Testujeme karty, ktoré zosadili GeForce Titan

Najvýkonnejšie grafické karty

V hre o trón na tr­hu gra­fic­kých ka­riet sa pred kon­com ro­ka dvak­rát vy­strie­da­li no­ví krá­li. Do pre­da­ja to­tiž bo­li uve­de­né naj­vý­kon­nej­šie mo­de­ly od spo­loč­nos­tí AMD aj NVI­DIA. O oboch sme už dlh­šie po­čú­va­li veľ­mi sľub­né sprá­vy a v prie­be­hu de­cem­bra sme ich ko­neč­ne vy­skú­ša­li v na­šej tes­to­va­cej ma­ši­ne. Stá­li za to?

Ra­deon R9 290X - gi­gan­tic­ká no­vin­ka AMD

Ra­deo­ny ma­jú za se­bou tur­bu­len­tné dni. Naj­prv veľ­ké oča­ká­va­nia z vy­da­nia no­vej ge­ne­rá­cie, po­tom skla­ma­nie, le­bo no­vá ge­ne­rá­cia ne­bo­la sko­ro nič viac než pre­tak­to­va­nie do­te­raj­ších mo­de­lov a ich pre­me­no­va­nie s no­vým spô­so­bom ozna­čo­va­nia. A po­tom ko­neč­ne priš­lo uve­de­nie úpl­ne no­vé­ho či­pu, kto­ré­mu sa kó­do­vo ho­vo­rí Hawai a je to sku­točne no­vý monštruóz­ny čip, kto­rý by mal zo­sa­diť Ge­For­ce Ti­tan. K to­mu mu má do­po­má­hať ob­rov­ská plo­cha za­sta­va­ná vy­še 6 mi­liar­da­mi tran­zis­to­rov.

Keď­že však taiwan­ská spo­loč­nosť TSMC pre­vádz­ku­jú­ca fab­ri­ky, kde sa vy­rá­ba­jú všet­ky GPU, stá­le nep­riš­la s no­vým vý­rob­ným pro­ce­som, aj to­to no­vé GPU sa stá­le vy­rá­ba 28 nm vý­ro­bou. To zna­me­ná, že me­dzi ge­ne­rač­ným (vlas­tne skôr akým­si pol­ge­ne­rač­ným) po­su­nom v di­zaj­ne či­pu ne­doš­lo k adek­vát­ne­mu pok­ro­ku vo vý­ro­be. Šesť mi­liárd tran­zis­to­rov tak v tom­to prí­pa­de za­be­rá his­to­ric­ky naj­väč­šiu plo­chu zo všet­kých GPU od AMD - 438 mm2, čo je o 18 mm2 viac, ako mal le­gen­dár­ny čip R600.

Do toh­to poč­tu sa zmes­ti­la po­riad­ne ne­kom­pro­mis­ná vý­ba­va, tak­že po­čet stream pro­ce­so­rov na­rás­tol na 2816, tak­mer o 800 viac, ako má Ra­deon R9 280X, pri­čom no­vin­ka dos­ta­la do vien­ka aj pod­stat­ne vy­ššiu textú­ro­va­ciu si­lu a dvoj­ná­so­bok jed­no­tiek ROPS. Zá­sad­ná zme­na je pre­chod z 384-bi­to­vej zber­ni­ce na 512-bi­to­vú, čo zna­me­ná pod­stat­né zvý­še­nie pa­mä­ťo­vej prie­pus­tnos­ti, kto­ré však ne­bo­lo reali­zo­va­né do úpl­né­ho po­ten­ciá­lu, pre­to­že AMD zvo­li­lo vy­uži­tie po­mal­ších 5 GHz pa­mä­tí. Vo vý­sled­ku má 290X pro­ti 280X až 200 % geo­met­ric­ké­ho vý­ko­nu, 138 % sha­de­ro­vej a textú­ro­va­cej si­ly, za­tiaľ čo v po­rov­na­ní pa­mä­ťo­vých zber­níc vy­chá­dza­jú čís­la 320 GB/s pro­ti 288 GB/s. V dôs­led­ku zväč­še­nia šír­ky zber­ni­ce sa zme­ni­la aj štan­dar­dná ka­pa­ci­ta pa­mä­te, Ra­deo­ny R9 290X tak bu­dú vy­ba­ve­né 4 GB pa­mä­ťou.

K za­ují­ma­vým zme­nám doš­lo aj v lo­gi­ke ria­de­nia spot­re­by, res­pek­tí­ve v bo­ji s pre­by­toč­nou tep­lo­tou. V AMD di­zaj­no­va­li čip tak, aby bol schop­ný bez ri­zi­ka pra­co­vať aj pri tep­lo­tách nad 100 °C a za prí­pus­tné maximum v BIOS-e ka­riet zvo­li­li 95 °C, pri kto­ré­ho do­siah­nu­tí kar­ta za­čne nie­len chla­diť na ozaj vy­so­kých otáč­kach, ale aj ube­rať na na­pä­tí a frek­ven­cii či­pu. Ten pri svo­jej veľ­kos­ti a si­le do­siah­ne hor­nú hra­ni­cu tep­lo­ty po chvíľ­ke zá­ťa­že a kar­ta tak za­čne ube­rať na frek­ven­ciách po­mer­ne sko­ro po spus­te­ní hry či benchmar­ku. Ozná­me­ná pra­cov­ná frek­ven­cia 1 GHz sa pre­to ne­dá brať ako nič iné než maximál­na hod­no­ta re­ži­mu Boost, kto­rú kar­ta dl­ho neudr­ží. Te­da po­kiaľ nez­me­ní­te re­žim.

tressFX.jpg

Zá­ber z hry Tomb Rai­der uka­zu­je v ak­cii tech­no­ló­giu TressFX na fy­zi­kál­ne ver­nú si­mu­lá­ciu vla­sov. Vla­sy hr­din­ky sa vďa­ka to­mu vo vet­re vl­nia tak, ako by ma­li. Tá­to tech­no­ló­gia bo­la vy­ví­ja­ná v spo­lup­rá­ci s AMD, tak­že v jej zob­ra­zo­va­ní ma­li dl­ho­do­bo Ra­deo­ny veľ­kú vý­ko­no­vú vý­ho­du. Ge­For­ce GTX 780 Ti má však toľ­ko hru­bej si­ly, že zvlád­ne ver­ne zob­ra­zo­vať TressFX v pl­ne kva­li­te pri veľ­mi vy­so­kých frek­ven­ciách sní­mok.

Uber kar­ta

Net­ra­dič­ná no­vin­ka je pre­pí­nač na kar­te, páč­ka ne­ďa­le­ko ko­nek­to­rov Cros­sFi­re na jej chr­bte, kto­rou si mô­že­te zvo­liť me­dzi re­ži­mom Quiet a re­ži­mom Uber. To nie je na­še vtip­né náz­vos­lo­vie, tak sa nao­zaj vo­la­jú. V pred­nas­ta­ve­nom re­ži­me Quiet (te­da ti­chom) kar­ta zni­žu­je frek­ven­cie ag­re­sív­nej­šie a má aj niž­šie nas­ta­ve­né maximál­ne otáč­ky chla­di­ča. V rých­lej­šom mó­de Uber do­chá­dza k pod­tak­to­va­niu už nao­zaj len pri extrém­nej zá­ťa­ži kar­ty, nap­rík­lad keď zob­ra­zu­je ne­ná­roč­nú scé­nu a po­čet ob­ráz­kov za se­kun­du (fra­me­ra­te) sa špl­há do sto­viek. V ta­kej­to si­tuá­cii mno­ho či­pov pís­ka a pri­tom je zby­toč­né pra­co­vať na pl­nej frek­ven­cii, tak­že no­vý Ra­deon je vlas­tne z toh­to hľa­dis­ka ener­ge­tic­ky efek­tív­na kar­ta. Nap­ro­ti to­mu v mó­de Uber do­sa­hu­je chla­dič vy­ššie otáč­ky, žiaľ, zvu­ko­vo dosť nep­rí­jem­né. Ale to sa ba­ví­me len o re­fe­ren­čnej ver­zii chla­de­nia, te­da o di­zaj­ne vzo­ro­vých ka­riet, kto­rý po­chá­dza pria­mo od AMD.

K nám sa mno­ho mo­de­lov s tým­to di­zaj­nom ne­dos­ta­lo a vý­rob­co­via ka­riet vlas­tne ani veľ­mi nech­ce­li do sve­ta ší­riť re­fe­ren­čné kar­ty, pre­to­že ve­de­li, že to naj­lep­šie nás eš­te len ča­ká. Až up­ra­ve­né chla­dia­ce di­zaj­ny to­tiž umož­nia no­vým Ra­deo­nom uká­zať, čo je v nich. Ra­deo­ny R9 290X aj 290 si tak vy­slú­ži­li po­mer­ne zlú re­pu­tá­ciu pre svoj pre­men­li­vý vý­kon a nao­zaj veľ­mi mi­zer­nú akus­ti­ku, keď chla­di­če ob­čas zne­li sko­ro ako vy­sá­vač. My však pri­chá­dza­me s tes­tom za­hŕňa­jú­cim už aj pr­vú ne­re­fe­ren­čnú kar­tu s či­pom R9 290X a tá po­chá­dza od spo­loč­nos­ti Sap­phi­re.

Sap­phi­re R9 290X TRI-X

Sap­phi­re na svo­ju kar­tu umies­tni­li moc­ný chla­dič TRI-X, kto­rý dob­re poz­ná­me z je­ho vý­bor­né­ho Ra­deo­nu R9 280X, kde zvlá­dol uchla­diť aj sil­no pre­tak­to­va­ný čip na prí­jem­ne níz­ke tep­lo­ty. Šesť mi­liárd tran­zis­to­rov je však nie­čo iné, a pre­to sme bo­li zve­da­ví na je­ho vý­kon na prob­lé­mo­vom R9 290X. A aké bo­lo na­še prek­va­pe­nie... Ke­by to­to bol re­fe­renč­ný chla­dič pre no­vé Ra­deo­ny, nik­to by sa ne­po­zas­ta­vo­val nad ich vý­hrev­nos­ťou či prob­lé­ma­mi s tep­lo­tou. 

r9-290x-trix.JPG

Kar­ta Sap­phi­re bež­ala aj pri veľ­mi vy­so­kej dl­ho­do­bej zá­ťa­ži bez akých­koľ­vek prob­lé­mov na tep­lo­te 76 °C, pri­čom chla­dič do­sa­ho­val len 2100 otá­čok, te­da hod­no­tu, pri kto­rej sme kar­tu roz­hod­ne ne­moh­li ozna­čiť za hluč­nú. A to ho­vo­rí­me o po­by­te v dob­re vet­ra­nej skrin­ke, nie na tes­to­va­cej dos­ke voľ­ne na sto­le. Poc­ti­vo sme po­čas zá­ťa­že po­zo­ro­va­li frek­ven­cie jad­ra a kon­šta­tu­je­me, že vďa­ka lep­šie­mu chla­de­niu ich BIOS (či od­te­raz už UEFI) kar­ty ne­mu­sí zni­žo­vať nik­dy - ok­rem spo­mí­na­ných špe­ci­fic­kých si­tuá­cií s pre­buj­ne­ný­mi FPS. A to je pri­tom kar­ta nas­ta­ve­ná na zľah­ka pre­tak­to­va­né hod­no­ty, kon­krét­ne 1040 MHz pre jad­ro a 5200 MHz pre pa­mä­te.

No­vý čip má aj vďa­ka to­mu úžas­ný 3D vý­kon. Vo väč­ši­ne tes­tov vy­rov­ná­va ale­bo pre­ko­ná­va do­siaľ naj­rý­chlej­šie kar­ty Ge­For­ce GTX Ti­tan aj GTX 780. V re­fe­ren­čnej ver­zii ma­jú Ra­deo­ny ce­nu nas­ta­ve­nú tak, aby bo­la veľ­mi sú­ťa­ži­vá s mo­del­mi GTX 780. V tej­to pre­tak­to­va­nej ver­zii je však drah­šia než pre­tak­to­va­ná ver­zia GTX 780 od spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE, s kto­rou ju mô­že­te po­rov­nať v ta­buľ­ke. Je to vy­rov­na­ný sú­boj, vo väč­ši­ne si­tuá­cií však ba­dať, že 290X má navrch. A na­ko­niec do­te­raz naj­rý­chlej­ší mo­del z Ra­deo­nov 280X za­os­tá­va vo väč­ši­ne tes­tov za 290X as­poň o 20 %.

Sap­phi­re R9 290 - vý­hod­nej­ší bra­ček

Roz­diel je v pís­me­ne X a aj v kon­fi­gu­rá­cii či­pu. Dru­há no­vin­ka od AMD sa u nás ocit­la v re­fe­ren­čnej ver­zii, tak­že sme si moh­li uro­biť ná­zor aj na za­tra­co­va­ný chla­dič di­zaj­no­va­ný v AMD. Ide o tra­dič­ný di­zajn s ra­diál­nym ven­ti­lá­to­rom, kto­rý na­sá­va vzduch, pre­že­nie ho kar­tou a vy­fúk­ne von zo skrin­ky. Ideo­vo je to­to lep­šie rie­še­nie než ta­ké, kto­ré roz­fú­ka­va ho­rú­ci vzduch po skrin­ke. Ur­či­te pre za­po­je­nia mul­ti-GPU. 

r9-290.jpg

Len­že reali­ta je ta­ká, že na to, aby chla­dič v tom­to vy­ho­to­ve­ní nao­zaj uchla­dil kar­tu a eš­te zvlá­dol vy­tla­čiť vzduch zo skrin­ky, mu­sí vy­vi­núť nao­zaj vy­so­ký tlak, te­da vy­so­ké otáč­ky. Chla­de­nie je vo vý­sled­ku sí­ce efek­tív­ne, ale nao­zaj hluč­né. As­poň v prí­pa­de kar­ty, kto­rá po­čí­ta s tep­lo­ta­mi 95 °C, kto­ré ten­to mo­del spo­ľah­li­vo do­sa­hu­je. A pop­ri­tom vy­stú­pi z prí­jem­ne ti­chých 35 dB v po­ko­ji na 60 dB hla­si­tosť v pl­nej zá­ťa­ži, keď má ven­ti­lá­tor 3200 otá­čok. AMD naš­ťas­tie umož­ňu­je nas­ta­viť si maximál­ne otáč­ky chla­de­nia, maximál­nu spot­re­bu či frek­ven­cie, všet­ko v pria­mo v roz­hra­ní Ca­ta­lyst ov­lá­da­čov.

Na tej­to kar­te tak hrá voľ­ba me­dzi re­ži­mom Uber a Quiet väč­šiu ro­lu, tak­že sme ju otes­to­va­li v oboch nas­ta­ve­niach, aby sme moh­li uro­biť prek­va­pi­vý zá­ver. Mód Uber kar­te zas tak ve­ľa vý­ko­nu nep­ri­dá. Naj­väč­ší roz­diel sme vi­de­li v 3D­Mar­ku 2013, kde pri­bud­lo v de­me Fi­res­tri­ke 800 bo­dov. Ta­kis­to v Tomb Rai­der, kde v naj­niž­šom nas­ta­ve­ní pri­bud­lo 5 FPS. Nao­pak, v Bios­hoc­ku či v Met­ro 2033 sme na­me­ra­li sko­ro nu­lo­vé roz­die­ly v hod­no­te 1 až 2 FPS. Ako vi­dí­te, ide o hod­no­ty, kto­ré ni­ja­ko zá­sad­ne nez­me­nia zá­ži­tok z hry, tá pred za­pnu­tím re­ži­mu Uber aj po ňom iš­la sta­bil­ne a ply­nu­le. Roz­hod­ne si te­da ne­mys­lí­me, že by bo­lo tre­ba uchy­ľo­vať sa k hlas­nej­šie­mu re­ži­mu, len ak ne­vyh­nut­ne pot­re­bu­je­te kaž­dé jed­no FPS, prí­pad­ne vám pod­tak­to­va­nie spô­so­bu­je ne­ja­ké iné prob­lé­my.

Z hľa­dis­ka pre­vádz­ko­vých pa­ra­met­rov tá­to kar­ta nie je prá­ve ty­pic­ký ví­ťaz náš­ho tes­tu, ale do hod­no­te­nia mu­sí­me za­po­čí­tať eš­te je­den vý­znam­ný as­pekt: po­mer ce­ny a vý­ko­nu. Ten je pri tes­to­va­nej kar­te je­den z naj­vyš­ších v high-end seg­men­te za pos­led­né ro­ky. Je až neu­ve­ri­teľ­ne vý­hod­ná. Za 350 eur dos­ta­ne­te kar­tu, kto­rá vý­ko­nom len veľ­mi tes­ne za­os­tá­va za pl­no­hod­not­nou 290X. Te­da kar­tu, kto­rú mož­no po­rov­ná­vať s GTX 780 ale­bo do­kon­ca s Ti­ta­nom. Slab­ší Ra­deon R9 280X ne­chá­va ďa­le­ko za se­bou, pri­tom jej ce­na je len o 50 eur vy­ššia To už sto­jí za za­mys­le­nie aj na­priek hlu­ku, však? Tak­že po­kiaľ hrá­te so slú­chad­la­mi ale­bo má­te po­čí­ta­čo­vú skrin­ku pos­ta­ve­nú na maximál­ne od­hluč­ne­nie, ur­či­te uva­žuj­te aj nad tou­to kar­tou. Za po­dob­né pe­nia­ze nič ta­ké­to vý­kon­né na tr­hu ne­náj­de­te.

Od­po­veď spo­loč­nos­ti NVI­DIA: GTX 780 Ti

NVI­DIA si na sil­né kar­ty AMD poč­ka­la a po­tom vy­tiah­la z ru­ká­va dl­ho od­kla­da­ný tromf - napl­no ak­ti­vo­va­ný čip GK110. Ten­to čip, kto­rý je sr­dcom Ge­For­ce Ti­tan, sme na PC eš­te v pl­ne ak­ti­vo­va­nej for­me do­siaľ ne­vi­de­li, tak­to sa pred­sta­vil iba v mo­de­lo­vom ra­de Tes­la. GK110 tak ko­neč­ne za­priah­ne všet­kých svo­jich 7,1 mld. tran­zis­to­rov na her­né vy­uži­tie na na­šich po­čí­ta­čoch. V mi­nu­los­ti už sme ho pred­sta­vo­va­li, tak­že len skrá­te­ne - je to obrie GPU, eš­te pod­stat­ne väč­šie než R9 290X. Je­ho veľ­kosť je až 561 mm2, pri­čom na tej­to plo­che sa uk­rý­va 2880 stream pro­ce­so­rov, 48 ROPS a 240 textú­ro­va­cích jed­no­tiek.

Ti­tan si na­ďa­lej za­cho­vá exklu­zi­vi­tu v tom, že to bu­de je­di­ná kar­ta so 6 GB pa­mä­ťou a jej vý­poč­to­vý vý­kon GPGPU v de­sa­tin­ných ope­rá­ciách v pres­nos­ti „doub­le pre­ci­sion" je ako na je­di­nej Ge­For­ce li­mi­to­va­ný len tre­ti­no­vou pe­na­li­zá­ciou (na Ge­For­ce GTX 780 Ti by ste na­me­ra­li v DP pok­les na 1/24 vý­ko­nu op­ro­ti SP). Inak je však no­vé GPU jed­noz­nač­ne sil­nej­šie než Ti­tan, kto­rý ok­rem čias­toč­ne neak­tív­ne­ho jad­ra pra­cu­je aj na niž­ších frek­ven­ciách. Re­fe­ren­čné nas­ta­ve­nia tak­tov však rie­šiť ne­mu­sí­me, do rúk sa nám to­tiž dos­ta­la kar­ta, kto­rá ich há­dže za hla­vu a pra­cu­je na di­abol­ských frek­ven­ciách. Pred­sta­vu­je­me ju.

GI­GA­BY­TE Ge­For­ce GTX 780 Ti Win­dfor­ce 3X

Chla­dič Win­dfor­ce 3X by pod­ľa fir­my GI­GA­BY­TE mal byť schop­ný zba­viť kar­tu až 450 W tep­la. To je pod­stat­ne viac, než je pot­reb­né v tom­to prí­pa­de, in­ži­nie­ri si pre­to moh­li do­vo­liť la­diť čip až k hra­ni­ci je­ho schop­nos­tí. Vo vý­sled­ku vznik­la kar­ta, kto­rá sľu­bu­je ty­pic­kú frek­ven­ciu 1020 MHz (op­ro­ti 875 MHz na re­fe­ren­čných kar­tách) a GPU Boost až do 1085 MHz (op­ro­ti 928). Takt pa­mä­tí zos­tal nez­me­ne­ný, te­da 7 GHz efek­tív­ne. Len­že to­to sú hod­no­ty, kto­ré vďa­ka GPU Boost 2.0 kar­ta čas­to prek­ra­ču­je. Či skôr by sme ma­li po­ve­dať, po­kiaľ sa vy­lo­že­ne ne­pe­čie v ma­lej skrin­ke, nep­ra­cu­je na nich nik­dy. 

gtx780ti.jpg

V na­šich tes­toch sa tak­mer kon­štan­tne dr­ža­la na hod­no­te 1162 MHz, čo je, ako sme nes­kôr zis­ti­li, tak­mer pres­ne maximál­na sta­bil­ná hod­no­ta na pev­né pre­tak­to­va­nie. Vý­rob­ca tak z či­pu nao­zaj vy­tia­hol všet­ko a v kom­bi­ná­cii so su­perrý­chly­mi pa­mä­ťa­mi a chla­de­ním, kto­ré vô­bec nie je hluč­né (na­me­ra­li sme hluč­nosť v roz­sa­hu 37 až 44 dB). Tak vznik­la naj­vý­kon­nej­šia kar­ta, akú sme za­tiaľ ma­li tú mož­nosť tes­to­vať. Jej do­mi­nan­cia je jas­ná vo všet­kých vý­ko­no­vých tes­toch. Ra­deon R9 290X sa v niek­to­rých prí­pa­doch prib­lí­žil veľ­mi tes­ne, ale v tes­toch s naj­vyš­šou gra­fic­kou kva­li­tou za­os­tá­va skôr viac a NVI­DIA tak má opäť jed­noz­nač­ne naj­sil­nej­šiu jed­no­či­po­vú gra­fi­ku na tr­hu. Pri­tom v tom­to kon­krét­nom vy­ho­to­ve­ní je to kar­ta, kto­rá vám neu­pe­čie oko­li­té sú­čias­tky a ne­bu­de vás nú­tiť hrať so slú­chad­la­mi na ušiach. To­mu však zod­po­ve­dá aj ce­na.

Ver­dikt PC RE­VUE

Vo vý­sled­ku tak obe naj­vý­kon­nej­šie kar­ty z toh­to člán­ku bu­de­me hod­no­tiť po­dob­ne - obid­ve ma­jú kva­lit­né ti­ché chla­di­če, kto­ré svo­ju úlo­hu zvlá­da­jú per­fek­tne. Na­vy­še sa mô­žu poch­vá­liť naj­vyš­ším a dru­hým naj­vyš­ším vý­ko­nom vô­bec, čo­mu zod­po­ve­da­jú aj ich ce­ny - naj­drah­šia a po­tom s od­stu­pom dru­há naj­drah­šia kar­ta na tr­hu (keď ne­po­čí­ta­me Ti­tan, za­me­ra­ný skôr na ak­ce­le­rá­ciu GPGPU). Je­di­né prek­va­pe­nie je tak Ra­deon R9 290, čo je extrém­ne vý­hod­ná kar­ta, ale s nie veľ­mi pek­ný­mi pre­vádz­ko­vý­mi vlas­tnos­ťa­mi.

GI­GA­BY­TE R9 290X Win­dfor­ce 3X

Dos­lo­va pos­led­ný deň pred uzá­vier­kou nám pria­mo z Taiwanu expres­nou poš­tou do­ra­zil eš­te je­den mo­del no­vé­ho Ra­deo­nu, ten­to­raz vo vy­ho­to­ve­ní od spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE s chla­di­čom Win­dfor­ce. Ten sme toľ­ko chvá­li­li pri pre­tak­to­va­nom mo­de­li GTX 780 Ti. S od­re­tý­mi uša­mi sme ju stih­li otes­to­vať a ove­riť si, že nao­zaj ide o vý­bor­ný chla­dič, vy­rov­ná­va sa do­kon­ca aj s akus­tic­kým pre­ja­vom mo­de­lu Sap­phi­re, oba sú rov­na­ko ti­ché v 2D re­ži­me a v 3D je GI­GA­BY­TE hlas­nej­ší len o 2 dB. 

gb290x.jpg

Na­priek pod­stat­ne vy­šším otáč­kam (až 2600 RPM) však tep­lo­ta či­pu na tej­to kar­te stú­pa vy­ššie, a to až na 84 °C, ale to je pre ten­to čip stá­le vý­bor­ná hod­no­ta. K ob­me­dzo­va­niu frek­ven­cií jad­ra vďa­ka to­mu sko­ro ne­do­chá­dza, všim­li sme si ho len pri stres tes­toch a pri tes­te Cloud Ga­te v no­vom 3D­Mar­ku, kde ta­kis­to do­chá­dza k pre­ťa­žo­va­niu kar­ty ren­de­ro­va­ním ob­rov­ské­ho poč­tu FPS (na­me­ra­ný prie­mer sa blí­ži k 300 ob­ráz­kom za se­kun­du). Vý­ko­no­vo je na tom veľ­mi po­dob­ne ako mo­del Sap­phi­re, kar­ta pra­cu­je s rov­na­kou frek­ven­ciou jad­ra a má­lič­ko niž­šou frek­ven­ciou pa­mä­tí (5 GHz), vďa­ka čo­mu sa na­me­ra­né vý­sled­ky tak­mer ne­lí­šia. Naj­väč­ší roz­diel sme na­me­ra­li v hod­no­te 1 FPS, aj to zrej­me len pre za­ok­rúh­ľo­va­nie. Vo vý­sled­ku ide o veľ­mi dob­rú kar­tu so za­tiaľ nez­ná­mou ce­nou, kto­rú ur­či­te od­po­rú­ča­me sle­do­vať.

Zdroj: PCR 1/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter