2 × záložný zdroj CyberPower

V ob­las­ti zdro­jov UPS nie je ta­ký os­trý kon­ku­renč­ný boj ako v iných IT ob­las­tiach. Mô­že sa pre­to zdať, že tá­to ob­lasť stag­nu­je, ale opak je prav­da a neus­tá­le do­chá­dza k pos­tup­né­mu zlep­šo­va­niu pa­ra­met­rov, me­dzi kto­ré pat­rí naj­mä vý­kon, ce­na a fun­kcio­na­li­ta zá­lož­ných zdro­jov.

V tes­te sme pre­ve­ri­li dvo­ji­cu zdro­jov UPS od spo­loč­nos­ti Cy­ber­Power, kto­ré sa roz­li­šu­jú nie­len vý­ko­nom a pos­ky­to­va­ný­mi mož­nos­ťa­mi, ale naj­mä ce­nou. Oba zdro­je sme pre­ve­ri­li až na hra­ni­cu ich mož­nos­tí v tes­te s ná­roč­ným PC, kto­rý svo­jím spí­na­ným zdro­jom pot­rá­pi aj tie naj­kva­lit­nej­šie zá­lož­né zdro­je.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter