Nokia X7


Mul­ti­me­diál­na No­kia si kla­die za cieľ pos­kyt­núť pou­ží­va­te­ľo­vi za­ria­de­nie na pre­hlia­da­nie webu, hra­nie hier a v ne­pos­led­nom ra­de fo­tog­ra­fo­va­nie. Hneď na úvod si neod­pus­tí­me vý­čit­ku, a to hlav­ne pre ab­sen­tu­jú­ce za­os­tro­va­nie fo­toa­pa­rá­tu. Fun­kcia Full Fo­cus je sí­ce fajn do exte­rié­ru, ale jej pou­ži­teľ­nosť v iných pod­mien­kach kle­sá. Vy­ho­to­ve­nie sa dr­ží štan­dar­du a vý­rob­ca aj pri mo­de­li X7 pou­žil nehr­dza­ve­jú­cu oceľ a skle­ný dis­plej. Tvar te­le­fó­nu pô­so­bí mier­ne fu­tu­ris­tic­ky a vďa­ka za­ob­le­nej za­dnej stra­ne sa dob­re dr­ží v ru­ke. Po bo­koch sú šach­ty na SIM kar­tu a kar­tu mic­roSDHC, tla­čid­lo fo­toa­pa­rá­tu a ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti. Hor­ná stra­na je vy­hra­de­ná na ko­nek­tor mic­roUSB na na­bí­ja­nie a pre­po­je­nie s po­čí­ta­čom, audio­ko­nek­tor a pá­či­lo sa nám aj tla­čid­lo na vy­pnu­tie te­le­fó­nu. Ko­neč­ne nah­ra­di­lo „no­kiov­ský" po­sú­va­cí pr­vok na bo­ku te­le­fó­nu. Štvor­pal­co­vý dis­plej pre­dur­ču­je ten­to mo­del na sur­fo­va­nie na inter­ne­te a hra­nie HD hier (v zá­klad­nej vý­ba­ve náj­de­te Ga­laxy On Fi­re a As­phalt 5). Roz­lí­še­nie nie je sí­ce ta­ké vy­so­ké ako v rov­na­kej trie­de te­le­fó­nov na plat­for­me An­droid, ale z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka pos­ta­ču­je. Net­re­ba prak­ti­zo­vať „hon­bu za pixel­mi", text, iko­ny aj hry sú na 4 pal­coch uh­lo­prieč­ky dis­ple­ja dob­re zob­ra­ze­né. Ope­rač­ný sys­tém Sym­bian An­na pri­nie­sol väč­ší kom­fort v ov­lá­da­ní a te­le­fón je vy­ba­ve­ný wid­get­mi na hlav­nú ob­ra­zov­ku. Na­vy­še pri na­vi­gá­cii prí­de vhod pries­tran­ný dis­plej, poch­vá­li­li sme ho už pri mo­de­li No­kia E6. Pá­či­lo sa nám aj pí­sa­nie SMS, pod­po­ra čí­ta­nia kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov, prek­la­do­vý slov­ník, ale aj spra­vo­va­nie e-mai­lov. Tech­no­ló­giu push vy­uži­je­te nie­len pri pod­po­re kon­ta cez Exchan­ge, ale aj pri úč­te Gmail. Ďal­šia mož­nosť je pou­žiť ko­nek­tor USB vo fun­kcii USB On-the-Go, čo umož­ní ko­pí­ro­vať dá­ta z bež­né­ho flash dis­ku. Rých­losť sys­té­mu je rov­na­ká ako pri mo­de­loch tej­to znač­ky už nie­koľ­ko ro­kov. Te­da po­ma­lé spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií a prek­res­ľo­va­nie wid­ge­tov na hlav­nej ob­ra­zov­ke veľ­mi ne­po­te­ší. Nej­de o kri­tic­ké zá­le­ži­tos­ti, no vy­šší ope­rač­ný vý­kon by ne­zaš­ko­dil. Ho­ci pre­hlia­dač pre­šiel zlep­še­ním, mo­hol by byť o nie­čo rých­lej­ší. Zme­na mier­ky ob­sa­hu ale­bo prá­ca s ob­sa­hom je však ply­nu­lá. No­kia X7 sa nám vcel­ku za­pá­či­la, ho­dí sa na prá­cu aj zá­ba­vu, mô­že­te hrať na nej hry, po­ze­rať fil­my a eš­te aj vy­ba­viť e-mai­ly či mať na do­sah so­ciál­ne sie­te.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter