Photokina 2014 – zrkadlovky zvyšujú náskok

Bo­li sme v Ko­lí­ne nad Rý­nom a pri­ná­ša­me sprá­vy o naj­nov­ších fo­tog­ra­fic­kých tech­no­ló­giách z vý­sta­vy Pho­to­ki­na, kto­rá sa ko­ná len v kaž­dom pár­nom ro­ku. Keď­že sa Pho­to­ki­na ko­ná raz za dva ro­ky, še­tria si na ňu veľ­kí vý­rob­co­via ozná­me­nia svo­jich naj­väč­ších trom­fov a z pred­sta­vo­va­ných mo­de­lov a tech­no­ló­gií sa dá po­mer­ne dob­re od­had­núť, kam sa po­sú­va trh a aké tren­dy nás mô­žu ča­kať v naj­bliž­šom ob­do­bí.

Ten­to rok bo­lo jas­ne ba­dať voj­nu me­dzi zá­klad­ný­mi kom­pak­tný­mi fo­toa­pa­rát­mi a smar­tfón­mi, kto­ré ich vy­tlá­ča­jú z tr­hu. Zdá sa, že vý­rob­co­via sa roz­hod­li ten­to boj vzdať a z tr­hu s lac­ný­mi kom­pak­tmi úpl­ne vy­cú­vať. Vý­nim­ku tvo­rí pár fi­riem, kto­ré si po­ve­da­li: „

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter