testovali sme

Antec Kühler H2O 650

Vod­né chla­de­nie po­čí­ta­čo­vých kom­po­nen­tov už dáv­no ne­pat­rí do ka­te­gó­rie expe­ri­men­tál­nych a ne­bez­peč­ných spô­so­bov chla­de­nia. Väč­ši­nu prob­lé­mov a ne­dos­tat­kov pri tej­to for­me chla­de­nia tak­mer úpl­ne od­stra­ňu­jú vod­né chla­di­če ty­pu all-in-one, kto­ré kom­bi­nu­jú chla­dia­ci blok, te­pel­ný vý­men­ník, pum­pu a chla­dia­ce mé­dium do jed­né­ho kom­pak­tné­ho ba­le­nia. Na­priek dl­ho ne­men­né­mu kon­cep­tu nas­tá­va aj v tej­to ob­las­ti evo­lú­cia, kto­rú ra­zí nie­koľ­ko vý­rob­cov. V re­dak­cii sme pre­ve­ri­li naj­nov­ší all-in-one chla­dič od spo­loč­nos­ti An­tec, kto­rý pri­ná­ša nie­len vi­zuál­ne, ale aj fun­kčné zlep­še­nia.

Antec1.jpg

All-in-one vod­né chla­di­če pos­ky­tu­jú vý­ho­dy vod­né­ho chla­de­nia, ale pri­ná­ša­jú aj kom­pro­mi­sy v po­do­be hor­šej ma­ni­pu­lo­va­teľ­nos­ti a mon­tá­že

Hlav­ná vý­ho­da vod­né­ho chla­de­nia je vy­so­ká efek­ti­vi­ta te­pel­né­ho pre­no­su z povr­chu pro­ce­so­ra do chla­dia­cej kva­pa­li­ny, s čím sú­vi­sia aj niž­šie tep­lo­ty pri zá­ťa­ži. Chla­dia­ca kva­pa­li­na cir­ku­lu­je v uzat­vo­re­nom ok­ru­hu a pre­ná­ša tep­lo z chla­dia­ce­ho blo­ku do te­pel­né­ho vý­men­ní­ka, kto­rý tak na roz­diel od vzdu­cho­vých chla­di­čov mô­že byť umies­tne­ný na vhod­nej­šom mies­te, ako nap­rík­lad v boč­ni­ci skrin­ky. Tým­to spô­so­bom sa v ce­lej skrin­ke zby­toč­ne neh­ro­ma­dí zo­hria­ty vzduch, kto­rý je ne­vyh­nut­né od­sá­vať ven­ti­lá­tor­mi.

Pr­vým kom­pro­mi­som ta­ké­ho­to rie­še­nia je sťa­že­ná mon­táž, kde tre­ba upev­niť nie­len chla­dia­ci blok, ale vhod­ným spô­so­bom umies­tniť aj te­pel­ný vý­men­ník. Keď­že spo­jo­va­cie ha­dič­ky ma­jú dĺžku len 300 mm, ma­ni­pu­lo­vať s te­pel­ným vý­men­ní­kom je ná­roč­né. Rov­na­ký prob­lém nas­tá­va pri mon­tá­ži chla­dia­ce­ho blo­ku po­mo­cou uni­ver­zál­nej upev­ňo­va­cej spo­ny, kto­rá sí­ce umož­ňu­je mon­táž na všet­ky plat­for­my dos­tup­né v sú­čas­nos­ti, ale nes­kú­se­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi mô­že spô­so­biť vrás­ku na če­le. Povrch styč­nej plo­chy chla­dia­ce­ho blo­ku je tvo­re­ný z me­di a už z vý­ro­by je na ňom na­ne­se­ná te­pel­ne vo­di­vá pas­ta. Hlav­ný roz­diel me­dzi An­tec Kühler H2O 650 a iný­mi all-in-one vod­ný­mi chla­dič­mi je v umies­tne­ní pum­py, kto­rá sa ne­na­chá­dza na chla­dia­com blo­ku, ale pa­ra­doxne vo ven­ti­lá­to­re.

Antec2.jpg

Keď­že sú­čas­ťou ven­ti­lá­to­ra je aj pum­pa za­bez­pe­ču­jú­ca cir­ku­lá­ciu kva­pa­li­ny, v ce­lom chla­di­či sa na­chá­dza len je­di­ný po­hyb­li­vý pr­vok

Ta­ké­to rie­še­nie mi­ni­ma­li­zu­je po­čet po­hyb­li­vých čas­tí a za­bez­pe­ču­je jed­no­du­chú re­gu­lá­ciu pum­py spo­loč­ne s ven­ti­lá­to­rom. Keď­že chla­dia­ci blok neob­sa­hu­je pum­pu, je­ho vý­ška je zní­že­ná na 26 mm, pri­čom na vr­chnej stra­ne sa na­chá­dza fa­reb­né pod­svie­te­nie s lo­gom An­tec. Lo­go me­ní far­bu pod­ľa tep­lo­ty - od bie­lej cez mod­rú až po čer­ve­nú far­bu. Pou­ží­va­teľ je tak in­for­mo­va­ný nie­len o okam­ži­tej tep­lo­te, ale aj o vý­ko­ne pum­py a ven­ti­lá­to­ra s auto­ma­tic­kou re­gu­lá­ciou. Auto­ma­tic­ká re­gu­lá­cia sí­ce pri­ná­ša vý­ho­du v jed­no­du­chos­ti a fun­kčnos­ti ne­zá­vis­lej od pou­ži­tej zá­klad­nej dos­ky a sof­tvé­ro­vej vý­ba­vy, ale neu­mož­ňu­je zá­sah pou­ží­va­te­ľa a ov­plyv­ňo­va­nie sprá­va­nia sa chla­de­nia. Chla­dič tak vždy pra­cu­je na svo­jich pred­de­fi­no­va­ných otáč­kach, čo spô­so­bu­je prob­lé­my nap­rík­lad v prí­pa­de pre­tak­to­va­nia, kde je dô­le­ži­tý kaž­dý stu­peň Cel­zia.

Je­di­ným spô­so­bom re­gu­lá­cie tak zos­tá­va od­po­je­nie 4-Pin PWM na­pá­ja­nia ven­ti­lá­to­ra z chla­dia­ce­ho blo­ku a je­ho pri­po­je­nie na ko­nek­tor na zá­klad­nej dos­ke. Tým­to kro­kom sa však prip­ra­ví­te o jed­nu z vý­hod vod­né­ho chla­de­nia, kto­rou je vy­so­ká te­pel­ná ka­pa­ci­ta chla­dia­ce­ho mé­dia. Tá­to te­pel­ná ka­pa­ci­ta za­bez­pe­ču­je pos­tup­né a po­ma­lé zo­hrie­va­nie chla­di­ča a až nás­led­ne sú zvy­šo­va­né pra­cov­né otáč­ky. Az­da naj­väč­ší do­sah je pos­treh­nu­teľ­ný pri auto­ma­tic­kom pre­tak­to­va­ní pro­ce­so­ra po­mo­cou fun­kcie Tur­bo Boost, kto­rá pri náh­lej zá­ťa­ži krát­ko­do­bo zvy­šu­je je­ho pra­cov­nú frek­ven­ciu. Bež­né kon­ven­čné chla­di­če vte­dy zvy­šu­jú svo­je otáč­ky tak­mer okam­ži­te, ale vod­né chla­di­če s vy­so­kou te­pel­nou ka­pa­ci­tou zvlá­da­jú tie­to vý­ky­vy bez ci­teľ­né­ho ná­ras­tu otá­čok. Ne­men­né otáč­ky sú pre pou­ží­va­te­ľa vý­raz­ne me­nej nep­rí­jem­né ako neus­tá­le os­ci­lu­jú­ci ven­ti­lá­tor.

Antec Kuehler - nahlad 01.jpg

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie vod­né­ho chla­di­ča

Tes­tu­je­me

Keď­že chla­dič dis­po­nu­je auto­ma­tic­kou re­gu­lá­ciou pra­cov­ných otá­čok, pri všet­kých tes­toch sme me­ra­li nie­len tep­lo­tu, ale aj zod­po­ve­da­jú­ce otáč­ky a pro­du­ko­va­ný hluk. Re­gu­lá­cia otá­čok pra­cu­je vy­ni­ka­jú­co, mi­ni­mál­ne os­ci­lu­je a zvy­šu­je vý­kon len pri dl­ho­do­bej zá­ťa­ži, ale je vý­raz­ne sko­ko­vi­tá. Re­gu­lá­cia je hru­bá, kaž­dý skok pri­dá­va prib­liž­ne 200 otá­čok. Chla­di­ču by vý­raz­ne pros­pe­lo zjem­ne­nie sko­ko­vi­tej re­gu­lá­cie ale­bo ply­nu­lé zvy­šo­va­nie otá­čok, kto­ré je me­nej ru­ši­vé. Prob­lé­mom je aj ma­lá chla­dia­ca plo­cha te­pel­né­ho vý­men­ní­ka, kto­rá pri vy­šších vý­ko­noch nes­ta­čí ochla­dzo­vať kva­pa­li­nu. Nás­led­kom sú prud­ko zvý­še­né pra­cov­né otáč­ky a až nez­ne­si­teľ­ná hluč­nosť. Na­priek to­mu je pos­ky­to­va­ný vý­kon pl­ne dos­ta­ču­jú­ci nie­len na bež­né pou­ži­tie, ale aj na jem­né pre­tak­to­va­nie sil­nej­ších pro­ce­so­rov. Ne­me­nej zá­važ­ný prob­lém je aj za­hrie­va­nie zá­klad­nej dos­ky a na­pä­ťo­vých re­gu­lá­to­rov v oko­lí soc­ke­tu, kto­ré po­čí­ta­jú s as­poň mi­ni­mál­nym prie­to­kom vzdu­chu. Keď­že ven­ti­lá­tor je umies­tne­ný na te­pel­nom vý­men­ní­ku, ochla­dzo­va­nie tých­to kom­po­nen­tov tre­ba za­bez­pe­čiť do­da­toč­ným ven­ti­lá­to­rom, umies­tne­ným v boč­ni­ci skrin­ky.

Antec Kuehler - nahlad 02.jpg

Na­me­ra­né tep­lo­ty a hluč­nosť pri rôz­nych tes­toch

Ver­dikt PC RE­VUE

Chla­dič An­tec Kühler H2O 650 nep­rek­va­pí extrém­nym chla­dia­cim vý­ko­nom, pos­ky­tu­je však ro­zum­ný kom­pro­mis me­dzi vý­ko­nom, hluč­nos­ťou a fun­kcio­na­li­tou. Pá­či sa nám naj­mä fa­reb­né pod­svie­te­nie a re­gu­lá­cia otá­čok pod­ľa tep­lo­ty chla­dia­ce­ho mé­dia, no re­gu­lá­cia by moh­la byť ply­nu­lej­šia. Pred kú­pou vod­né­ho chla­de­nia od­po­rú­ča­me zvá­žiť vlas­tnos­ti toh­to ty­pu chla­di­ča.

Ce­na: 69,99 EUR
Za­po­ži­čal: An­tec

Zdroj: PCR 12/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter