3 × najnovšie fotoaparáty

RX100 lifestyle.jpg Tes­to­va­li sme pre vás naj­ho­rú­cej­šie fo­tog­ra­fic­ké no­vin­ky. Ten­to­raz jed­na moc­ná zr­kad­lov­ka, je­den úžas­ný mirrorless mo­del a nás­led­ník naj­lep­šie­ho kom­pak­tu.

qr_test_fotoaparatov.png

Fu­ji­film X-E2

Nás­tup­ca mo­de­lu X-E1 je tu a bu­de to mať veľ­mi ťaž­ké. Je­ho pred­chod­ca nás to­tiž nad­chol ako žiad­ny iný mirrorless fo­toa­pa­rát, a tak sme ho po­va­žo­va­li za naj­lep­ší mo­del z tej­to ka­te­gó­rie. Len­že čas pok­ro­čil a niek­to­ré iné mo­de­ly sa k ne­mu buď prib­lí­ži­li, ale­bo pre­beh­li Fu­ji­film vo väč­ši­ne pa­ra­met­rov. Je­di­ným os­tá­va­jú­cim pr­ven­stvom pre X-E1 je nás­kok v ob­ra­zo­vej kva­li­te - je­ho sní­mač X-Trans CMOS, kto­rý zdie­ľa s vy­šším mo­de­lom X-Pro1, má jed­no­du­cho naj­lepší ob­ra­zo­vý vý­stup zo všet­kých sní­ma­čov s roz­me­rom APS-C, zr­kad­lov­ky ne­vy­ní­ma­júc.

fuji1.jpg

Asi sme si prá­ve poh­ne­va­li ma­ji­te­ľov naj­drah­ších zr­kad­lo­viek APS-C Ca­non a Ni­kon, ale net­re­ba za­bú­dať, že ide len o náš ná­zor. My sme všet­ky mo­de­ly tes­to­va­li a má­me mož­nosť po­rov­ná­vať vý­stup­né sú­bo­ry RAW. Niek­to­rí kon­ku­ren­ti ma­jú lep­šie roz­lí­še­nie ale­bo sú bez filtra anti­alias (ten X-Trans ne­pot­re­bu­je), ale­bo ma­jú rých­lej­šie sní­ma­nie, ale sní­mač Fu­ji­film do­ká­že pri ob­rov­skej cit­li­vos­ti ISO 6400 vy­ča­riť krás­ne čis­tú a os­trú fo­tog­ra­fiu, pl­nú de­tai­lov. Ale dosť už bo­lo bás­ne­nia, poz­ri­me sa, aký je mo­del X-E2.

fuji2.jpg

Ten má čo do­há­ňať, pre­to­že nie­len sní­mač roz­ho­du­je o kva­li­te fo­toa­pa­rá­tu, pre je­ho uži­toč­nosť a dob­rý po­cit z fo­te­nia sú veľ­mi dô­le­ži­té aj ďal­šie vlas­tnos­ti, v kto­rých X-E1 mies­ta­mi za­os­tá­val, špe­ciál­ne ide o rých­losť. Dru­hý bod, po­cit z ov­lá­da­nia a reali­zá­cie fo­tog­ra­fií, zvlá­da X-E2 skve­le. Za­tiaľ sme nes­tret­li oso­bu, kto­rej by sa ne­pá­čil je­ho di­zajn v ret­roš­tý­le, op­ro­ti zr­kad­lov­kám je kom­pakt­ný a ľah­ký a ov­lá­da­nie je krás­ne me­cha­nic­ké, pri­tom skry­te elek­tro­nic­ké. Pr­sten­com oko­lo ob­jek­tí­vu vo­lí­te clo­nu, krúž­kom na hor­nej stra­ne ča­sy, pri­čom na oboch je hod­no­ta A, kto­rá zna­me­ná voľ­bu auto­ma­tic­ky. Jas­né, rých­le a po­cho­pi­teľ­né. Ne­chý­ba ko­lies­ko na rých­lu úp­ra­vu kom­pen­zá­cie expo­zí­cie a nie­koľ­ko fun­kčných tla­či­diel oko­lo dis­ple­ja, šty­ri z nich s kon­fi­gu­ro­va­teľ­ným sprá­va­ním. Kom­po­no­va­nie zá­be­rov je prí­jem­né, či už na troj­pal­co­vom dis­ple­ji s roz­lí­še­ním vy­še mi­lió­na bo­dov, ale­bo na elek­tro­nic­kom hľa­dá­či­ku, kto­rý je ty­pu OLED a má od mi­nu­la vy­ššiu rých­losť sním­ko­va­nia pri sla­bom svet­le a veľ­mi jem­né roz­lí­še­nie 2,36 mi­lió­na bo­dov.

Op­ro­ti pred­chod­co­vi sa na di­zaj­ne sko­ro nič nez­me­ni­lo, len sa pres­ťa­ho­va­li niek­to­ré tla­čid­lá. Vnút­ri však doš­lo k troš­ku väč­ším zme­nám. Fu­ji­film tvr­dí, že ich je do­ved­na 60 a väč­ši­na z nich sú op­ra­vy ale­bo zlep­še­nia vy­žia­da­né pou­ží­va­teľ­mi a re­cen­zen­tmi pre­doš­lé­ho mo­de­lu. Pod­ľa nás ich však nie je dosť, aby pri­nú­ti­li ma­ji­te­ľa X-E1 na up­gra­do­va­nie. Po­súď­te sa­mi: pri­bud­la mož­nosť pod­rob­nej­šie nas­ta­viť Auto ISO (mi­ni­mál­nou rých­los­ťou uzá­vier­ky), sek­ven­čné sní­ma­nie s rých­los­ťou 3 FPS od­te­raz do­ká­že pri­bež­ne doos­tro­vať a zob­ra­zo­vať fot­ky, zá­pis na kar­tu sa zrý­chlil 1,8-krát a je umož­ne­né uk­la­da­nie 14-bi­to­vých sú­bo­rov RAW, pri­bud­li rôz­ne tech­ni­ky na po­moc s ma­nuál­nym os­tre­ním, re­žim AF-C zís­kal mož­nosť os­triť na ce­lej šír­ke zá­be­ru a eš­te pár nao­zaj drob­nos­tí. Vy­ne­cha­li sme však jed­nu pod­stat­nej­šiu zme­nu, kto­rej sa chce­me ve­no­vať pod­rob­nej­šie - no­vý sní­mač a z ne­ho ply­nú­ce zme­ny v os­tre­ní.

Sní­mač v no­vom mo­de­li je rov­na­ký s mo­de­lom X100S, ide te­da o X-Trans CMOS II s ne­men­ným roz­lí­še­ním 16 Mpix, no pri­da­ním bo­dov na de­tek­ciu fá­zo­vé­ho po­su­nu svet­la, kto­ré by ma­li po­môcť fo­toa­pa­rá­tu v rých­los­ti os­tre­nia. Kon­šta­tu­je­me, že X-E2 os­trí rých­lej­šie než pred­chod­ca, ale nie tak rých­lo ako X100S a roz­hod­ne nie tak rých­lo ako naj­rý­chlej­šie mo­de­ly od spo­loč­nos­tí Olym­pus a Pa­na­so­nic. Blí­žia­ce­ho sa cyk­lis­tu s väč­ši­nou ob­jek­tí­vov skrát­ka auto­ma­ti­ka za­os­triť nes­tih­ne, po­dob­ne ani veľ­mi roz­be­ha­né de­ti v še­re, kde tre­ba vo­liť níz­ku clo­nu, čím kle­sá hĺbka os­tros­ti a prud­ko stú­pa­jú ná­ro­ky na pres­né za­os­tre­nie. Aby na­ša kri­ti­ka ne­vyz­ne­la pri­veľ­mi os­tro, do­dá­va­me, že v 98 % fo­tiek sme ma­li za­os­tre­nie správ­ne, fo­toa­pa­rát väč­ši­nu scén stí­hal. Naj­lep­šie mo­de­ly od je­ho naj­väč­ších kon­ku­ren­tov však stih­nú o per­cen­to či dve viac J.

Z tech­nic­kých no­vi­niek nes­mie­me za­bud­núť na Wi-Fi, kto­ré umož­ňu­je pre­no­sy sú­bo­rov, ale nie ov­lá­da­nie na di­aľ­ku. Ďalej zá­znam full HD vi­dea so sním­ko­va­cou frek­ven­ciou 60 (50 PAL) FPS a mož­nos­ťou pou­žiť exter­ný mik­ro­fón cez 2,5 mm ko­nek­tor. Z hľa­dis­ka ob­ra­zo­vej kva­li­ty stá­le ide o jed­not­ku, kto­rej sa mô­žu rov­nať len os­tat­né mo­de­ly Fu­ji­film a kto­rej sa prib­li­žu­jú mo­de­ly So­ny NEX. Po­koj­ne mô­že­te fo­tiť pri ISO 12 800, cit­li­vej­šiu prá­cu vy­ža­du­jú­cu sú­bo­ry RAW na ISO 6400, v tom­to sa nič nez­me­ni­lo. Veľ­ká vý­ho­da sys­té­mu Fu­ji­film X sú ob­jek­tí­vy, kto­ré sto­ja po­mer­ne ro­zum­ný pe­niaz a pri­tom ide o vy­ni­ka­jú­ce pev­né sk­lá s vy­so­kou sve­tel­nos­ťou, čo eš­te viac po­má­ha hod­no­te­niu tes­to­va­ných fo­toa­pa­rá­tov. X-E2 si tak za­slú­ži na­še od­po­rú­ča­nia, no roz­hod­ne nie pre ma­ji­te­ľov X-E1, kto­rí by za vy­so­kú ce­nu dos­ta­li len ma­lič­ký in­kre­men­tál­ny up­da­te. Os­tat­ní však ma­jú dve­re ot­vo­re­né, od­po­rú­ča­me kú­piť as­poň s dvo­ji­cou ob­jek­tí­vov s pev­ným oh­nis­kom.

Za­po­ži­čal: Fu­ji­film
Ce­na: 900 EUR za te­lo

Ni­kon Df

Vy­dá­vať fo­toa­pa­rá­ty s ret­ro­di­zaj­nom a mo­der­ný­mi tech­no­ló­gia­mi je zrej­me no­vá mód­na vl­na, ku kto­rej sa tým­to mo­de­lom pri­dá­va aj spo­loč­nosť Ni­kon. Jej no­vin­ka s náz­vom Df, čo zna­me­ná Di­gi­tal Fu­sion, je sna­hou pri­nav­rá­tiť sa k di­zaj­nu fil­mo­vých apa­rá­tov, no pri­tom po­núk­nuť schop­nos­ti naj­nov­ších sní­ma­čov. Df je však fú­zia aj v ďal­ších zmys­loch, spá­ja to­tiž pr­vky vý­ba­vy z rôz­nych zr­kad­lo­viek spo­loč­nos­ti Ni­kon - od D600 po pro­fe­sio­nál­nu D4. A svo­jich zá­kaz­ní­kov veľ­mi moc­ne lá­ka aj na nos­tal­giu - kom­pa­ti­bi­li­tou so sta­rý­mi ob­jek­tív­mi znač­ky Ni­kon, do­kon­ca aj z éry pred za­ve­de­ním ko­mu­ni­ká­cie me­dzi fo­toa­pa­rá­tom a ob­jek­tí­vom. Ak te­da má­te skve­lú sta­rú op­ti­ku z 50. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia, mô­že­te ju zve­se­la opäť za­čať pou­ží­vať.

nikon1.jpg

Z mo­de­lu D4 zde­dil Df je­ho sní­mač - full fra­me s dnes už troš­ku sla­bým roz­lí­še­ním 16 Mpix, ale za­to extrém­ny­mi schop­nos­ťa­mi v sla­bom svet­le, je v pod­sta­te vní­ma­ný ako kráľ sla­bé­ho svet­la. To sa potvr­di­lo aj v na­šich tes­toch, kde sme nap­rík­lad skú­ša­li fo­tiť de­ti pri svet­le noč­nej lam­py a ISO hod­no­te 12 800 a vý­sled­né fo­tog­ra­fie bo­li bez­prob­lé­mo­vo pou­ži­teľ­né aj na väč­ší for­mát tla­če. Ne­vý­ho­dou roz­lí­še­nia však je me­nej mož­nos­tí na pou­ži­tie vý­re­zov z fo­tog­ra­fií. V tom­to zmys­le mož­no ozna­čiť Df za D4 s po­lo­vič­nou ce­nou, oba mo­de­ly sa v ob­ra­zo­vej kva­li­te nao­zaj ne­lí­šia. Od­li­šu­jú sa však v tom, aký zá­ži­tok po­nú­ka fo­tog­ra­fo­va­nie v sla­bom svet­le. Pre­to­že tam, kde D4 pos­ky­tu­je pod­svie­te­né tla­čid­lá a úžas­ný za­os­tro­va­cí sys­tém, Df si mu­sí vy­sta­čiť s tech­ni­kou z D600, čo je pred­sa len mo­del s po­lo­vič­nou ce­nou op­ro­ti Df, zná­my svo­jím jed­no­duch­ším za­os­tro­va­cím sys­té­mom. Na za­os­tre­nie si te­da mu­sí vy­sta­čiť s 39 bod­mi, z čo­ho 9 je krí­žo­vých, na­vy­še sú všet­ky zos­ku­pe­né v stred­nej čas­ti zá­be­ru. Ne­cháp­te nás zle, Df je na fo­te­nie tak­mer v tme vý­bor­ný, ale nie až tak, ako by mož­no ho­vo­ri­la je­ho ce­na, pre­to­že na jej úrov­ni náj­de­te aj lep­šie a rých­lej­šie mo­de­ly.

nikon2.jpg

Ale Df nie je len o vý­ko­ne a pa­ra­met­roch či o pro­fe­sio­nál­nej fo­tog­ra­fii v ná­roč­ných pod­mien­kach. To­to je mo­del, kto­rý má hrať skôr na ci­ty a má pou­ží­va­te­ľa vrá­tiť k my­šlien­ke čis­tej fo­tog­ra­fie. Z toh­to dô­vo­du nap­rík­lad neu­mož­ňu­je nak­rú­cať vi­deo (čí­ta­te dob­re, úžas­né mož­nos­ti sní­ma­ča na vi­deo­záz­nam ne­vyu­ži­je­te). Pre­to náj­de­te väč­ši­nu ov­lá­da­cích pr­vkov rie­še­ných cez otoč­né vo­li­če - od ko­lie­sok na voľ­bu ISO cez kom­pen­zá­ciu expo­zí­cie, voľ­bu rých­los­ti uzá­vier­ky až po otoč­ný vo­lič re­ži­mov a do­kon­ca troš­ku ne­po­da­re­ný vy­pí­nač fo­toa­pa­rá­tu. Kaž­dý pr­vok je me­cha­nic­ký a všet­ky ma­jú ne­ja­kú for­mu pois­tky, kto­rú buď mu­sí­te za­tla­čiť, ale­bo ce­lé ko­lies­ko poz­dvih­núť. V Ni­ko­ne to až troš­ku preh­na­li, na zme­nu expo­zí­cie sme až pri­čas­to mu­se­li preh­ma­tá­vať fo­toa­pa­rát, čo ka­zi­lo ply­nu­losť fo­tog­ra­fo­va­nia. Ta­kis­to di­zajn nám príl­iš ne­sa­dol do vku­su, opäť sa tu tro­chu bi­je mo­der­né s ret­rom, ale to je opäť veľ­mi sub­jek­tív­ny ná­zor. Roz­mies­tne­nie tla­či­diel aj kva­li­ta ich vy­ho­to­ve­nia, vlas­tne cel­ko­vá kva­li­ta vy­ho­to­ve­nia, si za­slú­žia poch­va­lu, ide o nao­zaj od­ol­ný mo­del. Veľ­mi dob­rý zá­ži­tok je aj pou­ží­va­nie vskut­ku gi­gan­tic­ké­ho op­tic­ké­ho hľa­dá­či­ka.

Ako hod­no­tiť Ni­kon Df, to je veľ­ká di­le­ma. Na jed­nej stra­ne čis­to po­ci­to­vo je to skve­lý apa­rát, kto­rý vám čas­to aj v zlých pod­mien­kach vy­ča­ru­je nád­her­né zá­be­ry. Na dru­hej stra­ne však pod­ľa je­ho ce­ny by to mal byť do­ko­na­le prep­ra­co­va­ný pra­cant so vše­mož­nou vý­ba­vou, no ta­ký cel­kom nie je. Chý­ba vi­deo, je tu pri­ve­ľa kom­pro­mi­sov či zvláš­tnych di­zaj­no­vých roz­hod­nu­tí (nap­rík­lad umies­tne­nie slo­tu na kar­tu SD k ba­té­rii). Ak te­da dá­te na po­cit z fo­toa­pa­rá­tu ale­bo vás hre­je pred­sta­va zís­kať moc­ný sní­mač z D4 za po­lo­vi­cu je­ho ce­ny, Df vás ur­či­te po­te­ší. No ak pot­re­bu­je­te skôr vý­kon­ný pra­cov­ný nás­troj, poohliad­ni­te sa po tra­dič­nej­ších zr­kad­lov­kách s lep­ším po­me­rom ce­ny k vý­ba­ve.

Za­po­ži­čal: Ni­kon
Ce­na: 2800 EUR za te­lo + AF-S Nik­kor 50mm f/1.8G SE

So­ny Cy­ber-Shot DSC-RX100II

Mo­del RX100 sme vy­hlá­si­li za naj­lep­ší kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát. Te­da keď si de­fi­nu­je­me kom­pakt­ný ako ta­ký, čo sa zmes­tí do vrec­ka. To vy­lu­ču­je je­di­ný mo­del, kto­rý by ho inak mo­hol pred­beh­núť - pri­veľ­ký, ale inak fakt skve­lý Ca­non G1 X. Op­ro­ti ne­mu má RX100 prí­jem­ne ma­lé te­lo s ob­jek­tí­vom, kto­rý sa za­sú­va dov­nút­ra a je nao­zaj po­hodl­né mať ho vždy so se­bou. Má ro­zum­ne zvo­le­ný roz­sah op­ti­ky, aby na naj­šir­šom oh­nis­ku po­nú­kol vy­so­kú sve­tel­nosť, as­poň zá­klad­né prib­lí­že­nie (pri kto­rom rých­lo strá­ca sve­tel­nosť) a pri­tom dos­ta­toč­nú kom­pak­tnosť. A hlav­ne za ob­jek­tí­vom tró­ni v rám­ci kom­pak­tov uni­kát­ny sní­mač ty­pu 1", te­da rov­na­ký, aký náj­de­te v mirrorless sys­té­me 1 spo­loč­nos­ti Ni­kon.

sony1.jpg

Te­raz má­me v ru­kách mo­del s ozna­če­ním Mark II, kto­rý je na pr­vý poh­ľad a po pa­mä­ti sko­ro ne­ro­zoz­na­teľ­ný. Je­di­ný vi­zuál­ny roz­diel je navr­chu prís­tro­ja - ko­ľaj­nič­ka na pri­po­je­nie hľa­dá­či­ka ale­bo bles­ku. Inak sú roz­die­ly len vnút­ri, pri­čom hlav­ný z nich je no­vý sní­mač s roz­lí­še­ním 20 Mpix a so zvý­še­nou kva­li­tou vý­stu­pu pri slab­šom svet­le. Už pr­vý RX100 mal na kom­pakt neu­ve­ri­teľ­ne dob­rý vý­stup pri sla­bom svet­le a no­vý mo­del je v tom­to eš­te o kú­sok lep­ší. Stá­le pla­tí, že na se­rióz­nej­šie pou­ži­tie je vhod­né ob­me­dziť sa na ISO 3200 a na webo­vé pou­ži­tie sa dá ísť na ISO 6400, čo je pri kom­pak­toch ne­ví­da­ný jav. RX100II pro­du­ku­je ob­ráz­ky s mier­ne vy­šším roz­lí­še­ním a lep­šou dy­na­mi­kou aj pri vy­ššom ISO, v tom­to sa sko­ro mô­že po­rov­ná­vať so zr­kad­lov­ka­mi.

sony2.jpg

Pri­bud­li aj ďal­šie za­ují­ma­vé fun­kcie, hlav­ne Wi-Fi a NFC, tak­že spá­ro­va­nie kom­pak­tu s te­le­fó­nom je zá­le­ži­tosť oka­mi­hu. Im­ple­men­tá­cia Wi-Fi je jed­na z naj­lep­ších, rých­la, ply­nu­lá, umož­ňu­je nie­len zdie­ľa­nie fo­tiek, ale aj ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu na di­aľ­ku. RX100II sa mô­že poch­vá­liť aj veľ­mi dob­rou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu, rých­lym zá­zna­mom 10 FPS v naj­rý­chlej­šom re­ži­me, prí­pad­ne full HD vi­deom so sním­ko­va­ním 60 (50) FPS. Má troj­pal­co­vú ob­ra­zov­ku Whi­te­ma­gic s roz­lí­še­ním 1,2 mi­lió­na bo­dov, kto­rá po­nú­ka vý­bor­ný kon­trast aj v sil­nom svet­le a navrch mož­nosť čias­toč­né­ho vy­klá­pa­nia (90° na­hor a zhru­ba 40° na­dol). Z tech­nic­ké­ho hľa­dis­ka te­da to­mu­to kom­pak­tu ne­chý­ba nič pod­stat­né, mož­no iba GPS, kto­ré­ho fun­kcio­na­li­tu ľah­ko do­cie­li­te spá­ro­va­ním s mo­bi­lom cez Wi-Fi.

Op­ro­ti RX100 sa sko­ro nez­me­ni­lo vy­ho­to­ve­nie - len o 2 mm hrub­šie te­lo pre vý­klop­nú ob­ra­zov­ku spá­ja ko­vo­vé a plas­to­vé ma­te­riá­ly a pô­so­bí veľ­mi od­ol­ne. Mi­ni­mum ov­lá­da­cích pr­vkov asi ne­nadchne ma­nuál­nej­ších fo­tog­ra­fov, ma­lé tla­čid­lá za­se ma­ji­te­ľov s väč­ší­mi ru­ka­mi (rie­še­nie v po­do­be do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky si zrej­me So­ny šet­rí na mo­del Mark III). Je­di­ný as­poň troš­ku me­cha­nic­ký pr­vok ov­lá­da­nia je pr­ste­nec oko­lo ob­jek­tí­vu, kto­ré­ho fun­kcia sa pris­pô­so­bu­je mo­men­tál­ne­mu re­ži­mu.

Znie to ako sko­ro do­ko­na­lý fo­toa­pa­rát, ale má jed­nu veľ­kú ne­vý­ho­du, kto­rou je ce­na, ako to už bý­va, keď ste v nie­čom naj­lep­ší. Ten­to kom­pakt sto­jí toľ­ko ako mirrorless mo­del So­ny NEX-6, kto­rý je pred­sa len kva­li­tou o nie­čo vy­ššie, pre­dov­šet­kým tou ob­ra­zo­vou. Nie je však na­toľ­ko kom­pakt­ný a prá­ve za to v tom­to prí­pa­de pla­tí­te. So­ny RX100 a RX100II sú je­di­né mo­de­ly, kto­ré po­nú­ka­jú sku­toč­nú „vrec­ko­vosť" a pri­tom kva­li­tu fo­tog­ra­fií, kto­rá zne­sie po­rov­na­nie s veľ­ký­mi sní­mač­mi APS-C. Tak­že ak hľa­dá­te naj­lep­ší kom­pakt, up­ra­vu­je­me na­še pre­doš­lé tvr­de­nie - už je ním RX100II, zľah­ka up­da­to­va­ná ver­zia do­te­raj­šie­ho mo­de­lu.

Za­po­ži­čal: So­ny
Ce­na: 700 EUR

Zdroj: PCR 2/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter