PCR TEST: Inteligentné mobilné telefóny

titulka.jpg V tom­to člán­ku pri­ná­ša­me ak­tuál­ne in­for­má­cie o naj­vy­ba­ve­nej­ších in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch na sú­čas­nom tr­hu. Lí­šia sa naj­mä svo­jím spra­co­va­ním, ale aj veľ­kos­ťou. Náj­de­te tu za­ria­de­nia, kto­ré pou­ží­va­jú ope­rač­ný sys­tém Goog­le An­droid, Win­dows Mo­bi­le 6.5 a Sym­bian 9.4. Ok­rem jed­nej vý­nim­ky v po­do­be mo­de­lu HTC Ta­too ide o roz­mer­nej­šie za­ria­de­nia. Všet­ky sa však mô­žu stať va­ším pra­cov­ným aj mul­ti­me­diál­nym spo­loč­ní­kom. Čo sa tý­ka An­droid OS, pod­ľa na­šich tes­tov ve­die za­tiaľ mo­del HTC He­ro, kto­rý svo­jím ov­lá­da­ním a tech­nic­ký­mi mož­nos­ťa­mi pre­ko­ná­va mno­hé te­le­fó­ny aj na iných plat­for­mách. Ak­tuál­ne tes­to­va­ný mo­del HTC Ta­too je skôr pre tých, kto­rí vy­ža­du­jú in­te­li­gent­ný te­le­fón s ma­lý­mi roz­mer­mi. Všet­ky mo­de­ly s WM 6.5 hod­no­tí­me klad­ne aj na­priek ne­ga­tív­nym reak­ciám na vy­da­nie toh­to no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. Hexago­nál­ne us­po­ria­da­nie ikon me­nu je pre mno­hých tak tro­chu nez­vy­čaj­né, no vý­rob­co­via čas­to im­ple­men­tu­jú vlas­tné ov­lá­da­cie roz­hra­nie, tak­že to nep­red­sta­vu­je prob­lém. Pod­ľa nás však „šes­ťpäť­ka“ ma­la pri­niesť viac re­vo­luč­ných no­vi­niek, sla­bá je napr. pod­po­ra poč­tu fa­rieb. Bež­ne sme nes­po­zo­ro­va­li skres­le­nia ale­bo oči­vid­né ne­dos­tat­ky, no ak si ku­pu­je­te in­te­li­gent­ný te­le­fón s WM, rá­taj­te s tým, že viac ako 65 000 fa­rieb na ňom ne­zob­ra­zí­te.

HTC Ta­too
Sam­sung Ga­laxy Spi­ca
Sam­sung Om­nia II - Tip re­dak­cie – vy­ho­to­ve­nie a špič­ko­vá vý­ba­va
HTC HD2 - Tip re­dak­cie – HTC Sen­se, špič­ko­vé fun­kcie
No­kia N97 mi­ni

Preh­ľad zá­klad­ných pa­ra­met­rov in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov na plat­for­me Win­dows Mo­bi­le 6.5 a Sym­bian

test telefonov.jpg

Hod­no­te­nie tes­to­va­ných in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov

test telefonov1.jpg


Ver­dikt PC RE­VUE
Pred­sta­ve­né te­le­fó­ny rep­re­zen­tu­jú tri rôz­ne znač­ky, pri­čom pri HTC a Sam­sun­gu sa mô­že­te roz­ho­do­vať aj me­dzi dvo­ma ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi. Ce­no­vo naj­pri­ja­teľ­nej­ší sa nám zdá mo­del HTC Ta­too, no tre­ba po­čí­tať s mier­ny­mi ob­me­dzenia­mi, da­ný­mi naj­mä veľ­kos­ťou za­ria­de­nia. Pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí in­te­li­gent­ný te­le­fón ne­ma­li a chcú si ho za­ob­sta­rať, od­po­rú­ča­me ten­to mo­del na za­čia­tok.

Ak vy­ža­du­je­te lep­šie tech­nic­ké pa­ra­met­re, rých­ly pro­ce­sor a vy­ššie roz­lí­še­nie, je tu mo­del Sam­sung Ga­laxy Spi­ca, kto­rý pos­kyt­ne zá­ro­veň vy­ššie roz­lí­še­nie dis­ple­ja. V zá­sa­de sa ov­lá­da­nie ne­me­ní, po­cho­pi­teľ­ne, aj tu vý­rob­ca mier­ne mo­di­fi­ko­val gra­fi­ku roz­hra­nia. Na­vy­še je tu fo­toa­pa­rát s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním, kto­rý sa ho­dí aj na pra­cov­né úče­ly, nie­len na bež­né fot­ky. Sam­sung Om­nia II je ťaž­ký ka­li­ber me­dzi in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi. Nie­len­že po­nú­ka veľ­ký dis­plej a ši­ro­kouh­lé roz­lí­še­nie, ale dis­plej AMO­LED zob­ra­zí nád­her­né far­by. In­teg­ro­va­nej pa­mä­te je dos­ta­tok aj na fil­my a hud­bu, tak­že ak ne­má­te hl­bo­ko do vrec­ka a nech­ce­te net­book, to­to je mo­bil­ná kan­ce­lá­ria pre vás. Po­dob­ne je na tom aj mo­del HTC HD2, kto­rý pod­ľa nás kra­ľu­je a pat­rí k špič­ke in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. Je­ho roz­me­ry a hmot­nosť však nie sú naj­men­šie, čo bu­de kom­pen­zo­vať roz­mer­ný dis­plej a špič­ko­vé ov­lá­da­cie roz­hra­nie s tech­no­ló­giou HTC Sen­se.

Je to však te­le­fón pre tých, kto­rí ve­dia, čo chcú. Pre os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov by bol na vo­la­nie a po­ze­ra­nie inter­ne­tu v te­ré­ne prid­ra­hý. Je­di­ný mo­del v tes­te s pl­no­hod­not­nou klá­ves­ni­cou je No­kia N97 mi­ni. Má men­šie roz­me­ry ako je­ho vy­ba­ve­nej­ší sú­ro­de­nec, no ce­no­vá po­li­ti­ka ne­ho­vo­rí v pros­pech toh­to mo­de­lu. Ak si prip­la­tí­te, zís­ka­te väč­ší dis­plej aj pa­mäť. Veľ­mi dob­re sa s te­le­fó­nom pra­cu­je a te­le­fo­nu­je a pos­lú­ži aj na fo­te­nie vi­zi­tiek ale­bo textov. Do úva­hy tre­ba vziať aj to, že N-ko­vá sé­ria je za­me­ra­ná na mul­ti­mé­diá, tak­že kan­ce­lár­ske do­ku­men­ty si mô­že­te po­zrieť, no úp­ra­vy sú za príp­la­tok. Prí­pad­ne sa poob­ze­raj­te po mo­de­loch sé­rie E, kto­ré umož­ňu­jú do­ku­men­ty up­ra­vo­vať a sú viac ur­če­né na prá­cu.

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter