Nový kráľ procesorových chladičov

Naj­vý­kon­nej­šie chla­di­če pro­ce­so­rov ma­jú vo väč­ši­ne prí­pa­dov ve­žo­vi­tú konštruk­ciu s dvo­ma chla­dia­ci­mi blok­mi, kto­ré sú so zá­klad­ňou pre­po­je­né tru­bič­ka­mi heat­pi­pe v tva­re U. Vý­nim­kou nie je ani chla­dič Noc­tua NH-D15, kto­rý je nás­tup­com mo­de­lu NH-D14, sta­ré­ho už tak­mer 5 ro­kov.

Ten­to chla­dič už sí­ce mô­že byť mo­rál­ne za­sta­ra­ný, ale pos­ky­to­va­ný vý­kon vý­raz­ne ne­zaos­tá­va ani za sú­čas­nou špič­kou na tr­hu. Spo­loč­nosť Noc­tua ne­ne­chá­va pr­ven­stvo kon­ku­ren­cii a uvá­dza svoj naj­vý­kon­nej­ší chla­dič NH-D15, kto­rý svoj­ho pred­chod­cu pre­ko­ná­va hneď v nie­koľ­kých as­pek­toch.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter