Sony Ericsson Xperia Pro

No­vé Xpe­rie štan­dar­dné­ho roz­me­ru (te­da tie väč­šie, nie zo sé­rie mi­ni) sa na se­ba po­do­ba­jú. V kaž­dom prí­pa­de si vý­rob­ca dr­ží me­no znač­ky a te­le­fó­ny ra­du Xpe­ria sú po­riad­ne vy­ba­ve­né smar­tfó­ny. Di­zajn sa dá hod­no­tiť len sub­jek­tív­ne, no mno­hí nám da­jú za prav­du, že ver­zia Pro vy­ze­rá dob­re v za­tvo­re­nom aj v ot­vo­re­nom sta­ve po vy­su­nu­tí klá­ves­ni­ce QWER­TY. Ob­lé tva­ry jed­noz­nač­ne do­mi­nu­jú, a to nie­len v prí­pa­de te­la te­le­fó­nu, ale aj tla­či­diel pod dis­ple­jom a boč­ných tla­či­diel. Veľ­ký dis­plej má vý­bor­né roz­lí­še­nie, čím sa te­le­fón sta­via do po­zí­cie uni­ver­zál­ne­ho nás­tro­ja na čo­koľ­vek. Ab­sen­tu­je tla­čid­lo na vy­hľa­dá­va­nie, ak súp­ra­vu ov­lá­da­cích pr­vkov pre ope­rač­ný sys­tém po­rov­ná­me s iný­mi vý­rob­ca­mi. Nám však to­to tla­čid­lo v praxi ne­chý­ba­lo a na­vy­še chvá­li­me aj us­po­ria­da­nie tla­či­diel. To s fun­kciou späť je vľa­vo a po vy­su­nu­tí klá­ves­ni­ce je ľah­ko dos­tup­né. Dob­re sa te­da sur­fu­je po inter­ne­te aj pre­chá­dza­jú po­nu­ky sys­té­mu ale­bo ap­li­ká­cií. Veľ­mi dob­re je vy­rie­še­né pod­svie­te­nie klá­ves­ni­ce. Jed­not­li­vé klá­ve­sy sú z plas­tu a pí­sa­nie na nich je sto­per­cen­tné. Ne­chý­ba­jú šíp­ky, prís­tup k sym­bo­lom a kaž­dý z klá­ve­sov má ďal­šiu fun­kciu v po­do­be zá­pi­su sym­bo­lu. Na te­le je ok­rem bež­ných tla­či­diel (dvoj­po­lo­ho­vé na fo­toa­pa­rát, ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, vy­pnu­tie dis­ple­ja) aj ko­nek­tor mi­ni HDMI a v ba­le­ní náj­de­te aj pre­po­jo­va­cí ká­bel. Pus­tiť si fil­my z te­le­fó­nu na TV pri­jí­mač je hrač­ka. Sta­čí tie­to dve za­ria­de­nia pre­po­jiť káb­lom a spus­tiť preh­rá­va­nie. Na­bí­ja­cí ko­nek­tor nie je na bo­ku, ale na vr­chnej stra­ne. Fo­toa­pa­rát s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním v tej­to trie­de ne­po­va­žu­je­me za nad­štan­dard, prav­da, zvlád­ne­te ním fo­tiť aj v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach a po­koj­ne mô­že­te aj na­tá­čať vi­deo. Auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie fun­go­va­lo na vý­bor­nú. Ak ste fa­nú­ši­kom špe­ciál­nych fo­tiek, vy­uži­je­te fun­kciu 3D sweep pa­no­ra­ma. Vo vý­ba­ve je pre­hlia­dač 3D ob­ráz­kov, sle­do­vať ich však mô­že­te aj na TV. Ver­zia Pro už ob­sa­hu­je nad­stav­bu ope­rač­né­ho sys­té­mu s no­vou ak­tua­li­zá­ciou. Tá pri­nies­la no­vé té­my roz­hra­nia, wid­ge­ty aj zlep­še­né fun­kcie. Az­da len auto­ma­tic­ké pre­pí­na­nie na veľ­ké pís­me­ná po me­dze­re si vý­rob­ca v ka­len­dá­ri mo­hol od­pus­tiť. Tá vlas­tnosť nás po­riad­ne zner­vóz­ňo­va­la a mať kaž­dé slo­vo veľ­kým pís­me­nom v náz­ve uda­los­ti nie je to pra­vé. Nas­ta­viť sa dá, aby sa po vy­su­nu­tí klá­ves­ni­ce ak­ti­vo­va­lo in­te­li­gen­tné me­nu. Ľah­ko od­po­vie­te na e-mai­ly ale­bo za­čne­te pra­co­vať na no­vom. Ko­mu by „od­ha­do­va­nie" ak­ti­vi­ty pou­ží­va­te­ľa pre­ká­ža­lo, mô­že ho vy­pnúť. Z hľa­dis­ka ko­nek­ti­vi­ty ani z poh­ľa­du rých­los­ti ne­má zmy­sel ro­zo­be­rať mož­nos­ti te­le­fó­nu. V tom­to sme­re ide o veľ­mi dob­re vy­ba­ve­ný mo­del, kto­rý zvlád­ne vy­tvá­rať do­ku­men­ty, ta­buľ­ky a do­kon­ca aj pre­zen­tá­cie kom­pa­ti­bil­né s Mic­ro­soft Power­Point. Na­vy­še k ne­mu mož­no pri­po­jiť zdra­vot­níc­ke po­môc­ky kom­pa­ti­bil­né s tech­no­ló­giou ANT+. Vcel­ku hod­no­tí­me ten­to mo­del po­zi­tív­ne. Je to mul­ti­me­diál­ny mi­ni­po­čí­tač do vrec­ka. Mô­že­te na ces­tách pra­co­vať, fo­tog­ra­fo­vať, hrať sa hry ale­bo len tak sur­fo­vať po inter­ne­te. V žiad­nej zo spo­mí­na­ných ak­ti­vít vás nes­kla­me.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter