Enermax Liqtech 120X

Vý­kon­nej­šie all-in-one vod­né chla­di­če s dvo­ji­cou ven­ti­lá­to­rov mô­žu ob­sa­ho­vať ra­diá­tor so sé­rio­vým ale­bo pa­ra­lel­ným za­po­je­ním ven­ti­lá­to­rov. Kaž­dý z kon­cep­tov má nie­len svo­je vý­ho­dy, ale aj ne­vý­ho­dy. V tes­te sme pre­ve­ri­li all-in-one chla­dič Ener­max Liqtech 120X so sé­rio­vým za­po­je­ním ven­ti­lá­to­rov a ra­diá­to­rom s väč­šou hrúb­kou. Ten­to kon­cept pos­ky­tu­je op­ro­ti bež­ným all-in-one chla­di­čom vy­šší vý­kon, ale za ce­nu zvý­še­nej hluč­nos­ti.

liqtech120x.jpg

Roz­ší­re­ný ra­diá­tor chla­di­ča Ener­max Liqtech 120X dopĺňa dvo­ji­ca vy­so­ko­vý­kon­ných ven­ti­lá­to­rov

Kaž­dý all-in-one vod­ný chla­dič ob­sa­hu­je chla­dia­ci blok, čer­pad­lo, ha­dič­ky s chla­dia­cou kva­pa­li­nou a ra­diá­tor s ven­ti­lá­tor­mi. Pro­duk­ty jed­not­li­vých vý­rob­cov sa nav­zá­jom od­li­šu­jú naj­mä umies­tne­ním čer­pad­la, roz­mer­mi ra­diá­to­ra a pou­ži­tý­mi ven­ti­lá­tor­mi. Tie­to fak­to­ry pria­mo ov­plyv­ňu­jú naj­mä vý­kon a hluč­nosť chla­di­ča. Pre­vádz­ko­vé pa­ra­met­re tak mô­žu byť cie­le­né buď na maximál­ny vý­kon, ale­bo mi­ni­mál­nu hluč­nosť. Ener­max Liqtech 120X pat­rí do ka­te­gó­rie vý­kon­nej­ších all-in-one vod­ných chla­di­čov, keď­že ok­rem dvo­ji­ce vý­kon­ných ven­ti­lá­to­rov dis­po­nu­je aj ra­diá­to­rom s nad­štan­dar­dnou hrúb­kou 43 mm.

Op­ti­mál­ny te­pel­ný rozpt­yl v ra­diá­to­re je za­bez­pe­če­ný nie­len množ­stvom chla­dia­cich hli­ní­ko­vých lis­tov, ale aj de­sia­ti­mi spo­jo­va­cí­mi prieč­ka­mi. Pria­me us­po­ria­da­nie chla­dia­cich lis­tov zby­toč­ne nes­po­ma­ľu­je prú­dia­ci vzduch a za­bra­ňu­je vzni­ku do­da­toč­ných tur­bu­len­cií s nep­rí­jem­ným zvu­ko­vým pre­ja­vom. Ra­diá­tor je na mies­te sty­ku s ven­ti­lá­tor­mi vy­ba­ve­ný gu­me­ný­mi pás­mi za­bra­ňu­jú­ci­mi pre­no­su vib­rá­cií. Dvo­ji­ca ven­ti­lá­to­rov ELC-LT1200HP s prie­me­rom 120 mm a de­via­ti­mi tva­ro­va­ný­mi lo­pat­ka­mi na ro­to­re do­ká­že pri maximál­nom vý­ko­ne vy­vi­núť prie­tok vzdu­chu až neu­ve­ri­teľ­ných 188 m3/h a sta­tic­ký tlak 7,4 mmH2Maximál­ny vý­kon pri 2500 ot./min pro­du­ku­je vý­raz­ný hluk, a pre­to ven­ti­lá­tor ob­sa­hu­je me­cha­nic­ký pre­pí­nač, kto­rý ob­me­dzu­je maximál­ne otáč­ky prib­liž­ne na 2000 ale­bo 1300 ot./min.

Za­tiaľ čo ven­ti­lá­to­ry mož­no re­gu­lo­vať po­mo­cou pre­pí­na­ča a 4-PIN PWM na­pá­ja­nia, čer­pad­lo je vý­hrad­ne od­ká­za­né na 3-pi­no­vý ko­nek­tor a štan­dar­dne pra­cu­je prib­liž­ne na 2500 ot./min. Je­ho do­da­toč­ná re­gu­lá­cia nie je pot­reb­ná, pre­to­že čer­pad­lo je aj pri tom­to vý­ko­ne neu­ve­ri­teľ­ne ti­ché. Na chla­dia­com blo­ku s me­de­nou zá­klad­ňou a vsta­va­ným čer­pad­lom sa na­chá­dza­jú aj ma­lé vý­stup­ky pa­sív­ne­ho chla­de­nia, ale spo­loč­ne s lo­gom vý­rob­cu pod­svie­te­ným LED pô­so­bia skôr es­te­tic­kým ako fun­kčným doj­mom.

liqtech120x_pump.jpg

Chla­dia­ci blok so vsta­va­ným čer­pad­lom a pod­svie­te­ným lo­gom pô­so­bí es­te­tic­kým doj­mom

Prí­jem­ne sme bo­li prek­va­pe­ní naj­mä mon­táž­nou súp­ra­vou, kto­rá je nie­len veľ­mi jed­no­du­chá a účin­ná, ale ta­kis­to umož­ňu­je mon­táž na všet­ky sú­čas­né aj star­šie soc­ke­ty ok­rem už dnes pre­his­to­ric­kých 478 a 939. Pri mon­tá­ži je ne­vyh­nut­né brať oh­ľad na hrub­ší ra­diá­tor a dvo­ji­cu ven­ti­lá­to­rov, kto­ré mô­žu v men­šej skrin­ke preč­nie­vať a ko­li­do­vať s oko­li­tý­mi kom­po­nen­tmi.

Enermax Liqtech - nahlad 01.jpg

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie vod­né­ho chla­di­ča

Tes­tu­je­me

Na­priek prep­ra­co­va­né­mu di­zaj­nu chla­di­ča je je­ho vý­kon me­nej pres­ved­či­vý a ne­mô­že sa po­rov­ná­vať s naj­vý­kon­nej­ší­mi vzdu­cho­vý­mi chla­dič­mi. Prob­lé­mom je naj­mä ne­dos­ta­ču­jú­ca te­pel­ná vý­me­na ra­diá­to­ra, kto­rý nes­tí­ha ochla­dzo­vať prú­dia­cu kva­pa­li­nu. Ná­ras­tu tep­lo­ty chla­dia­cej kva­pa­li­ny mož­no za­brá­niť len zvý­še­ním pra­cov­ných otá­čok ven­ti­lá­to­rov, čo sú­vi­sí aj s ná­ras­tom pro­du­ko­va­nej hluč­nos­ti. Z toh­to dô­vo­du sme vý­kon­nosť chla­di­ča pre­ve­ri­li nie­len pri níz­kych a štan­dar­dných otáč­kach s pri­ja­teľ­nou hluč­nos­ťou, ale aj pri maximál­nom vý­ko­ne ven­ti­lá­to­rov.

Z vý­sled­kov je jas­né, že ok­rem naj­ná­roč­nej­šie­ho tes­tu so 190 W prí­ko­nom pro­ce­so­ra mož­no ven­ti­lá­to­ry pre­vádz­ko­vať s rých­los­ťou do prib­liž­ne 1600 ot./min. Pri tej­to rých­los­ti kles­ne hluč­nosť z maximál­nych 56,3 dBA na pri­ja­teľ­nej­ších 47,9 dBA. Na­priek to­mu je pro­du­ko­va­ný hluk pos­treh­nu­teľ­ný a ani v tom­to re­ži­me ne­mož­no chla­dič po­va­žo­vať za ti­chý. Vý­kon­nost­ný pre­pad pri naj­niž­ších otáč­kach je už om­no­ho vý­raz­nej­ší. Za­tiaľ čo zní­že­nie vý­ko­nu na 1600 ot./min spô­so­bi­lo pre­pad prib­liž­ne o 2 °C, ďal­šia re­gu­lá­cia na 800 ot./min po­sie­la chla­dič až do tre­tej li­gy. Pri tej­to rých­los­ti ven­ti­lá­to­rov kle­sá hluč­nosť už na veľ­mi ti­chých 35,6 dBA. V prí­pa­de pot­re­by sa dá rých­losť do­da­toč­ne zní­žiť až na 500 ot./min, čím sa prak­tic­ky mi­ni­ma­li­zu­je hluč­nosť. Pod­ľa na­me­ra­ných vý­sled­kov do­sa­hu­je chla­dič op­ti­mál­ny po­mer me­dzi vý­ko­nom a hluč­nos­ťou prib­liž­ne pri rých­los­ti 1500 až 1600 ot./min.

Enermax Liqtech - nahlad 02.jpg

Na­me­ra­né tep­lo­ty a hluč­nosť pri rôz­nych tes­toch

Ver­dikt PC RE­VUE

All-in-one chla­dič Ener­max Liqtech 120X sí­ce ne­pos­ky­tu­je ne­kom­pro­mis­ný vý­kon ani pri naj­vyš­ších otáč­kach, ale vďa­ka ma­nuál­nym pre­pí­na­čom a re­gu­lá­cii PWM mož­no jed­no­du­cho me­niť roz­sah pra­cov­ných otá­čok ven­ti­lá­to­rov. Op­ti­mál­ne vy­la­de­nie po­me­ru me­dzi vý­ko­nom a hluč­nos­ťou pod­ľa voľ­by pou­ží­va­te­ľa ot­vá­ra pries­tor na pou­ži­tie chla­di­ča nie­len v tich­ších, ale aj ná­roč­nej­ších pros­tre­diach.

Ce­na: EUR
Za­po­ži­čal: Ener­max

Zdroj: PCR 1/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter