Téma na želanie

Princíp fungovania zrkadlovky

Aby sme zís­ka­li dob­re vy­ze­ra­jú­cu fo­tog­ra­fiu, mu­sí­me zá­ber správ­ne za­os­triť a expo­no­vať, te­da nas­ta­viť fo­toa­pa­rát na zos­ní­ma­nie pri­me­ra­né­ho množ­stva svet­la. Expo­zí­cia sa nas­ta­vu­je zme­nou troch pa­ra­met­rov: ča­su uzá­vier­ky, clo­ny a cit­li­vos­ti sní­ma­ča. Kaž­dý z tých­to pa­ra­met­rov zá­vi­sí od inej čas­ti prís­tro­ja, pri jed­not­li­vých čas­tiach sa o nich zmie­ni­me.

EOS 1000D SEE THRU FSL w EF-S 18-55mm IS.jpg

1. Ob­jek­tív

Svet­lo zo sní­ma­nej scé­ny pre­chá­dza jed­not­li­vý­mi op­tic­ký­mi člen­mi, kto­ré lá­mu lú­če tak, aby sa pre­miet­li na sní­mač. Niek­to­ré pr­vky ob­jek­tí­vu mu­sia byť po­hyb­li­vé, aby si fo­tog­raf mo­hol vy­brať, kto­ré čas­ti scé­ny bu­dú naj­os­trej­šie. Zvy­šok scé­ny sa roz­ma­že tým viac, čím ďa­lej od toh­to mies­ta sa na­chá­dza, ako aj v zá­vis­los­ti od nas­ta­ve­nia expo­zí­cie. Kom­pli­ko­va­nej­šie ob­jek­tí­vy ma­jú via­ce­ro po­hyb­li­vých čas­tí a do­ká­žu me­niť oh­nis­ko, čím mô­žu scé­nu prib­lí­žiť ale­bo, nao­pak, zá­ber roz­ší­riť. Naj­mo­der­nej­šie ob­jek­tí­vy pou­ží­va­jú inter­ný mo­tor a ko­mu­ni­ká­ciu s či­pom v zr­kad­lov­ke, aby za­os­tri­li veľ­mi rých­lo auto­ma­tic­ky (tzv. auto­fo­cus).

Pa­ra­me­ter expo­zí­cie zá­vis­lý od ob­jek­tí­vu je clo­na. Ob­jek­tív ob­sa­hu­je me­chan­izmus iris a do­ká­že zú­žiť štr­bi­nu, ka­diaľ vchá­dza svet­lo. Tým sa zní­ži množ­stvo pri­chá­dza­jú­ce­ho svet­la, te­da sme pric­lo­ni­li. S vy­ššou clo­nou sa dos­tá­va väč­šia časť zá­be­ru do správ­ne­ho za­os­tre­nia, pre­to­že stú­pa hĺbka os­tros­ti. Nao­pak, niž­šia clo­na viac od­de­lí za­os­tre­nú časť scé­ny od ne­zaos­tre­nej, čo čas­to vy­tvá­ra oku la­ho­dia­ce roz­ma­za­nie po­za­dia. Fo­tog­ra­fi to čas­to vy­uží­va­jú. Ob­jek­tív, na kto­rom mož­no nas­ta­viť veľ­mi níz­ke clo­ny, sa na­zý­va sve­tel­ný, prí­pad­ne rých­ly, pre­to­že umož­ňu­je fo­tiť zá­be­ry s krat­šou uzá­vier­kou. Za rých­le ob­jek­tí­vy mož­no po­va­žo­vať tie s naj­niž­šou nas­ta­vi­teľ­nou clo­nou F/2.8 a niž­šie, naj­lep­šie mo­de­ly do­sa­hu­jú sve­tel­nosť f/1.4, pár vý­ni­miek má eš­te niž­šie čís­la, a te­da vy­ššiu sve­tel­nosť.

2. Zr­kad­lo a za­os­tro­va­nie

Svet­lo z ob­jek­tí­vu v nor­mál­nom sta­ve do­pa­dá na zr­kad­lo, po kto­rom je po­me­no­va­ná ce­lá tá­to trie­da fo­toa­pa­rá­tov. Od­ra­ze­né svet­lo pre­chá­dza do op­ti­ky hľa­dá­či­ka, v kto­rom sa mô­že­me po­ze­rať na scé­nu tak, ako ju prá­ve vi­dí ob­jek­tív. Časť svet­la sa dos­tá­va aj do za­os­tro­va­cie­ho sys­té­mu, uk­ry­té­ho na pol­ces­te me­dzi zr­kad­lom a hľa­dá­či­kom. Tu sú umies­tne­né sní­ma­če, kto­ré do­ká­žu z fá­zo­vé­ho po­su­nu svet­la uhád­nuť, ako ďa­le­ko tre­ba mo­tor­če­kom po­su­núť op­tic­ké pr­vky v ob­jek­tí­ve a nas­ta­viť tak správ­ne za­os­tre­nie. Up­red­nos­tňu­je sa viac sní­ma­čov a väč­šie pok­ry­tie zá­be­ru, pro­fe­sio­ná­li však čas­to os­tria len naj­cit­li­vej­ším stre­do­vým sní­ma­čom. Pri po­lo­vič­nom stla­če­ní spúš­te sa scé­na za­os­trí, po­tom v mo­men­te úpl­né­ho stla­če­nia spúš­te sa zr­kad­lo od­klo­pí a ne­chá svet­lo do­pa­dať na sní­mač po ur­če­ný čas.

Pa­ra­me­ter expo­zí­cie zá­vis­lý od me­cha­niz­mu zr­kad­la je čas uzá­vier­ky a je po­cho­pi­teľ­ný jed­no­du­cho – čím dlh­šie ne­chá­me svet­lo svie­tiť na sní­mač, tým jas­nej­ší zá­ber zís­ka­me. Ak to pre­že­nie­me, fot­ka ale­bo jej čas­ti bu­dú čis­to bie­le, bez ďal­šej fa­reb­nej in­for­má­cie. Čím rých­lej­ší je me­chan­izmus na od­klá­pa­nie zr­kad­la, tým vy­ššiu rých­losť uzá­vier­ky pod­po­ru­je fo­toa­pa­rát a umož­ňu­je fo­tiť so sve­tel­nej­ší­mi ob­jek­tív­mi v jas­nej­šom svet­le. Naj­lep­šie mo­de­ly pod­po­ru­jú rých­losť 1/8000 se­kun­dy.

3. Sní­mač a pro­ce­sor

Po od­klo­pe­ní zr­kad­la do­pa­dá svet­lo na sní­mač, čo je vlas­tne čip pok­ry­tý mi­lión­mi fo­to­cit­li­vých bo­dov, na­zý­va­ných pixe­ly. Tie sú však vždy cit­li­vé len na jed­nu z fa­rieb RGB – te­da buď čer­ve­nú, ze­le­nú, ale­bo mod­rú. Jed­not­li­vé pixe­ly na sní­ma­či sú te­da roz­de­le­né do rôz­nych vzo­rov tak, aby ideál­ne pok­ry­li pries­tor zhru­ba rov­no­mer­ne všet­ký­mi far­ba­mi. Sní­mač za­chy­tí svet­lo ako ana­ló­go­vý sig­nál, di­gi­tál­nu in­for­má­ciu po­tom z ne­ho uro­bí elek­tro­ni­ka zr­kad­lov­ky, kde naj­viac prá­ce vy­ko­ná sprie­vod­ný pro­ce­sor, kto­rý mu­sí správ­ne na­mie­šať z troch fa­rieb všet­ky os­tat­né. Ten­to pro­ce­sor hrá veľ­kú ro­lu aj v bo­ji so šu­mom, ku kto­ré­mu pri­ro­dze­ne do­chá­dza vždy, keď sa pra­cu­je s ana­ló­go­vým sig­ná­lom.

Pa­ra­me­ter expo­zí­cie zá­vis­lý od sní­ma­ča je ISO ale­bo cit­li­vosť. Ide vlas­tne o zo­sil­ne­nie ana­ló­go­vé­ho sig­ná­lu za­chy­te­né­ho sní­ma­čom, aby sme zís­ka­li viac sve­tel­nej in­for­má­cie. Niek­to­ré no­vé sní­ma­če to­to rie­šia čis­to di­gi­tál­ne, ale sú dra­hé – so zvy­šo­va­ním ISO to­tiž pri­dá­va­te do dát šum, kto­rý je ne­vyh­nut­né od­strá­niť sof­tvé­ro­vo. Zá­ro­veň sa tým strá­ca časť ob­ra­zo­vej in­for­má­cie. ISO pre­to fo­tog­ra­fi zvy­šu­jú až ako pos­led­ný pa­ra­me­ter, keď sa ne­dá viac zní­žiť clo­na ale­bo predĺžiť uzá­vier­ka (le­bo sa nap­rík­lad sub­jekt po­hy­bu­je a pridl­há expo­zí­cia by nám roz­ma­za­la ob­raz).

Zdroj: PCR 10/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter