Outdoorová kamera za skvelú cenu

GoClever DVT Sport Gold

Exklu­zív­ne sme ma­li mož­nosť otes­to­vať no­vú out­doo­ro­vú ka­me­ru na slo­ven­skom tr­hu, kon­krét­ne ide o GoC­le­ver DVR Sport Gold v ce­ne iba 119 eur. GoC­le­ver sa dl­ho­do­bo orien­tu­je na ce­no­vo at­rak­tív­ne pro­duk­ty, len­že ce­na tej­to ka­me­ry je po­lo­vič­ná až tre­ti­no­vá v po­rov­na­ní so zná­my­mi mo­del­mi z tej­to ob­las­ti.

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg V ele­gan­tnom jem­ne hne­dom vzhľa­de je ka­me­ra prip­ra­ve­ná na tri re­ži­my prá­ce - na nah­rá­va­nie vi­dea so zvu­kom, na za­chy­tá­va­nie sta­tic­kých sní­mok a mô­že­te ju vy­užiť ako ka­me­ru v aute (CAR DVR). Vte­dy sa za­chy­tá­va­ný ob­raz oto­čí o 180°, aby ste ne­mu­se­li dr­žia­kom vy­tvá­rať ma­gic­ké po­lo­hy na pred­nom sk­le. Sú­čas­ťou ba­le­nia je ochran­né puz­dro od­ol­né pro­ti vo­de na po­nor do hĺbky 10 m, mi­nia­túr­ny di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, dr­žiak do au­ta, dr­žiak na bi­cy­kel, dr­žia­ci pás na hel­mu a na opa­sok/hruď, ká­bel USB, auto­na­bí­jač­ka a nie­koľ­ko upev­ňo­va­cích (le­pia­cich) sto­ja­nov. V da­nej kon­co­vej ce­ne sme spo­koj­ní, na spod­nej hra­ne za­ria­de­nia ne­chý­ba mož­nosť upev­ne­nia na sta­tív.

GoClever2.jpg

Ka­me­ra GoC­le­ver DVR Sport Gold ob­sa­hu­je 5-me­ga­pixelo­vú ka­me­ru a do­ká­že za­zna­me­ná­vať dy­na­mic­ky sa me­nia­ci ob­raz s 60 fps (pri roz­lí­še­ní HD)

Zá­kla­dom kom­for­tu prá­ce je 2,4-pal­co­vý fa­reb­ný do­ty­ko­vý dis­plej. Mož­no ho vy­pnúť a po­čas nah­rá­va­nia tak šet­riť ba­té­riu, čo sa vám zí­de. Do­ty­ko­vá tech­no­ló­gia nie je ideál­na, ale na out­doo­ro­vé pou­ži­tie pos­ta­ču­je. Vnút­ri mo­de­lu GoC­le­ver DVR Sport Gold na uk­rý­va 5 Mpix sní­mač CMOS, kto­rý zvlád­ne za­zna­me­ná­vať vi­deo v roz­lí­še­ní 1080p pri 30 fps, 720p pri 60 fps a vo VGA pri 120 fps. Vi­deo je za­zna­me­ná­va­né vo for­má­te H.264, ne­chý­ba ani zá­znam zvu­ko­vej sto­py. Keď­že za­ria­de­nie ne­má za­bu­do­va­ný rep­ro­duk­tor, zvuk bu­de­te po­čuť až pri preh­rá­va­ní vi­dea v po­čí­ta­či. GoC­le­ver sa tvá­ri pri pri­po­je­ní ako USB Mass Sto­ra­ge. Osob­ne by sme si že­la­li port mic­roUSB, kto­rý je veľ­mi čas­tý pri smar­tfó­noch, out­doo­ro­vé ka­me­ry stá­le pou­ží­va­jú ko­nek­tor mi­niUSB. Po­te­ši­lo nás však roz­hra­nie mi­niH­DMI a šach­ta na pa­mä­ťo­vú kar­tu mic­roSD do ka­pa­ci­ty 32 GB. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 850 mAh je in­teg­ro­va­ná, ne­mož­no ju vy­me­niť. Pri na­šom tes­te sa ba­té­ria vy­bi­la za 80 mi­nút. Vý­bor­ná je hmot­nosť toh­to mi­ni­za­ria­de­nia - 71 gra­mov s ba­té­riou bez ochran­né­ho oba­lu, 145 gra­mov aj s puz­drom od­ol­ným vo­de.

GoClever1.jpg

Ka­me­ra GoC­le­ver DVR Sport Gold sa do­dá­va spo­lu s vo­do­tes­ným oba­lom

Fo­tog­ra­fie sa da­jú vy­tvo­riť ma­nuál­ne, po­mo­cou di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča či s ča­so­va­čom. K dis­po­zí­cii je burst shot, roz­poz­na­nie tvá­re či ús­me­vu a fun­kcia an­ti-sha­ke, ale v di­gi­tál­nom re­ži­me. Kva­li­ta fo­tog­ra­fií zod­po­ve­dá fo­tog­ra­fiám z mo­bi­lu s či­pom s rov­na­kým roz­lí­še­ním, tak­že skôr je to na mo­men­tky, nie na portré­ty. Kva­li­ta vi­deo­záz­na­mu nás však prí­jem­ne prek­va­pi­la, a to hlav­ne ak si uve­do­mí­te ce­nu tej­to ka­me­ry. Je to to­tiž pres­ne ta­ká kva­li­ta, akú oča­ká­va­jú pou­ží­va­te­lia, kto­rí si pr­výk­rát kú­pia out­doo­ro­vú ka­me­ru a nech­cú do nej in­ves­to­vať 300 až 400 eur.

Ne­po­nú­ka sí­ce op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu (čo je vý­sa­da dra­hých mo­de­lov), no k dis­po­zí­cii je 4-ná­sob­ný zoom a na 8 GB kar­tu mic­roSD sme zmes­ti­li jed­nu ho­di­nu a 20 mi­nút zá­zna­mu k to­mu. Mi­nia­túr­ny di­aľ­ko­vý ov­lá­dač má tri tla­čid­lá - za­pnu­tie/vy­pnu­tie za­ria­de­nia, vy­tvo­re­nie fo­tog­ra­fie a spus­te­nie nah­rá­va­nia vi­dea. Preh­rá­vať vi­deo si mô­že­te aj pria­mo na dis­ple­ji ka­me­ry. Ak si nás­led­ne ot­vo­rí­te pa­mä­ťo­vú kar­tu v po­čí­ta­či, za­ria­de­nie roz­trie­di zá­zna­my do troch ad­re­sá­rov - CAR, JPEG a VI­DEO, čo ho­vo­rí sa­mo za se­ba. Ne­vý­ho­da tej­to out­doo­ro­vej ka­me­ry, kto­rú ob­ja­ví­te až pri preh­rá­va­ní vi­deí pria­mo v po­čí­ta­či, je zvuk - zá­znam zvu­ku je na slab­šej úrov­ni, je ci­teľ­ne ple­cho­vý, chý­ba­jú mu vý­šky. Ak sa ve­nu­je­te ak­čným špor­tom a pot­re­bu­je­te iba ob­raz, mô­že­te na tú­to vý­čit­ku za­bud­núť.

GoClever4_all.jpg

Veľ­kú vý­hodu pred­sta­vu­je bo­ha­té dopl­nko­vé prís­lu­šen­stvo pria­mo v ce­ne za­ria­de­nia

Ce­na: 119 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

Zdroj: PCR 2/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter