Testovali sme

Spoločník na dobrodružnú dovolenku: 5 × odolný kompakt

114134_IMG_0297_mini.jpg Hľa­dá­te fo­toa­pa­rát, kto­rý s va­mi pre­ži­je aj tú naj­bláz­ni­vej­šiu do­vo­len­ku? My sme pre vás otes­to­va­li naj­ak­tuál­nej­šie mo­de­ly na na­šom tr­hu, kto­ré sú špe­ciál­ne ur­če­né do naj­ná­roč­nej­ších pod­mie­nok. Ma­li by od­olať vy­so­kým aj níz­kym tep­lo­tám, po­tá­pa­niu aj pá­dom. Po­koj­ne ich tak mô­že­te zob­rať do chlad­ných hôr, do hl­bín mo­ra, ale­bo si len nak­rú­cať kva­lit­né ro­din­né vi­deo. 

Video:

V Te­le­rá­ne sme skú­ša­li, čo vy­dr­žia fo­toa­pa­rá­ty ozna­če­né ako od­ol­né pro­ti vo­de.

tabulka odololne.jpg

Fu­ji­film Fi­ne­Pix XP70

Jas­ne naj­lac­nej­ší mo­del v tes­te, o kto­rý sa po­tom ne­bu­de­te mu­sieť veľ­mi báť po­čas svo­jich dob­rod­ruž­stiev. Má fun­kciu Ac­tion Ca­me­ra, keď sa sprá­va prib­liž­ne ako GoP­ro He­ro - zme­ní sa na ka­me­ru s pev­ným oh­nis­kom a veľ­mi dob­rou sta­bi­li­zá­ciou. Vi­deá sú aj v iných re­ži­moch kva­lit­nej­šie, než sme ča­ka­li, men­ší a nie veľ­mi kva­lit­ný dis­plej ich ne­do­ká­že „pre­dať", no na po­čí­ta­či vy­ze­ra­jú vý­bor­ne.

fuji.jpg

XP70 pro­du­ku­je efek­tné sú­bo­ry JPEG a ob­sa­hu­je mno­ho efek­to­vých a špe­ciál­nych re­ži­mov, kto­ré pro­du­ku­jú veľ­mi dob­ré vý­sled­ky. V mno­hom za­os­tá­va za os­tat­ný­mi mo­del­mi, ale svo­ju ce­nu si do­ká­že ob­há­jiť aj vďa­ka Wi-Fi s mož­nos­ťou rých­le­ho pre­no­su ob­ráz­kov do mo­bi­lu či tab­le­tu ale­bo na geo­ta­go­va­nie fo­tiek v spo­lup­rá­ci s údaj­mi GPS z mo­bi­lu.

So­ny Cy­ber-Shot DSC-TX30

Veľ­mi pek­ný a ľa­huč­ký kom­pakt s ten­kým pro­fi­lom bez vý­bež­kov, ľah­ko za­pad­ne aj do tes­né­ho vrec­ka. O ob­jek­tív sa báť net­re­ba, hor­ná po­lo­vi­ca te­la sa scho­vá­va za kry­tom, kto­ré­ho od­klo­pe­ním sa fo­toa­pa­rát aj za­pí­na. Od­ha­do­va­li by sme mu niž­šiu od­ol­nosť pre vy­uži­tie do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja.

sony.jpg

Ten je ty­pu OLED s veľ­mi dob­rým kon­tras­tom aj na sl­nku, veľ­kou uh­lo­prieč­kou a jem­ným roz­lí­še­ním. „Do­ty­káč" dá­va mož­nosť uká­zať na sub­jek­ty v scé­ne, kto­ré po­tom fo­toa­pa­rát sle­du­je. Chvá­li­me dob­rú sta­bi­li­zá­ciu, ro­zum­nú ce­nu aj sluš­né mak­ro, pok­ro­či­lý auto­ma­tic­ký re­žim i+ a vy­so­kok­va­lit­ný vi­deo­výs­tup. Má aj skve­lý re­žim Lu­pa, čo je extrém­ne mak­ro s pris­vie­te­ním di­óda­mi oko­lo ob­jek­tí­vu. Tak­to pro­du­ku­je fot­ky ako z mik­ros­ko­pu.

Ca­non Power­Shot D30

Mo­del Ca­no­nu je jas­ne za­me­ra­ný na od­ol­nosť pro­ti vo­de a ná­ra­zom. Vy­ze­rá nao­zaj od­ol­ne, ne­bá­li by sme sa po­ži­čať ho šéf­re­dak­to­ro­vi na crash tes­ty. Aj re­ži­my sa špe­cia­li­zu­jú na fo­te­nie pod vo­dou, chý­ba HDR a pa­no­rá­my, za­to tu je pod­vod­ný re­žim aj pod­vod­né mak­ro. Na to, že pou­ží­va star­šiu plat­for­mu Di­gic 4, prek­va­pi­vo dob­re bo­ju­je so šu­mom, vy­rov­ná­va sa aj kon­ku­ren­tom s vy­šší­mi cit­li­vos­ťa­mi.

canon.jpg

Sek­ven­čné sní­ma­nie má po­mal­šie, v os­tre­ní je však rých­ly. Kva­li­ta vi­deí je ob­ra­zo­vo dob­rá, pris­pô­so­be­nie expo­zí­cie skôr po­mal­šie. Fajn bo­nus je pri­jí­mač GPS, s kto­rým bu­de­te mať v kaž­dej fot­ke ulo­že­nú in­for­má­ciu o mies­te zos­ní­ma­nia. Oce­ňu­je­me gu­mo­vý grip vhod­ný do vo­dy a veľ­ké tla­čid­lá, ľah­ko pou­ži­teľ­né pri po­tá­pa­ní ale­bo na ho­rách v ru­ka­vi­ciach.

Olym­pus Sty­lus Tough TG-850 iHS

V Olym­pu­se sa roz­hod­li sta­viť na nie­čo iné než kon­ku­ren­ti. Osa­di­li pre­to ob­jek­tív za­čí­na­jú­ci od vý­raz­ne šir­šie­ho zá­be­ru, čo sa ho­dí v ma­lých mies­tnos­tiach, jas­ky­niach či na ši­ro­ké zá­be­ry prí­ro­dy. Prí­pad­ne na zá­be­ry sel­fie, čo­mu po­mô­že aj vý­klop­ná ob­ra­zov­ka s veľ­mi od­ol­ný­mi pán­tmi, kto­rá mô­že pu­to­vať až 180° na­hor.

oly.jpg

Kva­li­tou sní­mok sa TG-850 umies­tnil len tes­ne za naj­lep­ším mo­de­lom So­ny, po­vedz­me na dru­hom mies­te, zdie­ľa­nom s Ni­ko­nom. Po­zor na zoo­mo­va­nie, ob­jek­tív po­mer­ne rých­lo clo­ní, na pl­nom prib­lí­že­ní už pre­púš­ťa dosť má­lo svet­la. Veľ­mi sa nám pá­čil nie­len vi­deo­výs­tup, ale aj spô­sob nak­rú­ca­nia, s vý­klop­nou ob­ra­zov­kou je to ove­ľa prí­jem­nej­šia čin­nosť. Extra poch­va­lu dá­va­me za pä­ťo­so­vú sta­bi­li­zá­ciu vi­dea a úžas­né mož­nos­ti mak­ro­fo­tog­ra­fie.

Ni­kon Cool­pix AW120

Ví­ťaz tes­tu je naj­sil­nej­šie vy­ba­ve­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý si naj­lep­šie po­ra­dí v zlých sve­tel­ných pod­mien­kach. Má naj­väč­šiu tep­lot­nú od­ol­nosť, tak­že sa ho­dí do hôr, pár ná­ra­zov o ska­ly by asi zvlá­dol, rov­na­ko aj po­tá­pa­nie. Dis­plej OLED má dob­rú vi­di­teľ­nosť v sil­nom svet­le a pos­ky­tu­je viac in­for­má­cií, než by sme ča­ka­li: nap­rík­lad vďa­ka GPS nad­mor­skú vý­šku (zá­ro­veň s fun­kciou hĺbko­me­ru) a kom­pas a do­kon­ca at­mos­fé­ric­ký tlak.

nikon.jpg

Vý­ho­du mu dá­va aj sve­tel­nej­ší ob­jek­tív, kto­rý aj veľ­mi rých­lo clo­ní, tak­že naj­viac od­po­rú­ča­me fo­tiť s naj­šir­ším zá­be­rom. Wi-Fi pos­ky­tu­je rých­lu mož­nosť zdie­ľať fot­ky s mo­bil­ným za­ria­de­ním. Na ľa­vej stra­ne sú dve ne­ná­pad­né tla­čid­lá - jed­no ak­ti­vu­je ma­po­vý re­žim, dru­hé tzv. re­žim v ru­ka­vi­ciach, keď sa v me­nu hý­be­te po­hy­bom ce­lé­ho fo­toa­pa­rá­tu.

Ver­dikt PC RE­VUE

Po­kiaľ len chce­te to­čiť vi­deo, pos­lú­ži vám GoP­ro He­ro, ale ak má­te fo­tog­ra­fic­ké am­bí­cie, na­mi tes­to­va­né fo­toa­pa­rá­ty vám uro­bia lep­šiu služ­bu. Naj­viac nás os­lo­vi­li tri mo­de­ly: So­ny TX30 pre je­ho ultra kom­pak­tné pre­ve­de­nie, kto­ré za­be­rie vo vrec­ku len o má­lo mies­ta viac ako mo­bil; Olym­pus TG-850 iHS pre vý­bor­né fo­tog­ra­fic­ké mož­nos­ti vrá­ta­ne vý­klop­né­ho dis­ple­ja a veľ­mi ši­ro­ké­ho zá­be­ru; a na­ko­niec Ni­kon AW120 pre je­ho tech­nic­ké pa­ra­met­re a extrém­nu vý­ba­vu, kde ne­chý­ba kom­pas, tla­ko­mer, hĺbko­mer, WiFi a GPS s ma­pa­mi. Sko­ro by sme ča­ka­li, že s ním pôj­de aj te­le­fo­no­vať cez sa­te­lit J

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter