Sony Ericsson Live with Walkman


Pod dl­hšom ča­se tu má­me in­te­li­gent­ný te­le­fón So­ny Eric­sson bez prív­las­tku Xpe­ria. To­to je mul­ti­me­diál­ne la­de­ný te­le­fón pre stred­ne ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov. Má pev­né te­lo a za­dný kryt le­mu­je aj boč­né stra­ny. Za­ob­le­nie aj po­gu­mo­va­nie pris­pie­va k po­hodl­né­mu dr­ža­niu a te­le­fón dob­re sad­ne do kaž­dej dla­ne. Pod dis­ple­jom sú štan­dar­dné tri tla­čid­lá na ov­lá­da­nie sys­té­mu, pri­čom pros­tred­né v tva­re polkru­hu nie je do­ty­ko­vé. Pri­pa­da­lo nám však tro­chu ma­lé a tre­ba ho sil­nej­šie stla­čiť. Mu­sí­te si zvyk­núť, že boč­né tla­čid­lá sú len na do­tyk a pros­tred­né vy­ža­du­je sil­nej­ší prít­lak. Za­dná časť toh­to hu­dob­né­ho mo­bi­lu má ok­rem 5 Mpix fo­toa­pa­rá­tu aj ste­reorep­ro­duk­to­ry xLOUD. Ich hla­si­tosť je vzhľa­dom na ta­ké­to ma­lé za­ria­de­nie znač­ná a mi­ni­mál­ne skres­ľu­jú rep­ro­duk­ciu. Hor­ná stra­na je za­ují­ma­vá prá­ve pr­vkom Wal­kman. Tla­čid­lo spúš­ťa preh­rá­vač hud­by a pri opä­tov­nom stla­če­ní za­se vrá­ti na­pos­le­dy zob­ra­ze­nú ap­li­ká­ciu. Pou­ži­tie toh­to mo­de­lu ako hu­dob­né­ho preh­rá­va­ča na ces­ty je pod­stat­ne lep­šie ako pri iných te­le­fó­noch, kde sa tre­ba spo­lie­hať na po­hyb cez do­ty­ko­vé me­nu. Me­dzi tla­čid­lom W a tla­čid­lom na vy­pnu­tie dis­ple­ja je kru­ho­vý pr­vok, kto­rý bli­ká do ryt­mu preh­rá­va­nej sklad­by. V nas­ta­ve­niach preh­rá­va­ča sa dá vy­pnúť. Vý­rob­ca si dob­re po­ra­dil s hlav­ným dis­ple­jom te­le­fó­nu. Na do­má­cu ob­ra­zov­ku vtes­ná­te dva­násť ikon a v kaž­dom ro­hu je špe­ciál­ny pa­nel, kto­rý poj­me ďal­šie šty­ri iko­ny prog­ra­mov. Sta­čí naň po­tom ťuk­núť a iko­ny sa zväč­šia na vý­ber kon­krét­nej ap­li­ká­cie. Sa­moz­rej­me, tak ako pri iných te­le­fó­noch tej­to znač­ky stá­le zos­tá­va mož­nosť pri­dá­vať ap­li­ká­cie do sku­pín. Te­le­fón ne­zaos­tá­va ani pri fo­tog­ra­fo­va­ní. Auto­ma­tic­ké za­os­tre­nie je ur­či­te uži­toč­ná vlas­tnosť a men­ší po­čet me­ga­pixelov nám v praxi vô­bec nep­re­ká­žal. Za­os­tro­va­nie je sí­ce tro­chu po­mal­šie, ale bež­ný pou­ží­va­teľ to mož­no ani ne­pos­treh­ne. Sur­fo­va­nie na inter­ne­te je re­la­tív­ne po­hodl­né. Do úva­hy tre­ba zob­rať men­šie roz­lí­še­nie, no vďa­ka ope­rač­né­mu sys­té­mu a pod­po­re dis­ple­ja má­te po­ru­ke po­hodl­né prib­lí­že­nie ale­bo od­dia­le­nie mier­ky po­hy­bom pr­stov. Bez prob­lé­mu mô­že­te aj pí­sať e-mai­ly ale­bo SMS. Vzhľa­dom na roz­lí­še­nie dis­ple­ja je prip­ra­ve­ná te­le­fón­na klá­ves­ni­ca a až v re­ži­me zob­ra­ze­nia na šír­ku sa zob­ra­zí ver­zia QWER­TY. Pí­sa­nie je rých­le vďa­ka slov­ní­ko­vej pod­po­re. Ak pí­še­te na te­le­fón­nej klá­ves­ni­ci, sta­čí stlá­čať pís­me­ná len raz – pres­ne tak ako pri ak­ti­vo­va­nom slov­ní­ku T9. Té­my aj wid­ge­ty sú fajn, ale pí­sa­ním veľ­kých pís­men na za­čiat­ku slo­va v ka­len­dá­ri tr­pí ce­lá sé­ria te­le­fó­nov s naj­nov­ším roz­ší­re­ním od vý­rob­cu vrá­ta­ne toh­to mo­de­lu. Te­le­fón má úpl­nú tech­no­lo­gic­kú vý­ba­vu, re­zer­vy sú len vo veľ­kos­ti a roz­lí­še­ní dis­ple­ja. Cie­ľo­vú sku­pi­nu však net­vo­rí top ma­naž­ment, ale pou­ží­va­te­lia, kto­rí chcú te­le­fón do vrec­ka a zá­ro­veň chcú mať pl­no­hod­not­ný an­droi­do­vý eko­sys­tém a je­ho mož­nos­ti. Ak sa chys­tá­te kú­piť hu­dob­ný preh­rá­vač ale­bo vy­me­niť svoj sta­rý mo­bil, poz­ri­te sa na ten­to mo­del, mož­no za­bi­je­te dve mu­chy jed­nou ra­nou.
 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter