Pomáhame s výberom komponentov

Herné PC pod stromček

Titulka.jpg Via­no­ce sú to pra­vé ob­do­bie, keď si pou­ží­va­te­lia dop­ra­jú no­vý her­ný stroj. Hra­nie na PC sa te­ší neu­tí­cha­jú­cej ob­ľu­be a her­ná di­gi­tál­na dis­tri­buč­ná plat­for­ma Steam do­siah­la pred­ne­dáv­nom už viac ako 65 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov.

Ak sto­jí­te prá­ve pred vý­be­rom kom­po­nen­tov, ten­to člá­nok je prá­ve pre vás. Po­zrie­me sa na ak­tuál­nu si­tuáciu na po­li pro­ce­so­rov, gra­fic­kých ka­riet, dis­kov a iné­ho har­dvé­ru a od­po­ru­čí­me mo­de­ly v jed­not­li­vých ce­no­vých hla­di­nách.

Z vy­bra­tých kom­po­nen­tov sme pos­kla­da­li nie­koľ­ko ukáž­ko­vých zos­táv, kto­ré pos­lú­žia na dob­rú orien­tá­ciu z hľa­dis­ka kon­co­vej su­my. Keď­že v člán­ku uve­die­me aj množ­stvo ce­no­vých al­ter­na­tív, mô­že­te si zos­ta­vy bez prob­lé­mov up­ra­viť pod­ľa va­šich kon­krét­nych ce­no­vých po­žia­da­viek. Ku kaž­dej sme pri­po­čí­ta­li ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows 8.1 v 64-bi­to­vej ver­zii. Ok­rem vý­kon­ných her­ných zos­táv sme zos­ta­vi­li aj jed­no lac­né rie­še­nie (s Ra­deo­nom 7770), kto­ré sí­ce pri sto­lo­vých po­čí­ta­čoch pat­rí k her­né­mu mi­ni­mu, ale v po­rov­na­ní s dr­vi­vou väč­ši­nou no­te­boo­kov pred­sta­vu­je vý­kon­ný her­ný stroj (vý­ko­no­vo po­rov­na­teľ­né mo­bil­né GPU Ra­deon HD 8870M či Ge­For­ce GTX 675M náj­de­te osa­de­né až v no­te­boo­koch nad 1500 eur). Ak sa v bu­dúc­nos­ti náj­du v roz­poč­te ďal­šie fi­nan­cie, ľah­ko mô­že­te je­ho vý­kon zvý­šiť do­kú­pe­ním SSD a ope­rač­nej pa­mä­te ale­bo vo vzdia­le­nej­šej bu­dúc­nos­ti up­gra­do­vať gra­fic­kú kar­tu či CPU.

Pro­ce­so­ry a zá­klad­né dos­ky

Pri vý­be­re pro­ce­so­ra pre her­né po­čí­ta­če net­re­ba zvlášť pres­tre­liť. Ro­zum­ne vý­kon­ný štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor to­tiž zvy­čaj­ne do­ká­že „uži­viť" aj hig­hen­do­vú gra­fic­kú kar­tu. Vý­kon však roz­hod­ne nie je na ško­du, pre­to­že len má­lok­to pou­ží­va po­čí­tač iba na hry. V prí­pa­de skla­da­nia no­vé­ho stro­ja vy­be­rá­me od In­te­lu pro­ce­so­ry z ak­tuál­nej 22 nm mik­roar­chi­tek­tú­ry Haswell. No­vé CPU, kto­ré priš­li na trh v prie­be­hu toh­to ro­ka, vý­ko­no­vo pre­ko­ná­va­jú pred­chá­dza­jú­cu ge­ne­rá­ciu Ivy Brid­ge prib­liž­ne o 6 %. Ich pä­ti­ce LGA 1150 vám zá­ro­veň ot­vo­ria dve­re k bu­dú­ce­mu up­gra­du, pre­to­že ich bu­dú pou­ží­vať aj nad­chá­dza­jú­ce 14 nm Broadwel­ly, kto­ré do des­kto­pov prí­du zrej­me na pre­lo­me ro­kov 2014 a 2015.

Dvoj­jad­ro­vé pro­ce­so­ry Co­re i3 pa­tria iba do tých lac­nej­ších zos­táv (na lac­nej­šie Pen­tiá a Ce­le­ro­ny už za­bud­ni­te). Vhod­ným rep­re­zen­tan­tom je In­tel Co­re i3-4330 za 110 eur, kto­rý sme pou­ži­li v dru­hej zos­ta­ve. Slab­ší mo­del Co­re i3-4130 má takt o 100 MHz niž­ší a ob­sa­hu­je slab­šie in­teg­ro­va­né jad­ro (In­tel HD Grap­hics 4400 vs. 4600). Ce­no­vá ús­po­ra je však len 8 eur, čo veľ­ký zmy­sel ne­má. Ak chce­te ce­nu sku­toč­ne zní­žiť, vhod­nej­šie je lac­né štvor­jad­ro od AMD, spá­ro­va­né s dob­rou dos­kou, kto­ré sú na plat­for­me AMD o nie­čo lac­nej­šie. Zvo­li­li sme At­hlon II X4 740 na pä­ti­ci FM2, čím ce­na naj­lac­nej­šej zos­ta­vy kles­la o 69 eur.

Pri vý­kon­nej­ších her­ných stro­joch dvoj­jad­rá Co­re i3 opo­meň­te a za­me­raj­te sa na štvor­jad­ro­vé Co­re i5. Tie­to pro­ce­so­ry od­po­rú­ča­me pre­dov­šet­kým pre­to, že pri her­ných PC sa pred­pok­la­dá, že ča­som up­gra­du­je­te gra­fic­kú kar­tu a na sú­čas­né high-end mo­de­ly, kto­ré o pár ro­kov bu­dú stred­nou trie­dou, by i3 nes­ta­čil. Vy­bra­li sme Co­re i5-4440 (3,1 GHz/Tur­bo­Boost 3,3 GHz) za 157 eur a Co­re i5-4570 (3,2 GHz/Tur­bo­Boost 3,6 GHz) za 166 eur. Roz­hod­núť sa však mô­že­te aj pre troš­ku vý­kon­nej­ší i5-4670 (3,4 GHz/Tur­bo­Boost 3,8 GHz) za 184 eur, prí­pad­ne ak sa chce­te ve­no­vať pre­tak­to­va­niu, aj pre od­om­knu­tú ver­ziu s prív­las­tkom K (i5-4670K) za 200 eur.

Pri dos­kách sa vy­hý­ba­me lac­nej či­po­vej súp­ra­ve H81, keď­že ob­sa­hu­je má­lo por­tov SA­TA a star­šiu ver­ziu PCIe. Bo­kom ne­chá­va­me aj „biz­ni­so­vé" súp­ra­vy Q87, Q85 a B85. Za­ují­ma­jú nás te­da len H87 a Z87, kto­ré sú naj­vhod­nej­šie. V lac­nej­šej zos­ta­ve sme vy­bra­li ASUS H87M-E za 75 eur, kto­rá má všet­ko pot­reb­né (pri vý­be­re lac­nej dos­ky si daj­te po­zor nap­rík­lad na vnú­tor­ný ko­nek­tor USB 3.0, aby pred­ný pa­nel va­šej no­vej skrin­ky nep­ri­šiel skrát­ka). Pri drah­ších PC sme už zvo­li­li pok­ro­či­lej­šiu súp­ra­vu Z87, vhod­nú aj pre pre­tak­to­vá­va­čov. Na­ša voľ­ba pad­la na po­da­re­né mo­de­ly MSI Z87M-G43 a Gi­ga­by­te Z87M-D3H vo vy­ho­to­ve­ní mATX za 85, resp. 95 eur.

Al­ter­na­tí­vou od AMD, pri kto­rej CPU ťa­ha­jú za krat­ší ko­niec pri spot­re­be a jed­nov­lák­no­vom vý­ko­ne, by mo­hol byť A10-6800K (Ri­chland). Ten mož­no spá­ro­vať s lac­ný­mi, ale dob­rý­mi dos­ka­mi s či­po­vý­mi súp­ra­va­mi A75/85X. Spo­loč­ne s AS­Rock FM2A75M Pro4+ by tak šlo o 178 eur (122 + 56). Za zvá­že­nie sto­jí aj no­vé osem­jad­ro AMD FX-8350 (Vis­he­ra) na pä­ti­ci AM3+ za 168 eur. Ide o CPU na no­vej mik­roar­chi­tek­tú­re Pi­led­ri­ver, kto­rá nah­rá­dza pred­chá­dza­jú­ci Bulldo­zer.

Vhod­ným pá­rom by bo­la nap­rík­lad dos­ka Gi­ga­by­te 970A-DS3P, osa­de­ná či­po­vou súp­ra­vou AMD 970/SB950, za 59 eur ale­bo drah­šia Gi­ga­by­te GA-990XA-UD3 s pok­ro­či­lej­šou súp­ra­vou AMD 990x/SB950 za 84 eur. Do­ved­na by šlo te­da o 227, resp. 252 eur, čo by bol náp­ro­ti­vok tre­tej zos­ta­vy, kde je spá­ro­va­ný pro­ce­sor Co­re i5-4440 a dos­ka MSI Z87M-G43 za 242 eur. Rie­še­nie s In­te­lom je zhru­ba o 33 % vý­kon­nej­šie v jed­nov­lák­no­vých úlo­hách a má aj men­šiu spot­re­bu.

Na dru­hej stra­ne pár s AMD FX-8350 je asi o 17 % vý­kon­nej­ší vo viac­vlák­no­vom za­ťa­že­ní a dá sa vý­raz­ne pre­tak­to­vať. Do naj­vý­kon­nej­šej zos­ta­vy už pat­rí In­tel Co­re i7. Vy­bra­li sme mo­del i7-4770 za 258 eur. Ver­zia na dob­ré tak­to­va­nie (i7-4770K) je o 30 eur drah­šia. Do pá­ru sme mu vy­bra­li kva­lit­nú dos­ku ASUS Z87-C za 110 eurR. Mož­no však ísť aj do high-ndo­vých sfér a vy­brať nap­rík­lad Asus Maximus VI He­ro za 172 eur či Asus Sa­ber­tooth Z87 za 195 eur.

Gra­fic­ké kar­ty a ope­rač­né pa­mä­te

V prí­pa­de gra­fic­kých ka­riet je z hľa­dis­ka sto­lo­vých PC dob­rým her­ným mi­ni­mom už ne­ja­ký čas Ra­deon 7770 od AMD. Za 88 eur ide o bez­kon­ku­ren­čnú kú­pu, pre­to­že v tej­to ce­no­vej hla­di­ne má nVi­dia len Ge­For­ce GTX 650 OC, kto­rý je me­nej vý­kon­ný. Ak v roz­poč­te náj­de­te o 20 eur viac, za 110 eur mô­že­te kú­piť vý­kon­nej­ší Ge­For­ce GTX 650 Ti OC (po­zor na prív­las­tok Ti), ale na dru­hej stra­neu aj no­vú re­ví­ziu Ra­deo­nu 7790 OC v po­do­be R7 260X, kto­rá je o chĺpok vý­kon­nej­šia.

Ďal­šia za­stáv­ka je ce­no­vá hla­di­na 125 až 135 eur, kde sa vy­sky­tu­jú kar­ty Ge­For­ce GTX 650 Ti Boost OC (opäť po­zor na prív­las­tok Ti Boost OC) a Ra­deon HD 7850 OC. Ani s jed­nou chy­bu neu­ro­bí­te. Ob­čas mo­de­ly od niek­to­rých vý­rob­cov pod­beh­nú aj hra­ni­cu 125 eur, a ak ta­kú náj­de­te, je to veľ­mi dob­rá kú­pa. No ak pre­fe­ru­je­te mo­de­ly s tro­chu lep­ším chla­di­čom, pár eur tre­ba pri­dať. Pre tých, čo to my­slia s her­ným stro­jom váž­ne, stú­pa­me eš­te o 50 eur vy­ššie, kde je jas­ná voľ­ba Ra­deon R9 270X 2GB za 178 eur.

Tá­to no­vá re­ví­zia star­šie­ho Ra­deo­nu 7870 sa to­tiž vý­ko­nom do­ťa­hu­je na Ge­For­ce GTX 760 OC 2GB, kto­rý sa v sú­čas­nos­ti pre­dá­va až za 220 eur. Je však mož­né, že nVi­dia na tú­to si­tuáciu za­rea­gu­je zlac­ne­ním, a pre­to si pred kú­pou over­te ak­tuál­nu ce­nu. Ob­dob­ná je si­tuácia aj v prí­pa­de vý­kon­né­ho Ra­deo­nu R9 280X s 3 GB pa­mä­te DDR5 (no­vá re­ví­zia či skôr pre­me­no­va­nie HD 7970), kto­rý s ce­nou 260 eur v sú­čas­nos­ti podstre­ľu­je kon­ku­ren­čnú Ge­For­ce GTX 770 o 40 až 50 eur. Ak pre vás kar­ty za 260 či 310 eur eš­te nie sú dos­ta­toč­ne vý­kon­né, po­lep­šiť si prib­liž­ne o 10 až 20 % vý­ko­nu mô­že­te s Ge­For­ce GTX 780 či Ra­deo­nom R9 290X.

Tu už si však tre­ba na­chys­tať 420, resp. 500 eur. No­vý Ra­deon R9 290X, kto­rý vtr­hol do ob­cho­dov kon­com ok­tób­ra (a do­nú­til Ge­For­ce GTX zlac­nieť o viac ako 100 eur), do­kon­ca v re­ži­me vy­so­ké­ho vý­ko­nu ata­ku­je aj „vý­stav­nú" Ge­For­ce GTX Ti­tan (pre­dá­va­nú za 900 eur). Ke­by ste na ne­kom­pro­mis­né hra­nie chce­li po R9 290X siah­nuť, je vhod­né si poč­kať na ver­zie s ne­re­fe­ren­čným, a te­da aj lep­ším chla­de­ním. Tie by ma­li byť dos­tup­né už v prie­be­hu de­cem­bra.

MSI-GeForce-GTX780-Lightning.jpg

Gra­fic­ká kar­ta Ge­For­ce GTX 780 Lig­htning od MSI

Pre her­ný po­čí­tač je v sú­čas­nos­ti ro­zum­ný zá­klad 8 GB ope­rač­nej pa­mä­te a viac (typ DDR3). Žiaľ, v sú­čas­nos­ti doš­lo k ich vý­raz­né­mu zdra­že­niu. Dô­vo­dom je sep­tem­bro­vý po­žiar vo fab­ri­ke dru­hé­ho naj­väč­šie­ho vý­rob­cu DRAM (Hy­nix), kto­rý zni­čil veľ­kú časť vý­rob­ných li­niek a us­klad­ne­ných či­pov. V dôs­led­ku to­ho sto­ja pa­mä­te DDR3 dvoj­ná­sob­ne viac ako pred ro­kom (zho­dou okol­nos­tí v tom ča­se če­li­li po­dob­né­mu prob­lé­mu pev­né dis­ky). Z toh­to dô­vo­du sme do naj­lac­nej­šej zos­ta­vy osa­di­li len je­den 4 GB mo­dul ADA­TA za 35 eur.

Pa­mäť sa dá naš­ťas­tie ľah­ko do­kú­piť a dopl­niť v bu­dúc­nos­ti. Ce­na by sa moh­la zní­žiť v prie­be­hu pár me­sia­cov (8 GB RAM sto­jí dnes po­dob­ne ako 128 GB disk SSD). Pre dru­hú a tre­tiu zos­ta­vu sme vy­bra­li sa­mos­tat­ný mo­dul Kin­gston DDR3 8 GB HyperX Blu s frek­ven­ciou 1600 MHz a la­ten­ciou CL10 za 68 eur. Ce­na je ob­dob­ná ako pri dvo­ji­ci 4 GB mo­du­lov. Ke­by ste však zvo­li­li tie, skon­či­li by ste v bu­dúc­nos­ti s maximom 16 GB (dos­ky ma­jú 4 slo­ty), čo by bo­la ško­da. Do dneš­ných vý­kon­ných her­ných zos­táv pat­rí už 16 GB. Vy­be­ra­li sme opäť 8 GB mo­du­ly, aby na dos­ke zos­ta­li voľ­né slo­ty na up­gra­de. Vhod­ný mo­del je nap­rík­lad Cru­cial Ballis­tix Sport XT 16GB KIT s frek­ven­ciou 1866 MHz a la­ten­ciou CL10 za 132 eur a Pa­triot Vi­per 3 16GB KIT (1600MHz, CL9) za 142 eur.

SSD a pev­né dis­ky

V mo­der­ných PC bez SSD ani na krok! Ak hľa­dí­me na ce­nu, vy­be­rá­me zo 120/128 GB mo­de­lov. Ak sú na­še fi­nan­čné mož­nos­ti tro­chu väč­šie, dá­va­me pred­nosť už dvoj­ná­sob­nej ka­pa­ci­te. V blíz­kos­ti po­mer­ne prí­jem­nej ce­no­vej hla­di­ny 80 eur má­me na vý­ber z nie­koľ­kých dis­kov. Ide hlav­ne o po­pu­lár­ny Kin­gston SSDNow V300 120GB za 75 eur. Ho­ci ten pat­rí k naj­lac­nej­ším na tr­hu, za vý­kon sa roz­hod­ne ne­mu­sí han­biť. Veľ­mi dob­rá voľ­ba v tom­to seg­men­te je aj Cru­cial M4 128GB, kto­rý za 81 eur pri­ne­sie v mno­hých oh­ľa­doch lep­ší vý­kon. Vzhľa­dom na to, že má aj o pár GB väč­šiu ka­pa­ci­tu, op­la­tí sa tých pár eur pri­dať.

Ak má­te na disk SSD vy­hra­de­né väč­šie fi­nan­cie, v ka­pa­ci­tách 240, resp. 256 GB má­te ta­kis­to z čo­ho vV lac­nej­ších vo­dách sa mô­že­me roz­ho­do­vať me­dzi Kin­gston SSDNow V300 240GB za ce­nu 146 eur a Sam­sung SSD 840 EVO 250GB za 140 eur. Keď­že vý­ko­no­vo sú si po­dob­né, vzhľa­dom na ce­nu a ka­pa­ci­tu je lep­šia voľ­ba Sam­sung. Do tej­to vý­ko­no­vej ka­te­gó­rie pat­rí nap­rík­lad aj Cru­cial M500 240GB, kto­rý však pri svo­jich schop­nos­tiach s ce­nou 154 eur tro­chu pre­há­ňa. V je­ho ce­no­vej hla­di­ne sto­jí skôr za po­zor­nosť In­tel 335 240GB (161 eur).

Aj keď lac­nej­šie SSD mno­hých pl­ne us­po­ko­ja, niek­to­rí pou­ží­va­te­lia ma­jú pred­sa len o nie­čo vy­ššie ná­ro­ky a za vý­kon si prip­la­tia. V ce­nách o štvr­ti­nu vy­šších, te­da v hla­di­ne oko­lo 200 eur, náj­de­me za­ují­ma­vé mo­de­ly Cor­sair SSD For­ce Se­ries GT 240GB (195 eur), Sam­sung 840 Pro 256GB (200 eur) a In­tel 520 240GB (203 eur). Ani s jed­ným chy­bu neu­ro­bí­te, no keď­že je Sam­sung 840 Pro o tro­šič­ku vý­kon­nej­ší a má aj o nie­čo vy­ššiu ka­pa­ci­tu, op­la­tí sa siah­nuť po ňom.

Dis­ky SSD je vzhľa­dom na ich ka­pa­ci­tu vhod­né dopl­niť pev­ným dis­kom. Sta­čí pod­ľah­núť her­ným zľa­vám na Stea­me či byť váš­ni­vým fa­nú­ši­kom fil­mov a se­riá­lov v HD roz­lí­še­ní a dá­ta vám ra­zom na­ras­tú na stov­ky GB. Keď­že vy­be­rá­me dá­to­vý disk, je vhod­né zvo­liť edí­cie Green so zní­že­ný­mi otáč­ka­mi. Op­ro­ti kla­sic­kým 7200-otáč­ko­vým dis­kom sa me­nej za­hrie­va­jú a vib­ru­jú a sú aj ove­ľa tich­šie. Vzhľa­dom na prí­tom­nosť SSD pri­tom ich niž­ší vý­kon nep­re­ká­ža. Na vý­ber veľ­mi nie je, pre­to­že trh oku­pu­jú prak­tic­ky už len Wes­tern Di­gi­tal a Sea­ga­te. Vhod­ná ka­pa­ci­ta je 2 TB, tak­že vy­be­rá­me Wes­tern Di­gi­tal Green 2000GB 64MB ca­che za 77 eur. Kon­ku­renč­ný Sea­ga­te Pi­pe­li­ne je o 7 eur drah­ší. Ke­by sa v ča­se váš­ho ná­ku­pu si­tuácia zme­ni­la, voľ­te ten ak­tuál­ne lac­nej­ší. Pri väč­ších po­žia­dav­kách na dá­to­vý pries­tor sto­jí za zvá­že­nie Wes­tern Di­gi­tal Green 3000GB za 105 eur.

Herne pc - nahlad 01-2.jpg

Zdro­je, skrin­ky a os­tat­né kom­po­nen­ty

S kom­po­nen­tmi, ako je DVD me­cha­ni­ka, si hla­vu veľ­mi ne­lám­te, pos­ta­čia bež­né mo­de­ly DVD na­pa­ľo­va­čiek za 15 eur. Po­kiaľ má­te zá­ujem, mož­no zvo­liť aj Blu-ray na­pa­ľo­vač­ku (napr. LG BH10LS-LRBB za 68 eur), ale vý­znam op­tic­kých mé­dií je dnes už veľ­mi ma­lý. Vhod­ným dopl­nkom je skôr čí­tač­ka ka­riet do 3,5" po­zí­cie za 5 eur (vy­be­raj­te va­rian­ty, kto­ré ma­jú aj slot na mic­roSD). To, na čom zá­le­ží om­no­ho viac, je na­pá­ja­cí zdroj.

Vy­hý­baj­te sa lac­ným mo­de­lom, kto­ré mô­žu svo­jou nes­ta­bi­li­tou a lac­ný­mi sú­čias­tka­mi oh­ro­ziť va­še dra­hé a dôs­led­ne vy­bra­né zá­klad­né dos­ky či gra­fic­ké kar­ty. Ne­žeň­te sa pri­tom za preh­na­ne vy­so­kým vý­ko­nom vo wat­toch. Ide o zná­my trik, pre­to­že nek­va­lit­ný 750 W zdroj mô­že byť po­koj­ne aj o po­lo­vi­cu lac­nej­ší ako kva­lit­ný 500 W. Aj s veľ­mi vý­kon­ný­mi her­ný­mi kar­ta­mi je spot­re­ba ce­lé­ho PC v po­ko­ji 50 až 100 W a 300 až 450 W pri pl­nej her­nej zá­ťa­ži. Pre zá­klad­né her­né PC sú te­da kva­lit­né 400 W zdro­je úpl­ne dos­ta­ču­jú­ce. Vy­bra­li sme Fortron Hexa 400W HE-400 za 32 eur a Cor­sair CX430 (CP-9020046-EU) za 41 eur.

Vý­kon­né her­né stro­je už pot­re­bu­jú dob­rý zdroj oko­lo 500 W, pri­čom za zvá­že­nie ur­či­te sto­jí Ener­max NAXN 500W (ENP500AGT) za 44 EUR a OCZ ZS Se­ries 550W za 54 eur. Pri hig­hen­do­vom PC sme už zvo­li­li re­zer­vu v po­do­be 700 W Fortro­nu Aurum S 700 s cer­ti­fi­ká­ciou Gold (účin­nosť 87 %) za 96 eur. Kva­li­ta by sa da­la eš­te zdvih­núť nap­rík­lad 750 W mo­de­lom Ener­max Re­vo­lu­tion87+ za 148 eur. Za väč­ším vý­ko­nom vo wat­toch choď­te len v prí­pa­de pou­ži­tia via­ce­rých vý­kon­ných gra­fic­kých ka­riet sú­čas­ne.

CM-Silencio-352.jpg

Od­hluč­ne­ná skrin­ka Cen­tu­rion Si­len­cio 352 Mat­te s osa­de­ný­mi kom­po­nen­tmi

Skrin­ky sú zá­le­ži­tosť vku­su. Je však vhod­né vy­brať kva­lit­nej­šie vy­ho­to­ve­nie, kto­ré ne­vib­ru­je a je vy­ba­ve­né aj ne­ja­kou for­mou od­hluč­ne­nia. Pou­ží­va­te­lia, kto­rí sa ne­bo­ja in­ves­to­vať do kva­li­ty, ve­dia, že skrin­ka sa po­dob­ne ako dob­rý chla­dič CPU ku­pu­je po­koj­ne aj na viac ako de­sať­ro­čie. Daj­te si po­zor aj na to, aby ma­la pred­né ko­nek­to­ry USB 3.0, a nie­len star­šie USB 2.0. To­to pra­vid­lo sme ne­dodr­ža­li len pri pr­vej zos­ta­ve, kde sme jed­no­du­cho hľa­de­li len na ce­nu a vy­bra­li sme jed­no­du­chý Euro­ca­se ME880B za 14 eur. Ide sku­toč­ne o naj­jed­no­duch­šie rie­še­nie s te­nuč­ký­mi plech­mi, kde s tro­chou zve­li­če­nia pl­ní zá­klad­ná dos­ka aj fun­kciu vý­stu­že.

Pri tej­to ce­ne sa však na kva­li­tu neh­ľa­dí. Pri os­tat­ných zos­ta­vách sme už zvo­li­li kva­lit­né skrin­ky od Coo­ler Mas­ter. Zá­kla­dom mô­že byť mo­del N300 za 38 eur. Vhod­nej­ší je však po­da­re­ný mo­del Cen­tu­rion Si­len­cio 352 Mat­te (men­ší Mi­ni Tower), kto­rý má už od­hluč­ne­né boč­ni­ce, pri­čom aj je­ho pred­ný ven­ti­lá­tor a op­tic­ká me­cha­ni­ka sú uk­ry­té za od­hluč­ne­ný­mi dvier­ka­mi. Za ce­nu 52 eur je to veľ­mi dob­rá kú­pa. V high-end zos­ta­ve sme pou­ži­li je­ho väč­šie­ho bra­če­ka (Mi­di Tower) s náz­vom Cen­tu­rion Si­len­cio 550 Mat­te za 75 eur. Ide o pria­me­ho kon­ku­ren­ta po­pu­lár­nej skrin­ky Frac­tal De­fi­ne R4 s po­dob­ný­mi pa­ra­met­ra­mi, kto­rá je však o 20 eur drah­šia.

Ve­rí­me, že vám náš člá­nok pri roz­ho­do­va­ní o kom­po­nen­toch PC po­mo­hol. Ne­za­bú­daj­te však ani na kva­lit­né slú­chad­lá či rep­ro­sús­ta­vu a hlav­ne na veľ­ký mo­ni­tor s uh­lo­prieč­kou mi­ni­mál­ne 22, op­ti­mál­ne 24 či 27 pal­cov. Ide to­tiž o pe­ri­fé­rie, kto­ré vám pô­ži­tok z pou­ží­va­nia po­čí­ta­ča vý­raz­ne zlep­šia. Nás­led­ne vám už nič neb­rá­ni v tom, aby ste sa do her­ných no­vi­niek za­hryz­li sku­toč­ne s chu­ťou. Sto­ja to­tiž za to.

Zdroj: PCR 12/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter