naj­čas­tej­šie te­le­ví­zo­ry a Hi-Fi ve­že. Zo sof­tvé­ro­vých zlep­še­ní sa nám pá­či­li poz­nám­ky, do kto­rých mô­že­te pí­sať napr. pr­stom, ale­bo vy­čis­te­nie sys­té­mu od do­čas­ných sú­bo­rov.

LG spo­lu s vý­ba­vou do­dá­va aj vlast­ný ob­chod s ap­li­ká­cia­mi. Ce­lý sys­tém je uro­be­ný dob­re v tom sme­re, že G3 má veľ­mi bo­ha­tú fun­kčnú vý­ba­vu a sna­ží sa ju pred­sta­viť pou­ží­va­te­ľo­vi pos­tup­ne, nie na­raz. Je tak väč­šia šan­ca, že tie­to fun­kcie za­čne nao­zaj aj pou­ží­vať. Ce­lé pros­tre­die An­droi­du sa zjed­no­du­ši­lo.

LGG3_2Aplikacie copy.jpg

Za­ují­ma­vá fun­kcia na mul­ti­tas­king je roz­de­le­nie pra­cov­nej plo­chy na dve ap­li­ká­cie

Na slo­ven­skom tr­hu je LG G3 dos­tup­ný s di­zaj­nom mat­né­ho ko­vu v troch far­bách: Me­tallic Black (čier­na), Silk Whi­te (bie­la) a Shi­ne Gold (zla­tá). LG G3 sme si pri tes­to­va­ní veľ­mi ob­ľú­bi­li, poz­ri­te si aj vi­deo, kto­ré sme o ňom nak­rú­ti­li.

Ce­na: 16 GB - 593 EUR, 32 GB - 630 EUR

Za­po­ži­čal: LGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter