Testujeme najnovšie fotoaparáty

NX_mini_Mint_green.jpg Či už im ho­vo­rí­te mirrorless, bez­zr­kad­lov­ky, DSLM, ale­bo Com­pact Sys­tem Ca­me­ras (te­da kom­pak­ty s vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi, CSC), is­te uz­ná­te, že sú me­dzi ni­mi čo­raz za­ují­ma­vej­šie a po­pu­lár­nej­šie mo­de­ly. My sme up­ly­nu­lý me­siac tes­to­va­li dve za­ují­ma­vé no­vin­ky - jed­nu pre me­nej ná­roč­ných fo­tog­ra­fov a jed­nu, kto­rá chce os­lo­viť pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov aj tvor­cov vi­dea.

Pa­na­so­nic Lu­mix GH4

Sys­tém Mic­ro Four Thirds, M43, zna­me­ná sní­mač s po­me­rom strán 4:3 a po­lo­vič­nou plo­chou op­ro­ti roz­me­ru full fra­me v pro­fe­sio­nál­nych zr­kad­lov­kách. Me­dzi mirrorless fo­toa­pa­rát­mi je to je­den z naj­roz­ší­re­nej­ších sys­té­mov aj vďa­ka to­mu, že ne­pat­rí pod je­di­nú fir­mu ako je­ho kon­ku­ren­ti, vo vý­vo­ji tiel fo­toa­pa­rá­tov sú­ťa­žia a zá­ro­veň si tak tro­chu nav­zá­jom po­má­ha­jú Pa­na­so­nic a Olym­pus (a čer­stvo sa k nim pri­dá­va oži­ve­ný Ko­dak). Ob­jek­tí­vov exis­tu­je veľ­ký po­čet, nie­len od tých­to dvoch spo­loč­nos­tí. Niet sa po­tom čo ču­do­vať, že sa ob­ja­vu­jú aj mo­de­ly orien­to­va­né na pro­fe­sio­ná­lov, a to nie­len fo­tog­ra­fov. Pa­na­so­nic chce s GH4 nad­via­zať na le­gen­dár­ny GH2 a cel­kom po­da­re­ný GH3, kto­ré bo­li po­va­žo­va­né za jed­ny z naj­lep­ších tiel na nak­rú­ca­nie vi­dea. GH4 si ten­toraz trú­fa bo­jo­vať o trón naj­lep­šie­ho fo­toa­pa­rá­tu M43, o kto­rý sa usi­lu­je aj dáv­nej­šie pred­sta­ve­ný a dob­re hod­no­te­ný Olym­pus OM-D E-M1. Má však vô­bec fo­toa­pa­rát for­má­tu M43 zmy­sel ako pro­fe­sio­nál­ny nás­troj? Od­po­veď by sa ma­la uk­rý­vať v špe­ci­fi­ká­ciách a ob­ra­zo­vej kva­li­te, na kto­ré sa hneď po­zrie­me.

pana1.jpg

Hlav­nou vý­ho­dou sys­té­mu M43 by ma­li byť roz­me­ry te­la, čo pla­tí pri dr­vi­vej väč­ši­ne mo­de­lov vrá­ta­ne po­da­re­né­ho, moc­ne vy­ba­ve­né­ho, no na­priek to­mu krás­ne kom­pak­tné­ho Pa­na­so­ni­cu Lu­mix GX7. Pre ro­di­nu mo­de­lov GH to však nep­la­tí, sta­vi­li na kla­sic­ký zr­kad­lov­ko­vý di­zajn s veľ­kým úcho­pom, tra­dič­ne umies­tne­ným hľa­dá­či­kom a množ­stvom ov­lá­da­cích pr­vkov. Roz­me­ry ani hmot­nosť naš­ťas­tie nie sú až ta­ké veľ­ké ako pri pro­fe­sio­nál­nych DSLR, po­kiaľ si te­da ne­do­kú­pi­te a ne­doin­šta­lu­je­te prí­dav­ný ba­té­rio­vý úchop. Vy­klá­pa­cí dis­plej s mož­nos­ťou pl­né­ho po­lo­ho­va­nia vy­uží­va tech­no­ló­giu OLED s vy­so­kým kon­tras­tom, má roz­lí­še­nie vy­še mi­lió­na bo­dov a po­mer strán 3:2, za­tiaľ čo hľa­dá­čik OLED má roz­lí­še­nie až 2,36 mi­lió­na bo­dov a vďa­ka vy­so­kej ob­no­vo­va­cej frek­ven­cii a 100 % pok­ry­tiu scé­ny je ra­dosť s ním pra­co­vať.

pana2.jpg

Ke­by sme hod­no­ti­li ten­to mo­del čis­to ako fo­toa­pa­rát, vy­šlo by nám, že je to len ľah­ký up­da­te pre­doš­lej ge­ne­rá­cie. Má no­vý sní­mač s nez­me­ne­ným roz­lí­še­ním 16 Mpx, no za­pra­co­va­lo sa na vy­ššom dy­na­mic­kom roz­sa­hu. Zme­nil sa pro­ce­sor, kto­rý je v no­vej ver­zii štvor­jad­ro­vý a umož­ňu­je extrém­ne rých­ly od­po­čet dát zo sní­ma­ča, vďa­ka čo­mu mô­že­te v pl­nom roz­lí­še­ní fo­tiť 12-krát za se­kun­du. Ak chce­te po­čas sek­ven­cie aj doos­tro­vať, tá­to rých­losť kles­ne na 7 zá­be­rov/s. Lep­šia me­cha­nic­ká uzá­vier­ka zna­me­ná mož­nosť rých­lej­šej syn­chro­ni­zá­cie s bles­kom už od 1/250 se­kun­dy.

pana3.jpg Os­tre­nie pre­bie­ha po­mo­cou de­tek­cie kon­tras­tu na 49 ob­las­tiach a vďa­ka no­vej me­tó­de Depth from De­fo­cus (hĺbka z ro­zos­tre­nia), kom­pa­ti­bil­nej len s ob­jek­tív­mi Pa­na­so­nic, by ma­lo tr­vať iba 0,07 se­kun­dy. Tá­to me­tó­da sa spo­lie­ha na dá­ta z ob­jek­tí­vu o vlas­tnos­tiach ro­zos­tre­nia ob­ra­zu, z kto­rých vie ur­čiť, ako ďa­le­ko je sub­jekt, te­da ako pres­ne má os­triť. Je nao­zaj rých­la, fun­gu­je aj v prek­va­pi­vo sla­bom svet­le. Vcel­ku sme ma­li po­cit, že GH4 os­trí rov­na­ko rých­lo a spo­ľah­li­vo v extrém­ne sla­bom svet­le ako nov­šie full fra­me mo­de­ly zr­kad­lo­viek Ca­non. Veľ­kú poch­va­lu si za­slú­ži expo­no­va­nie scé­ny, kto­ré pre­bie­ha me­ra­ním cez 1,728 zón. Ak v re­ži­me bo­do­vé­ho či na stred vá­že­né­ho me­ra­nia os­trí­te na bod zvo­le­ný do­ty­kom na dis­ple­ji, vy­po­čí­ta­va sa expo­zí­cia prá­ve oko­lo toh­to bo­du. S ta­kou­to tech­no­lo­gic­kou vý­ba­vou sa ne­mu­sí­te báť ne­vy­da­re­nej fot­ky, ak na­vy­še fo­tí­te do RAW, bu­de­te mi­mo­riad­ne nad­še­ní z extra mož­nos­tí a kva­li­ty zá­be­rov. Mož­no z nich to­tiž vy­tiah­nuť eš­te lep­šie zá­be­ry, než sú JPG pria­mo z apa­rá­tu.

Len­že GH4 nie je len fo­toa­pa­rát, je to aj ka­me­ra a na trh pri­chá­dza ako re­vo­luč­ný mo­del prá­ve v tej­to ob­las­ti. Ide to­tiž o pr­vý mo­del s mož­nos­ťou zá­zna­mu 4K vi­dea (a nas­le­do­vať ho bu­de čos­ko­ro full fra­me mo­del So­ny Al­pha 7S), pri­čom Pa­na­so­nic je už od čias GH2 zná­my moc­ný­mi nás­troj­mi na vi­deo a pris­pô­so­bi­vos­ťou. Mno­hí nad­šen­ci vi­dea oča­ká­va­li GH4 ako no­vé­ho spa­si­te­ľa, kto­rý im dá do rúk pod­stat­ne lep­šie mož­nos­ti než ak­tuál­ne zr­kad­lov­ky. Mô­že­me s ra­dos­ťou kon­šta­to­vať, že skla­ma­ní ne­bu­dú - GH4 nak­rú­ca naj­lep­šie vi­deá, aké sme za­tiaľ z fo­toa­pa­rá­tu vi­de­li, pod­ľa od­bor­ní­kov na vi­deo sa do­ťa­hu­je do­kon­ca aj na ka­me­ry Red Epic, kto­rých vý­ho­dou je zá­znam RAW vi­dea a väč­šia pris­pô­so­bi­vosť, no z hľa­dis­ka os­tros­ti je s GH4 za­rov­no. To zna­me­ná, že GH4 je na mí­le pred os­tat­ný­mi fo­toa­pa­rát­mi. Zna­me­ná to ta­kis­to, že ten­to 1500-euro­vý mo­del vám po­núk­ne vi­deo s de­tail­nos­ťou, akú do­sa­hu­jú pro­fe­sio­nál­ne ka­me­ry s ce­na­mi za­čí­na­jú­ci­mi sa nad 10-ti­síc.

Ak bu­de­me vi­deos­chop­nos­ti GH4 po­rov­ná­vať len s os­tat­ný­mi fo­toa­pa­rát­mi, bu­dú je­ho vý­ho­dy jed­noz­nač­né. Prík­la­dom je elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik (EVF), kto­rý zr­kad­lov­ky ne­ma­jú, tak­že pri nak­rú­ca­ní sa mu­sí­te spo­lie­hať len na ži­vý náh­ľad na dis­ple­ji. Čo to zna­me­ná po­čas sl­neč­ných dní? Že to­čí­te sko­ro nas­le­po ale­bo so se­bou mu­sí­te vlá­čiť dra­hý nad­sta­vec, kto­rý z dis­ple­ja uro­bí hľa­dá­čik. GH4 vám na EVF ale­bo vy­klá­pa­com dis­ple­ji uká­že všet­ko vo fi­nál­nej po­do­be, na­vy­še k to­mu pri­dá uži­toč­né fun­kcie, ako je fo­cus pea­king, te­da roz­svie­te­nie za­os­tre­ných pixelov v scé­ne, vďa­ka čo­mu je ma­nuál­ne os­tre­nie hrač­ka. Expo­zí­ciu vám za­se po­mô­že tra­fiť efekt zeb­ry na pre­pá­le­ných ale­bo po­dexpo­no­va­ných čas­tiach scé­ny. GH4 je rov­na­ko od­ol­ný pro­ti živ­lom ako nap­rík­lad Ca­non 5D Mark III, no pre­ko­ná­va ho v de­tail­nos­ti a os­tros­ti vi­dea, pri­čom to­to pla­tí, aj keď nas­ta­ví­te zá­znam v rov­na­kom roz­lí­še­ní a dá­to­vom to­ku. Len­že GH4 eš­te mô­že ísť vy­so­ko nad, po­koj­ne mô­že nak­rú­cať full HD pri 60 FPS a 200 Mbps bit­ra­te (!) ale­bo 30 FPS vi­deo s roz­lí­še­ním 4K a 100 Mbps bit­ra­te. Ak sa pý­ta­te, na čo je dob­ré 4K, kým nie sú ro­zum­ne dos­tup­né mo­ni­to­ry, od­po­ve­ďou je kva­li­ta pri „downsam­plo­va­ní" zo 4K do full HD - vý­sled­né vi­deo je vý­raz­ne bo­hat­šie na de­tai­ly než pria­my full HD zá­znam. Na­vy­še ak má­te zdro­je nak­rú­te­né v 4K, mô­že­te pra­co­vať s vý­rez­mi , postpro­duk­čnou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu či pri­da­ným po­hy­bom ka­me­ry. Sú­bo­ry do­kon­ca ani nie sú ove­ľa väč­šie než kva­lit­ný full HD zá­znam. GH4 uk­la­dá 4K vi­deo iba pri pou­ži­tí rých­lej kar­ty SD trie­dy U3, kto­rá je schop­ná za­zna­me­ná­vať s rých­los­ťou 240 Mb/s. Na kar­tu sa uk­la­dá vi­deo v 8-bi­to­vom for­má­te so vzor­ko­va­ním fa­reb­nej in­for­má­cie 4:2:0, cez HDMI mô­že­te pri­tom za­sie­lať do exter­né­ho zá­zna­mo­vé­ho za­ria­de­nia 8-bi­to­vý tok 4:2:2 ale­bo v prí­pa­de, že vô­bec ne­pou­ži­je­te kar­tu SD, bu­de exter­ne mož­né za­zna­me­nať 10-bi­to­vý 4:2:2 stream. Ok­rem to­ho mô­že­te dopl­niť GH4 prí­dav­nou jed­not­kou DMW-YAGH, kto­rá do vý­ba­vy pri­dá množ­stvo ko­nek­to­rov, nap­rík­lad vstu­py pre SDI a pre XLR audio plus 4 vý­stu­py HDMI.

GH4 ako ka­me­ra má aj svo­je ne­vý­ho­dy, nap­rík­lad v plyt­kej hĺbke os­tros­ti, kto­rá sa od­ví­ja od men­šie­ho sní­ma­ča, ne­mô­že kon­ku­ro­vať full fra­me zr­kad­lov­kám. V tom sa však skrý­va aj ne­ná­pad­ná vý­ho­da - s GH4 je ľah­šie správ­ne za­os­triť a mô­že­te ním po­ľah­ky do­siah­nuť zá­be­ry, kde sú za­os­tre­né všet­ky sub­jek­ty na­raz. GH4 preh­rá­va aj v kva­li­te zá­zna­mu pri vy­so­kom ISO, ho­ci chvá­ly­hod­né je, že to poz­nať až od hod­no­ty ISO 6400. Prek­va­pi­vý je fakt, že vďa­ka vy­ššej os­tros­ti a de­tail­nos­ti vy­ze­rá vý­stup z GH4 lep­šie pri naj­niž­ších hod­no­tách ISO. Efekt rolling shut­ter je, žiaľ, stá­le vi­di­teľ­ný pri rých­lom otá­ča­ní apa­rá­tu, to­to však pla­tí pre všet­ky mo­de­ly a zba­ví­te sa ho až na pro­fe­sio­nál­nej vý­ba­ve. Na dru­hej stra­ne po­te­ší, že pri GH4 ne­na­ra­zí­te na moi­ré ale­bo alia­sing vďa­ka toľ­ko omie­ľa­nej de­tail­nos­ti. Nás osob­ne tro­chu skla­mal ti­me lap­se, te­da ča­soz­ber­ný re­žim, od kto­ré­ho by sme oča­ká­va­li de­tail­nej­šie mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia a viac in­for­má­cií pred tým, než spus­tí­me 10-ho­di­no­vý zá­znam. Vy­ššej pou­ži­teľ­nos­ti by tiež po­moh­la dlh­šia vý­drž na ba­té­riu, kde za­tiaľ jas­ne ve­dú zr­kad­lov­ky.

Ver­dikt PC RE­VUE? Vý­bor­ný fo­toa­pa­rát, jed­no z naj­lep­ších dvoch tiel so sní­ma­čom M43, veľ­mi rých­le a po­koj­ne pou­ži­teľ­né aj na pro­fe­sio­nál­nu tvor­bu. Ale zá­ro­veň je to naj­lep­ší nás­troj na vi­deo­záz­nam spo­me­dzi fo­toa­pa­rá­tov s bez­kon­ku­ren­čným po­me­rom kva­li­ty k ce­ne. Na­vy­še veľ­ká vý­ho­da je kom­pak­tnej­ší roz­mer ob­jek­tí­vov, tak­že do ak­cie mô­že­te vy­ra­ziť s po­lo­vič­ným ob­je­mom a hmot­nos­ťou vý­ba­vy. Ako nás­troj na pri­már­ne fo­tog­ra­fic­ké vy­uži­tie by sme v tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii vo­li­li skôr Ca­non 6D ale­bo Ni­kon D610, poz­re­li by sme sa aj na So­ny A7, ale z hľa­dis­ka vi­dea je jas­ná voľ­ba Pa­na­so­nic Lu­mix GH4.

Za­po­ži­čal: Pa­na­so­nic
Ce­na: 1 500 EUR (sa­mos­tat­né te­lo)

Sam­sung NX Mi­ni

Ozná­me­nie toh­to ma­lič­ké­ho mo­de­lu od spo­loč­nos­ti Sam­sung bo­lo pre nás ob­rov­ské prek­va­pe­nie. Ur­či­te by sme ne­ča­ka­li, že si kó­rej­ský gi­gant trúf­ne na spus­te­nie úpl­ne no­vé­ho mirrorless for­má­tu, ale sta­lo sa, a tak sme moh­li od­skú­šať, ako sa vy­da­ri­la je­ho im­ple­men­tá­cia sní­ma­ča for­má­tu 1", naz­va­né­ho aj CX, te­da veľ­kos­ťou to­tož­né­ho so sní­mač­mi v mo­de­loch Ni­kon 1. Kon­ku­ren­ti sú jas­ní: di­abol­sky rých­ly sys­tém Ni­kon 1, naj­men­šie mo­de­ly fo­toa­pa­rá­tov M43 (nap­rík­lad Pa­na­so­nic GM1), kom­pakt So­ny RX100 a je­ho nov­šie ver­zie a na­ko­niec u nás veľ­mi ne­ví­da­né mo­de­ly mirrorless sys­té­mu Pen­tax Q, kto­rý sta­vil na sní­ma­če rov­na­kej veľ­kos­ti, ako náj­de­te v kom­pak­toch.

samsung1.jpg NX Mi­ni sa však za­me­ria­va na inú sku­pi­nu než je­ho kon­ku­ren­ti, nes­na­ží sa os­lo­viť ná­roč­né­ho fo­tog­ra­fa, kto­rý hľa­dá dopl­nok k zr­kad­lov­ke, nes­ľu­bu­je su­perrých­le os­tre­nie špor­to­vej ak­cie ani extrém­ny dy­na­mic­ký roz­sah. Je to jed­no­du­cho vstup­ný mo­del do sve­ta kva­lit­ných fo­toa­pa­rá­tov, kto­rý za­čí­na tam, kde kon­čia smar­tfó­ny a zá­klad­né kom­pak­ty. Sam­sung sa tým­to mo­de­lom sna­ží po­núk­nuť vý­raz­né zvý­še­nie ob­ra­zo­vej kva­li­ty op­ro­ti niž­ším ka­te­gó­riám, no za­cho­vať ich vý­ho­dy, hlav­ne ma­lé roz­me­ry a dos­tup­nú ce­nu. Vo vý­sled­ku je to s vý­nim­kou Pen­taxu Q naj­men­šie mirrorless te­lo na tr­hu a po­ve­da­li by sme, že to is­té pla­tí aj o dos­tup­ných ob­jek­tí­voch, kto­ré sú za­tiaľ tri. My sme tes­to­va­li s naj­men­ším mo­de­lom s pev­ným oh­nis­kom 9 mm a clo­nou F3.5, pri­čom pre ore­zo­vý fak­tor 2,7× vy­chá­dza oh­nis­ko po pre­poč­te na 24 mm. Nie sú to úžas­né pa­ra­met­re, ale pod­stat­né je, že ide o ma­lič­ký plo­chý ob­jek­tív, kto­rý ne­pot­re­bu­je kryt­ku, pre­to­že pred­né sklíč­ko je od­ol­né pro­ti ná­ra­zom a škra­ban­com. Ce­lý apa­rát sa s ním zmes­tí po­ľah­ky do vrec­ka a fo­tog­ra­fie sú prí­jem­ne os­tré aj pri úpl­ne ot­vo­re­nej clo­ne. Je­di­ná ne­vý­ho­da tej­to kom­bi­ná­cie je chý­ba­jú­ca sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu, tá je však prí­tom­ná v zoom ob­jek­tí­ve 9 ÷ 27 mm F3.5÷5.6, eš­te za­ují­ma­vej­šie však vy­ze­rá ob­jek­tív s pev­ným oh­nis­kom 17 mm (ek­vi­va­lent 46 mm) so sve­tel­nos­ťou F1.8 a sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu.

samsung2.jpg Veľ­mi sa nám pá­či vy­ho­to­ve­nie te­la, kto­ré ok­rem hrúb­ky vy­ni­ká aj pek­ným vzhľa­dom a prí­jem­ným pou­ží­va­ním špe­ciál­ne v si­tuá­cii, keď chce­te fo­tiť „sel­fie", pri­čom mô­že­te pre­to­čiť dis­plej o 180° sme­rom nad ob­jek­tív. Od­po­čet na sku­pi­no­vú fot­ku vám veľ­ký­mi čís­la­mi za­svie­ti na dis­ple­ji, prí­pad­ne mô­že­te spúšť ak­ti­vo­vať mr­knu­tím - apa­rát po je­ho de­tek­cii od­po­čí­ta dve se­kun­dy. Dis­plej je do­ty­ko­vý s mož­nos­ťou voľ­by os­tria­ce­ho bo­du, má 3-pal­co­vú uh­lo­prieč­ku a nie prá­ve úžas­né roz­lí­še­nie 460-ti­síc bo­dov. Vy­klá­pa­cí dis­plej sme čas­to pou­ži­li ako sta­tív pri fo­te­ní na di­aľ­ku po­mo­cou pre­po­je­nia Wi-Fi s mo­bi­lom. Ok­rem úlo­hy vzdia­le­né­ho hľa­dá­či­ka mô­že­te mo­bil pou­žiť aj ako úlo­žis­ko fo­tiek, pá­ro­va­nie s NX Mi­ni je vďa­ka NFC hrač­ka, sta­čí mať v te­le­fó­ne správ­nu ap­li­ká­ciu od Sam­sun­gu.

Z fo­tog­ra­fic­ké­ho hľa­dis­ka sú za­ují­ma­vé pa­ra­met­re nap­rík­lad v roz­lí­še­ní sní­ma­ča CMOS BSI - až 20 Mpx, sľub­ne znie aj elek­tro­nic­ká uzá­vier­ka s rých­los­ťa­mi od 1/16000 se­kun­dy do 30 se­kúnd. Vi­deo­záz­nam mô­že­te uk­la­dať v kva­li­te full HD pri sním­ko­va­ní 25 FPS. Ne­chý­ba ani mož­nosť uk­la­dať do for­má­tu RAW, v kto­rom je extra pries­tor na vy­tiah­nu­tie ob­ra­zo­vej in­for­má­cie z pod- ale­bo preexpo­no­va­ných zá­be­rov. V preexpo­no­va­ných ob­las­tiach však mno­ho extra in­for­má­cie ne­zís­ka­te, skôr te­da od­po­rú­ča­me mier­ne po­dexpo­no­vať, v tma­vých čas­tiach ob­sa­hu­jú sú­bo­ry RAW veľ­ké re­zer­vy. Vcel­ku má sní­mač sluš­ný dy­na­mic­ký roz­sah, da­jú sa z ne­ho vy­tiah­nuť sluš­né fot­ky aj pri ná­roč­ných kon­tras­tných si­tuáciách. Veľ­mi dob­re si po­ra­dí aj s vy­šší­mi ISO a slab­ším svet­lom, fot­ky do ISO 1600 sú bez náz­na­kov stra­ty kva­li­ty. Nao­pak, nad pos­led­nú pou­ži­teľ­nú hod­no­tu ISO 6400 už neod­po­rú­ča­me ísť (maximum je 25 600). Po­te­ši­la nás mož­nosť nas­ta­viť si v re­ži­moch A a P mi­ni­mál­nu rých­losť uzá­vier­ky, ško­da však, že Auto ISO je zho­ra ob­me­dze­né na 3200. Os­tre­nie na NX Mi­ni nie je vy­lo­že­ne po­ma­lé, ale v po­rov­na­ní s pria­my­mi kon­ku­ren­tmi za­os­tá­va, na­vy­še čas­to lo­ví za­os­tre­nie v pl­nom roz­sa­hu, čo mô­že zna­me­nať stra­tu dra­ho­cen­né­ho ča­su pri tvor­be zá­be­ru.

samusng3.jpg

Vcel­ku sme ma­li z fo­te­nia s NX Mi­ni dob­rý po­cit, ne­bol až ta­ký hrač­kár­sky, ako vy­ze­rá, a fot­ky sí­ce ob­čas ne­ma­li správ­nu expo­zí­ciu, no keď bo­li ut­ra­fe­né, bo­li pek­ne os­tré aj vy­far­be­né. Chý­ba­jú­ca kryt­ka zna­me­ná nut­nosť čas­to čis­tiť pred­né sklíč­ko ob­jek­tí­vu, ok­rem to­ho je však pou­ží­va­nie prí­jem­né, naj­mä vďa­ka vý­klop­né­mu dis­ple­ju a kva­lit­né­mu do­ty­ko­vé­mu sní­ma­niu. V po­rov­na­ní s po­dob­ne veľ­kým mo­de­lom Pa­na­so­nic GM1 je NX Mi­ni slab­ší rých­los­ťou aj kva­li­tou fo­tog­ra­fií, men­ší sní­mač skrát­ka poz­nať. Ale má aj pod­stat­ne niž­šiu ce­nu, kto­rá ho vra­cia do hry u zá­ujem­cov o kva­lit­né fot­ky z ma­lé­ho za­ria­de­nia. Nev­ra­viac o vy­so­kej hod­no­te pre pou­ží­va­te­ľov so­ciál­nych sie­tí, kto­rí mô­žu ro­biť veľ­mi ľah­ko sku­pi­no­vé zá­be­ry či sel­fie a vzá­pä­tí ich mať v mo­bi­le prip­ra­ve­né na up­load. Zrej­me bu­de­me od­te­raz zá­ujem­com o kva­lit­nej­šie kom­pak­ty rad­šej od­po­rú­čať rov­no ma­lič­ké mirrorless mo­de­ly ako Sam­sung NX Mi­ni, prí­pad­ne star­šie te­lá M43 (mo­men­tál­ne sú za dob­ré ce­ny dos­tup­né nap­rík­lad Olym­pus PEN E-PM2 ale­bo Pa­na­so­nic Lu­mix GF5).

Za­po­ži­čal: Sam­sung
Ce­na: 399 EUR

Zdroj: PC REVUE 08/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter