testovali sme

Vyberáme tablet na letnú dovolenku

Strana 2/2

Po­mer ce­na/vý­kon

LG G Pad 8.3

Ten­to tab­let pris­tál na na­šom re­dak­čnom sto­le až te­raz, a to aj na­priek to­mu, že je na tr­hu už pár me­sia­cov. Bez oh­ľa­du na nes­kor­šie tes­to­va­nie LG G Pad 8.3 nás hneď pres­ved­čil o tom, že je to aj dnes ideál­na voľ­ba, ak hľa­dá­te 8-pal­co­vý tab­let s vy­ni­ka­jú­cim po­me­rom ce­na/vý­kon. Dos­tup­ná je preň ak­tua­li­zá­cia na An­droid 4.4.2 a zá­ro­veň vy­uží­va ši­kov­nú sof­tvé­ro­vú nad­stav­bu, kto­rú mô­že­te poz­nať z iných za­ria­de­ní LG.

lg.jpg

To zna­me­ná, že ho od­om­kne­te dvo­ji­tým za­kle­pa­ním na ob­ra­zov­ku ale­bo ho spá­ru­je­te s te­le­fó­nom, aby zob­ra­zo­val no­ti­fi­ká­cie o pri­chá­dza­jú­cich ho­vo­roch. Up­ra­ve­ný An­droid má in­teg­ro­va­nú pod­po­ru slu­žieb Drop­box a Box, umož­ňu­je jed­no­du­cho pre­pí­nať me­dzi tro­mi spus­te­ný­mi ap­li­ká­cia­mi po­mo­cou ges­ta tro­mi pr­sta­mi atď. No­vi­niek je po­mer­ne dosť, ale tab­let o ich pou­ží­va­ní in­for­mu­je preh­ľad­ný­mi tip­mi. Je to prak­tic­ké, pou­ží­va­teľ rých­lej­šie do­ká­že vy­užiť po­ten­ciál za­ria­de­nia.

Ok­rem po­hodl­né­ho pou­ží­va­nia sme oce­ni­li aj ce­lú pre­vádz­ku. Tab­let po­čas tes­to­va­nia fun­go­val bez­chyb­ne, rea­go­val rých­lo a pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok bol vý­bor­ný. Na poh­ľad krás­ny full HD dis­plej dopĺňa štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 600. Ho­ci sú na tr­hu dos­tup­né aj nov­šie a rých­lej­šie ge­ne­rá­cie toh­to pro­ce­so­ra, po­čas zá­klad­né­ho pou­ží­va­nia sme vý­raz­nej­ší roz­diel v po­rov­na­ní s napr. Ga­laxy Ta­bom PRO 8.4 ne­po­cí­ti­li. Roz­diel sa, sa­moz­rej­me, pre­ja­ví v ap­li­ká­ciách, kto­ré sú ná­roč­né na vý­kon pro­ce­so­ra ale­bo 3D gra­fi­ku. No aj s LG G Pa­dom 8.3 si za­hrá­te dneš­né ná­roč­nej­šie hry bez prob­lé­mov. LG G Pad ne­má sla­bé mies­ta a vzhľa­dom na pok­les ce­ny je dnes eš­te lá­ka­vej­ší ako v ča­se svoj­ho uve­de­nia na trh.

Ce­na: od 210 EUR

Vý­bor­ná vý­ba­va

Sam­sung Ga­laxy Tab­PRO 8.4

Men­ší z dvo­ji­ce no­vých tab­le­tov PRO od Sam­sun­gu nás os­lo­vil po­nú­ka­nou vý­ba­vou a ce­nou, kto­rá je na úrov­ni iPa­du mi­ni s Re­ti­nou. Tab­PRO 8.4 je adek­vát­na al­ter­na­tí­va k tab­le­tu od App­lu. Má roz­lí­še­nie 2560 × 1600 a štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 800. Pat­rí te­da me­dzi naj­vý­kon­nej­šie za­ria­de­nia.

samsung2.jpg

Chvá­li­me je­ho di­zajn, uh­lo­prieč­ka 8,4 pal­ca je z náš­ho poh­ľa­du ideál­na, naj­mä ak po­va­žu­je­te 7-pal­co­vé tab­le­ty za ma­lé a 10-pal­co­vé za ne­po­hodl­né. Ško­da, že Sam­sung k to­mu­to mo­de­lu nep­ri­lo­žil aj svo­je do­ty­ko­vé pe­ro No­te, bo­la by to ideál­na kom­bi­ná­cia. No ak si na pe­ro ne­potr­pí­te, to­to je jed­noz­nač­ne vý­bor­ne vy­ba­ve­ný 8-pal­co­vý tab­let.

Ce­na: od 309 EUR

De­sať­pal­co­vé tab­le­ty

Dob­rá ce­na

Pres­ti­gio Mul­ti­Pad 4 Quan­tum 10.1

Vý­ho­da toh­to mo­de­lu je naj­mä dob­rá ce­na. Na slo­ven­skom tr­hu sa dá zís­kať od 149 eur, čo je v ob­las­ti 10-pal­co­vých tab­le­tov vý­bor­ná po­nu­ka. Tab­let ne­má žiad­ne vý­ni­moč­né vlas­tnos­ti, pre kto­ré ho od­po­rú­ča­me. Z poh­ľa­du ne­ná­roč­né­ho pou­ží­va­te­ľa však ne­má ani sla­bé mies­ta, kto­ré by ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňo­va­li je­ho pou­ží­va­nie, ho­ci ob­čas­ne sa mô­žu ob­ja­viť prob­lé­my s adap­té­rom Wi-Fi.

prestigio.jpg

Dis­plej IPS má HD roz­lí­še­nie a štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor je dos­ta­toč­ne vý­kon­ný, aby bez prob­lé­mov zvlá­dol sur­fo­va­nie po inter­ne­te a pou­ží­va­nie ap­li­ká­cií. Na tr­hu sa na­chá­dza via­ce­ro po­dob­ných za­ria­de­ní tzv. „béč­ko­vých" zna­čiek. Mo­de­ly od Pres­ti­gia na nás však uro­bi­li v tej­to kon­ku­ren­cii naj­väč­ší do­jem.

Ce­na: od 149 EUR

Po­mer ce­na/vý­kon

Le­no­vo Yoga Tab­let 10 HD+

O vy­no­ve­nej ver­zii Yoga Tab­le­tu od Le­no­va sme pí­sa­li v pre­doš­lom vy­da­ní PC RE­VUE. V skrat­ke te­da zdô­raz­ni­me, čo na tom­to za­ria­de­ní oce­ňu­je­me. Má uni­kát­ny di­zajn, kto­rý ni­ja­ký iný vý­rob­ca ne­po­nú­ka. Ofi­ciál­ne sto­jí 299 eur (kú­pi­te ho aj lac­nej­šie) a má vý­bor­ný po­mer ce­na/vý­kon. Tech­nic­ké de­tai­ly uvá­dza­me v pril­ože­nej ta­buľ­ke.

lenovo.jpg

Ta­kis­to sa nám pá­či vý­drž ba­té­rie a konštruk­cia. Ba­té­ria je umies­tne­ná v boč­nom val­če­ku, vďa­ka kto­ré­mu sa dá tab­let dr­žať po­hodl­ne v jed­nej ru­ke. Zá­ro­veň má za­bu­do­va­ný sto­jan a tab­let mož­no pou­ží­vať v troch rôz­nych re­ži­moch. Pá­či sa nám aj sof­tvé­ro­vá nad­stav­ba, vďa­ka kto­rej mô­že­te pou­ží­vať až 4 ap­li­ká­cie v sa­mos­tat­ných ok­nách na jed­nej ob­ra­zov­ke sú­bež­ne. Vďa­ka tým­to vlas­tnos­tiam po­va­žu­je­me Yogu Tab­let za je­den z má­la tab­le­tov, kto­ré si vie­me pred­sta­viť aj vo fun­kcii pra­cov­né­ho nás­tro­ja. V ce­ne oko­lo 300 eur náj­de­te aj ďal­šie ši­kov­né za­ria­de­nia, napr. 10-pal­co­vý Nexus, ale Yogu sme vy­bra­li pre jej uni­kát­ny di­zajn.

Ce­na: od 280 EUR

Vý­bor­ná vý­ba­va

So­ny Xpe­ria Z2 Tab­let

Po­dob­ne ako Yoga Tab­let aj Xpe­riu Z2 sme tes­to­va­li v pred­chá­dza­jú­com vy­da­ní. Ten­to tab­let má všet­ky pa­ra­met­re pré­mio­vé­ho za­ria­de­nia. Ško­da však, že roz­lí­še­nie nie je vy­ššie ako 1920 × 1200. Z2 Tab­let má tak­mer do­ko­na­lý di­zajn - je ten­ký (6,4 mm) a ľah­ký (438 gra­mov), od­ol­ný pro­ti vo­de a pra­chu.

xperia.jpg

Pat­rí me­dzi naj­vý­kon­nej­šie za­ria­de­nia a ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.4 má vo ver­zii od So­ny za­bu­do­va­ných via­ce­ro fun­kcií, kto­ré sprí­jem­ňu­jú pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. Ak chce­te mo­der­ný hig­hen­do­vý mo­del, od­po­rú­ča­me Xpe­ria Z2 Tab­let. Al­ter­na­tív­ne sa po­nú­ka Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1 2014 Edi­tion, ak ra­di ov­lá­da­te tab­let po­mo­cou do­ty­ko­vé­ho pe­ra.

Ce­na: od 475 EUR

Test tabletov - nahlad 01-3.jpg

Test tabletov - nahlad 01-4.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

Do náš­ho vý­be­ru sme vy­bra­li 9 tab­le­tov, kto­rých ce­na sa po­hy­bu­je od 129 do 500 eur. Na tr­hu náj­de­te aj lac­nej­šie mo­de­ly, naj­mä v ka­te­gó­rii „dob­rá ce­na". Pri vý­be­re sme však klád­li dô­raz aj na os­tat­né pa­ra­met­re a skú­se­nos­ti s os­tat­ný­mi mo­del­mi da­nej znač­ky. Pá­čil sa nám LG G Pad 8.3 a ta­kis­to Le­no­vo Yoga svo­jím neš­tan­dar­dným di­zaj­nom, vý­dr­žou ba­té­rie a tro­mi re­ži­ma­mi pou­ži­tia. Sa­moz­rej­me, ak ne­má­te hl­bo­ko do vrec­ka, po­tom zva­žuj­te mo­de­ly v ka­te­gó­rii „vý­bor­ná vý­ba­va". Tab PRO 8.4 má špič­ko­vý dis­plej aj pro­ce­sor. Z2 Tab­let je je­di­neč­ný svo­jou konštruk­ciou a od­ol­nos­ťou pro­ti vo­de.

Zdroj: PCR 6/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Gar­min Dash Cam 20 – spo­loč­ník, kto­rý nik­dy nes­pí
Toto je super kamera, určená do automobilu na záznam udalostí, ktoré sa stanú počas jeho prevádzky. Realizovaný záznam potom použijete ako dôkaz svojej neviny. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Tabletovým novinkám dominujú tento mesiac cenovo dostupné 7-palcové tablety. Ak premýšľate nad darčekom pre svoju ratolesť, ktorý mu pribalíte do školskej tašky, máme pre vás skvelý tip. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
V aktuálnych tabletových novinkách vám predstavíme menšiu verziu vydareného tabletu Galaxy Tab S, 10-palcový tablet s Windows od Lenova a cenovo dostupné Prestigio, ktoré umožní aj telefonovať. čítať »
 
Vy­be­rá­me tab­let na let­nú do­vo­len­ku
Namiesto klasických tabletových noviniek prinášame v tomto čísle prehľad tabletov, ktoré nás v poslednom čase zaujali. Tieto zariadenia odporúčame, a ak zvažujete nákup nového tabletu, možno si medzi našimi favoritmi vyberiete aj vy toho svojho. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter