Hľadáme najlepšie nereferenčné Radeony R9 na trhu

Radeon verzus Radeon: bratovražedný súboj

Strana 1/2

Eš­te pred pl­ným spus­te­ním pre­da­ja oča­ká­va­ných R9 290 a 290X sme sa pus­ti­li do am­bi­cióz­ne­ho plá­nu otes­to­vať a po­rov­nať čo naj­viac mo­de­lov os­tat­ných Ra­deo­nov na na­šom tr­hu. Na­ko­niec sa nám v re­dak­čnej tes­to­va­cej mies­tnos­ti ziš­la krás­ne ši­ro­ká po­nu­ka mo­de­lov 280X, nie­koľ­ko 270X a do­kon­ca aj dve no­vin­ky R9 270 bez X, od­vo­de­né od niek­daj­ších veľ­mi po­pu­lár­nych mo­de­lov Ra­deon HD 7850.

Ok­rem de­tail­né­ho po­rov­na­nia vý­ko­nu sa mô­že­te te­šiť aj na pres­né me­ra­nia pre­vádz­ko­vých pa­ra­met­rov, te­da tep­lo­ty, spot­re­by a po no­vom aj hluč­nos­ti udá­va­nej v de­ci­be­loch. Na zá­kla­de náš­ho tes­tu si te­da vy­be­rie­te kar­ty pod­ľa ľu­bo­voľ­ných vlas­tnos­tí: ti­chos­ti chla­de­nia, spot­re­by, bez­peč­ných tep­lôt, vý­hod­nos­ti ce­ny a, sa­moz­rej­me, vý­ko­nu.

Tak­že či už hľa­dá­te Ra­deo­ny, le­bo vás za­uja­li svo­ji­mi skve­lý­mi ce­na­mi, vý­hod­nos­ťou ich no­vých mo­de­lov, ale­bo len chce­te ťa­žiť kryp­to­me­nu, čo je na Ra­deo­noch ove­ľa vý­hod­nej­šie než na Ge­For­ce (a dô­vod, pre­čo pred Via­no­ca­mi ne­bo­li žiad­ne Ra­deo­ny v ob­cho­doch), má­te mož­nosť vy­brať si pod­ľa veľ­mi de­tail­né­ho po­rov­na­nia. Jed­not­li­vé tech­no­ló­gie a či­py už de­tail­nej­šie pred­sta­vo­vať ne­bu­de­me, poz­ná­te ich veľ­mi dob­re z na­šich pred­chá­dza­jú­cich člán­kov. Poď­me na to.

msi-hawk-schema.jpg

Ne­re­fe­ren­čné chla­di­če bý­va­jú veľ­mi kom­pli­ko­va­né. Po­zos­tá­va­jú z me­de­ných rú­rok heat­pi­pe, kto­ré od­vá­dza­jú tep­lo od či­pu rých­lo čo naj­ďa­lej, až do hli­ní­ko­vé­ho reb­ro­va­nia. To ho ďa­lej roz­ptý­li do vzdu­chu pre­fu­ko­va­né­ho kar­tou. Niek­to­ré mo­de­ly, ako MSI R9 270X HAWK na ob­ráz­ku, eš­te kar­tu za­ba­lia do ochran­né­ho br­ne­nia, aby pri ma­ni­pu­lá­cii s ňou ne­moh­lo dôjsť k poš­ko­de­niu.

Tes­to­va­cia me­to­di­ka

Gra­fi­ky sme tes­to­va­li na ak­tuál­nych hrách v ta­kom nas­ta­ve­ní, kto­ré je vlas­tne maximom pre da­nú hru vo full HD roz­lí­še­ní (pres­nej­šie je­ho ver­zii 16:10, te­da 1920 × 1200), ne­za­pí­na­me však nú­te­ný anti­alias vy­ššie­ho stup­ňa než FXAA. Z ty­pic­kých pre­vádz­ko­vých tes­tov eš­te chý­ba po­rov­na­nie maximál­ne­ho pre­tak­to­va­nia da­nej kar­ty, pre­to­že tu sme po ne­dáv­nych skú­se­no­siach dos­pe­li k ná­zo­ru, že kar­ty pred­vá­dza­jú pri­veľ­kú va­ria­bi­li­tu aj me­dzi rov­na­ký­mi mo­del­mi od rov­na­ké­ho vý­rob­cu. Aby sme te­da nech­vá­li­li ne­zas­lú­že­ne, ob­me­dzí­me na­še pre­tak­to­vač­ské od­po­rú­ča­nia na jed­no­du­ché - ber­te naj­lep­šie chla­de­ný mo­del. A na­vy­še ne­za­bud­ni­te, že na­še me­ra­nia sme ro­bi­li vo veľ­mi pries­tran­nej a skve­le vet­ra­nej skrin­ke. Ak má­te ma­lú skrin­ku s mi­ni­mom prie­to­ku vzdu­chu ale­bo je pries­tor oko­lo ka­riet za­pl­ne­ný množ­stvom iné­ho HW, prí­pad­ne plá­nu­je­te za­po­je­nie Cros­sFi­re via­ce­rých ka­riet, na do­sa­ho­va­né tep­lo­ty a de­ci­be­ly za­bud­ni­te. Kar­ty bu­dú rea­go­vať pod­stat­ným zvý­še­ním chla­dia­cej sna­hy, te­da otá­čok ven­ti­lá­to­rov a nás­led­ne hlu­ku. Tie, čo sú naj­tich­šie v ta­buľ­ke, by však ma­li os­tať naj­tich­ší­mi, aj keď má­te v skrin­ke ho­rú­co.

GPU - 1-1.jpg

Ra­deo­ny R9 270

Pos­led­né a ce­no­vo naj­dos­tup­nej­šie z toh­to po­rov­na­nia sú dva mo­de­ly R9 270. Tie sme v na­šom la­be pod­ro­bi­li tes­tom pr­výk­rát, tak­že vám ich aj pod­rob­nej­šie pred­sta­ví­me. Ide o od­vo­de­ni­nu od mo­de­lu Ra­deon HD 7850, len­že na roz­diel od ge­ne­rač­né­ho pre­cho­du pri vy­šších mo­de­loch tu nej­de o sko­ro rov­na­ké kar­ty. Nez­me­ni­li sa len frek­ven­cie a ce­ny, ale aj kon­fi­gu­rá­cia GPU. Ra­deo­ny 7850 to­tiž vy­uží­va­li ore­za­nú ver­ziu či­pu Pit­cairn, za­tiaľ čo R9 270 sa spo­lie­ha na rov­na­ko pl­ne ak­ti­vo­va­ný čip ako R9 270X. Lí­šiť by sa nav­zá­jom ma­li len vo frek­ven­ciách a spô­so­be na­pá­ja­nia (kde 270X vy­ža­du­je o ko­nek­tor viac). Ten­to fakt ro­bí z R9 270 za­ují­ma­vú po­nu­ku, ako ušet­riť pe­nia­ze a zís­kať do PC gra­fi­ku ek­vi­va­len­tnú skôr Ra­deo­nu HD 7870/R9 270X. A mi­mo­cho­dom, kó­do­vé ozna­če­nie pre je­ho GPU je Cu­ra­cao Pro, za­tiaľ čo vy­šší Ra­deon R9 270X sa kó­do­vo ozna­ču­je Cu­ra­cao XT. Ce­no­vo le­žia kar­ty R9 270 pres­ne me­dzi Ge­For­ce GTX 660 a GTX 660 Ti, kam sa za­ra­ďu­jú aj svo­jím vý­ko­nom, tak­že ich vý­hod­nosť je pri­me­ra­ná ce­ne a po­rov­na­teľ­ná s ich kon­ku­ren­tmi. Sú na tom však lep­šie z hľa­dis­ka spot­re­by. Ako te­da pro­ti se­be ob­sto­ja dva mo­de­ly, kto­ré sme ten­to me­siac tes­to­va­li?

Sap­phi­re R9 270 Dual-X OC With BOOST

Spo­loč­nosť Sap­phi­re má na tr­hu dva rôz­ne va­rian­ty toh­to mo­de­lu. Lac­nej­ší, kto­rý sme tes­to­va­li, ale­bo zhru­ba o 10 eur drah­ší, ku kto­ré­mu dos­ta­ne­te aj hru Bat­tle­field 4. Po­kiaľ je to­to va­ša šál­ka ča­ju a eš­te ju ne­má­te, roz­hod­ne sa tá­to po­nu­ka vy­pla­tí, je to top her­ný ti­tul. Ako všet­ky mo­de­ly v tom­to tes­te aj tá­to kar­ta má dvoj­slo­to­vé vy­ho­to­ve­nie, za­be­rie te­da dve po­zí­cie na za­dnom pa­ne­li va­šej skrin­ky. Kar­ta má len zá­klad­nú vý­ba­vu, no už to zna­me­ná nap­rík­lad až štvo­ri­cu vi­deo­výs­tu­pov: DVI-I (dá sa zre­du­ko­vať na D-Sub), DVI-D (čis­to di­gi­tál­ny, dá sa re­du­ko­vať je­di­ne na nov­šie roz­hra­nia ako HDMI), HDMI a veľ­ký Dis­play­Port. Frek­ven­cia­mi je po­sa­de­ná troš­ku niž­šie ako jej kon­ku­rent, no k vý­ho­dám pat­rí niž­šia spot­re­ba, hluč­nosť, tep­lo­ty aj ce­na.

sapphire270.jpg

Za­po­ži­čal: Sap­phi­re
Ce­na: 165 EUR

ASUS R9 270 DC2OC

ASUS nám za­slal svo­ju ver­ziu R9 270 v pre­tak­to­va­nej po­do­be a s veľ­mi po­da­re­ným chla­di­čom Di­rec­tCU II, pres­nej­šie s je­ho krat­šou ver­ziou s dvo­ma ven­ti­lá­tor­mi. Ťaž­ko po­ve­dať, či je chla­dič lep­ší než Dual-X od Sap­phi­re, ale prik­lá­ňa­me sa ku klad­nej od­po­ve­di. Vy­ššie tak­to­va­ný čip (975 MHz, te­da nás­kok 30 MHz) sa to­tiž do­ká­zal na veľ­mi po­dob­nej tep­lo­te udr­žať pri niž­šej maximál­nej hluč­nos­ti. Z hľa­dis­ka vý­ba­vy je na tom po­dob­ne ako kon­ku­rent od Sap­phi­re, a to vrá­ta­ne rov­na­kej po­nu­ky vý­stu­pov. Po­te­ši­la nás jed­na ma­lič­kosť na špe­ciál­ne up­ra­ve­nom ploš­nom spo­ji - na­pá­ja­cí ko­nek­tor je oto­če­ný tak, že je­ho zúb­ko­vá pois­tka je na za­dnej čas­ti kar­ty, tak­že sa s ním lep­šie ma­ni­pu­lu­je. ASUS to tak­to ro­bí na všet­kých svo­jich kar­tách tej­to ge­ne­rá­cie.

asus270.jpg

Za­po­ži­čal: ASUS
Ce­na: 175 EUR

Ver­dikt PC RE­VUE v mi­ni­sú­bo­ji

V tom­to mi­ni­sú­bo­ji je ví­ťaz jas­ný - Sap­phi­re R9 270 Dual-X OC má niž­šiu ce­nu, spot­re­bu aj tep­lo­ty, pri­tom roz­diel vo vý­ko­ne je op­ro­ti kar­te znač­ky ASUS v pod­sta­te nu­lo­vý. V tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii hrá kaž­dé euro ob­rov­skú ro­lu, tak­že ok­rem ušet­re­nia na ná­kup­nej ce­ne je fajn ušet­riť aj na nák­la­doch na elek­tri­nu. ASUS voľ­te, ak chce­te čo naj­tich­šiu kar­tu.

Ra­deo­ny R9 270X

Mo­de­ly Ra­deon HD 7870 bo­li ta­kis­to veľ­mi po­pu­lár­ne, a pre­to oča­ká­va­me, že po­dob­ne dob­re bu­dú pri­ja­tí aj ich nás­tup­co­via. Len si tre­ba uve­do­miť, že ide o rov­na­ký čip s mi­ni­mom zlep­še­ní, tak­že roz­hod­ne neup­gra­duj­te svo­je sta­ré 7870-ky na 270X. Všeo­bec­ne kon­šta­tu­je­me, že mo­de­ly R9 270X sa vý­ko­nom dosť blí­žia (a v niek­to­rých tes­toch sa s ni­mi vy­rov­na­jú) k vý­bor­ným Ge­For­ce GTX 760, kto­ré kú­pi­te už od 220 eur. Ra­deo­ny tak vy­chá­dza­jú v tom­to po­rov­na­ní opäť veľ­mi vý­hod­ne, všet­ky mo­de­ly v na­šom tes­te sto­ja pod 200 eur. Ne­za­bud­ni­te, že na tie­to kar­ty už pot­re­bu­je­te dva 6-pi­no­vé na­pá­ja­cie ko­nek­to­ry. Poz­ri­me sa na tri mo­de­ly, kto­ré preš­li na­ši­mi tes­ta­mi.

GI­GA­BY­TE R927XOC-2GD

Chla­de­nie Win­dfor­ce, kto­ré pou­ží­va GI­GA­BY­TE na svo­je to­vá­ren­sky pre­tak­to­va­né mo­de­ly, už dl­ho po­va­žu­je­me za vy­ni­ka­jú­ce rie­še­nie. V tom­to prí­pa­de sa však uka­zu­je ako naj­hluč­nej­šie z troch tes­to­va­ných mo­de­lov, čo je zrej­me spô­so­be­né tým, ako prís­ne vý­rob­ca nas­ta­vil dodr­žo­va­nie čo naj­niž­šej tep­lo­ty. Ma­ji­teľ kar­ty sa tak mô­že as­poň te­šiť, že je­ho GPU sa doč­ká nao­zaj vy­so­kej ži­vot­nos­ti. Na­vy­še na­me­ra­ných 43 dB (z po­mer­ne krát­kej vzdia­le­nos­ti od kar­ty) nep­red­sta­vu­je v po­rov­na­ní s vy­šší­mi mo­del­mi zá­sad­ne vy­so­kú hod­no­tu. Tým chce­me po­ve­dať, že kar­ta ur­či­te nie je nep­rí­jem­ne hluč­ná. Chvá­li­me vý­bor­nú ce­nu.

gigabyte270x.jpg

Za­po­ži­čal: GI­GA­BY­TE
Ce­na: 180 EUR


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter