Testovali sme

Tabletové novinky

Strana 1/2

titulka_tablety.jpg No­vem­bro­vé no­vin­ky sa ne­sú v zna­me­ní dvoch zna­čiek. Tab­le­ty GOC­LE­VER sa na náš trh dos­ta­li v ofi­ciál­nej dis­tri­bú­cii ob­cho­du AGEM Com­pu­ters a poz­re­li sme sa aj na zú­bok no­vin­kám od Pres­ti­gia, kto­ré prek­va­pi­li hli­ní­ko­vým ša­si. Všet­kých 7 tab­le­tov je v ce­no­vej hla­di­ne do 200 eur, mo­de­ly GOC­LE­VER sa sna­žia za­ujať ce­nou oko­lo 100 eur.

GOC­LE­VER Elip­so 71

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Abe­ced­ne pr­vý mo­del Elip­so 71 je to naj­lep­šie, čo GOC­LE­VER po­nú­ka v ka­te­gó­rii 7-pal­co­vých tab­le­tov. Fa­reb­ne jed­no­lia­te te­lo (bie­le ale­bo čier­ne) pô­so­bí ele­gan­tnej­ším doj­mom ako kom­bi­ná­cia čier­ne­ho pa­ne­la oko­lo dis­ple­ja a bie­le­ho chrb­ta v prí­pa­de os­tat­ných mo­de­lov. Elip­so 71 je zá­ro­veň ako je­di­ný tab­let vy­ba­ve­ný slo­tom na SIM kar­ty, a te­da pod­po­ru­je mo­bil­ný 3G inter­net. Do­daj­me, že SIM kar­ty sú štan­dar­dnej veľ­kos­ti.

elipso.jpg

Za­ria­de­nie je vy­ba­ve­né 7-pal­co­vým dis­ple­jom TN s roz­lí­še­ním 1024 × 600. Je­ho kva­li­ta je v rám­ci tab­le­tov GOC­LE­VER naj­lep­šia, ale v po­rov­na­ní s naj­vyš­ší­mi mo­del­mi za­os­tá­va. Ab­sen­cia pa­ne­la IPS je ba­da­teľ­ná naj­mä z hľa­dis­ka men­ších po­zo­ro­va­cích uh­lov. Keď je tab­let pos­ta­ve­ný na vý­šku, iko­ny pri ľa­vom kra­ji sú sčas­ti mier­ne usek­nu­té. Ten­to prob­lém sa ob­ja­vu­je iba v rám­ci do­mov­skej strán­ky, v ap­li­ká­ciách je všet­ko v po­riad­ku.

GOC­LE­VER pou­žil vo svo­jich tab­le­toch rôz­no­ro­dé kon­fi­gu­rá­cie, s niek­to­rý­mi pro­ce­sor­mi sa až tak čas­to nes­tre­tá­va­me. Elip­so 71 je však vy­ba­ve­ný štan­dar­dným pro­ce­so­rom Cor­tex A9 s frek­ven­ciou 1,2 GHz. V tom­to sme­re pri­po­mien­ky ne­má­me, prís­troj pos­ky­tu­je dob­rý vý­kon, kto­rý pos­ta­čí na bez­prob­lé­mo­vú prá­cu a gra­fic­ky ne­ná­roč­nú zá­ba­vu. Pri niž­šej kva­li­te si po­ra­dí aj s ná­roč­nej­ší­mi 3D hra­mi.

Čo sa os­tat­nej vý­ba­vy tý­ka, tá je do veľ­kej mie­ry zhod­ná s os­tat­ný­mi tes­to­va­ný­mi tab­let­mi GOC­LE­VER: port mic­ro USB, slot mic­roSD, pred­ná (0,3 Mpix) a za­dná ka­me­ra (2,0 Mpix). Elip­so 71 je však je­di­ný mo­del, kto­rý má Blue­tooth a pod­po­ru­je fun­kciu bez­drô­to­vé­ho dis­ple­ja.

Elip­so 71 je štan­dard­ný plas­to­vý tab­let, kto­rý upú­ta naj­mä svo­jou ce­nou. Op­ro­ti kon­ku­ren­cii po­nú­ka slot na SIM kar­ty, tak­že ak pot­re­bu­je­te ce­no­vo dos­tup­ný tab­let s pod­po­rou mo­bil­né­ho 3G inter­ne­tu, Elip­so vás mô­že za­ujať.

Ce­na: 118,80 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

GOC­LE­VER Orion 70 + klá­ves­ni­ca

Orion 70 sa sčas­ti po­do­bá na mo­del Elip­so 71. Ta­kis­to ide o 7-pal­co­vý tab­let s roz­lí­še­ním 1024 × 600. Ok­rem to­tož­né­ho roz­lí­še­nia je pou­ži­tý aj ten is­tý typ dis­ple­ja a ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.2.2. Orion 70 však ne­po­nú­ka fun­kciu bez­drô­to­vé­ho dis­ple­ja, te­lo je vy­ba­ve­né vý­stu­pom HDMI.

orion.jpg

Aj z hľa­dis­ka konštruk­cie sa nám viac pá­čil Elip­so 71. Orion má čier­no-bie­le te­lo a por­to­vú vý­ba­vu, kto­rá sa na­chá­dza na hor­nom, resp. pra­vom bo­ku - pod­ľa to­ho, ako je tab­let orien­to­va­ný. Prek­va­pil nás dvo­ji­cou tla­či­diel - ok­rem tla­čid­la na za­pnu­tie a vy­pnu­tie je vy­ba­ve­ný aj gom­bí­kom Ho­me, kto­rý tab­let prep­ne do zob­ra­ze­nia do­mov­skej ob­ra­zov­ky. To­tož­ný účel má aj sof­tvé­ro­vé tla­čid­lo, kto­ré sa na­chá­dza na spod­nej liš­te v roz­hra­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid. Keď­že Orion 70 ne­má har­dvé­ro­vé tla­čid­lá na re­gu­lá­ciu hla­si­tos­ti, tie­to ov­lá­da­cie pr­vky sa ta­kis­to na­chá­dza­jú na spod­nej liš­te a tre­ba do­dať, že zo­ra­de­nie sof­tvé­ro­vých tla­či­diel je neš­tan­dar­dné. Pre umies­tne­nie har­dvé­ro­vé­ho tla­čid­la Do­mov sa po­su­nul slot na kar­ty mic­roSD, kto­rý je te­raz si­tuo­va­ný pod vý­stu­pom HDMI.

Orion 70 sa chvá­li štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom s frek­ven­ciou 1 GHz, čo je po­mer­ne za­ují­ma­vá kom­bi­ná­cia. Z hľa­dis­ka ply­nu­los­ti sys­té­mu je prib­liž­ne na úrov­ni mo­de­lu Elip­so 71, kon­krét­ne čí­sel­né úda­je nám však benchmark Quad­rant Stan­dard ne­zob­ra­zil. Ide o uni­kát­nu kon­fi­gu­rá­ciu.

Tab­let AGEM pre­dá­va za 83,88 eura, my sme ma­li na test ba­le­nie s klá­ves­ni­cou, kto­ré sto­jí 92,28 eura. Za obal s klá­ves­ni­cou tak za­pla­tí­te ne­ce­lých 9 eur. Klá­ve­sy sú však po­mer­ne ma­lé a pí­sa­nie je má­lo po­hodl­né. Naj­mä ak chce­te pí­sať rých­lo, čas­to sa bu­de­te ro­biť prek­le­py.

Orion 70 po­nú­ka adek­vát­ny po­mer ce­na/vý­kon a di­zajn by sa dal zlep­šiť. No ak si chce­te kú­piť tab­let za 80 eur, bu­de­te mu­sieť uro­biť ne­ja­ké kom­pro­mi­sy. Je­den z nich bu­de aj ak­cep­to­va­nie fak­tu, že ten­to tab­let vám na jed­no na­bi­tie dl­ho ne­vydr­ží. V na­šom tes­to­va­com pros­tre­dí sa pri maximál­nom nas­ta­ve­ní ja­su vy­bil prib­liž­ne po 2 ho­di­nách a 20 mi­nú­tach.

Ce­na: 92,28 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

GOC­LE­VER TAB T76 GPS TV

Se­dem­pal­co­vý GOC­LE­VER do tre­ti­ce - mo­del TAB T76 GPS TV chce za­ujať iný­mi vlas­tnos­ťa­mi ako os­tat­né tab­le­ty. Pri poh­ľa­de na ce­nu a har­dvé­ro­vú kon­fi­gu­rá­ciu je to zrej­mé. TAB T76 dis­po­nu­je 7-pal­co­vým dis­ple­jom TFT, kto­rý je o nie­čo hor­ší v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi 7-pal­co­vý­mi tab­let­mi od toh­to vý­rob­cu. Niž­šie je aj roz­lí­še­nie (800 × 480). Dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Te­le­Chips 8925 s frek­ven­ciou 1 GHz pos­ky­tu­je v po­rov­na­ní so svo­ji­mi sú­ro­den­ca­mi niž­ší vý­kon či už z hľa­dis­ka čí­sel­ných úda­jov tes­to­va­cie­ho benchmar­ku, ale­bo čo sa prá­ce s tab­le­tom tý­ka. Pri bež­nej prá­ci, ako je pre­hlia­da­nie inter­ne­tu, bu­de­te mu­sieť byť tr­pez­li­vej­ší.

t76.jpeg

TAB T76 chce za­ujať vlas­tnos­ťa­mi, kto­ré sú v je­ho ozna­če­ní - kon­krét­ne GPS a TV. V ba­le­ní náj­de­te dr­žiak do au­ta a tab­let po­nú­ka pre­din­šta­lo­va­nú ap­li­ká­ciu Mi­reo viaGPS, ale iba v 7-dňo­vej trial ver­zii. Z hľa­dis­ka TV fun­kcio­na­li­ty má prís­troj in­teg­ro­va­nú an­té­nu, po­mo­cou kto­rej mô­že­te sle­do­vať vy­sie­la­nie DVB-T. V tom­to sme­re fun­gu­je tab­let bez­chyb­ne, chce­lo by to však kva­lit­nej­ší dis­plej.

Do­daj­me, že z hľa­dis­ka konštruk­cie nám tab­let pri­po­mí­na via­ce­ro ce­no­vo dos­tup­ných mo­de­lov, s kto­rý­mi sme sa stret­li po­čas pos­led­ných 24 me­sia­cov. TAB T76 sa lí­ši v tom, že čier­ny plas­to­vý chr­bát nah­ra­dil bie­lym kry­tom. Tab­let po­nú­ka štan­dar­dnú ko­nek­ti­vi­tu - mi­ni HDMI, mic­ro USB a mic­roSD. Na­bí­ja sa po­mo­cou de­di­ko­va­né­ho por­tu, má pred­nú a za­dnú ka­me­ru a spo­me­dzi tab­le­tov GOC­LE­VER dis­po­nu­je naj­lep­šou vý­dr­žou pri sús­tav­nom sle­do­va­ní vi­dea z YouTu­be pri maximál­nom nas­ta­ve­ní ja­su. T76-ke sme na­me­ra­li vý­drž 4 ho­di­ny.

TAB T76 GPS TV je špe­ci­fic­ký mo­del. Je drah­ší ako Orion 70 s klá­ves­ni­cou, ale z hľa­dis­ka zá­klad­ných pa­ra­met­rov je hor­ší. Je to daň za in­teg­ro­va­nú TV an­té­nu, tu­ner a pri­jí­mač GPS. Ten­to mo­del si vy­be­raj­te v prí­pa­de, že dr­žiak GPS v ba­le­ní a mož­nosť sle­do­vať vy­sie­la­nie DVB-T bez do­da­toč­né­ho prís­lu­šen­stva pa­tria k va­šim prio­ri­tám.

Ce­na: 95,88 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

GOC­LE­VER Terra 101

GOC­LE­VER má v po­nu­ke aj 10,1-pal­co­vý tab­let Terra. V ka­te­gó­rii ce­no­vo dos­tup­ných tab­le­tov ide o vý­nim­ku, v pre­važ­nej väč­ši­ne prí­pa­dov sa stre­tá­va­me iba so 7-pal­co­vý­mi za­ria­de­nia­mi. Terra 101 má pre­to po­ten­ciál za­ujať pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú tab­let za čo naj­niž­šiu ce­nu, ale 7 pal­cov sa im zdá má­lo.

terra.jpg

Níz­ka pre­daj­ná ce­na sa však pre­ja­ví. Plas­to­vé te­lo s jed­ným ma­lým rep­ro­duk­to­rom di­zaj­nom ani rep­ro­du­ko­va­ným zvu­kom neo­hú­ri a dis­plej TFT má men­šie po­zo­ro­va­cie uh­ly a niž­šiu kva­li­tu. S dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom AM­Lo­gic 8726-MXS sa stre­tá­va­me pr­výk­rát, je­ho vý­kon je však na po­mer­ne dob­rej úrov­ni. V tom­to sme­re vý­hra­dy ne­má­me, prá­ca s An­droi­dom je sviž­ná, pri­ví­ta­li by sme však rých­lej­šie na­čí­ta­va­nie inter­ne­to­vých strá­nok.

Os­tat­ná vý­ba­va je štan­dar­dná a to­tož­ná s os­tat­ný­mi tab­let­mi GOC­LE­VER. Ne­chý­ba te­da pred­ná a za­dná ka­me­ra, ich roz­lí­še­nie pos­ta­čí na vi­deo­ko­mu­ni­ká­ciu cez Sky­pe. Štan­dar­dom je mic­ro USB, vý­stup mi­ni HDMI a slot mic­roSD. Aj Terra 101 v na­šom tes­te vy­dr­ža­la na 3 ho­di­ny pre­vádz­ky.

Terra 101 je te­da štan­dard­ný tab­let, kto­rý po­nú­ka pot­reb­nú vý­ba­vu a pl­ní si svoj účel. Ok­rem niž­šej ce­ny však žiad­nu pri­da­nú hod­no­tu ne­ča­kaj­te. V ka­te­gó­rii lac­ných tab­le­tov mô­že za­ujať svo­jou veľ­kos­ťou, za­ují­ma­vá aj po­mer­ne bo­ha­tá vý­ba­va pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií - to však pla­tí pre všet­ky tab­le­ty toh­to vý­rob­cu.

Ce­na: 119,88 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

Pres­ti­gio Mul­ti­Pad 2 Pro Duo 7.0

Se­dem­pal­co­vý Mul­ti­Pad 2 Pro Duo sa od os­tat­ných mo­de­lov Pres­ti­gio, kto­ré sme tes­to­va­li v tom­to člán­ku, lí­ši svo­jou konštruk­ciou. Tab­let má plas­to­vé ša­si, aj keď chr­bát chce upú­tať po­zor­nosť me­ta­lí­zou. Ten­to mo­del tak pri­po­mí­na pred­chá­dza­jú­ce tab­le­ty od Pres­ti­gia, kto­ré sme si pred­sta­vi­li pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi.

produo.jpg

V rám­ci tes­to­va­nia sme Mul­ti­Pad 2 Pro Duo po­rov­ná­va­li naj­mä s GOC­LE­VER Elip­so 71. Ce­na oboch za­ria­de­ní je rov­na­ká a vý­ho­dou mo­de­lu Elip­so 71 je slot na SIM kar­ty. Oba tab­le­ty sú si di­zaj­no­vo po­dob­né, v pros­pech Pres­ti­gia ho­vo­rí naj­mä dis­plej IPS s roz­lí­še­ním 1280 × 800. Ten zna­me­ná pre pou­ží­va­te­ľa vi­di­teľ­ný a vý­raz­ný prí­nos. Za­ria­de­nia ma­jú aj po­rov­na­teľ­ný vý­kon a v tom­to sme­re po­nú­ka­jú tak­mer iden­tic­ký pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok.

Mul­ti­Pad 2 Pro Duo mô­že­me po­rov­nať aj s ASU­Som Me­MO Pad HD 7, kto­rý je o 30 eur drah­ší. ASUS po­nú­ka to­tož­ný dis­plej IPS, dvoj­ná­sob­nú ka­pa­ci­tu inter­nej pa­mä­te a o nie­čo vý­kon­nej­ší pro­ce­sor. Z náš­ho poh­ľa­du ide o vý­hod­nej­ší po­mer ce­na/vý­kon. Mul­ti­Pad 2 Pro Duo 7.0 však mô­že­me od­po­rú­čať kaž­dé­mu, kto chce hlav­ne dis­plej IPS a adek­vát­ny pro­ce­sor za čo naj­niž­šiu ce­nu.

Mul­ti­Pad 2 Pro Duo ne­má vý­raz­nej­šie ne­dos­tat­ky. Kri­ti­zo­vať mô­že­me iba slab­šiu vý­drž ba­té­rie a ma­lý, ne­vý­raz­ný rep­ro­duk­tor na chr­bte za­ria­de­nia. Štan­dar­dné plas­to­vé ša­si svo­jím di­zaj­nom neo­hú­ri, ale k umies­tne­niu jed­not­li­vých por­tov a tla­či­diel ne­má­me vý­hra­dy. Ab­sen­ciu vý­stu­pu HDMI ne­po­va­žu­je­me za vý­raz­nej­šie ne­ga­tí­vum. Nao­pak, k plu­som pat­rí po­mer­ne dob­rý po­mer ce­na/vý­kon a dis­plej IPS, kto­rý mô­že byť dô­vo­dom na kú­pu.

Ce­na: 119 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Gar­min Dash Cam 20 – spo­loč­ník, kto­rý nik­dy nes­pí
Toto je super kamera, určená do automobilu na záznam udalostí, ktoré sa stanú počas jeho prevádzky. Realizovaný záznam potom použijete ako dôkaz svojej neviny. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Tabletovým novinkám dominujú tento mesiac cenovo dostupné 7-palcové tablety. Ak premýšľate nad darčekom pre svoju ratolesť, ktorý mu pribalíte do školskej tašky, máme pre vás skvelý tip. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
V aktuálnych tabletových novinkách vám predstavíme menšiu verziu vydareného tabletu Galaxy Tab S, 10-palcový tablet s Windows od Lenova a cenovo dostupné Prestigio, ktoré umožní aj telefonovať. čítať »
 
Vy­be­rá­me tab­let na let­nú do­vo­len­ku
Namiesto klasických tabletových noviniek prinášame v tomto čísle prehľad tabletov, ktoré nás v poslednom čase zaujali. Tieto zariadenia odporúčame, a ak zvažujete nákup nového tabletu, možno si medzi našimi favoritmi vyberiete aj vy toho svojho. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter