Pre náročných

Prichádzajú tablety PRO

Kam sa vlas­tne po­sú­va­jú tab­le­ty? Aj v iných člán­kov v tom­to vy­da­ní zis­tí­te, že svo­jou sof­tvé­ro­vou a har­dvé­ro­vou vý­ba­vou sú to pri kon­zu­má­cii ob­sa­hu jas­né al­ter­na­tí­vy pre no­te­boo­ky. Sam­sung dá­va v no­vom ra­de tab­le­tov od­po­veď na to, ako je to s ko­ru­nou krá­sy, te­da s dis­ple­jom a pri­po­je­ním na inter­net. No­vé mo­de­ly Ga­laxy No­teP­RO a Tab­PRO ma­jú roz­lí­še­nie WQXGA (2560 × 1600) a sú­čas­ne pod­po­ru­jú Wi-Fi aj LTE.

qr_pro_tablety.png

Naj­zau­jí­ma­vej­ší pre nás je Ga­laxy No­teP­RO 12.2 s uh­lo­prieč­kou dis­ple­ja 12,2 pal­ca a s po­me­rom strán 16:10. Sle­do­vať na ňom film je dos­lo­va zá­ži­tok, na dl­hé ces­ty je to su­per rie­še­nie. No­teP­RO ob­sa­hu­je aj do­ty­ko­vé pe­ro S Pen, kto­rým mô­že­te pí­sať zna­ky ale­bo kres­liť na dis­plej. Vý­hod­né je, že pe­rom mô­že­te pre­sú­vať ob­sah jed­né­ho ok­na do dru­hé­ho, pí­sať kde­koľ­vek po dis­ple­ji a ozna­če­né vý­striž­ky z dis­ple­ja uk­la­dať do iných ap­li­ká­cií. Na ta­kom­to veľ­kom dis­ple­ji sa ta­kis­to veľ­mi dob­re zob­ra­zu­jú ma­ga­zí­ny, k tab­le­tu pat­rí napr. aj roč­né pred­plat­né Bloom­berg Bu­si­nessweek+ a NY­Ti­mes.

Sam­sung Ga­laxy No­teP­RO 12.2 je za­lo­že­ný na štvor­jad­ro­vom pro­ce­so­re Snap­dra­gon 800 s tak­tom 2,3 GHz, až 3 GB RAM + 32 GB inter­nej pa­mä­te a ope­rač­nom sys­té­me An­droid 4.4. Ka­pa­ci­tu pa­mä­te mô­že­te roz­ší­riť na 64 GB po­mo­cou kar­ty mic­roSD, je tu pries­tor na mic­ro SIM kar­tu na pod­po­ru 3G/4G. Mô­že­te z ne­ho aj te­le­fo­no­vať, tu by sa však ur­či­te op­la­ti­la hands-free súp­ra­va. S ap­li­ká­ciou Smart Re­mo­te mô­že­te vy­užiť in­fra LED a ov­lá­dať te­le­ví­zor, a to aj spo­lu so sa­te­lit­ným pri­jí­ma­čom. Ka­me­ňom úra­zu je však to, že vý­rob­cov sa­te­lit­ných pri­jí­ma­čov je veľ­mi ve­ľa a náj­sť ten váš v tom­to zoz­na­me nao­zaj dá za­brať.

SamNotePRO12.jpg

Sam­sung Ga­laxy No­teP­RO 12.2 je v čier­nom a bie­lom vy­ho­to­ve­ní, sú­čas­ťou je do­ty­ko­vé pe­ro, vý­bor­ný je zrý­chľo­vač sie­te

Za­dná ka­me­ra s LED bles­kom má roz­lí­še­nie 8 Mpx, pred­ná 2 Mpx. To všet­ko pri hrúb­ke len 7,95 mm, pô­do­ry­se 295,6 × 204 mm a hmot­nos­ti 753 gra­mov. Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu až 9500 mAh, vy­dr­ží na ce­lý ná­roč­ný pra­cov­ný deň. Pre­po­jo­va­cím por­tom je USB 3.0, čo umož­ňu­je rých­lej­ší pre­nos dát a rých­lej­šie na­bí­ja­nie ba­té­rie. Je tu pod­po­ra MHL 2.1, Blue­tooth 4.0 a veľ­ká vý­ho­da je pod­po­ra MI­MO, te­da kom­bi­ná­cie Wi-Fi 802.11 s mo­bil­ným pri­po­je­ním.

Tak­to sa rých­lej­šie stiah­nu veľ­ké sú­bo­ry, mô­že si pri­tom nas­ta­viť mi­ni­mál­nu veľ­kosť sú­bo­ru, keď dôj­de k zrý­chle­niu sie­te. Vy­ho­to­ve­nie v čier­nej ale­bo bie­lej far­be je pre­cíz­ne, za­dná časť je z prí­jem­nej plas­to­vej hmo­ty pri­po­mí­na­jú­cej ko­žen­ku (ako pri Ga­laxy No­te 3.0). Pá­či­la sa nám ďal­šia sof­tvé­ro­vá vý­ba­va, kto­rá sa nao­zaj dá vy­užiť v biz­ni­se. Pre­dov­šet­kým je tu fun­kcia Re­mo­te PC, po­mo­cou kto­rej sa mož­no pri­po­jiť na po­čí­tač v do­mác­nos­ti a pre­niesť si sú­bo­ry z ne­ho. Ten mu­sí byť v pre­vádz­ke, pri­po­je­ný na inter­net a mu­sí byť na ňom nain­šta­lo­va­ná ap­li­ká­cia zo strán­ky re­mo­tepc.rview.com. Nás­led­ne nao­zaj mô­že­te pre­ná­šať sú­bo­ry či ov­lá­dať po­čí­tač s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows ale­bo App­le OS X.

NotePRORemotePC.jpg

Po­mo­cou fun­kcie Re­mo­tePC sa pri­po­jí­te k do­má­ce­mu po­čí­ta­ču s Win­dows ale­bo OS X a pre­ne­sie­te si dá­ta

Stret­nu­tia sa da­jú reali­zo­vať po­mo­cou fun­kcie e-Mee­ting. Jed­not­li­vé tab­le­ty mu­sia byť pri­po­je­né k jed­nej sie­ti Wi-Fi a nás­led­ne mô­že­te zdie­ľať vi­deo, audio, ale aj ce­lú ob­ra­zov­ku svoj­ho tab­le­tu me­dzi 10 účas­tník­mi schôdz­ky.  Do­kon­ca mož­no aj pí­sať poz­nám­ky na spo­loč­nú ta­bu­ľu ale­bo po­sie­lať si sprá­vy.

eMeetings.jpg

Ak ste na spo­loč­nej sie­ti Wi-Fi, po­koj­ne si pre­po­jí­te na stret­nu­tí na­raz 10 tab­le­tov PRO

Ďal­šia su­per ap­li­ká­cia je WebEx Mee­tings od fir­my Cis­co. V tom­to prí­pa­de sa mu­sí­te za­re­gis­tro­vať a po­tom dos­tá­va­te mož­nosť vy­uží­vať ten­to sys­tém na 6 me­sia­cov za­dar­mo. Po­mo­cou tej­to ap­li­ká­cie mô­že­te reali­zo­vať vi­deo­kon­fe­ren­cie me­dzi de­sia­ti­mi pou­ží­va­teľ­mi bez to­ho, aby ste na to pot­re­bo­va­li ne­ja­ký server.

WebEx.jpg

Na pol ro­ka má­te aj Cis­co WebEx, čo vám dá­va mož­nosť na mí­tin­gy len cez inter­net – pri­tom sa vi­dí­te, po­ču­je­te, ro­bí­te spo­loč­né poz­nám­ky ale­bo zdie­ľa­te ob­ra­zov­ku tab­le­tov

A to naj­lep­šie je Mul­ti View, čo je mož­nosť roz­de­le­nia ta­ké­ho­to veľ­ké­ho dis­ple­ja na 4 sa­mos­tat­né plo­chy. Do kaž­dej mô­že­te pre­su­nu­tím umies­tniť sa­mos­tat­nú ap­li­ká­ciu a má­te tak reál­ny sys­tém mul­ti­tas­kin­go­vej prá­ce na ope­rač­nom sys­té­me An­droid.

NotePROMultiView.jpg

Veľ­ký dis­plej sa dá roz­de­liť na 4 sa­mos­tat­né čas­ti a do nich sa da­jú umies­tniť ap­li­ká­cie z boč­né­ho pa­ne­la. Veľ­mi ši­kov­né a ná­vy­ko­vé!

Ten­to tab­let sme pou­ží­va­li dva týž­dne a na­še hod­no­te­nie je nas­le­du­jú­ce: na kon­zu­má­ciu je to za­tiaľ naj­lep­ší tab­let v re­dak­cii. Ak ho chce­te pou­ží­vať na tvor­bu ob­sa­hu, mu­sí­te k ne­mu mať klá­ves­ni­cu a myš. Po­tom však dos­tá­va­te za­ria­de­nie roz­mer­mi a hmot­nos­ťou po­rov­na­teľ­né s ultra­boo­kom. Ga­laxy No­teP­RO 12.2 je však lac­nej­šie rie­še­nie, ale na ope­rač­nom sys­té­me An­droid. Ten ne­mu­sí vy­ho­vo­vať ap­li­ká­ciám za­ve­de­ným vo fir­mách ale­bo pri pro­fe­sio­nál­nej tvor­be ob­sa­hu (kan­ce­lár­sky ba­lík, úp­ra­va fo­tog­ra­fií, strih vi­dea). Tak­že tu sa tre­ba roz­hod­núť, čo vy­ho­vu­je viac. Náš od­had je ta­ký, že mno­hým ľu­ďom bu­de ap­li­kač­ná vý­ba­va An­droi­du sta­čiť a vi­di­na lac­nej­šie­ho rie­še­nia je veľ­mi lá­ka­vá. Na­vy­še ap­li­kač­ná vý­ba­va An­droi­du neus­tá­le ras­tie.

Sam­sung Ga­laxy Tab­PRO 8.4 ob­sa­hu­je dis­plej s roz­lí­še­ním 2560 × 1600/356 ppi a s uh­lo­prieč­kou 8,4 pal­ca. Vy­ni­ka­jú­ce je, že je­ho hrúb­ka je len 7,2 mm. Po­há­ňa ho rov­na­ký pro­ce­sor Snap­dra­gon 800 a An­droid 4.4, za­dná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 8 Mpx, pred­ná 2 Mpx. Sú­čas­ťou vý­ba­vy nie je do­ty­ko­vé pe­ro, pa­mäť má v tom­to prí­pa­de ka­pa­ci­tu 2 GB, inter­ná pa­mäť 16 GB + roz­ší­re­nie po­mo­cou mic­roSD. Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 4800 mAh, hmot­nosť ver­zie LTE je 336 gra­mov.

TabPRO8.jpg

Sam­sung Ga­laxy Tab­PRO 8.4 za­uj­me naj­mä ten­kým vy­ho­to­ve­ním, do kto­ré­ho sa zmes­ti­lo sko­ro všet­ko to, čo do 12,2-pal­co­vej ver­zie

Ce­ny: Sam­sung GA­LAXY Tab­PRO 8.4: ver­zia Wi-Fi 389 EUR, ver­zia LTE 479 EUR; Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO 12.2: ver­zia Wi-Fi 719 EUR, ver­zia LTE 809 EUR

Za­po­ži­čal: Sam­sung


Zdroj: PCR 4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Gar­min Dash Cam 20 – spo­loč­ník, kto­rý nik­dy nes­pí
Toto je super kamera, určená do automobilu na záznam udalostí, ktoré sa stanú počas jeho prevádzky. Realizovaný záznam potom použijete ako dôkaz svojej neviny. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Tabletovým novinkám dominujú tento mesiac cenovo dostupné 7-palcové tablety. Ak premýšľate nad darčekom pre svoju ratolesť, ktorý mu pribalíte do školskej tašky, máme pre vás skvelý tip. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
V aktuálnych tabletových novinkách vám predstavíme menšiu verziu vydareného tabletu Galaxy Tab S, 10-palcový tablet s Windows od Lenova a cenovo dostupné Prestigio, ktoré umožní aj telefonovať. čítať »
 
Vy­be­rá­me tab­let na let­nú do­vo­len­ku
Namiesto klasických tabletových noviniek prinášame v tomto čísle prehľad tabletov, ktoré nás v poslednom čase zaujali. Tieto zariadenia odporúčame, a ak zvažujete nákup nového tabletu, možno si medzi našimi favoritmi vyberiete aj vy toho svojho. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter