HTC RhymeIde o ab­so­lút­nu no­vin­ku a mo­del Rhy­me uro­bil na nás ob­rov­ský do­jem. Kva­lit­ná konštruk­cia je už pa­ra­me­ter, na kto­rý sme si pri HTC zvyk­li, a nep­re­ká­ža nám ani ab­sen­cia vy­me­ni­teľ­né­ho aku­mu­lá­to­ra. Na tes­to­va­nie sme ma­li ver­ziu v sliv­ko­vej far­be, kto­rá pô­so­bí ele­gan­tne, dá­my bu­dú nad­še­né. Sú­čas­ťou ba­le­nia je aj do­ko­va­cia sta­ni­ca a špe­ciál­ny prí­ve­sok. Sta­ni­ca má Blue­tooth a po za­lo­že­ní te­le­fó­nu sa spo­lu auto­ma­tic­ky spá­ru­jú do nie­koľ­kých se­kúnd, nič net­re­ba nas­ta­vo­vať. Prí­ve­sok je dopl­nkom dám­skej ka­bel­ky a svo­jím bli­ka­ním in­for­mu­je o pri­chá­dza­jú­com ho­vo­re ale­bo SMS a aj zmeš­ka­ných ho­vo­roch. Ak je te­le­fón v ka­bel­ke, vďa­ka dl­hé­mu káb­li­ku ho ľah­ko náj­de­te, ho­ci dám­ska ka­bel­ka ob­sa­hu­je neu­ve­ri­teľ­né množ­stvo ne­vyh­nut­ných ve­cí J. Te­le­fón má úz­ky pro­fil a je­ho po­gu­mo­va­nie je prí­jem­né na do­tyk. Oce­ni­li sme aj vy­so­ké roz­lí­še­nie dis­ple­ja v kom­bi­ná­cii s 3,7-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou. Ho­dí sa tak aj do men­šej dla­ne. Za­dná stra­na ok­rem fo­toa­pa­rá­tu a di­ódy ob­sa­hu­je tri vpus­te­né ko­nek­to­ry na pri­po­je­nie k zá­klad­ňo­vej sta­ni­ci. Pod dis­ple­jom sa už tra­dič­ne na­chá­dza­jú tla­čid­lá na ov­lá­da­nie sys­té­mu, kto­ré sú do­ty­ko­vé a pod­svie­te­né. V prí­pa­de HTC ne­chý­ba tla­čid­lo hľa­da­nia, kto­ré iní vý­rob­co­via nie­ke­dy vy­ne­chá­va­jú. HTC Sen­se je opäť zlep­še­ný a pos­ky­tu­je no­vé vi­zuál­ne sché­my aj ďal­šiu sys­té­mo­vú in­teg­rá­ciu. Hlav­ná ob­ra­zov­ka už neob­sa­hu­je wid­get s veľ­ký­mi ho­di­na­mi, ale pri­ná­ša sa­mos­tat­ný wid­get. Ten za­be­rie ce­lú ob­ra­zov­ku a pos­ky­tu­je päť zvis­lých zá­stup­cov ap­li­ká­cií a ho­di­ny s po­ča­sím. Ap­li­ká­cie sa spúš­ťa­jú ťuk­nu­tím na iko­nu a ťuk­nu­tím na uš­ko ved­ľa iko­ny sa vy­su­nie po­nu­ka s ak­tuál­ne prid­ru­že­ným ob­sa­hom. Ak tu má­te e-mai­ly, zob­ra­zí­te od­osie­la­te­ľa a čas pos­led­né­ho e-mai­lu, po­dob­ne je to aj pri SMS sprá­vach. Ka­len­dár zob­ra­zu­je naj­bliž­šiu uda­losť. Niek­to­ré ap­li­ká­cie eš­te ne­ma­jú pod­po­ru aj na­priek to­mu, že ide o sys­té­mo­vé sú­čas­ti. Pre­to sa po klik­nu­tí na uš­ko ga­lé­rie ne­zob­ra­zí žiad­ny dopl­nko­vý ob­sah. Na tom­to by mo­hol vý­rob­ca tro­chu za­pra­co­vať a pok­ryť as­poň in­teg­rál­ne sú­čas­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu. Ďal­ším roz­ší­re­ním je pris­pô­so­be­nie po­nu­ky tla­či­diel pri e-mai­loch, ga­lé­rii ale­bo nap­rík­lad kon­tak­toch. Sta­čí dl­ho podr­žať prst na iko­ne a zob­ra­zí sa mož­nosť me­niť zá­stup­cov. Te­da ak nap­rík­lad v ka­len­dá­ri ne­pou­ží­va­te týž­den­né ale­bo den­né zob­ra­ze­nie, po­koj­ne ich mô­že­te dať od­tiaľ preč. In­teg­rá­cia s HTC Hub nie je no­vin­ka, ale sto­jí za to ju poch­vá­liť. Vďa­ka nej má­te prís­tup k ďal­ším mo­tí­vom, zvo­ne­niam, po­za­diam ale­bo sché­mam vzhľa­du. Už tra­dič­ne oce­ňu­je­me vir­tuál­nu klá­ves­ni­cu a rých­le pí­sa­nie. Sil­ný pro­ce­sor sa pre­ja­vil nie­len pri po­hodl­nom sur­fo­va­ní, ale aj pri os­tat­ných čin­nos­tiach. Pí­sa­nie je ply­nu­lé a te­le­fón ne­zamŕza. Do­má­cich ob­ra­zo­viek mô­že­te mať pod­ľa pot­re­by nie­koľ­ko. Tak­že ak ich ne­pot­re­bu­je­te se­dem, čo je maximum, mô­že­te ich vy­ma­zať. Te­le­fón je prip­ra­ve­ný na akú­koľ­vek čin­nosť. Fo­toa­pa­rát auto­ma­tic­ky za­os­tru­je, s do­kom má­te mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač hud­by a vďa­ka dob­re klá­ves­ni­ci a in­teg­rá­cii Sen­se zvlád­ne­te s te­le­fó­nom aj pra­cov­nú agen­du.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter