Testujeme aktuálne fotoaparáty

FZ1000-Lifestyle-9.jpg V ak­tuál­nom vy­da­ní tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty z rôz­nych ce­no­vých sku­pín, aby si kaž­dý mo­hol vy­brať. Má­me tu no­vin­ky od fi­riem Pa­na­so­nic, So­ny a Ni­kon.

Pa­na­so­nic LU­MIX DMC-FZ1000

Pana_lumix-v-jednom.jpg

V Pa­na­so­ni­cu sú majstri ultra­zoo­mo­vých fo­toa­pa­rá­tov, tak­že ur­či­te ne­bo­li nad­še­ní z kva­lít a ús­pe­chu mo­de­lu SO­NY RX10, kto­rý spo­jil vý­ho­dy sil­né­ho zoo­mo­va­cie­ho ob­jek­tí­vu so sní­ma­čom väč­šie­ho for­má­tu 1", kto­rý dob­re poz­ná­me z kom­pak­tov SO­NY RX100 a sys­té­mu Ni­kon 1. Od­po­ve­ďou Pa­na­so­ni­cu je FZ1000 s nav­las rov­na­kým 20 Mpx sní­ma­čom, kto­rý si na svoj­ho kon­ku­ren­ta pri­chys­tal za­ují­ma­vé zbra­ne. Pr­vou je dvoj­ná­sob­ný roz­sah zoo­mu, kto­ré­mu za obeť pad­la sve­tel­nosť. Kde So­ny prek­va­pi­lo ob­jek­tí­vom, kto­rý pre­púš­ťa rov­na­ké množ­stvo svet­la v kaž­dom bo­de je­ho roz­sa­hu 24 ÷ 200 mm (asi 8× zoom), pri­chá­dza Pa­na­so­nic s roz­sa­hom 25 ÷ 400 mm (16× zoom) a kle­sa­jú­cou sve­tel­nos­ťou F2.8 až F4, čo však stá­le mož­no po­va­žo­vať za veľ­mi sve­tel­ný ob­jek­tív. V kom­bi­ná­cii s 5-oso­vou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu a prek­va­pi­vo vy­so­kou os­tros­ťou v ce­lom roz­sa­hu je tá­to op­ti­ka veľ­mi sil­nou strán­kou FZ1000.

Dru­há zbraň je sku­toč­nosť, že ide o pr­vý kom­pakt schop­ný za­zna­me­nať 4K vi­deo. Na vý­ber je zá­znam 4K s dá­to­vým to­kom 100 Mb/s do for­má­tu MP4 ale­bo full HD 60/50 FPS a s to­kom 28 Mb/s, pri­čom zvo­liť si mô­že­te zá­znam MP4 aj AVCHD. Špe­cia­li­tou je vy­so­ko­rý­chlost­ný zá­znam full HD pri 120 ob­ráz­koch za se­kun­du. FZ1000 za to­to mô­že ďa­ko­vať svoj­mu 4-jad­ro­vé­mu pro­ce­so­ru Ve­nus. Pri nak­rú­ca­ní si mô­že­te po­môcť os­tre­ním pros­tred­níc­tvom fun­kcie fo­cus pea­king a vy­užiť vý­po­moc s expo­zí­ciou cez zeb­ro­va­né zob­ra­ze­nie pre/po­dexpo­no­va­ných plôch. Sú tu však is­té kom­pro­mi­sy, zrej­me pre­to, aby príl­iš ne­kon­ku­ro­val mo­de­lu GH4, nap­rík­lad nep­rí­tom­nosť ko­nek­to­ra na slú­chad­lá. Chý­ba aj mož­nosť pou­žiť Auto ISO po­čas nak­rú­ca­nia či mi­mo­riad­ne uži­toč­ný stma­vo­va­cí fil­ter ND (mož­no pou­žiť exter­ný). Kon­ku­rent od So­ny sí­ce po­nú­ka maximál­ne full HD, no má všet­ky vy­me­no­va­né chý­ba­jú­ce fun­kcie. Ok­rem to­ho oba mo­de­ly po­nú­ka­jú mož­nosť za­slať nes­pra­co­va­ný vi­deo­sig­nál cez HDMI do exter­né­ho re­kor­dé­ra. Skrá­te­ne po­ve­da­né, z hľa­dis­ka vi­dea vo full HD sú na tom oba mo­de­ly kva­li­ta­tív­ne veľ­mi po­dob­ne, pro­du­ku­jú krás­ne čis­té vi­deo s mož­nos­ťou pou­žiť mno­ho nás­tro­jov, RX10 je troš­ku lep­ší ako pra­cov­ný nás­troj, FZ1000 za­se ve­die v po­nu­ke 4K ale­bo 120 FPS zá­zna­mu.

FZ1000 je veľ­mi sil­ný nás­troj aj z fo­tog­ra­fic­ké­ho hľa­dis­ka, po GH4 nap­rík­lad zde­dil rých­le za­os­tro­va­nie fun­kciou Depth-from-De­fo­cus (hĺbka z ro­zos­tre­nia), vďa­ka kto­rej do­ká­že apa­rát os­triť po­rov­na­teľ­ne rých­lo so zr­kad­lov­ka­mi. To zna­me­ná, že pat­rí k vô­bec naj­rý­chlej­ším v tej­to trie­de. Svo­ju sviž­nosť potvr­dzu­je aj v dis­cip­lí­ne sek­ven­čných zá­be­rov, zvlád­ne fo­tiť 12 zá­be­rov za se­kun­du, res­pek­tí­ve 7 zá­be­rov s prie­bež­ným os­tre­ním, pri kto­rom vie po­mer­ne ús­peš­ne sle­do­vať po­hyb sub­jek­tu. Me­cha­nic­ká uzá­vier­ka má veľ­ký roz­sah rých­los­tí od mi­nú­ty po 1/4000 se­kun­dy, pri­čom na do­ko­na­le ti­ché fo­te­nie mô­že­te pou­žiť elek­tro­nic­kú uzá­vier­ku s rých­los­ťou až 1/16000 se­kun­dy (v tých­to pa­ra­met­roch jas­ne po­rá­ža RX10). Čo sa tý­ka vý­ko­nu pri vy­šších ISO, pla­tí prib­liž­ne to, čo pri os­tat­ných im­ple­men­tá­ciách toh­to či­pu. Po ISO 3200 sú zá­be­ry čis­té a bez preh­na­né­ho roz­ma­zá­va­nia, vhod­né aj na väč­šiu tlač. Vy­ššie už by sme si dá­va­li po­zor na plá­no­va­né pou­ži­tie fo­tog­ra­fie, špe­ciál­ne v slab­šom svet­le už vid­no strá­ca­jú­ce sa de­tai­ly. Po­kiaľ ra­di ov­lá­da­te apa­rát na di­aľ­ku, po­te­ší vás prí­tom­nosť Wi-Fi s mož­nos­ťou pre­po­je­nia so všet­ký­mi smart za­ria­de­nia­mi od mo­bi­lu vy­ššie. Kom­bi­ná­cia ži­vé­ho náh­ľa­du na tab­le­te a do­ko­na­le ti­ché­ho re­ži­mu by sa moh­la ho­diť na fot­ky di­vých zvie­rat ale­bo nev­tie­ra­vú pou­lič­nú fo­tog­ra­fiu.

Te­lo apa­rá­tu sa mô­že poch­vá­liť vý­bor­ným hľa­dá­či­kom OLED s 2,36 mi­lión­mi bo­dov (1024 × 768 bo­dov × 3 RGB pixe­ly), plu­som je aj troj­pal­co­vý úpl­ne vý­klop­ný dis­plej (te­da aj na po­lo­hy sel­fie), žiaľ, bez do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. Ce­lá konštruk­cia je po­mer­ne veľ­ká a ťaž­ká, na tr­hu do­kon­ca náj­de­te men­šie zr­kad­lov­ky. Skla­dá sa pre­važ­ne z plas­tov a pô­so­bí me­nej od­ol­ne než má­lin­ko men­ší RX10, kto­rý má vý­ho­du v od­ol­nos­ti pro­ti pra­chu a vl­hkos­ti. FZ1000 za­se ve­die v lep­šom úcho­pe a hlav­ne v pod­stat­ne sil­nej­šom bles­ku. Duál­ne ov­lá­da­nie zoo­mu páč­kou ale­bo pr­sten­com je fajn, fun­kciu pr­sten­ca na­vy­še mô­že­te nas­ta­viť tla­čid­lom na ňom na os­tria­ci pr­ste­nec ale­bo v me­nu na kro­ko­vé prib­lí­že­nie. Cel­ko­vo je ov­lá­da­nie pia­ti­mi nas­ta­vi­teľ­ný­mi tla­čid­la­mi Fn a auto­ma­tic­kým pre­pí­na­ním me­dzi dis­ple­jom a hľa­dá­či­kom veľ­mi prí­jem­né. V Pa­na­so­ni­cu vy­ro­bi­li mo­del, kto­rý dob­re pos­lú­ži aj za­čia­toč­ní­kom, aj pok­ro­či­lým, kaž­dý si tu náj­de svo­je re­ži­my a nad­šen­ci aj mno­ho zá­ba­vy, ve­ľa mož­nos­tí pris­pô­so­be­nia, ako aj ur­či­tú kon­tro­lu nad hĺbkou os­tros­ti. Chý­ba­la nám az­da len mož­nosť lep­šie na­vo­liť sprá­va­nie Auto ISO.

Pa­na­so­nic LU­MIX DMC-FZ1000 je v mno­hom nas­ta­ve­ný tak, aby bol za­bi­ja­kom So­ny Cy­ber-Shot DSC-RX10, pa­ra­met­ro­vo je tak­mer vo všet­kom lep­ší, za­os­tá­va len v od­ol­nos­ti te­la a v niek­to­rých pr­vkoch vý­ba­vy. No keď­že je zá­ro­veň lac­nej­ší a kva­li­tou fo­tog­ra­fií sú oba mo­de­ly vy­rov­na­né, vo­li­li by sme mo­men­tál­ne pro­dukt Pa­na­so­ni­cu. Je ideál­ny, po­kiaľ si chce­te ušet­riť prá­cu s neus­tá­lym vy­mie­ňa­ním ob­jek­tí­vov na zr­kad­lov­ke či mirrorless, no chce­li by ste po­rov­na­teľ­nú ob­ra­zo­vú kva­li­tu.

Za­po­ži­čal: Pa­na­so­nic
Ce­na: 840 EUR

SO­NY Al­pha A77 Mark II

alfa1.jpg

alfa2.jpeg

Naj­drah­šia no­vin­ka me­sia­ca sa ra­dí k zvláš­tne­mu dru­hu zr­kad­lo­viek, kto­ré sí­ce zr­kad­lo ma­jú, no pri zís­ka­va­ní zá­be­ru sa neod­klá­pa, tre­ti­nu svet­la od­rá­ža na sys­tém os­tre­nia a zvy­šok pre­púš­ťa na sní­mač. Ozna­ču­jú sa SLT, vy­rá­ba ich len So­ny a vý­ho­dou toh­to prís­tu­pu je mož­nosť vy­uží­vať su­perrých­le os­tre­nie fá­zo­vou de­tek­ciou non­stop - bez pre­ru­še­ní pri sní­ma­ní fo­tiek. Tak­že vie­te fá­zo­vo os­triť pri sní­ma­ní vi­dea ale­bo sle­do­vať po­hyb­li­vý sub­jekt aj po­čas sní­ma­nia fot­ky. Mu­sí­te však obe­to­vať op­tic­ký hľa­dá­čik.

Al­fa A77 II je nás­tup­com mo­de­lu sta­ré­ho tri ro­ky a stá­le je ur­če­ná pre nad­šen­cov, no svo­ji­mi no­vý­mi pr­vka­mi vy­str­ku­je rož­ky aj do pro­fe­sio­nál­nej­šej trie­dy, kde troš­ku kon­ku­ru­je naj­vyš­šie­mu mo­de­lu SLT A99. Zá­klad­ná no­vin­ka je sní­mač APS-C s nez­me­ne­ným roz­lí­še­ním 24 Mpx, za­lo­že­ný na tech­no­ló­giách z mo­de­lov A6000 a A7R, kto­ré zvy­šu­jú je­ho schop­nosť vy­rov­nať sa s hor­ším svet­lom. Pod­ľa na­šich tes­tov je v sla­bom svet­le nao­zaj ús­peš­ný, fot­ky zís­ka­né pri cit­li­vos­ti ISO 6400 v ľu­bo­voľ­ných pod­mien­kach vy­ze­ra­li vý­bor­ne, na štan­dard­ný fo­to­pa­pier by sme sa ne­bá­li tla­čiť ani zá­be­ry pri ISO 12800, tmav­šie zá­be­ry tu však už od­ha­ľu­jú šum aj sil­nú stra­tu de­tai­lov. Vy­ššie cit­li­vos­ti už pou­ží­vať neod­po­rú­ča­me. Veľ­mi dob­rý vý­sle­dok, naj­mä po za­po­čí­ta­ní fak­tu, že časť svet­la sa vlas­tne na sní­mač ne­dos­tá­va. V bo­ji so šu­mom dosť po­má­ha aj pro­ce­sor BIONZ X, trik­rát rých­lej­ší než je­ho pred­chod­ca, kto­rý pou­ží­va špe­ciál­ne pos­tu­py na lo­ka­li­zo­va­nej­šie rie­še­nie šu­mu a na za­cho­va­nie de­tai­lov fo­tiek. Pri sní­ma­čoch So­ny az­da ani net­re­ba do­dá­vať, že pri fo­te­ní do RAW po­nú­ka­jú oh­rom­ný dy­na­mic­ký roz­sah, s kto­rým je ra­dosť ča­ro­vať v postpro­duk­cii.

Za­os­tro­va­cí sys­tém mož­no po­va­žo­vať za vr­chol vo svo­jej trie­de. Žiad­ny iný mo­del ne­má 79 za­os­tro­va­cích bo­dov, kto­ré na­vy­še krás­ne pok­rý­va­jú až 40 % ob­ra­zu. Z tých je 15 krí­žo­vé­ho ty­pu a špe­ciál­ny stred­ný bod s extra pres­nos­ťou pri vy­šších sve­tel­nos­tiach, pri­čom je sys­tém schop­ný os­triť až do sve­tel­ných pod­mie­nok -2 EV. Vý­hod­né je aj to, že net­re­ba mať na sní­ma­či žiad­ne bo­dy ve­no­va­né fá­zo­vej de­tek­cii ani sle­do­va­niu sub­jek­tov, všet­ko sa de­je len s po­mo­cou za­os­tro­va­cie­ho sní­ma­ča. Bo­nus je mož­nosť nas­ta­viť si za­čia­tok sle­do­va­nia sub­jek­tu z ľu­bo­voľ­né­ho bo­du a zvo­liť si, v akých vzdia­le­nos­tiach má apa­rát hľa­dať za­os­tre­nie, aby sa zby­toč­ne ne­ne­chal mý­liť pop­re­dím či po­za­dím. A ten­to sys­tém nao­zaj fun­gu­je vo dne i v no­ci, skú­ša­li sme rých­lo be­ha­jú­ce de­ti či zvie­ra­tá, neos­trý zá­ber sme az­da ani ne­na­fo­ti­li.

Zná­my je fakt, že rých­losť sek­ven­čné­ho sní­ma­nia je pri zr­kad­lov­kách zá­vis­lá od me­cha­niz­mu sklá­pa­nia zr­kad­la, tak­že A77 II pro­fi­tu­je aj z toh­to hľa­dis­ka zo svo­jej rých­los­ti až 12 FPS (so zvý­še­nou vy­rov­ná­va­cou pa­mä­ťou až na 60 fo­tiek), na kto­rú sa me­dzi zr­kad­lov­ka­mi chy­ta­jú iba naj­väč­šie rých­li­ky od Ca­no­nu a Ni­ko­nu z úpl­ne inej ce­no­vej hla­di­ny. Keď si k to­mu pri­po­čí­ta­te veľ­mi vý­kon­nú sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu po­hy­bom sní­ma­ča, čo má is­té vý­ho­dy pri pou­ži­tí star­ších ob­jek­tí­vov, po­cho­pí­te na­še tvr­de­nia o kon­ku­ro­va­ní pra­cov­ným pro­fe­sio­nál­nym zr­kad­lov­kám. Ten po­cit z fo­te­nia je to­tiž veľ­mi blíz­ko a do­po­má­ha k to­mu aj kva­lit­né vy­ho­to­ve­nie.

Te­lo je z mag­né­zia a pro­ti živ­lom je vy­ba­ve­né dvo­ji­tou ochra­nou vo všet­kých ot­vá­ra­teľ­ných mies­tach. Od­ol­ná je aj ce­lá jed­not­ka uzá­vier­ky, kto­rá by ma­la vy­dr­žať mi­ni­mál­ne 150-ti­síc pou­ži­tí. Už tra­dič­ne chvá­li­me elek­tro­nic­ké hľa­dá­či­ky So­ny ako naj­lep­šie v biz­ni­se, na tom­to sa nič ne­me­ní ani ten­to­raz. Po­kiaľ stá­le ve­rí­te po­ve­rám, že elek­tro­ni­ka zna­me­ná ones­ko­re­nie v náh­ľa­de na scé­nu, ten­to hľa­dá­čik vás pres­ved­čí o opa­ku. Žiaľ, prob­lém s la­gom na­mies­to hľa­dá­či­ka vi­dieť na sta­vo­vej ob­ra­zov­ke na hor­nej stra­ne fo­toa­pa­rá­tu, tá rea­gu­je na me­ny nas­ta­ve­ní vi­di­teľ­ne ones­ko­re­ne. Poch­va­lu si za­slú­ži dis­plej a je­ho tech­no­ló­gia Whi­te­ma­gic LCD, kto­rá vďa­ka kom­bi­ná­cii RGBW, te­da tra­dič­né­ho RGB a bie­lych pixelov, do­ká­že vy­ča­ro­vať ob­raz vi­di­teľ­ný aj na sl­nku. Za­ují­ma­vá bo­la vý­me­na GPS z pre­doš­lé­ho mo­de­lu za fun­kcio­na­li­tu WiFi + NFC vo ver­zii Mark II, roz­hod­ne ten­to krok chvá­li­me. Na­še skú­se­nos­ti s ap­li­ká­ciou So­ny na vzdia­le­né ov­lá­da­nie apa­rá­tov pa­tria k tým lep­ším.

Na zá­ver sme si ne­cha­li vi­deo, kto­ré je tra­dič­ne pre­zen­to­va­né ako veľ­mi dô­le­ži­tá sú­časť vý­ba­vy. Ako inak, kaž­dý sa te­ší na in­te­li­gen­tné a rých­le auto­ma­tic­ké os­tre­nie full ti­me, ke­dy­koľ­vek to­čí­te, vrá­ta­ne re­ži­mov s ma­nuál­nou expo­zí­ciou. A fun­gu­je nao­zaj pa­rád­ne, tes­to­va­li sme v kom­bi­ná­cii s ob­jek­tí­vom 16 ÷ 50 mm F2.8 a os­trosť bo­la prí­tom­ná neus­tá­le, te­da ak sme si dá­va­li po­zor na nie príl­iš rých­le zme­ny sub­jek­tov. Os­tre­nie pri­tom bo­lo bez hlu­ku, tak ako má vo vi­deu byť. Ná­roč­nej­ší pou­ží­va­te­lia oce­nia mož­nosť zá­zna­mu až 28 Mb/s full HD do AVCHD (prí­pad­ne niž­ších roz­lí­še­ní do MP4), 24 FPS re­žim ki­no, fun­kcie fo­cus pea­king a zeb­ra, eš­te sil­nej­šie plus je mo­ni­to­ro­va­nie úrov­ne zvu­ku pre kaž­dý ka­nál, ako aj mož­nosť pri­po­jiť mik­ro­fón a slú­chad­lá a vše­tok vý­stup si ne­chať ne­kom­pri­mo­va­nie po­sie­lať cez HDMI.

Na no­vý mo­del SLT sa ča­ka­lo dl­ho a na pa­pie­ri to vy­ze­rá, že sa ve­ľa nez­me­ni­lo. My však mu­sí­me po otes­to­va­ní So­ny poch­vá­liť, pod ka­po­tou je no­vý har­dvér, kto­rý nás pres­ved­čil o svo­jej kva­li­te, fo­te­nie bol vý­bor­ný zá­ži­tok, po­rov­na­teľ­ný s naj­lep­ší­mi mo­del­mi pro­fe­sio­nál­nej kon­ku­ren­cie, kto­rá však pred­sa má ma­lič­ký nás­kok v kva­li­te ob­ra­zu pri naj­ťaž­ších sve­tel­ných pod­mien­kach.

Za­po­ži­čal: SO­NY
Ce­na: 1150 EUR (sa­mot­né te­lo)

Ni­kon 1 J4

nikon1.jpg

nikon2.jpg

Ni­kon nes­pí a o svoj mirrorless sys­tém sa dob­re sta­rá, kaž­dý ďal­ší mo­del sa prib­li­žu­je k prí­jem­né­mu zá­žit­ku čo­raz viac. Mo­del J4, nas­le­dov­ník sé­rie za­sa­de­nej do stre­du ich po­nu­ky, pri­chá­dza s no­vým 18 Mpx sní­ma­čom, zná­mym z mo­de­lu V3, a s rých­lej­ším pro­ce­so­rom, lep­ším za­os­tro­va­cím sys­té­mom (spô­so­bom de­tek­cie kon­tras­tu) s via­ce­rý­mi vo­li­teľ­ný­mi zó­na­mi, pod­po­rou vy­ššie­ho ISO (do 12800, od­po­rú­ča­me však pou­ží­vať maximál­ne 3200) a je­ho mot­tom je „rých­lej­šie, rých­lej­šie a eš­te rých­lej­šie". Vid­no to naj­viac na po­nu­ke sek­ven­čné­ho sní­ma­nia, kde mô­že­te ro­biť 20 zá­be­rov za se­kun­du s prie­bež­ným doos­tro­va­ním (!) ale­bo 60 zá­be­rov bez ne­ho. Reak­cie sú ta­ké rých­le, že v pod­sta­te sek­ven­čne sní­ma eš­te prv, než dot­la­čí­te spúšť, a po­kiaľ ta­kú­to fun­kciu za­pne­te, do­ká­že roz­poz­nať naj­vhod­nej­ší zá­ber z ta­kej­to pred­sní­ma­nej sek­ven­cie a ten po­tom ulo­žiť. Ale­bo to mô­že­te ro­biť sa­mi ruč­ne v jed­no­du­chom roz­hra­ní. My sme z auto­ma­ti­ky bo­li veľ­mi po­zi­tív­ne prek­va­pe­ní, v kom­bi­ná­cii s veľ­mi dob­rým a rých­lym do­ty­ko­vým dis­ple­jom sme ro­bi­li fot­ky jed­no­du­chým uká­za­ním na ob­jekt, kto­rý sme chce­li os­trý, a tak­mer okam­ži­te bo­lo ho­to­vo. Tu je asi je­di­ná vý­hra­da: Apa­rát si ne­do­ká­zal za­pa­mä­tať na­še pre­doš­lé nas­ta­ve­nie, či chce­me do­ty­kom len os­triť ale­bo rov­no fo­tiť. Ale pop­rav­de je ta­ký rých­ly, že sme si rých­lo zvyk­li pou­ží­vať len dru­hú mož­nosť.

Ne­ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov po­te­ší množ­stvo špe­ciál­nych re­ži­mov s ob­ra­zo­vý­mi filtra­mi, na kto­rých sa dá poh­rať do sý­tos­ti a rov­no svo­ju pro­duk­ciu pos­lať na inter­net. Pou­ži­teľ­né sú aj na vi­deo, kto­ré bu­de is­te vý­bor­ným dopl­nkom pri ro­din­nom vy­uži­tí, je spo­ľah­li­vo os­tré a rých­lo pris­pô­so­bu­je expo­zí­ciu, maximál­na dos­tup­ná kva­li­ta je full HD pri 60/50 FPS. Za­ují­ma­vá je mož­nosť vy­rá­bať spo­ma­le­né fil­my vďa­ka vy­so­ko­rý­chlos­tné­mu sní­ma­niu, v po­nu­ke sú via­ce­ré re­ži­my od 120 ob­ráz­kov za se­kun­du v roz­lí­še­ní 720p až po 1200 obr./s v roz­lí­še­ní 416 × 144.

Pou­ži­tie J4 sme si dos­lo­va uží­va­li, umož­nil nám fo­tiť bez pre­mýš­ľa­nia, nas­ta­vo­va­nia a vďa­ka svo­jej rých­los­ti všet­ko zvlá­dol. Pre se­rióz­ne­ho fo­tog­ra­fa, kto­rý by chcel expe­ri­men­to­vať, to nie je vhod­ný fo­toa­pa­rát, je­di­ne ako od­dy­cho­vý dopl­nok. Ale ro­dič ak­tív­nych de­tí ho ur­či­te oce­ní pre rých­losť, akou za­chy­tí kaž­dý pod­stat­ný mo­ment. A ko­neč­ne aj prí­jem­ným pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním a ov­lá­da­ním cez mo­bi­ly po­mo­cou Wi-Fi. Sil­ným kon­ku­ren­tom mu je Pa­na­so­nic GM1, kto­rý s men­ším te­lom, no väč­ším sní­ma­čom po­nú­ka vy­ššiu ob­ra­zo­vú kva­li­tu a tra­dič­nej­ší mo­del ov­lá­da­nia. Ale po­kiaľ vám ide o rých­losť a vi­deo, bra­li by sme skôr mier­ne pred­ra­že­ný, no v tom­to bez­kon­ku­renč­ný Ni­kon 1 J4.

Za­po­ži­čal: Ni­kon
Ce­na: 550 EUR (vrá­ta­ne ob­jek­tí­vu 1 Nik­kor 10 ÷ 30 mm VR PD-ZOOM)Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter