Nokia N97 mini

N97mini_002.jpg Do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie je jed­noz­nač­ný trend, no nie vždy je prak­tic­ké. Ten­to mo­del má pri­ja­teľ­né roz­me­ry a ob­sa­hu­je aj hard­vé­ro­vú klá­ves­ni­cu QWERTZ na pí­sa­nie dlh­ších textov. Je pre­to vhod­ný pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí hľa­da­jú mul­ti­me­diá­lne za­ria­de­nie, no chcú sa naň spo­ľah­núť aj pri pra­cov­ných čin­nos­tiach. Veľ­ká ka­pa­ci­ta pa­mä­te s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia cez kar­ty mic­roSDHC ro­bia z toh­to in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu kaž­do­den­né­ho spo­loč­ní­ka.

Vy­ho­to­ve­nie a hard­vér
Slo­víč­ko mi­ni má za úlo­hu charak­te­ri­zo­vať zmen­še­né roz­me­ry toh­to te­le­fó­nu op­ro­ti mo­de­lu No­kia N97. Nám sa ten­to mo­del za­pá­čil viac ako roz­mer­nej­ší pred­chod­ca, aj keď sme sa mu­se­li zmie­riť s men­ším dis­ple­jom a in­teg­ro­va­nou pa­mä­ťou. Tej je len 8 GB na roz­diel od 32 GB pri star­šom mo­de­li. Kaž­do­pád­ne sa nám ten­to te­le­fón prí­jem­nej­šie pou­ží­val aj no­sil vo vrec­ku. Na pred­nej stra­ne je ši­ro­kou­hlý dis­plej s do­ty­ko­vým ov­lá­da­ním a pod ním sa na­chá­dza­jú tla­čid­lá na ov­lá­da­nie ho­vo­ru a tla­čid­lo na vstup do hlav­né­ho me­nu, kto­ré v po­ho­to­vos­tnom sta­ve „dý­cha“ a pri zmeš­ka­nej uda­los­ti bli­ká. Nad dis­ple­jom je sní­mač prib­lí­že­nia a oko­li­té­ho os­vet­le­nia, ka­me­ra na 3G ho­vo­ry a, sa­moz­rej­me, aj rep­ro­duk­tor. Ok­rem ne­ho sú po bo­koch te­le­fó­nu eš­te dva ďal­šie (pri ot­vo­re­ní te­le­fó­nu sa ho­vor pre­pne na hla­si­té od­po­čú­va­nie), no zá­zra­ky od nich ne­ča­kaj­te a hu­dob­nú zbie­rku si rad­šej pus­ti­te cez HF súp­ra­vu. Tá sa, mi­mo­cho­dom, vy­da­ri­la a náj­de­te na nej viac tla­či­diel ako na te­le­fó­ne. Aj tu je hard­vé­ro­vá klá­ves­ni­ca s nie cel­kom po­da­re­ným, ale pev­ným vý­suv­ným me­cha­niz­mom. Je to však otáz­ka zvy­ku, na­vy­še te­le­fón ne­má ten­den­ciu vy­sú­vať sa pri vy­ťa­ho­va­ní z vrec­ka. Po bo­koch sú po­tom tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, fo­toapa­rá­tu, pre­po­jo­va­cí a zá­ro­veň na­bí­ja­cí ko­nek­tor USB a za­dná stra­na je vy­hra­de­ná fo­toapa­rá­tu a pris­vet­ľo­va­cej di­óde.

N97mini_klavesy.jpg  

De­tail klá­ve­sov mo­de­lu No­kia N97 mi­ni


Prak­tic­ké tes­ty
V za­ria­de­ní je ope­rač­ný sys­tém Sym­bian, tak­že pou­ží­va­teľ do­stá­va pl­no­hod­not­ný in­te­li­gent­ný te­le­fón na prá­cu aj zá­ba­vu. Hlav­ná ob­ra­zov­ka ob­sa­hu­je súp­ra­vu wid­ge­tov, kto­ré si pou­ží­va­teľ mô­že pris­pô­so­biť pod­ľa vlas­tných pot­rieb. Ok­rem zjed­no­du­še­né­ho poh­ľa­du na ka­len­dár­ne uda­los­ti sa sem da­jú pri­dať ob­ľú­be­né kon­tak­ty, ap­li­ká­cie ale­bo wid­ge­ty na on-li­ne služ­by. Na je­den z nich, kto­rý sa sta­rá o ak­tuali­zá­ciu Fa­ce­booku, sme si rých­lo zvyk­li a klik­nu­tím naň sa auto­ma­tic­ky spus­tí „veľ­ká“ ap­li­ká­cia na prís­tup k uda­los­tiam tej­to so­ciá­lnej sie­ti. Auto­ma­tic­ká kon­fi­gu­rá­cia inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia cez ope­rá­to­ra ne­vy­ža­du­je od pou­ží­va­te­ľa ni­ja­ké zna­los­ti a na pri­po­je­nie k Wi-Fi sta­či­lo za­dať hes­lo. Oce­ni­li sme jej up­red­nos­tne­nie, tak­že ak je te­le­fón ús­peš­ne pri­po­je­ný, všet­ky dá­ta idú cez Wi-Fi, nie z dá­to­vé­ho prog­ra­mu ope­rá­to­ra. Ako sme už aj v mi­nu­los­ti uvied­li, No­kia zvlád­la do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie bez prob­lé­mov a na roz­diel od iných te­le­fó­nov či plat­foriem je tu pou­ži­tý sys­tém dvojkli­ku. Ne­mu­sí­te sa te­da báť, že sa ťuk­nu­tím na dis­plej ak­ti­vu­je ne­chce­ná fun­kcia. Trochu však vy­čí­ta­me ne­us­tá­le otá­ča­nie dis­ple­ja. Pri vy­su­nu­tí klá­ves­ni­ce QWERTZ je nám to jas­né. No pri za­vre­tej by sme oce­ni­li, ke­by as­poň po­lož­ky hlav­né­ho me­nu a hlav­nej ob­ra­zov­ky zos­ta­li v pô­vod­nom zob­ra­ze­ní. E-mai­ly si mô­že­te na­sta­viť cez služ­bu No­kia Mes­sa­ging ale­bo ako bež­né sch­rán­ky PO­P3, IMAP. Pí­sa­nie e-mailov ale­bo SMS správ je po­hodl­né, aj keď to chce trochu zvy­ku naj­mä pre ne­štan­dard­ne umies­tnen­ý me­dzer­ník na klá­ves­ni­ci.

Oce­ňu­je­me šíp­ky, kto­rý­mi sa dá pre­mie­stňo­vať aj po me­nu sys­té­mu, nie­len v rám­ci pí­sa­né­ho textu. HF súp­ra­va má kva­lit­né slúchad­lá s tro­mi si­li­kó­no­vý­mi ná­uš­ník­mi, kto­ré si pou­ží­va­teľ vy­me­ní pod­ľa pot­re­by, aby do­bre se­de­li v uchu. Ta­kis­to sa po­mo­cou tej­to súp­ra­vy ov­lá­da hla­si­tosť aj po­hyb me­dzi sklad­ba­mi. Hu­dob­né­mu pre­hrá­va­ču niet čo vy­tknúť. Kniž­ni­ca a sys­tém trie­de­nia skla­dieb bu­dú vy­ho­vo­vať kaž­dé­mu. Na­vy­še je tu aj FM rá­dio. Sa­moz­rej­mosť je ap­li­ká­cia No­kia Maps 3.0, kto­rá sa vskut­ku vy­da­ri­la a z hľa­dis­ka mo­bil­ných na­vi­gá­cií ide o jed­nu z naj­prak­tic­kej­ších ap­li­ká­cií. Pri ces­te autom ale­bo vo vla­ku nie je prob­lém so za­chy­te­ním sig­ná­lu a sle­do­va­ním ak­tuál­nej po­lo­hy. Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač zvlád­ne zob­ra­ziť aj ná­roč­né strán­ky s flas­ho­vý­mi ani­má­cia­mi, no kva­li­tu naj­nov­šie­ho mo­bil­né­ho Inter­net Explo­re­ra ne­do­sa­hu­je. Vďa­ka fo­toapa­rá­tu s auto­ma­tic­kým za­ostro­va­ním si od­fo­tí­te aj vi­zit­ku ale­bo iné tex­ty a spo­koj­ní sme bo­li aj s fo­tog­ra­fia­mi kra­ji­ny. Ak nie­kam ces­tu­je­te a pot­re­bu­je­te nie­čo od­fo­tiť, ne­tre­ba ne­vyh­nut­ne brať so se­bou sa­mos­tat­ný fo­toapa­rát. Vcel­ku ide o pre­pra­co­va­né za­ria­de­nie. Je tu ce­no­vý roz­diel 80 eur op­ro­ti vy­ba­ve­nej­šie­mu mo­de­lu N97 bez prív­las­tku mi­ni, čo nie je ve­ľa, nie je to jed­noz­nač­ný ar­gu­ment v pros­pech variantu mi­ni. 

Hod­no­te­nie tes­to­va­ných in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov

Hod­no­te­nie:
+ Pev­né vy­ho­to­ve­nie, kva­li­ta fo­tog­ra­fií, hlav­ná ob­ra­zov­ka a uži­toč­né wid­ge­ty
- Ob­čas po­mal­šie reak­cie

Ce­na: 659,99 EUR
Za­po­ži­čal: No­kia

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ce­no­vo dos­tup­né smar­tfó­ny
V tomto teste sme sa zamerali na cenovo dostupné telefóny. Všetky sú pod 300 eur, no najlacnejší „kúsok" sa začína už na hranici 199 eur. Kúsok píšeme v úvodzovkách, ak berieme do úvahy rozmery zariadenia. čítať »
 
No­vá hviez­da me­nom Al­pha
Tesne pred výstavou IFA spoločnosť Samsung reagovala na volanie používateľov po smartfóne, ktorý bude vyhotovený z kovu. Nový dizajnový prírastok sa volá GALAXY Alpha. Vyznačuje sa naozaj prepracovaným dizajnom, kompaktným telom s kovovým rámom a pevnou konštrukciou. čítať »
 
Ga­laxy S5 mi­ni
Na začiatku augusta prišiel na náš trh smartfón Samsung Galaxy S5 mini. Jeho hlavné parametre sú: 4,5-palcový displej s rozlíšením 720 × 1280 bodov (HD Super AMOLED), 8 Mpx fotoaparát vzadu, 2,1 Mpx vpredu, 4-jadrový 1,4 GHz procesor Samsung Exynos, 1,5 GB pamäte RAM + 16 GB vnútornej pamäte a operačný systém Android 4.4.2 (KitKat). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter