Testovali sme

Radeony (skoro) novej generácie

Strana 1/2

AMD ATI Radeon stable drivers-large.jpg AMD vy­dá­va no­vú ge­ne­rá­ciu svo­jich ka­riet s úpl­ne no­vým spô­so­bom ozna­čo­va­nia a my, sa­moz­rej­me, tes­tu­je­me naj­ho­rú­cej­šie no­vin­ky. Ten­to­raz však tre­ba nad­še­nie z no­vých tech­no­ló­gií tro­chu pribr­zdiť, pre­to­že no­vé Ra­deo­ny R9 a R7 nie sú až ta­ké no­vé, vnút­ri ide o tech­no­lo­gic­ké rie­še­nia z pre­doš­lej ge­ne­rá­cie.

No­vá ge­ne­rá­cia upus­tí od čis­to čí­sel­né­ho ozna­čo­va­nia a na­po­dob­ní tak či­py APU od AMD, kde vý­kon­nos­tnú po­zí­ciu udá­va ozna­če­nie A10 či A8 a kon­krét­nu kon­fi­gu­rá­ciu mo­de­lu čí­sel­né ozna­če­nie nas­le­du­jú­ce za tým. Ra­deo­ny bu­dú od­te­raz roz­de­le­né na dve ka­te­gó­rie - R9 za­hr­nie vý­kon­né kar­ty, za­tiaľ čo R7 stred­nú a niž­šiu trie­du. Pri ozna­čo­va­ní mo­de­lov te­da bu­de nas­le­do­vať troj­čí­sel­ná kom­bi­ná­cia, pri­čom pr­vé čís­lo zna­čí ge­ne­rá­ciu a dru­hé vý­kon­nos­tnú úro­veň mo­de­lu, pri­čom sú­čas­ná ge­ne­rá­cia sa za­čne od hod­no­ty 200. Za­tiaľ zná­me mo­de­ly bu­dú sia­hať od 240 po 290X, pri­čom pos­led­ný me­no­va­ný sa ob­ja­ví na tr­hu o nie­čo nes­kôr než zvy­šok ka­riet. Dô­vod? Ide o je­di­nú sku­toč­ne zá­sad­nú no­vin­ku v ce­lej tej­to ge­ne­rá­cii, kar­ty R8 290X to­tiž bu­dú vy­ba­ve­né cel­kom no­vým či­pom.

Nao­pak, všet­ky os­tat­né bu­dú vlas­tne no­vý­mi kon­fi­gu­rá­cia­mi už zná­mych či­pov a za­uj­mú ok­rem to­ho aj no­vé ce­no­vé po­zí­cie. Ide te­da o tra­dič­ný prob­lém pre­me­no­va­nia sta­rej kar­ty za no­vú a kla­ma­nia zá­kaz­ní­ka? Nie tak úpl­ne. A ke­by aj šlo, zrej­me by sme sa neh­ne­va­li, pre­to­že no­vé va­rian­ty ka­riet za­čí­na­jú svoj útok na ob­cho­dy z úpl­ne iných cien ako ich pred­chod­co­via. Vez­mi­me si za prík­lad naj­vý­kon­nej­ší z mo­de­lov uve­de­ných v ča­se tvor­by člán­ku Ra­deon R9 280X - vnút­ri čip Ta­hi­ti, rov­na­ký ako v Ra­deo­noch HD 7970. Len­že štar­to­va­cia ce­na je oko­lo 300 eur, pri­čom po­dob­né pre­pa­dy vid­no aj pri os­tat­ných mo­de­loch. Na to­to zá­sad­né zvý­hod­ne­nie už rea­go­va­li aj v spo­loč­nos­ti NVI­DIA a ozná­mi­li ma­sív­ne zni­žo­va­nie cien svo­jich mo­de­lov. Ako inak, Ra­deo­ny im v mno­hých vý­kon­nos­tných hla­di­nách zdat­ne kon­ku­ro­va­li, a ak no­vá ge­ne­rá­cia sľu­bu­je ľah­ké zvý­še­nie vý­ko­nu pri se­rióz­nom zní­že­ní cien, tre­ba rea­go­vať.

Test grafik - nahlad 01-1.jpg

No­vá ge­ne­rá­cia však pred­sa pri­ná­ša aj pár iných zmien než v nas­ta­ve­ní frek­ven­cií a ce­ny. Na svo­jej ha­vaj­skej kon­fe­ren­cii GPU14 to­tiž AMD od­ha­li­lo veľ­ko­le­pé plá­ny, ako s no­vou ge­ne­rá­ciou ka­riet vrá­tiť do hier dô­le­ži­tosť sku­toč­ne pries­to­ro­vé­ho zvu­ku, vy­po­čí­ta­va­né­ho v reál­nom ča­se pod­ľa pros­tre­dia. Tá­to fun­kcia však bu­de dos­tup­ná len na za­tiaľ neš­pe­ci­fi­ko­va­nom naj­vý­kon­nej­šom mo­de­li R9 290X a na R7 260X, kto­rý vy­chá­dza z Bo­nai­re alias Ra­deo­nu HD 7790. Po­zor­nej­ší či­ta­te­lia si mož­no spo­mí­na­jú z náš­ho tes­tu toh­to či­pu, že vy­uží­va mier­ne vy­la­de­ný va­riant ar­chi­tek­tú­ry GCN, kto­rý ne­má ofi­ciál­ne ozna­če­nie, tak­že sa mu ho­vo­rí GCN 1.1 ale­bo GCN+ . Či mô­že­me rov­na­kú ite­rá­ciu GCN oča­ká­vať aj pri R9 290X, to za­tiaľ ne­vie­me, o tom­to či­pe AMD nep­rez­ra­di­lo sko­ro nič kon­krét­ne. Je­di­né ofi­ciál­ne in­for­má­cie za­tiaľ ho­vo­ria o vý­ko­ne v Bios­hoc­ku In­fi­ni­te, kde R9 290X zľah­ka pred­bie­ha Ge­For­ce GTX 780. Tým sa potvr­dzu­jú do­ha­dy, že ta­jom­ná no­vin­ka bu­de vý­ko­no­vo po­dob­ná Ge­For­ce Ti­tan (zrej­me len o chĺpok slab­šia) a že pres­ne pro­ti nej bu­de stáť iná ta­jom­ná oča­ká­va­ná kar­ta - Ge­For­ce GTX 780 Ti od spo­loč­nos­ti NVI­DIA.

290x.jpg

Tak­to bu­de vy­ze­rať re­fe­renč­ný di­zajn Ra­deo­nov R9 290X

Ďal­šia no­vin­ka je mož­nosť za­po­jiť na je­di­nú kar­tu tri mo­ni­to­ry aj bez pou­ži­tia vý­stu­pu Dis­play­Port, tre­ba však mať všet­ky tri za­po­je­né už pri štar­te. Do­te­raz bo­lo na pou­ži­tie Eyefi­ni­ty ne­vyh­nut­né vlas­tniť mo­ni­tor s DP ale­bo pou­žiť dra­hú ak­tív­nu re­duk­ciu z DP na iné di­gi­tál­ne vý­stu­py. Tak­že od­pa­dá ďal­šia sta­rosť. Te­raz sa však už poď­me zblíz­ka po­zrieť na dva no­vé Ra­deo­ny R9, kto­ré sme ma­li mož­nosť kom­plexne otes­to­vať.

Sap­phi­re TOXIC R9 280X

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg V spo­loč­nos­ti Sap­phi­re vza­li už sko­ro dvoj­roč­ný čip Ta­hi­ti, sr­dce no­vé­ho mo­de­lu R9 280X, a roz­hod­li sa, že z ne­ho vy­tiah­nu úpl­né maximum. A ve­ru do­siah­li vskut­ku úc­ty­hod­né pa­ra­met­re: zá­klad­nú frek­ven­ciu zvý­ši­li z re­fe­ren­čných 850 MHz na 1100 MHz, Boost frek­ven­ciu z 1000 na 1150 MHz. Pri ta­kých­to neu­ve­ri­teľ­ných čís­lach ma­ji­te­ľo­vi kar­ty od­pa­dá sta­rosť s pre­tak­to­va­ním, pre­to­že kar­ta už pra­cu­je na maxime, kto­ré čip zvlád­ne. Je len mi­ni­mál­na šan­ca do­siah­nuť vy­ššie frek­ven­cie. Nao­pak, pa­mä­te sa pre­tak­to­vať da­jú, ale veľ­mi to tre­ba, le­bo už v zá­kla­de pra­cu­jú na sym­pa­tic­kom tak­te 6,4 GHz. Inak je to z hľa­dis­ka či­pu sta­rá zná­ma pes­nič­ka o Ta­hi­ti alias Ra­deo­ne 7970: opäť 2048 stream pro­ce­so­rov, 128 textú­ro­va­cích jed­no­tiek, 384-bi­to­vá pa­mä­ťo­vá zber­ni­ca s 3 GB ka­pa­ci­tou pa­mä­te. To všet­ko pri ty­pic­kom TDP 250 W a veľ­mi kva­lit­nom chla­de­ní tro­mi níz­koo­táč­ko­vý­mi ven­ti­lá­tor­mi, kto­ré je prek­va­pi­vo ti­ché aj pri pl­nej zá­ťa­ži.

280x.jpg

Či je za pre­tak­to­va­cím ús­pe­chom Sap­phi­re zlep­še­nie vý­rob­né­ho pro­ce­su na stra­ne AMD ale­bo len veľ­mi poc­ti­vý vý­ber naj­kva­lit­nej­ších či­pov pre kar­ty TOXIC, to ne­vie­me. Pod­stat­né je, že za ce­nu 310 eur si te­raz mô­že­te kú­piť kar­tu s lep­ší­mi pa­ra­met­ra­mi a vý­ko­nom, než má do­siaľ naj­sil­nej­šia in­kar­ná­cia Ra­deo­nu 7970 - ASUS HD 7970 Mat­rix Pla­ti­num 3GB. Ten v ča­se je­ho uve­de­nia stál vy­še 500 eur, tak­že ide o nao­zaj úc­ty­hod­ný skok do vcel­ku dos­tup­nej ce­no­vej hla­di­ny. TOXIC star­šiu kar­tu po­ra­zil v kaž­dom tes­te, ale to nie je veľ­mi pod­stat­ný vý­sle­dok.

Pre­daj star­ších Ra­deo­nov sa kon­čí a pl­ne ich nah­ra­dia no­vé. Dô­le­ži­tý je vý­sle­dok pro­ti ak­tuál­ne pre­dá­va­nej kon­ku­ren­cii, kto­rou je Ge­For­ce GTX 770. Ako vi­dí­te v na­šej ta­buľ­ke, po­rov­na­nie vy­chá­dza pre no­vý Ra­deon veľ­mi dob­re aj tu. Ok­rem tes­tov Uni­gi­ne a Re­si­dent Evil 6 vy­hrá­va kaž­dé pria­me vý­ko­no­vé po­rov­na­nie, no preh­rá­va z hľa­dis­ka pre­vádz­ko­vých vlas­tnos­tí pre vy­ššiu spot­re­bu a má­lič­ko vy­ššie (ale stá­le veľ­mi bez­peč­né) tep­lo­ty. Čo je však naj­pod­stat­nej­šie, v ča­se vy­hod­no­co­va­nia na­šich tes­tov je TOXIC Ra­deon k dis­po­zí­cii o 70 eur lac­nej­šie než po­rov­ná­va­ný mo­del Ge­For­ce GTX 770. Čí­ta­te správ­ne - vý­kon­nej­šia kar­ta je pod­stat­ne lac­nej­šia... :-)


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter