Nokia E6

Na ten­to mo­del sa dl­ho ča­ka­lo. Nas­le­dov­ník mo­de­lov E71 a E72 pri­ná­ša vnút­ri pod­stat­né zme­ny, no za­cho­vá­va ove­re­ný kon­cept svo­jich pred­chod­cov. Hneď pr­vé prí­jem­né roz­ší­re­nie je pou­ži­tie do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja. S roz­lí­še­ním VGA sa vý­rob­ca vy­dal dob­rým sme­rom a ani pou­ži­tím no­vej ak­tua­li­zá­cie s náz­vom Sym­bian An­na neu­ro­bil chy­bu. Priaz­niv­ci tej­to znač­ky dos­ta­nú zná­me pros­tre­die s lep­šou gra­fi­kou a fun­kcio­na­li­tou. Pod dis­ple­jom už nie sú kon­texto­vé klá­ve­sy, keď­že tie nah­ra­di­li vir­tuál­ne na dis­ple­ji. Tla­čid­lá rých­le­ho prís­tu­pu zos­ta­li za­cho­va­né aj s mož­nos­ťou ich kon­fi­gu­rá­cie pri krát­kom a dl­hom stla­če­ní. Klá­ves­ni­ca QWERTZ s pod­po­rou ná­rod­ných zna­kov je po­hodl­ná a dob­re sa na nej pí­še, pre­to­že klá­ve­sy sú ob­lé. Rých­le pí­sa­nie a ozna­čo­va­nie je za­bez­pe­če­né klá­ves­mi Ctrl a Na bo­ku sú pod­svie­te­né tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti. Ďalej tu je po­sú­va­cí pr­vok na blo­ko­va­nie dis­ple­ja a tla­čid­lo na spus­te­nie hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia. Na hor­nej stra­ne je slot na kar­tu mic­roSDHC, audio­ko­nek­tor, tla­čid­lo na vy­pnu­tie te­le­fó­nu a na bo­ku ko­nek­tor na pre­po­je­nie s PC. Vý­rob­ca pri­dal na spod­nú stra­nu aj 2 mm ko­nek­tor na na­bí­ja­nie. Sof­tvé­ro­vé­ho zlep­še­nia sa doč­ka­li ma­py a na­vi­gá­cia. Vy­skú­ša­li sme ju v praxi a veľ­mi sa nám pá­či­lo naj­mä roz­li­šo­va­nie poč­tu pru­hov, ale aj pre­pí­na­nie me­dzi zob­ra­ze­nia­mi. Sta­čí prejsť po dis­ple­ji pr­stom zo stra­ny na stra­nu. To pla­tí aj pre úvod­nú ob­ra­zov­ku. Už nie je len jed­na, prí­pad­ne dve, ak zvo­lí­te dru­hý re­žim ako pri No­kii E72, ale mô­že­te ich mať až päť. V praxi sme ich ne­pot­re­bo­va­li a bo­lo mož­né niek­to­ré vy­ma­zať. Uži­toč­ná je vlas­tnosť, že kaž­dý dis­plej má svo­ju ta­pe­tu. No­kia E6 je pra­cov­ný nás­troj, tak­že ne­chý­ba kan­ce­lár­sky ba­lík, pod­po­ra Mail for Exchan­ge a ďal­ších úč­tov, pri­da­nie pod­po­ry poz­vá­nok a stret­nu­tí v ka­len­dá­ri, ap­li­ká­cia na pou­ží­va­nie so­ciál­nych sie­tí, prog­ram Zip, kan­ce­lár­sky ba­lík v úpl­nej ver­zii, prek­la­do­vý slov­ník, správ­ca sú­bo­rov, pre­hlia­dač do­ku­men­tov PDF, ale ani vi­deo a fo­toe­di­tor a, sa­moz­rej­me, pod­po­ra Ob­cho­du Ovi. ICQ ale­bo Sky­pe mô­že­te mať spus­te­ný na po­za­dí, za­tiaľ čo pou­ží­va­te mo­bil na iné úče­ly. Pre­hlia­dač je ta­kis­to zdo­ko­na­le­ný a už nie je ta­ký ťaž­ko­pád­ny ako ke­dy­si. Port mic­roUSB má pod­po­ru USB On-the-Go, tak­že k ne­mu cez re­duk­ciu pri­po­jí­te flash disk a s ob­sa­hom sa dá ma­ni­pu­lo­vať cez správ­cu sú­bo­rov. Vcel­ku ide o vý­bor­ný te­le­fón, pod­ľa nás však do­jem tro­chu ka­zí ab­sen­cia za­os­tro­va­nia 8 Mpix fo­toa­pa­rá­tu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter