testovali sme

Najnovšie fotoaparáty

Strana 2/2

Olym­pus OM-D E-M1

Naj­moc­nej­ší fo­toa­pa­rát Mic­ro Four Thirds?

Dru­hý mo­del z ra­du OM-D je na sve­te a nie je to cel­kom to, čo sme ča­ka­li, te­da nás­tup­ca do­te­raj­šie­ho OM-D E-M5. Olym­pus mies­to to­ho vy­dal fo­toa­pa­rát, kto­rý je pod­ľa špe­ci­fi­ká­cií aj pod­ľa te­la vo vlas­tnej trie­de a vy­tvá­ra no­vý vr­chol po­nu­ky Olym­pu­su. E-M5 ne­kon­čí, len sa po­su­nie o stu­pie­nok niž­šie a pre­ne­chá trón moc­nej­šie­mu mo­de­lu, s no­vým E-M1 bu­de v po­nu­ke koexis­to­vať.

o1.jpg

V mno­hom sa in­špi­ru­je od zr­kad­lo­viek. Má veľ­mi po­dob­ný grip, roz­mer­mi za ni­mi veľ­mi ne­zaos­tá­va, má pev­né hor­čí­ko­vé te­lo a poz­nať to na je­ho hmot­nos­ti. V mno­hom te­da po­pie­ra zá­klad­nú my­šlien­ku sys­té­mu Mic­ro 4/3, te­da to „mic­ro". Na dru­hej stra­ne, keď mô­že mať Pa­na­so­nic svoj GH3 vy­ze­ra­jú­ci s ba­té­rio­vým gri­pom ako pro­fe­sio­nál­na zr­kad­lov­ka, pre­čo by ne­mo­hol aj Olym­pus. Mic­ro 4/3 je za­ují­ma­vý sys­tém s mno­hý­mi po­da­re­ný­mi ob­jek­tív­mi, tak­že je fajn, že sa v rám­ci ne­ho za­čí­na­jú ob­ja­vo­vať mo­de­ly vy­ze­ra­jú­ce ako pro­fe­sio­nál­ne nás­tro­je. Nie je to­tiž vždy prí­jem­né pri pro­fe­sio­nál­nom fo­te­ní vy­svet­ľo­vať nez­na­lým zá­kaz­ní­kom, že ten ma­lý fo­toa­pa­rát je v sku­toč­nos­ti kva­li­tou na úrov­ni zr­kad­lov­ky. To­to ve­ru s OM-D E-M1 neh­ro­zí. Neod­pus­tí­me si však jed­nu poz­nám­ku o je­ho di­zaj­ne, kto­rý nám úpl­ne ne­sa­dol. Vy­ze­rá ako kom­bi­ná­cia sta­ré­ho fil­mo­vé­ho Olym­pu­su OM a mo­der­nej zr­kad­lov­ky, z kaž­dé­ho nie­čo, ani jed­no po­riad­ne. Ale as­poň sa veľ­mi dob­re dr­ží, tak­že mu od­púš­ťa­me.

o2.jpg

Tech­nic­ká vý­ba­va je vskut­ku epi­cká. Za­čať mô­že­me nap­rík­lad od vy­ho­to­ve­nia, kto­ré je veľ­mi od­ol­né pro­ti ná­ra­zom, mra­zu, pra­chu aj vo­de (len pro­ti daž­ďu, ne­po­tá­paj­te sa s ním). Na te­le náj­de­te množ­stvo ov­lá­da­cích pr­vkov, kto­ré by neu­ra­zi­lo ani ma­ji­te­ľa pro­fe­sio­nál­nej zr­kad­lov­ky. Olym­pus pri­tom umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi, nech si sám nas­ta­ví všet­ko oh­ľad­ne ov­lá­da­nia, tak­že v me­nu náj­de­te všet­ky mys­li­teľ­né pris­pô­so­be­nia, plus aj nie­koľ­ko na­vy­še. K to­mu ne­chý­ba sys­tém 2 × 2, te­da pre­pí­na­nie me­dzi rôz­ny­mi fun­kcia­mi pred­né­ho a za­dné­ho ov­lá­da­cie­ho ko­lies­ka. A ke­by sa vám má­li­lo, eš­te je tu do­ty­ko­vý dis­plej vy­klá­pa­teľ­ný o 80° sme­rom ho­re a 50° do­le. Keď si zvyk­ne­te, bu­de­te ve­dieť ov­lá­dať kaž­dé pod­stat­né nas­ta­ve­nie úpl­ne nas­le­po, te­da pri po­ze­ra­ní do úžas­né­ho hľa­dá­či­ka s roz­lí­še­ním 2,3 mi­lió­na bo­dov, kto­rý sa svo­jou veľ­kos­ťou mô­že rov­nať - ako inak - pro­fe­sio­nál­nym zr­kad­lov­kám. Sí­ce nie je op­tic­ký, no as­poň po­núk­ne ži­vý náh­ľad na scé­nu.

Sní­mač nep­rek­va­pí svo­jím roz­lí­še­ním ani roz­sa­hom ISO, kla­sic­ky pla­tí na­še od­po­rú­ča­nie fo­tiť maximál­ne s ISO 6400, kva­li­ta fo­tiek je zhru­ba po­rov­na­teľ­ná s vý­stu­pom zo sní­ma­čov APS-C v zr­kad­lov­kách stred­nej trie­dy (čo je veľ­mi dob­rý vý­sle­dok). E-M1 sa však mô­že poch­vá­liť veľ­mi vý­kon­nou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu, rie­še­nou pria­mo na sní­ma­či, po­hy­bom v pia­tich osiach, tak­že účin­nú sta­bi­li­zá­ciu zís­ka­va­jú aj ob­jek­tí­vy, kto­rým chý­ba op­tic­ký va­riant. O ob­ra­zo­vý vý­stup sa sta­rá aj no­vý pro­ce­sor True­Pic VII, kto­rý vraj pris­pô­so­bu­je ob­raz pod­ľa kaž­dé­ho ob­jek­tí­vu zvlášť tak, aby od­strá­nil všet­ky zná­me op­tic­ké ka­zy da­né­ho mo­de­lu. Je to pot­reb­né, pre­to­že na čo naj­väč­šiu os­trosť ob­ráz­kov bol z vý­ba­vy vy­ne­cha­ný AA fil­ter. Ďal­šie za­ují­ma­vé fun­kcie sú nap­rík­lad auto­ma­tic­ky za­rov­na­né HDR či auto­ma­tic­ký zá­znam ča­soz­ber­ných zá­be­rov.

V štý­le na­po­dob­ňo­va­nia až pre­ko­ná­va­nia zr­kad­lo­viek mô­že­me pok­ra­čo­vať aj bles­ka­mi - in­teg­ro­va­ný od­ní­ma­teľ­ný blesk má nad­štan­dard­ný do­sah až 12 met­rov, syn­chro­ni­zá­cia s pro­fe­sio­nál­ny­mi bles­ka­mi je po­tom mož­ná aj pri rých­los­ti 1/320 se­kun­dy. E-M1 vy­uží­va dva rôz­ne sys­té­my os­tre­nia. Pri pou­ži­tí s ob­jek­tív­mi M43 vy­uží­va kla­sic­ké os­tre­nie de­tek­ciou kon­tras­tných hrán, pre­to­že na ten­to spô­sob sú tie­to ob­jek­tí­vy sta­va­né. Pri pou­ži­tí s kla­sic­ký­mi ob­jek­tív­mi star­šie­ho sys­té­mu 4/3 však prep­ne do de­tek­cie fá­zo­vé­ho po­su­nu a dos­ta­ne z nich pod­stat­ne vy­šší vý­kon než os­tat­né te­lá M43. Ne­chý­ba ani Wi-Fi, rie­še­ná ten­to­raz veľ­mi in­te­li­gen­tne - buď po­vo­lí­te jed­no­ra­zo­vé pri­po­je­nie pre ka­ma­rá­tov na stiah­nu­tie ak­tuál­nych mo­men­tiek, ale­bo si nas­ta­ví­te pri­vát­ne spo­je­nie so svo­jím mo­bi­lom na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu.

Nes­mie­me za­bud­núť upo­zor­niť ani na tých pár ne­vyh­nut­ných ne­dos­tat­kov. Nap­rík­lad kva­li­ta vi­dea by moh­la byť vy­ššia - sí­ce z apa­rá­tu dos­ta­ne­te full HD, ale len pri 30 fps a po­mer­ne níz­kom dá­to­vom to­ku (vzhľa­dom na ce­no­vú hla­di­nu fo­toa­pa­rá­tu by sme ča­ka­li viac), tak­že Lu­mix GH3 zos­tá­va nep­re­ko­na­ný. Ta­kis­to ob­ráz­ky s veľ­mi dl­hou expo­zí­ciou sú o nie­čo za­šu­me­nej­šie, než by sa pat­ri­lo, od­po­rú­ča­me ich ro­biť s níz­ky­mi hod­no­ta­mi ISO. Inak však nie je čo kri­ti­zo­vať, Olym­pus na vr­chol svo­jej po­nu­ky za­ra­dil ne­kom­pro­mis­ný mo­del s veľ­mi vy­so­kou ce­nou, kto­rý by mož­no mo­hol mať kraj­ší di­zajn, no fun­kčne a po­ci­to­vo je vý­bor­ný.

Ni­kon D610

Nás­tup­ca či zá­stup­ca? Vlas­tne je to jed­no...

No­vý full fra­me mo­del je naj­drah­šia no­vin­ka z toh­to me­sia­ca. Ce­na 1700 eur za sa­mot­né te­lo však vy­ža­du­je is­tý kon­text. Nap­rík­lad eš­te mi­nu­lý rok v tom­to ča­se si väč­ši­na ľu­dí ani ne­ve­de­la pred­sta­viť, že by bo­lo mož­né kú­piť no­vý full fra­me fo­toa­pa­rát od nie­ko­ho z dvo­ji­ce Ni­kon/Ca­non za me­nej než tri­ti­síc eur. A už vo feb­ruáro­vom čís­le sme pri­nies­li po­rov­na­nie hneď tro­ji­ce mo­de­lov full fra­me pod tou­to ce­no­vou hra­ni­cou - vte­dy sa pri­da­lo So­ny s Al­phou 99. Naj­sle­do­va­nej­ší však bol hlav­ne duel dvoch kla­sic­kých zr­kad­lo­viek, Ni­kon D600 vy­hrá­val fo­tog­ra­fic­ký­mi fun­kcia­mi a dy­na­mic­kým roz­sa­hom sní­ma­ča, za­tiaľ čo Ca­non 6D svo­jím Wi-Fi a GPS, od­ol­nej­ším te­lom a lep­ším ob­ra­zom pri naj­vyš­ších hod­no­tách ISO. Ni­kon však svoj mo­del nah­rá­dza ani nie po ro­ku a mno­hí sa pý­ta­jú pre­čo. Sve­tom ko­lu­je teória, pod­ľa kto­rej Ni­kon chce, aby sa rých­lo za­bud­lo na D600 a je­ho prob­lé­my so za­ná­ša­ním sní­ma­ča. Tie bo­li na inter­ne­to­vých fó­rach čas­to dis­ku­to­va­né, ale vý­rob­ca nik­dy ne­potvr­dil, že by šlo o di­zaj­no­vú chy­bu prís­tro­ja. Ani pri uvá­dza­ní D610 ne­pad­la zmien­ka o lep­šej ochra­ne sní­ma­ča, tak­že teóriu ne­chá­me teóriou a ide­me vám pred­sta­viť tri hlav­né zme­ny, kto­ré ten­to mo­del pri­ná­ša.

n1.jpg

Áno, len tri. Jed­na z nich je no­vý me­chan­izmus uzá­vier­ky, kto­rá je te­raz o nie­čo rých­lej­šia a do­ká­že sní­mať mies­to 5,5 fps až 6 fps. Ok­rem to­ho pri­bu­dol aj no­vý ti­chý re­žim sek­ven­čné­ho sní­ma­nia, pri kto­rom fo­toa­pa­rát po­ti­chu cva­ká 3-krát za se­kun­du. Zlep­še­ný bol aj sys­tém auto­ma­tic­ké­ho vy­vá­že­nia bie­lej, kto­rý by si mal lep­šie po­ra­diť pri zmie­ša­nom ume­lom svet­le a mal by ta­kis­to po­núk­nuť realis­tic­kej­šie tó­ny ľud­skej ko­že (ove­ri­li sme si a roz­hod­ne tria­fa veľ­mi dob­re). A ho­ci sa nám prie­či skon­čiť tak­to sko­ro, to­to je všet­ko z no­vi­niek. Ak má­te po­ru­ke na­še feb­ruáro­vé čís­lo, sta­čí si pre­čí­tať re­cen­ziu D600, dopl­niť tie­to tri zme­ny a hod­no­te­nie má­te v zá­sa­de ho­to­vé.

n2.jpg

Na dru­hej stra­ne nep­ra­vi­del­ní ale­bo no­ví či­ta­te­lia si za­slú­žia bliž­šie pred­sta­ve­nie bez od­ka­zo­va­nia na star­šie vy­da­nia, tak­že as­poň v rých­los­ti zhr­nie­me vlas­tnos­ti a náš up­da­to­va­ný ver­dikt. Pa­ra­met­re vi­dí­te v ta­buľ­ke - os­tá­va dopl­niť, že pa­mä­ťo­vé slo­ty na kar­ty SD sú dva a mô­žu fun­go­vať v zá­lo­ho­va­com re­ži­me, pos­tup­ne napĺňa­com re­ži­me ale­bo roz­de­le­ne pre RAW a JPG. Dô­le­ži­tý pa­ra­me­ter je aj mož­nosť ne­chať na vý­stup HDMI po­sie­lať ne­kom­pri­mo­va­né vi­deo zo sní­ma­ča, čo po­te­ší ná­roč­ných fil­má­rov. D610 rov­na­ko ako je­ho star­šie dvoj­ča má od­ol­nú hor­čí­ko­vú konštruk­ciu (nie je však z ko­vu ce­lý) a je od­ol­ný pro­ti bež­ným po­ve­ter­nos­tným vply­vom. Vo svo­jej ka­te­gó­rii sa mô­že poch­vá­liť naj­lep­ším za­os­tro­va­cím sys­té­mom s 39 AF bod­mi, z čo­ho 9 je cit­li­vých v oboch sme­roch. Pri fo­te­ní si mô­že­te bez prob­lé­mov do­vo­liť pou­ží­vať Auto ISO s maximom nas­ta­ve­ným na 6400, vý­stup­né fo­tog­ra­fie sú vo ver­zii JPG aj RAW veľ­mi ľah­ko pou­ži­teľ­né na väč­ši­nu úče­lov.

D610 net­re­ba brať ako no­vý mo­del, ale ako zno­vuu­ve­de­nie pre­doš­lé­ho mo­de­lu v mier­ne poup­ra­ve­nom sta­ve. Nej­de o kú­pu, kto­rú by bo­lo mož­né od­po­rú­čať ma­ji­te­ľom D600. Za­to os­tat­ným ubud­la jed­na oba­va z fám o tom­to mo­de­li a mô­žu sa tak vr­hnúť do sve­ta full fra­me fo­tog­ra­fie. A čo je pod­stat­né, uvá­dzacia ce­na kles­la op­ro­ti feb­ruáro­vej ver­zii o 300 eur a pres­ne zod­po­ve­dá ak­tuál­nej ce­ne Ca­no­nu 6D, tak­že ri­va­li­ta mô­že pok­ra­čo­vať.

Test fotoaparatov - nahlad 01-2.jpg

Pa­ra­met­re a ce­ny tes­to­va­ných fo­toa­pa­rá­tov.

Zdroj: PCR 12/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter