Pripravte sa na letnú sezónu

Najnovšie ultrazoomy

Strana 2/2

Fu­ji­film Fi­ne­Pix HS50 EXR

Po­kiaľ rad­šej fo­tog­ra­fu­je­te ma­nuál­ne a má­te ra­di pod kon­tro­lou kaž­dý pa­ra­me­ter fo­tog­ra­fie, za­uj­me vás skôr ten­to mo­del od Fu­ji­film. Je to ďal­ší krok v evo­lú­cii veľ­mi dob­rých mo­de­lov HS a mies­to bo­ja o čo naj­väč­šie prib­lí­že­nie sa sús­tre­ďu­je na zlep­še­nie zá­žit­ku z fo­tog­ra­fo­va­nia. Pri tom mu po­má­ha nao­zaj veľ­ké te­lo, roz­mer­mi aj hmot­nos­ťou sa rov­na­jú­ce bež­nej zr­kad­lov­ke. Ob­jek­tív má roz­sah 24 až 1000 mm, te­da 42-ná­sob­ný zoom, prek­va­pi­vo vy­so­kú sve­tel­nosť F2.8 až F5.6 a ma­sív­ne pr­sten­ce na po­hodl­né me­cha­nic­ké prib­li­žo­va­nie (čo troš­ku pre­ká­ža pri nak­rú­ca­ní vi­dea, ale vi­deo bez zoo­mov je aj tak kraj­šie) a elek­tro­nic­ké os­tre­nie. 

f1.jpg

Ra­dosť s ním pra­co­vať, po­dob­ne aj s hľa­dá­či­kom, kto­rý je pod­stat­ne väč­ší než u kon­ku­ren­tov a aj ply­nu­lej­šie zob­ra­zu­jú­ci, s roz­lí­še­ním až 920-ti­síc bo­dov a de­tek­ciou oka, tak­že ho ne­mu­sí­te ma­nuál­ne za­pí­nať. Vy­klá­pa­cí dis­plej je pl­ne po­lo­ho­va­teľ­ný, má roz­lí­še­nie rov­na­ké s EVF a pô­so­bí veľ­mi od­ol­ne, pri­čom rov­na­ko ako pri všet­kých te­raz tes­to­va­ných mo­de­loch aj v tom­to prí­pa­de chý­ba do­ty­ko­vé roz­hra­nie. To však vy­nah­rá­dza­jú ov­lá­da­cie pr­vky na te­le prís­tro­ja. Tých je neú­re­kom, poč­tom po­ko­ria aj niek­to­ré zr­kad­lov­ky.

Hlav­né ko­lies­ko re­ži­mov dopĺňa je­den otoč­ný vo­lič, štvor­sme­ro­vé ko­lies­ko nah­rá­dza­jú 4 tla­čid­lá, ďa­lej sú tu špe­ciál­ne tla­čid­lá na nas­ta­ve­nie sek­ven­čné­ho sní­ma­nia, kom­pen­zá­ciu expo­zí­cie (slú­žia aj ako zoom pri pre­ze­ra­ní fo­tiek), AE/AF uzam­knu­tie, tla­čid­lo Quick me­nu a špe­ciál­ny pre­pí­nač na šty­ri re­ži­my auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia. Na­vy­še je tu tla­čid­lo na sní­ma­nie vi­dea. Všet­ky úp­ra­vy nas­ta­ve­ní má­te ho­to­vé tak­mer hneď a náj­de­te ich veľ­mi ľah­ko. Mys­le­lo sa aj na pou­ží­va­te­ľov sta­tí­vu a dráž­ka na kar­tu sa skrý­va za dvier­ka­mi na pra­vom bo­ku fo­toa­pa­rá­tu.

f2.jpg

16 Mpx sní­mač má net­ra­dič­nú veľ­kosť 1/2", väč­šiu než kon­ku­ren­cia, na­vy­še ide o EXR II CMOS, te­da va­riant roz­mies­tne­nia pixelov, kto­rý ich do­ká­že pá­ro­vať a zís­kať tak v špe­ciál­nych si­tuáciách za ce­nu po­lo­vič­né­ho roz­lí­še­nia buď vy­šší dy­na­mic­ký roz­sah, ale­bo niž­ší šum. Na sní­ma­či sa na­chá­dza aj hyb­rid­ný sní­mač AF, no na­priek to­mu je os­tre­nie pri sil­nom prib­lí­že­ní po­ma­lé, rých­le je len pri šir­ších zá­be­roch.

HS50 pro­du­ku­je veľ­mi dob­ré fo­tog­ra­fie aj pri vý­raz­nej­šom zoo­mo­va­ní, re­la­tív­ne dob­re si po­ra­dí aj s vy­šší­mi ISO. Ča­ka­li by sme mož­no nie­čo viac, no aj schop­nosť pro­du­ko­vať pou­ži­teľ­né fo­tog­ra­fie pri ISO 3200 je chvá­ly­hod­ná (vy­ze­ra­jú roz­hod­ne lep­šie než fot­ky pri rov­na­kom nas­ta­ve­ní od pria­mych kon­ku­ren­tov). Ok­rem to­ho má HS50 nie­koľ­ko ďal­ších za­ují­ma­vých pa­ra­met­rov, nap­rík­lad sil­ný blesk, sek­ven­čné sní­ma­nie až 11 FPS či full HD vi­deo pri 60 FPS a ste­reo­fón­nom zvu­ku, do­kon­ca s mož­nos­ťou za­po­jiť exter­ný mik­ro­fón.

Na tr­hu mož­no náj­de­te mo­de­ly s väč­ším zoo­mom, no HS50 od Fu­ji­fil­mu sa mô­že poch­vá­liť zá­zna­mom RAW a veľ­mi prí­jem­ným ma­nuál­nym pou­ží­va­ním, za čo si svo­ju ce­nu po­ľah­ky ob­há­ji a dos­tá­va na­še od­po­rú­ča­nia. Väč­ší sní­mač a väč­šia op­ti­ka pris­pie­va­jú ku kva­li­te ob­ráz­kov, kto­ré ma­jú tra­dič­ne „fu­ji­fil­mov­sky“ krás­ne far­by aj v JPEG, po­nú­ka pek­né art re­ži­my a po­da­re­né si­mu­lá­cie fil­mov, hlav­ne asi naj­kraj­šiu čier­no­bie­lu. Chvá­li­me aj skve­lý re­žim pa­no­rám – rých­ly, s roz­lí­še­ním vy­šším než vi­deo, na­vy­še do­ká­že po­hyb­li­vé ob­jek­ty in­te­li­gen­tne vy­strih­núť.

Ce­na: 430 EUR
Za­po­ži­čal: Fu­ji­film

Vy­zý­va­teľ zr­kad­lo­viek

SO­NY Cy­ber-Shot DSC-RX10

Spo­loč­nosť So­ny be­rie svoj fo­to­biz­nis čo­raz váž­nej­šie. Úro­veň jej fo­toa­pa­rá­tov sa stá­le zlep­šu­je, vy­rá­ba­jú skve­lé sní­ma­če pre zr­kad­lov­ky Ni­kon, So­ny kom­pak­ty sa ra­dia k naj­lep­ším, mirrorless mo­de­ly po­dob­ne, na­vy­še po­nú­ka­jú aj nie­koľ­ko špe­cia­lít, kto­ré nik­to iný v po­nu­ke ne­má. Jed­na z nich je mo­del RX100, čo je vrec­ko­vý kom­pakt s ma­sív­nym sní­ma­čom veľ­kos­ti 1" (13,2 × 8,8 mm), pri­čom rov­na­ký pou­ží­va­jú aj mirrorless mo­de­ly Ni­kon. 

s1.jpg

S jed­ným z naj­väč­ších sní­ma­čov vo svo­jej trie­de do­sa­hu­je ten­to kom­pakt aj vy­ni­ka­jú­cu ob­ra­zo­vú kva­li­tu a my sme ho v na­šich tes­toch veľ­mi od­po­rú­ča­li, je­di­ný po­rov­na­teľ­ný mo­del je Ca­non G1 X (+ s oča­ká­va­nou ver­ziou II). Ten­to­raz však v So­ny prip­ra­vi­li na rov­na­kom zá­kla­de eš­te za­ují­ma­vej­šiu hrač­ku – pred ten­to ob­rí sní­mač to­tiž po­sa­di­li ultra­zoo­mo­vý ob­jek­tív s pev­nou sve­tel­nos­ťou F2.8 a oh­nis­kom od 24 do 200 mm, čím vzni­kol mo­del RX10. Nie­čím po­dob­ným sa mô­že poch­vá­liť len mo­del Pa­na­so­nic FZ200 s roz­sia­hlej­ším zoo­mom, tam však sto­jí ob­jek­tív pred ma­lič­kým sní­ma­čom (so 4× men­šou plo­chou).

Pri vý­poč­te reál­nej sve­tel­nos­ti, res­pek­tí­ve pri po­rov­ná­va­ní sve­tel­nos­ti rôz­ne veľ­kých kom­bi­ná­cií ob­jek­tí­vu a sní­ma­ča tre­ba uro­biť pre­po­čet clôn na hod­no­tu, akú by ma­li v kom­bi­ná­cii s 35 mm full fra­me sní­ma­čom. V tom­to vý­poč­te by nám pri FZ200 vy­šla hod­no­ta oko­lo F16, za­tiaľ čo So­ny RX100 by sa mo­hol poch­vá­liť sve­tel­nos­ťou tes­ne pod F8. Keď to po­rov­ná­te s ki­to­vým ob­jek­tí­vom APS-C zr­kad­lo­viek, kto­ré­ho štan­dar­dná sve­tel­nosť bý­va od F3.5 do F5.6, vy­jde vám po pre­poč­te roz­sah od F5.6 sko­ro do F10, tak­že v šir­šom oh­nis­ku je sve­tel­nej­šia zr­kad­lov­ka. 

s2.jpg

No keď pri­zoo­mu­je­te, je lep­ší So­ny RX10. Ide te­da nao­zaj o vy­zý­va­te­ľa zr­kad­lo­viek, ale nie oby­čaj­ných „vstup­ných“ mo­de­lov. So­ny to­tiž za svoj no­vý mo­del pý­ta šo­ku­jú­cich 1200 eur, čo je po­dob­ná su­ma ako za zr­kad­lov­ku spá­ro­va­nú s te­leob­jek­tí­vom (nap­rík­lad zhru­ba za 1000 eur zo­že­nie­te Ca­non EOS 700D a ob­jek­tív 18-135 mm IS STM). Sní­ma­če APS-C zr­kad­lo­viek ma­jú vý­ho­du väč­šie­ho roz­me­ru, ob­jek­tí­vy v tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii však ma­jú ne­vý­ho­du prá­ve v ich niž­šej sve­tel­nos­ti. RX10 tak pok­rý­va is­tú štr­bin­ku na tr­hu, kde po­nú­ka za­ují­ma­vý po­mer ce­na/vý­kon. A na­vy­še je to tak­mer per­fek­tne vy­ho­to­ve­ný ultra­zoom s te­lom ty­pu brid­ge.

For­mu nao­zaj tra­fi­li v So­ny tak­mer do­ko­na­le – od prek­va­pi­vo po­hodl­nej a od­ol­ne pô­so­bia­cej kryt­ky na ob­jek­tív po vhod­ne zvo­le­né a roz­mies­tne­né ov­lá­da­cie pr­vky. Všet­ko je tam, kde by ste to hľa­da­li, dá sa ov­lá­dať nas­le­po a má správ­ny od­por. Hlav­ný vy­pí­nač je oko­lo spúš­te, zoo­mo­vať mož­no dvo­ma al­ter­na­tív­ny­mi spô­sob­mi – väč­ším pr­sten­com na ob­jek­tí­ve ale­bo pr­sten­com na spúš­ti, pri­čom oba sú elek­tro­nic­ké.

Pr­ste­nec oko­lo ob­jek­tí­vu sa vy­uží­va na zme­nu clo­ny, pri­čom mu mož­no nas­ta­viť kro­ko­vý ale­bo ply­nu­lý prie­beh. Na pred­nej stra­ne te­la je pre­pí­nač na 4 rôz­ne dru­hy za­os­tro­va­nia, po­te­ší aj pod­svie­te­ná sta­vo­vá ob­ra­zov­ka na hor­nej stra­ne apa­rá­tu (ďal­šia po­dob­nosť so se­rióz­nej­ší­mi zr­kad­lov­ka­mi). Za zvyš­kom vý­ba­vy ne­mô­že za­os­tá­vať ani dis­plej s jem­ným roz­lí­še­ním 1,2 mi­lió­na bo­dov a mož­nos­ťou vy­klá­pa­nia na­dol a na­hor. Tra­dič­ne skve­lý je aj elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik ty­pu OLED s vy­so­kým roz­lí­še­ním 2,3 mi­lió­na bo­dov.

Te­lo je ochrá­ne­né pro­ti vply­vom po­ča­sia, zlo­že­né z pev­nej hor­čí­ko­vej zlia­ti­ny, s hmot­nos­ťou tes­ne nad 0,8 kg. Chý­bať ne­mô­že ani Wi-Fi s pod­po­rou rých­le­ho pá­ro­va­nia cez NFC, pri­čom ok­rem zdie­ľa­nia sa dá apa­rát na di­aľ­ku ov­lá­dať. GPS chý­ba, ale as­poň ne­mu­sí­te pre­mýš­ľať, ke­dy ho za­pnúť a ke­dy šet­riť ba­té­riu, vy­dr­ží to­tiž len 420 zá­be­rov.

Z hľa­dis­ka ob­ra­zo­vej kva­li­ty je RX10 na tom po­dob­ne ako RX100 MkII, te­da skve­lo. Fo­tog­ra­fo­vať mô­že­te po­koj­ne aj s naj­vyš­ší­mi nas­ta­ve­nia­mi ISO, pri hod­no­te 6400 sú fot­ky stá­le pou­ži­teľ­né na tlač, do­kon­ca aj vo ver­zii RAW bez vy­hla­dzo­va­nia šu­mu, na maximál­nom 12800 as­poň na umies­tne­nie on-li­ne.

Po­kiaľ ra­di po­ne­chá­te všet­ko na auto­ma­ti­ke, mô­že­te sa te­šiť na per­fek­tne tra­fe­né vy­vá­že­nie bie­lej, op­ti­ma­li­zo­va­ný dy­na­mic­ký roz­sah aj vo veľ­mi kon­tras­tných sve­tel­ných pod­mien­kach, prí­pad­ne si mô­že­te zvo­liť po­da­re­ný re­žim HDR s auto­ma­tic­kým za­rov­na­ním. Vý­stu­py JPEG sú ob­čas troš­ku preos­tre­né, vcel­ku sme však bo­li veľ­mi spo­koj­ní, ná­roč­nej­ším fo­tog­ra­fom od­po­rú­ča­me fo­tiť do RAW, z kto­rých sa dá zís­kať eš­te o chlp vy­ššia ob­ra­zo­vá kva­li­ta. Prek­va­pi­la nás aj kva­li­ta fo­tiek pri pou­ži­tí di­gi­tál­ne­ho roz­ší­re­nia zoo­mu Clear Ima­ge Zoom, kto­ré in­te­li­gen­tne za­os­tru­je ob­rá­zok a je sko­ro na ne­ro­zoz­na­nie od bež­ných fo­tiek. S ním sa zvy­šu­je maximál­ne prib­lí­že­nie na 400 mm.

RX10 pri­chá­dza aj s mno­hý­mi no­vý­mi pr­vka­mi a rie­še­nia­mi, nap­rík­lad so za­os­tro­va­cím mo­to­rom Di­rect Dri­ve SSM, pou­ží­va­jú­cim pie­zoe­lek­tric­ké ma­te­riá­ly na pres­nej­šie a rých­lej­šie za­os­tre­nie. Ako skve­lý ná­pad nám pri­pa­dá mož­nosť nas­ta­viť za­pí­na­nie ND filtra na auto­ma­ti­ku, tak­že s clo­nou F2.8 mô­že­te bez pre­mýš­ľa­nia fo­tiť aj po­čas sl­neč­ných dní. Skve­lé mož­nos­ti po­nú­ka aj v nak­rú­ca­ní vi­dea, kde mô­že­te zá­znam ne­kom­pri­mo­va­ne za­sie­lať po HDMI ale­bo uk­la­dať do full HD 60p na kar­tu.

Sní­mač sa na zá­znam vy­uží­va ce­lý, nie­len časť, tak­že vi­deo má vy­so­kú kva­li­tu s níz­kym šu­mom a je viac od­ol­né pro­ti nech­ce­ným op­tic­kým ja­vom. Pri nak­rú­ca­ní si mô­že­te ne­chať zob­ra­ziť po­moc oh­ľad­ne expo­zí­cie (šra­fo­va­nie pre­pá­le­ných čas­tí) a za­os­tre­nia (fo­cus pea­king, te­da vy­far­be­nie za­os­tre­ných hrán). Ta­kis­to mož­no pri­po­jiť exter­ný mik­ro­fón a slú­chad­lá.

Vcel­ku ide o vy­vá­že­ný, tak­mer do­ko­na­le vy­sta­va­ný fo­toa­pa­rát, pou­ži­teľ­ný tak­mer na všet­ko. Ro­din­né fo­tog­ra­fie sú vždy os­tré vďa­ka vy­hľa­dá­va­niu tvá­rí v zá­be­re, fo­tog­ra­fie vtá­či­kov v le­se za­se os­tré vďa­ka rých­le­mu ob­jek­tí­vu a kva­lit­né­mu vý­stu­pu pri vy­ššom ISO. Zr­kad­lov­ky si stá­le podr­žia svo­ju po­zí­ciu ako lep­šie pris­pô­so­bi­teľ­né fo­toa­pa­rá­ty s vy­ššou kva­li­tou fo­tiek na šir­šom oh­nis­ku, no ich zá­klad­né te­leob­jek­tí­vy sa pri fo­te­ní s maximál­nym prib­lí­že­ním ne­mô­žu rov­nať s RX10. Po­kiaľ chce­te fo­tiť vzdia­le­né ob­jek­ty ale­bo sa vám jed­no­du­cho nech­ce ma­ni­pu­lo­vať s via­ce­rý­mi ob­jek­tív­mi, je RX10 skve­lá voľ­ba.

Ce­na: 1200 EUR
Za­po­ži­čal: So­ny


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter