Nech vám neunikne ani obraz, ani zvuk

Videokamera Canon LEGRIA mini X

LEGRIA-mini-X-music.jpg Bo­lo to v ja­nuá­ri v Las Ve­gas, keď sme po pr­výk­rát vi­de­li tú­to ka­me­ru na vý­sta­ve CES. V USA sa pre­dá­va pod tro­chu iným náz­vom, za­uja­la nás však na pr­vý poh­ľad. Je to to­tiž ka­me­ra, kto­rá je roz­me­ro­vo ma­lá, do­ká­že nah­rá­vať na kar­tu SD, má na­po­je­nie na Wi-Fi aj Blue­tooth a je k nej ap­li­ká­cia na mo­bil­né za­ria­de­nia. A to sme vte­dy eš­te ne­tu­ši­li o jej hlav­nej vý­ho­de - o úžas­nej kva­li­te nah­rá­va­nia zvu­ku po­mo­cou dvoch za­bu­do­va­ných mik­ro­fó­nov. 

Video:

Poz­ri­te si vi­deo nak­rú­te­né ka­me­rou Ca­non LE­GRIA Mi­ni X z kon­fe­ren­cie spo­loč­nos­ti Pa­na­so­nic.

qr_canon_legria.png

Sefredaktor odporuca.jpg Pri­po­čí­taj­te k to­mu mož­nosť spo­ma­le­né­ho ale­bo zrý­chle­né­ho vi­deo­záz­na­mu a efek­tné ča­soz­ber­né vi­deo. Keď sa v ap­rí­li ob­ja­vi­la tá­to ka­me­ra aj na slo­ven­skom tr­hu, ne­le­ni­li sme a po­žia­da­li o jej re­cen­ziu. Zob­ra­li sme si po­tom aj na na­šu pra­cov­nú ces­tu a po­mo­cou nej sme nak­rú­ti­li ce­lú re­por­táž.

Poď­me však pek­ne po po­riad­ku. Ca­non LE­GRIA mi­ni X je od­po­veď na to, ako má vy­ze­rať sú­čas­ná ka­me­ra pre krea­tív­nych ľu­dí. Mô­že­te ju no­siť vo vrec­ku, dos­ta­toč­ne dl­ho vy­dr­ží na ba­té­riu a umož­ní okam­ži­te pre­niesť vi­deá i fo­tog­ra­fie na inter­net. Na vi­deo má ši­ro­kouh­lý, až 160° ob­jek­tív, 1/2,3 pod­svie­te­ný sní­mač CMOS, clo­nu f/2,8 a do­ty­ko­vý LCD pa­nel, kto­rý zjed­no­du­šu­je ov­lá­da­nie. Pá­čil sa nám aj sto­jan vsta­va­ný v ka­me­re a mož­nosť vy­klo­pe­nia LCD dis­ple­ja. Ne­mu­sí­te tak no­siť so se­bou veľ­ký sta­tív, všet­ko náj­de­te na tej­to ma­lej ka­me­re. Ka­me­ru LE­GRIA mi­ni X mož­no po­mo­cou za­bu­do­va­né­ho sta­tí­vu vy­chý­liť op­ro­ti pod­sta­ve až o 60°. Na­vy­še ka­me­ra má aj zá­vit na in­šta­lá­ciu na sta­tív.

Ako sme si ove­ri­li, za­bu­do­va­ný ste­reo­fón­ny mik­ro­fón do­ká­že nah­rať zvuk s mi­ni­mál­nym šu­mom. Vý­hod­né je, že zvuk sa nah­rá­va s pod­po­rou li­neár­nej mo­du­lá­cie PCM a je v CD kva­li­te (na nah­rá­va­nie do AVCHD 24 Mb/s). Dis­plej s uh­lo­prieč­kou 68 mm je do­ty­ko­vý. Ka­me­ra vy­ža­du­je vlast­ný na­pá­ja­cí zdroj, viac by sa nám pá­či­la mož­nosť na­bí­ja­nia po­mo­cou tra­dič­né­ho por­tu USB. Z pre­po­jo­va­cích por­tov tu náj­de­te port mi­ni HDMI a mi­ni USB, vý­stup na slú­chad­lá, vstup pre exter­ný mik­ro­fón, ďa­lej je tu tla­čid­lo na preh­rá­va­nie nas­ní­ma­ných zá­be­rov a vy­pí­na­nie/za­pí­na­nie ka­me­ry. Po nas­ta­ve­nej do­be ne­čin­nos­ti sa ka­me­ra vy­pne sa­ma.

LEGRIA mini X SIDE LEFT.jpg

Pre­po­jo­va­cie por­ty sú umies­tne­né na pra­vej stra­ne

Vi­deo mož­no nah­rá­vať v roz­lí­še­ní full HD, a to vo for­má­te AVCHD 2.0 (50i) ale­bo MP4 (25p). Fo­tog­ra­fie ma­jú roz­lí­še­nie 12,8 me­ga­pixe­la, na spra­co­va­nie ob­ra­zu je tu špe­ciál­ny pro­ce­sor Di­gic DV 4. Keď ka­me­ru prev­rá­ti­te o 180°, pre­to­čí sa aj ob­raz. To je vý­hod­né vte­dy, ak napr. pri­pev­ní­te ka­me­ru na vr­tuľ­ník „ho­re no­ha­mi" a bu­de­te za­zna­me­ná­vať úžas­né zá­be­ry s mi­mo­riad­nou dy­na­mi­kou. A ta­kis­to správ­ne nak­rú­ti­te vi­deo, aj keď po­lo­ží­te ka­me­ru na bok. K dis­po­zí­cii je aj zr­kad­lo­vé nah­rá­va­nie ob­ra­zu. Oto­če­nie i zr­kad­le­nie ob­ra­zu pla­tí pri nah­rá­va­ní do for­má­tu ob­ra­zu MP4.

Pri for­má­te MP4 mô­že­te vi­deo až štvor­ná­sob­ne spo­ma­liť ale­bo zrý­chliť. Inter­va­lo­vý zá­znam vám umož­ňu­je vy­tvo­riť efekt rých­le­ho zá­zna­mu, prá­ve to­to je efekt vhod­ný na re­por­tá­že z ce­lo­den­ných ak­cií. Všet­ky efek­ty však mô­že­te do­siah­nuť len v re­ži­me nah­rá­va­nia do for­má­tu MP4, nie sú dos­tup­né pre AVCHD. Širo­kouh­lý zá­ber sa dá prep­nu­tím zme­niť na de­tail­ný so zor­ným uh­lom 64°. Po­kiaľ nah­rá­va­te do for­má­tu AVCHD, je pri zoo­me k dis­po­zí­cii aj elek­tro­nic­ká sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu. Tá­to ka­me­ra te­da ne­má mož­nosť ply­nu­lé­ho zoo­mo­va­nia, sú tu dve po­lo­hy - ši­ro­kouh­lý a de­tail­ný. Za­os­tro­va­cia vzdia­le­nosť ob­jek­tí­vu je 0,4 m až ne­ko­neč­no a ka­me­ra mô­že fun­go­vať ako me­dia server.

LEGRIA mini X KIT.jpg

To­to je kom­plet­ný ob­sah do­dáv­ky LE­GRIA mi­ni X

Pri nah­rá­va­ní zvu­ku má­te ďal­šie mož­nos­ti v ma­nuál­nom re­ži­me. Úro­veň vstu­pu zvu­ku mô­že­te pria­mo ov­plyv­niť ov­lá­da­čom cit­li­vos­ti mik­ro­fó­nu a ta­kis­to má­te mož­nosť nas­ta­viť frek­venč­ný roz­sah či sme­ro­va­nie mik­ro­fó­nu. K dis­po­zí­cii je aj exter­ný vstup na mik­ro­fón, do­kon­ca mô­že­te reali­zo­vať aj zmie­ša­né za­zna­me­ná­va­nie so za­bu­do­va­ným a exter­ným mik­ro­fó­nom.

Úro­veň hla­si­tos­ti pri­tom vi­dí­te na dis­ple­ji pre kaž­dý ka­nál sa­mos­tat­ne. Na nah­rá­va­nie zvu­ku sú k dis­po­zí­cii vop­red nas­ta­ve­né scé­ny (štan­dar­dná, schôdz­ka, fes­ti­val, hud­ba, reč, les­né zvu­ky a vtá­ky, pot­la­če­nie hlu­ku a vlas­tné). Za kva­li­tou zvu­ku sto­jí naj­mä ši­ro­ký dy­na­mic­ký roz­sah sní­ma­nia a prin­cíp zá­zna­mu. S tou­to ka­me­rou mô­že­te nah­rá­vať všet­ko od šu­mu v kon­cer­tnej sie­ni (cca 19 dB) až po hluk sek­cie bi­cích nás­tro­jov (cca 125 dB). Ka­me­ra to­tiž ob­sa­hu­je dvo­ji­cu elek­tre­to­vých kon­den­zá­to­ro­vých mik­ro­fó­nov s prie­me­rom až 10 mm.

Pre extrém­ne prí­pa­dy je tu eš­te vsta­va­ný zvu­ko­vý kom­pre­sor a li­mi­tér, kto­ré za­bra­ňu­jú skres­le­niu zvu­ku pri na­tá­ča­ní v hluč­nom pros­tre­dí. Od­stup sig­ná­lu od šu­mu pri pou­ži­tí za­bu­do­va­né­ho mik­ro­fó­nu pri tej­to ka­me­re je až 70 dB/1 kHz, čím pre­ko­ná­va aj pro­fe­sio­nál­ne ka­me­ry a do­vo­lí za­zna­me­nať aj jem­né zvu­ky. Sme­ro­vosť mik­ro­fó­nu sa dá sa nas­ta­viť na mo­no, kla­sic­ké ste­reo ale­bo roz­ší­re­né ste­reo (wide). Wide spô­so­bí, že zvuk pô­so­bí živ­šie a pries­to­ro­vej­šie, čo je vhod­né naj­mä pri sní­ma­ní niek­to­rých hu­dob­ných nás­tro­jov.

Bez­drô­to­vo mô­že­te ov­lá­dať ka­me­ru cez mo­bil­né za­ria­de­nia s iOS ale­bo An­droi­dom. Mô­že­te tak ov­lá­dať ka­me­ru na di­aľ­ku a pre­ná­šať ob­raz napr. na so­ciál­ne sie­te. Ako sme zis­ti­li pri tes­to­va­ní, pod­po­ra pre iOS je vy­rie­še­ná lep­šie ako pre An­droid. K špe­cia­li­tám pat­rí mož­nosť sle­do­va­nia va­šej do­mác­nos­ti na di­aľ­ku. Mô­že­te tak uro­biť opäť po­mo­cou smar­tfó­nu ale­bo tab­le­tu, pot­reb­ná je však sieť pod­po­ru­jú­ca to­to pri­po­je­nie. Vi­deo­ka­me­ra LE­GRIA mi­ni X je kom­pa­ti­bil­ná s vo­li­teľ­ným sto­ja­nom CT-V1, kto­rý umož­ňu­je ho­ri­zon­tál­ny po­sun v roz­sa­hu 200° a mož­no ho ov­lá­dať z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia cez inter­net.

LEGRIA-mini-X_remote.jpg

Všet­ky nah­ráv­ky si mô­že­te bez­drô­to­vo pre­niesť do tab­le­tu ale­bo smar­tfó­nu

Ca­non LE­GRIA mi­ni X je mi­mo­riad­ne za­ují­ma­vá ka­me­ra, a to naj­mä pre no­vi­ná­rov, hu­dob­ní­kov, re­por­té­rov a ľu­dí, kto­rí chcú nah­rá­vať sel­fie vi­deo. Za­chy­tí veľ­mi dob­re zvuk aj ob­raz. Po­hodl­ne sa dr­ží v jed­nej ru­ke, dr­ža­nie v dla­ni je pri­tom kom­for­tné aj pri dl­ho­do­bom zá­zna­me. Na pl­ne na­bi­tú ba­té­riu mô­že­te nah­rá­vať vi­deo asi 2,5 ho­di­ny. Ak si te­da chce­te zob­rať so se­bou na ces­ty je­di­né za­ria­de­nie na zá­znam dô­le­ži­tých scén, bu­de to Ca­non LE­GRIA mi­ni X.

Ce­na: od 360 EUR
Za­po­ži­čal: Ca­non

Zdroj: PCR 5/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter