Ako vyberať počítačové zostavy

Komponenty a ich dosah na rýchlosť počítača

Pro­ce­sor, ale naj­mä ka­pa­ci­ta pev­né­ho dis­ku má byť zväč­ša naj­väč­šie lá­kad­lo od vý­rob­cu na ška­tu­le pro­duk­tu. Prá­ve tie­to dve ve­ci sú z poh­ľa­du vý­ko­nu na opač­ných stra­nách a my sme sa poz­re­li, na čo si tre­ba dať pri vý­be­re kom­po­nen­tov po­zor. Nej­de pri­tom len o po­čí­ta­čo­vé zos­ta­vy, ale roz­ho­do­vať sa mô­že­te po­dob­ne aj pri no­te­boo­koch, keď vý­rob­co­via po­nú­ka­jú rôz­ne kon­fi­gu­rá­cie.

Pro­ce­sor

CPU_Icon.jpg

Pod­ľa na­šich skú­se­nos­tí od­po­rú­ča­me na se­rióz­nu prá­cu za­čať s CPU ra­du In­tel Co­re i3. Zís­ka­te so­líd­ny zá­klad na prá­cu aj mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie. Pro­ce­so­ry AMD ma­jú niž­ší vý­kon, naj­mä ak má­me na mys­li mo­bil­né ver­zie a väč­ši­no­vé za­stú­pe­nie mo­de­lov AMD A6 ale­bo A10, prí­pad­ne mo­de­ly AMD E. Hod­no­tiť vý­kon pro­ce­so­ra je v zá­sa­de jed­no­du­ché. Väč­šie čís­lo zna­me­ná vy­šší vý­kon. Pri spra­cú­va­ní ob­ráz­kov ale­bo vi­dea vý­kon cí­tiť. Zá­mer­ne neu­vá­dza­me len údaj o vy­ššej frek­ven­cii. Tu je mo­de­lo­vá zá­klad­ňa ta­ká veľ­ká, že roz­die­ly tre­ba hľa­dať pod drob­noh­ľa­dom. Exis­tu­jú rôz­ne ver­zie CPU. Bež­ne sa stá­va, že Co­re i5 má vy­ššiu spot­re­bu a niž­ší vý­kon ako niek­to­rý z va­rian­tov vý­kon­nej­šie­ho Co­re i7. Pro­ce­so­ry Ce­le­ron a Pen­tium sú vhod­né pre zá­klad­né zos­ta­vy. Ich men­ší vý­kon po­cí­ti­te nap­rík­lad pri hra­ní hier. Do vý­kon­ných zos­táv od­po­rú­ča­me Co­re i5 ale­bo i7, keď­že ma­jú mož­nosť adap­tív­ne­ho pre­tak­to­va­nia, mô­žu pod­ľa ak­tuál­nej pot­re­by zvý­šiť frek­ven­cie ja­dier. Po­zor však na kom­bi­ná­ciu sil­né­ho pro­ce­so­ra s po­ma­lým dis­kom v kan­ce­lár­skom no­te­boo­ku. Nap­rík­lad dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Co­re i3-4030U s frek­ven­ciou 1,9 GHz sto­jí zhru­ba 210 eur. Mo­del In­tel Co­re i7-4500U s frek­ven­ciou 1,8 ÷ 3 GHz a rov­na­kým TDP 15 W sto­jí zhru­ba 300 eur. Tu vid­no pria­my do­sah pok­ro­či­lej tech­no­ló­gie, čo sa tý­ka vý­ko­nu. Ná­rast vý­ko­nu pod­ľa ap­li­ká­cie PC Mark 8 sa po­hy­bu­je do 20 % v zá­vis­los­ti od os­tat­ných kom­po­nen­tov. No ak chce­te na zos­ta­ve hrať a pri­dá­te sil­nú gra­fic­kú kar­tu, dos­ta­ne­te sa na tak­mer dvoj­ná­sob­ný vý­kon po­rov­na­teľ­né­ho mo­de­lu Co­re i7 v dvoj­jad­ro­vej ver­zii op­ro­ti štvor­jad­ro­vej ver­zii. Vý­kon pro­ce­so­ra je veľ­mi po­hyb­li­vá ve­li­či­na vzhľa­dom na kom­plex­ný vý­kon zos­ta­vy. Skrát­ka, čím vy­šší mo­de­lo­vý rad, tým rých­lej­ší.

Do­sah na kan­ce­lár­sku rých­losť: 40 %

Do­sah na vý­poč­to­vý vý­kon: 80 %

Pev­ný disk

HDD_Icon.png

Zá­vrat­ná ka­pa­ci­ta pev­né­ho dis­ku na pr­vý poh­ľad kaž­dé­ho osl­ní. No tý­ka sa to naj­mä star­ších dis­kov s otá­ča­jú­ci­mi sa plat­ňa­mi. Dnes už zo­že­nie­te aj disk SSD s ka­pa­ci­tou 1 TB, no bu­de stáť mi­ni­mál­ne toľ­ko, čo ce­lý po­čí­tač. Je až za­rá­ža­jú­ce, ako čas­to vý­rob­co­via umies­tňu­jú do svo­jich no­te­boo­kov dis­ky s 5400 ot./min. Nie­ke­dy pri­da­jú 8/16 GB mo­dul SSD. Ide o tzv. hyb­rid­ný disk. Je­ho rých­losť spoz­ná­te viac pri prá­ci s dá­ta­mi, spúš­ťa­ní ap­li­ká­cií, no ne­ča­kaj­te zá­zra­ky. Sku­toč­né po­ho­dlie pri prá­ci za­bez­pe­čia až dis­ky SSD. Sú rých­le a ma­jú dos­ta­toč­nú vý­ko­no­vú re­zer­vu na ko­pí­ro­va­nie dát a zá­ro­veň aj spúš­ťa­nie iných prog­ra­mov v rov­na­kom ča­se. Bež­ný disk do­sa­hu­je prie­mer­nú rých­losť do 80 MB/s. Disk SSD ide na troj­ná­so­bok tej­to hod­no­ty a ne­raz aj vy­ššie. Rých­losť 300 MB/s neo­ce­ní­te pri ko­pí­ro­va­ní na sie­ťo­vý disk. Ale ak bu­de­te pre­ná­šať dá­ta me­dzi za­ria­de­nia­mi USB 3.0 a eš­te pop­ri tom chcieť pra­co­vať na po­čí­ta­či, tu sa vám všet­ky vy­na­lo­že­né pe­nia­ze zú­ro­čia.

Ce­na dis­ku s ka­pa­ci­tou 1 TB a 7200 ot./min je 55 eur. Za 256 GB disk SSD za­pla­tí­te až 120 eur. Ce­na je tak­mer o 1000 % vy­ššia pri po­rov­na­ní dá­to­vé­ho úlo­žis­ka.

Do­sah na kan­ce­lár­sku rých­losť: 90 %

Do­sah na vý­poč­to­vý vý­kon: 0 %

Gra­fic­ká kar­ta

GPU_Icon.jpg

O si­le gra­fic­kej kar­ty ne­má zmy­sel po­chy­bo­vať. Je to kom­po­nent, kto­rý je za­me­ra­ný na tvr­dý vý­poč­to­vý vý­kon a ob­sa­hu­je pod­po­ru rôz­nych tech­no­ló­gií, naj­čas­tej­šie sa pou­ží­va­te­lia orien­tu­jú pod­ľa pod­po­ry Di­rectX. Roz­die­ly v des­kto­po­vých a mo­bil­ných ver­ziách sú prie­pas­tné, čo sa vý­ko­nu aj spot­re­by tý­ka. Tu pla­tí, že vy­šší mo­de­lo­vý rad pos­kyt­ne vy­šší vý­kon. My sa však za­obe­rá­me do­sa­hom na cel­ko­vý vý­kon zos­ta­vy. To­mu, kto neh­rá hry pra­vi­del­ne, pos­ta­čí aj in­teg­ro­va­ná gra­fi­ka. Množ­stvo gra­fic­kých efek­tov a vi­zuál­nych zlep­še­ní bu­de men­šie s in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou. Od plat­for­my San­dy Brid­ge a umies­tne­ním GPU na čip s CPU sa ra­zan­tne zvý­šil vý­kon a na príl­eži­tos­tné hra­nie star­ších hier mô­že­te pou­žiť aj ta­kú­to gra­fic­kú kar­tu, naj­mä ak je osa­de­ná na či­pe s rých­lej­ším CPU. Či­že pou­ží­va­te­lia hľa­da­jú­ci her­ný stroj mô­žu ože­lieť okam­ži­tú rých­losť dát pri pev­nom dis­ku. Pot­re­bu­jú viac mies­ta na hry a lep­šiu gra­fic­kú kar­tu na nás­led­né hra­nie. Tu má kom­bi­ná­cia po­mal­šie­ho, ale ka­pa­cit­ne väč­šie­ho dis­ku a rých­lej kar­ty zmy­sel. Pri no­te­boo­koch nie je veľ­mi na vý­ber. Vy­be­rá­te z va­rian­tu jed­nej de­di­ko­va­nej gra­fic­kej kar­ty ale­bo bez nej. Pri sto­lo­vých zos­ta­vách sa da­jú kú­piť kar­ty od 20 eur s pa­sív­nym chla­de­ním, vhod­ným do HTPC, až po kar­ty za ti­síc­ky eur. A stá­le pla­tí, že sil­nej­ší gra­fic­ký čip zna­me­ná pre váš vý­kon viac ako množ­stvo VRAM na kar­te.

Do­sah na kan­ce­lár­sku rých­losť: 20 %

Do­sah na vý­poč­to­vý vý­kon: 100 %

Ope­rač­ná pa­mäť

RAM_Icon.png

Štan­dar­dom sú dnes 4 GB RAM a pla­tí to pre sto­lo­vé zos­ta­vy aj pre­nos­né po­čí­ta­če. Je to hod­no­ta, kto­rá v pod­sta­te pos­ta­ču­je na bež­nú prá­cu. Väč­šia ka­pa­ci­ta RAM je vhod­ná na od­bre­me­ne­nie vir­tuál­nej pa­mä­te na pev­nom dis­ku. Tu však tre­ba as­poň 6 GB, ideál­ne 8 GB. Tie­to hod­no­ty sú vhod­né pre väč­ši­nu kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií. Pri hrách už bez vir­tuál­ne­ho dis­ku ne­mu­sí ka­pa­ci­ta pos­ta­čo­vať. Poď­me sa však po­zrieť na cel­ko­vý do­sah na vý­kon. Štart sys­té­mu bu­de rých­lej­ší, ta­kis­to aj pre­pí­na­nie ap­li­ká­cií a pou­ží­va­nie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča s veľ­kým poč­tom zá­lo­žiek. Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač s via­ce­rý­mi kar­ta­mi pou­ží­va ak­tív­ne zhru­ba 500 MB RAM, pod­ľa zob­ra­ze­ných strá­nok ale­bo webo­vých ap­li­ká­cií eš­te viac. V prí­pa­de pre­nos­ných po­čí­ta­čov sa za­ují­maj­te o to, či je voľ­ný eš­te je­den slot na RAM. Sta­čí tak do­kú­piť rov­na­ký typ a zís­ka­te dvoj­ná­so­bok veľ­kos­ti. Pri prie­mer­nej ce­ne 35 eur za 4 GB mo­dul a 75 eur za 8 GB mo­dul ušet­rí­te a ne­bu­de­te ho ce­lý mu­sieť vy­me­niť. To, či je voľ­ný slot, zis­tí­te zo špe­ci­fi­ká­cie vý­rob­ku na webe vý­rob­cu. Aj na tom­to mies­te sa pri­ho­vá­ra­me skôr za kú­pu dis­ku SSD než po­vedz­me 12 ale­bo 16 GB RAM, kto­rá by stá­la zhru­ba 150 eur.

Do­sah na kan­ce­lár­sku rých­losť: 70 %

Do­sah na vý­poč­to­vý vý­kon: 50 %Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter