testovali sme

Najnovšie fotoaparáty

Strana 1/2

DSC-QX10_Lifestyle_11_Xperia-Z_EXP201412E-1200-5226f5ff6e43e.jpg So­ny Cy­ber-shot DSC-QX10

Úpl­ne no­vá ka­te­gó­ria. Aké me­no jej dať?

Spo­loč­nosť So­ny ten­to rok na vý­sta­ve IFA v Berlí­ne uvied­la jed­nu net­ra­dič­nú hrač­ku. Naz­va­li by sme ju fo­toa­pa­rá­tom, ale je ne­jas­né, či je to­to ozna­če­nie pres­né, keď­že ide skôr o roz­ší­re­nie pre mo­bil­ný te­le­fón. Je to aký­si uni­ver­zál­ny nad­sta­vec, kto­rý sľu­bu­je z váš­ho smar­tfó­nu uro­biť vý­kon­ný ultra­zoom fo­toa­pa­rát. Ale­bo fo­top­rís­troj schop­ný kon­ku­ro­vať zr­kad­lov­kám v prí­pa­de, že siah­ne­te po vy­ššej z uve­de­ných ver­zií, QX100, kto­rá ko­pí­ru­je veľ­ký sní­mač a skve­lú op­ti­ku z kom­pak­tu So­ny RX100.

q1.jpg

q2.jpg

qr_test_fotoaparatov.png

My sme dl­ho­do­bej­šie skú­ša­li niž­ší mo­del QX10, kto­rý je za­lo­že­ný na inom prís­tro­ji od So­ny, me­no­vi­te na kom­pak­te Cy­ber-shot DSC-WX200, čo je fo­toa­pa­rát s rov­na­kým 18 Mpix sní­ma­čom, rov­na­kou op­ti­kou s roz­sa­hom 25 ÷ 250 mm a rov­na­kou mož­nos­ťou pri­po­jiť sa cez Wi-Fi na váš smar­tfón. Roz­die­ly sú len dva: v roz­me­roch (WX200 je ten­ší, no inak je men­ší ako QX10) a v ce­ne (WX200 kú­pi­te od 170 eur, tak­že je o 20 eur lac­nej­ší a pri­tom pos­ky­tu­je pod­stat­ne viac fun­kcio­na­li­ty, ako uvi­dí­te ďa­lej).

So­ny QX10 je to­tiž nad­sta­vec na mo­bil, pri­čom ho mož­no prip­núť na všet­ky sú­čas­né smar­tfó­ny, upí­na­cí me­chan­izmus je nao­zaj múd­ro navr­hnu­tý. Ne­má te­da vlas­tnú ob­ra­zov­ku a tak­mer žiad­ne ov­lá­da­cie pr­vky. Náj­de­te na ňom iba tla­čid­lo Power, spúšť, ov­lá­dač zoo­mu a úchyt­ku na sta­tív. A ma­lič­ký pa­nel s in­di­ká­to­rom ba­té­rie a prí­tom­nos­ti pa­mä­ťo­vej kar­ty. Keď od­mon­tu­je­te upí­na­cí me­chan­izmus, zís­ka­te prís­tup k prík­lo­pu, pod kto­rým sa uk­rý­va ba­té­ria a slot na kar­tu mic­roSD. Mož­no ho však pou­ží­vať aj bez upí­na­cie­ho me­cha­niz­mu a zo za­ria­de­nia s hrúb­kou pres­ne 4 cm sa tak sta­ne ten­ší 3,2 cm mo­del. Tak­to sa ľah­šie pre­ná­ša vo vrec­ku, no ťaž­šie sa ním mie­ri pri fo­te­ní. No ak ve­rí­te svoj­mu šťas­tiu, mô­že­te skú­siť fo­tiť úpl­ne bez ob­ra­zov­ky a spá­ro­va­nia s mo­bi­lom, jed­no­du­cho nas­le­po.

Nor­mál­ny mo­del pou­ží­va­nia však pred­pok­la­dá upev­ne­nie na mo­bil a spá­ro­va­nie. To je mož­né so za­ria­de­nia­mi s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi An­droid ale­bo iOS, pri­čom po­žia­dav­ka­mi na stra­ne za­ria­de­nia sú ko­nek­ti­vi­ta Blue­tooth ale­bo WiFi Di­rect a ap­li­ká­cia So­ny Play­Me­mo­ries. Vý­ho­du ma­jú ma­ji­te­lia mo­bi­lu s NFC, vďa­ka kto­ré­mu je ce­lý pá­ro­va­cí pro­ces za­uto­ma­ti­zo­va­ný, no ani tak by sme ho ne­naz­va­li rých­lym. QX10 ur­či­te nie je vhod­ný na rých­le od­fo­te­nie ná­hod­ných mo­men­tiek vo va­šom oko­lí, od chví­le, keď ho vy­tiah­ne­te z vrec­ka, po mož­nosť fo­tiť ubeh­ne dosť ve­ľa ča­su, zhru­ba 16 se­kúnd. Ani pria­me pou­ži­tie ne­pat­rí k naj­rý­chlej­ším, a aby sa šet­ri­lo ča­som, je ko­pí­ro­va­nie fo­tog­ra­fií do te­le­fó­nu im­pli­cit­ne nas­ta­ve­né na 2 Mpix kó­pie, pri­čom ori­gi­ná­ly os­tá­va­jú na kar­te v QX10. Ten, mi­mo­cho­dom, ne­vie pra­co­vať bez pa­mä­ťo­vej kar­ty.

Keď sme pri tom, čo ne­vie, moh­li by sme uviesť aj ďal­šie fo­tog­ra­fic­ké fun­kcie, kto­ré od­ra­dia ná­roč­nej­ších fo­tog­ra­fov hľa­da­jú­cich mo­bil­nej­ší dopl­nok k ich zr­kad­lov­ke. QX10 im neu­mož­ní me­niť ISO, uk­la­dať sú­bo­ry RAW ani pou­žiť blesk. Ne­mož­no ov­lá­dať blesk za­bu­do­va­ný v mo­bi­le a vlast­ný blesk ne­má. Inak po­nú­ka do­ved­na 4 re­ži­my. Ok­rem kla­sic­kej auto­ma­ti­ky aj Su­pe­rior Auto, kde sa vie roz­hod­núť, či uro­bí viac zá­be­rov, z kto­rých po­tom vy­po­čí­ta expo­zí­ciu na HDR ale­bo zní­že­nie šu­mu v zle os­vet­le­ných scé­nach. V re­ži­me P vás ne­chá kom­pen­zo­vať expo­zí­ciu (zos­vet­liť ale­bo stma­viť scé­nu o ± 2 EV) a up­ra­viť si vy­vá­že­nie bie­lej. A po­tom ne­mô­že chý­bať re­žim zá­zna­mu vi­dea, na­to­če­né fil­my si však ne­mô­že­te hneď po­zrieť na mo­bi­le, tre­ba ich stiah­nuť cez me­nu ap­li­ká­cie. To je z fun­kcio­na­li­ty všet­ko, pri­dá­me eš­te poch­va­lu, že fun­gu­je nao­zaj bez­chyb­ne. Na­vy­še SDK pre QX10 je dosť ot­vo­re­né, tak­že sa dá oča­ká­vať pod­po­ra v ap­li­ká­ciách tre­tích strán, pri­čom pod­po­ru už pris­ľú­bi­la Ca­me­ra360.

Ob­lasť, kde QX10 exce­lu­je, je kva­li­ta fo­tog­ra­fií. K vý­stu­pu z toh­to fo­toa­pa­rá­tu sa nep­rib­li­žu­je ni­ja­ký fo­to­mo­bil, do­kon­ca ani Ga­laxy S4 Zoom. Vy­hrá­va hlav­ne lep­ším dy­na­mic­kým roz­sa­hom, tak­že vid­no me­nej pre­pá­le­ných bie­lych či čis­to čier­nych tie­ňov. Lep­šie si po­ra­dí aj v sla­bom svet­le, ho­ci ten blesk vcel­ku chý­ba. Fo­tog­ra­fu­je skrát­ka vý­bor­ne. Otáz­kou os­tá­va, ko­mu je nie­čo ta­ké­to ur­če­né, te­da kto by mo­hol byť ideál­nou cie­ľo­vou de­mog­ra­fiou pre QX10. Je to kva­lit­ný pro­dukt, tak­že ak sa niek­to pri všet­kých je­ho za a pro­ti náj­de, bu­de s je­ho fo­tog­ra­fia­mi aj pou­ží­va­ním spo­koj­ný. Len pred­pok­la­dá­me, že QX10 mno­ho ľu­dí neos­lo­ví, obzvlášť pri za­po­čí­ta­ní al­ter­na­tí­vy v po­do­be vý­bor­né­ho kom­pak­tu So­ny WX200. Vlas­tne exis­tu­je jed­na, prí­pad­ne dve sku­pi­ny. Lo­mog­ra­fis­tov ur­či­te po­te­ší vý­zva fo­tiť bez ob­ra­zov­ky a po­tom si po­ľah­ky nah­rať fot­ky do mo­bi­lu. A ur­či­te exis­tu­jú ľu­dia, kto­rí by ra­di dis­krét­ne na­to­či­li vi­deo či uro­bi­li fo­tog­ra­fiu s ov­lá­da­ním z di­aľ­ky J. A my za­čí­na­me byť zve­da­ví na QX100. O tom te­da na­bu­dú­ce.

So­ny Al­pha A3000

Ani NEX, ani Al­pha

Ak hľa­dá­te fo­toa­pa­rát, kto­rý bu­de fo­tiť aj vy­ze­rať ako zr­kad­lov­ka, ale pot­re­bu­je­te čo naj­viac ušet­riť, mô­že mať So­ny v tej­to no­vin­ke to pra­vé pre vás. No­vá Al­pha to­tiž vy­ze­rá úpl­ne ako zr­kad­lov­ka, má veľ­ké te­lo s po­hodl­ným gri­pom (roz­mer asi ako Pa­na­so­nic Lu­mix G5/G6), vý­men­ný ob­jek­tív, na správ­nom mies­te hľa­dá­čik, nad kto­rým je in­teg­ro­va­ný zá­klad­ný blesk. Len­že znal­co­vi už pri poh­ľa­de na ob­jek­tív bu­de zrej­mé, že nie­čo nie je s kos­tol­ným po­riad­kom. Ob­jek­tív je to­tiž zo sys­té­mu NEX, te­da z mirrorless (bez­zr­kad­lo­vých) mo­de­lov znač­ky So­ny.

s1.jpg

To zna­me­ná, že nej­de ani o tra­dič­nú zr­kad­lov­ku s op­tic­kým hľa­dá­či­kom, ani o zr­kad­lov­ku s čias­toč­ne prie­pus­tným zr­kad­lom, ako je So­ny SLT A58, z kto­ré­ho má A3000 pre­po­ži­ča­ný 20 Mpix sní­mač. Ve­ru nie, v tom­to prí­pa­de je to net­ra­dič­ný va­riant te­la NEX s veľ­kým bles­kom a hľa­dá­či­kom (za ten by ste si inak v sys­té­me NEX mu­se­li po­riad­ne prip­la­tiť, vo vý­ba­ve je to­tiž až od dra­hé­ho NEX-6 vy­ššie). Vstup­ný mo­del do „zr­kad­lov­ko­vej" po­nu­ky So­ny tak vlas­tne už nie je zr­kad­lov­ka a nes­po­lup­ra­cu­je s ob­jek­tív­mi, kto­ré vy­uží­va­jú mo­de­ly SLT ale­bo Al­phy sta­rej ško­ly. As­poň z hľa­dis­ka sní­ma­ča má pro­ti väč­ši­ne NEX-ov vý­ho­du, má o nie­čo vy­ššie roz­lí­še­nie.

s2.jpg

Ako vstup­ný mo­del je A3000 pos­kla­da­ný z ta­kých sú­čas­tí, kto­ré do­vo­ľu­jú udr­žať je­ho ce­nu veľ­mi dos­tup­nou. Je to však dosť kom­pro­mis­ná vý­ba­va a z niek­to­rých roz­hod­nu­tí sme ne­bo­li nad­še­ní. Hneď na za­čia­tok mu­sí­me zdô­raz­niť dve sla­bi­ny - hľa­dá­čik a dis­plej. Oba sú veľ­mi jed­no­du­ché, čím dosť pod­stat­ne ka­zia zá­ži­tok z fo­te­nia. To­to je však sub­jek­tív­ny poh­ľad tes­te­rov, kto­rí pra­vi­del­ne skú­ša­jú naj­nov­šie tech­no­ló­gie. Keď sme pre neut­rál­ny ná­zor skú­si­li dis­plej s roz­lí­še­ním 230-ti­síc bo­dov uká­zať člo­ve­ku pou­ží­va­jú­ce­mu pár ro­kov sta­rý mo­del ultra­zoo­mu, ne­vi­del v je­ho kva­li­tách prob­lém. Aj on však mu­sel uz­nať, že ma­lý hľa­dá­čik Al­phy s roz­lí­še­ním len 200-ti­síc bo­dov veľ­mi pou­ži­teľ­ný nie je, az­da len ako zá­chran­né rie­še­nie po­čas veľ­mi sl­neč­ných dní. A na­vy­še ani pre­pí­na­nie me­dzi hľa­dá­či­kom a dis­ple­jom nie je auto­ma­tic­ké pod­ľa prib­lí­že­nia k tvá­ri, tre­ba na­ťa­ho­vať prs­ty až za hlav­ný vo­lič re­ži­mov.

So­ny ten­to mo­del orien­tu­je nao­zaj sil­ne na čo naj­niž­šie vý­rob­né nák­la­dy, na trh sa tak dos­tá­va s ce­nov­kou pod ma­gic­kou hra­ni­cou 400 eur (a prie­bež­ne kle­sá), čo je sko­ro neu­ve­ri­teľ­ná ce­na za po­dob­ný druh te­la, pri­ba­le­ný vý­bor­ný ko­vo­vý ob­jek­tív 18-55 a skve­lý sní­mač. As­poň sme si to mys­le­li, než sme ob­ja­vi­li ak­tuál­ne ce­ny mo­de­lu SLT A58, kto­rý nes­to­jí ove­ľa viac a po­nú­ka pod­ľa nás o nie­čo za­ují­ma­vej­šie pa­ra­met­re. Nap­rík­lad rých­lej­šie os­tre­nie pod­ľa fá­zo­vé­ho po­su­nu svet­la, pod­stat­ne sil­nej­ší blesk, rých­lej­šie sek­ven­čné sní­ma­nie s prie­bež­ným doos­tro­va­ním, viac vi­deo­re­ži­mov (rých­lej­šie os­tre­nie dosť po­má­ha), o po­lo­vi­cu dlh­šiu ži­vot­nosť na ba­té­riu, pod­po­ru EyeFi a, sa­moz­rej­me, kva­lit­nej­ší dis­plej s dvoj­ná­sob­ným roz­lí­še­ním a k to­mu hľa­dá­čik s roz­lí­še­ním 1,4 mi­lió­na bo­dov s auto­ma­tic­kým pre­pí­na­ním. Vý­ho­dou A3000 je len nep­rí­tom­nosť čias­toč­ne prie­pus­tné­ho zr­kad­la, a te­da lep­ší vý­kon v sla­bom svet­le. A eš­te kom­pak­tnej­šie a ľah­šie te­lo s lep­ším ob­jek­tí­vom.

Na­še hod­no­te­nie te­da za­tiaľ vy­ze­rá ako prud­ká kri­ti­ka, však? Len­že A3000 ne­za­ne­chal zlé doj­my, tre­ba si uve­do­miť, že ten­to mo­del je ta­ký kom­pro­mis­ný, aby pri­nie­sol do níz­kych ce­no­vých hla­dín kva­li­tu veľ­kých sní­ma­čov APS-C So­ny. Inak po­ve­da­né, s tým­to mo­de­lom si aj na­priek ce­ne niž­šej, než akú dá­te za lep­šie kom­pak­ty, mô­že­te do­priať fo­tog­ra­fie ob­rov­skej kva­li­ty, hr­do kon­ku­ru­jú­ce naj­lep­ším mirrorless fo­toa­pa­rá­tom aj mno­hým zr­kad­lov­kám stred­nej trie­dy. So­ny SLT A58 aj sys­tém NEX, spo­je­né do jed­né­ho cel­ku, pro­du­ku­jú nád­her­né čis­té fo­tog­ra­fie aj pri ISO 3200, čo je maximál­na auto­ma­tic­ká hod­no­ta. My sme po­koj­ne fo­ti­li aj na ISO 6400 a ne­bá­li by sme sa tla­čiť aj fo­tog­ra­fie od­fo­te­né s ISO 12800. Fo­toa­pa­rá­ty So­ny tria­fa­jú vy­vá­že­nie bie­lej vy­ni­ka­jú­co aj v naj­ťaž­ších pod­mien­kach a ani A3000 nie je vý­nim­ka. Po­čet ov­lá­da­cích pr­vkov je mi­ni­mál­ny a kaž­dú zme­nu mu­sí­te ro­biť niek­de ot­rav­ne hl­bo­ko v me­nu (za­bo­lí hlav­ne pri čas­tom za­pí­na­ní HDR), ale pri kva­li­te fo­tiek z re­ži­mu Su­pe­rior Auto (kde sa vie apa­rát sám roz­hod­núť pre sním­ku HDR pod­ľa pot­re­by) mož­no ani ne­bu­de pot­re­ba me­nu tak čas­to nav­šte­vo­vať. Plu­so­vý bo­dík za to, že na hlav­nom vo­li­či je po­hodl­ne umies­tne­ná skrat­ka pre veľ­mi vy­da­re­ný re­žim auto­ma­tic­ky zo­ší­va­nej pa­no­rá­my. Chvá­li­me aj za vý­bor­nú kva­li­tu full HD vi­dea.

Vcel­ku je to dob­rý fo­toa­pa­rát a z náš­ho hod­no­te­nia v pod­sta­te ply­nie: choď­te a kúp­te si po­dob­ne dra­hý SLT A58. J Le­da­že by ste rad­šej chce­li vstú­piť do sys­té­mu So­ny NEX a mať fo­toa­pa­rát s for­mou zr­kad­lov­ky. A po­kiaľ na for­me ne­zá­le­ží, aj tu by sme rad­šej siah­li po NEX-3N s vý­klop­ným dis­ple­jom a kom­pak­tnej­ším ob­jek­tí­vom.

Ni­kon 1 AW1

Pr­vý po­tá­pač­sko-ho­ro­le­zec­ký mirrorless fo­toa­pa­rát?

Po­kiaľ ste chce­li fo­tog­ra­fo­vať pod vo­dou, ma­li ste do­te­raz zhru­ba tri zá­klad­né mož­nos­ti. Naj­jed­no­duch­šie bo­lo kú­piť si vo­do­tes­ný kom­pakt, kto­rý má však zjav­né li­mi­tá­cie v kva­li­te fo­tiek a ma­lej sve­tel­nos­ti ob­jek­tí­vu, čo je pod vo­dou veľ­mi dô­le­ži­tý pa­ra­me­ter. Dru­há mož­nosť bo­la ísť do mirrorless ale­bo zr­kad­lov­ky a za­kú­piť si k nim špe­ciál­ny vo­do­tes­ný obal. Ta­ké­to oba­ly sú však po­mer­ne dra­hé a dosť pod­stat­ne zväč­šia ob­jem aj hmot­nosť fo­toa­pa­rá­tu. No a eš­te vždy je mož­nosť kú­piť si ka­me­ru GoP­ro, kto­rá nie je moc­ný fo­tog­ra­fic­ký prís­troj, ale to­čí úžas­né vi­deá a je veľ­mi kom­pak­tná. Te­raz však pri­bud­la štvr­tá a veľ­mi za­ují­ma­vá mož­nosť.

aw1.jpg

Spo­loč­nosť Ni­kon chvá­li­me za veľ­mi dob­rý ná­pad, pre­to­že vy­lo­že­ne od­ol­ný vo­do­tes­ný fo­toa­pa­rát vy­ššej trie­dy v tr­ho­vej po­nu­ke chý­bal. Roz­hod­la sa ho za­pl­niť no­vým mo­de­lom z ro­di­ny Ni­kon 1, te­da mirrorless sys­té­mu s men­ším sní­ma­čom, než ma­jú kon­ku­ren­ti. Z to­ho ply­nú­cou vý­ho­dou Ni­ko­nu je veľ­kosť - je­ho sys­tém má men­šie te­lá aj ob­jek­tí­vy, na­vy­še vďa­ka ne­veľ­mi na­hus­te­ným pixelom na sní­ma­či po­nú­ka aj po­mer­ne sluš­nú ob­ra­zo­vú kva­li­tu a vy­so­kú rých­losť sní­ma­nia. No­vin­ka AW1 je za­lo­že­ná na J3 (ta­kis­to 14 Mpix sní­mač 2,7-krát men­ší než full fra­me), no dosť pod­stat­ne sa lí­ši stav­bou te­la. Je ma­sív­nej­šie a ťaž­šie a všet­ky vstu­py sú za­is­tné izo­lá­ciou a pois­tka­mi pro­ti ot­vo­re­niu v nev­hod­ných pod­mien­kach. Po­dob­né mô­že­me po­ve­dať aj o dvoch no­vých ob­jek­tí­voch vy­da­ných špe­ciál­ne pre ten­to mo­del, kto­ré ma­jú rov­na­kú mie­ru ochra­ny, te­da extra kry­cie sklo, ma­sív­nej­šie ko­vo­vé vy­ho­tov­de­nie a tes­ne­nie v na­sa­dzo­va­com ba­jo­ne­te.

aw2.jpg

Te­lo aj no­vé ob­jek­tí­vy sú od­ol­né pro­ti pá­du z vý­šky dvoch met­rov, vo­do­tes­né do hĺbky 15 met­rov a od­ola­jú mra­zom do -10 °C. Sa­moz­rej­me, to­to pla­tí len pri kom­bi­no­va­ní AW1 s od­ol­ný­mi ver­zia­mi ob­jek­tí­vov, tak­že v extrém­nych pod­mien­kach má­te na vý­ber len zo zoo­mo­va­cie­ho mo­de­lu 11 ÷ 27 mm (ek­vi­va­lent 30 ÷ 74 mm) ale­bo pev­né­ho ob­jek­tí­vu s oh­nis­kom 10 mm (ek­vi­va­lent 27 mm). Ško­da ta­kis­to, že ani je­den ne­pos­ky­tu­je vy­lo­že­ne ši­ro­ké oh­nis­ko na epi­cké pa­no­ra­ma­tic­ké zá­be­ry pod vo­dou či na ho­rách. V tom­to bo­de mu­sí­me upo­zor­niť na chý­ba­jú­cu sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu, v te­le aj v ob­jek­tí­voch. Prek­va­pi­la nás aj ďal­šia vý­ba­va pre extrém­nych tu­ris­tov - kom­bi­ná­cia vý­ško­me­ra s hĺbko­me­rom vám vždy pres­ne po­vie, ako ste na tom so vzdia­le­nos­ťou od vod­nej hla­di­ny. A za­bu­do­va­né GPS s kom­pa­som pod­po­ru­jú ok­rem bež­ných dru­žíc GPS aj rus­ký sys­tém GLO­NASS, čo by ma­lo po­môcť s pres­nos­ťou lo­ka­li­zá­cie v extrém­nych se­ver­ných a juž­ných ob­las­tiach ze­me­gu­le.

V AW1 ne­chý­ba ani ov­lá­da­cí pr­vok z od­ol­ných kom­pak­tov Ni­kon, naz­va­ný Ac­tion Con­trol, kto­rý pri dr­ža­ní kon­krét­ne­ho tla­čid­la zob­ra­zí na dis­ple­ji ob­lúk s po­nu­kou re­ži­mov a s čia­rou „vi­sia­cou" od­vr­chu ob­ra­zov­ky. Čia­ra pri nak­lá­ňa­ní fo­toa­pa­rá­tu uka­zu­je stá­le k ze­mi, tak­že sta­čí nak­lo­piť prís­troj, a keď uka­zu­je na re­žim, kto­rý chce­te pou­žiť, pus­tiť tla­čid­lo. Kom­pli­ko­va­ný opis, ale ide o veľ­mi in­tui­tív­ny a rých­ly spô­sob pre­pí­na­nia. Ško­da len, že sa ten­to prin­cíp ne­vyu­ží­va čas­tej­šie v niek­to­rých hl­bších úrov­niach me­nu, kde už by bo­lo ná­roč­nej­šie ro­biť pod vo­dou zme­ny. Hrať sa s AW1 na ma­nuál­ny re­žim to­tiž nie je prá­ve naj­jed­no­duch­šie ani na su­chu. Ale to je os­tat­ne bež­ný prob­lém mo­de­lov Ni­kon 1 trie­dy J, sú za­me­ra­né skôr na pou­ží­va­te­ľov spo­lie­ha­jú­cich na re­ži­my ako Best Mo­ment Cap­tu­re, kto­rý za vás vy­be­rie naj­lep­šiu fot­ku z rých­lo zos­ní­ma­nej dáv­ky ale­bo vám dáv­ku spo­ma­le­ne preh­rá, aby ste sa­mi zvo­li­li naj­lep­ší mo­ment.

Zo strán­ky fo­tog­ra­fií a vi­dea te­da ani nie je ne­vyh­nut­né AW1 de­tail­ne pred­sta­vo­vať, pla­tí to, čo sme ke­dy­si na­pí­sa­li o J3. V skrat­ke: ide o veľ­mi rých­ly mo­del s mi­mo­riad­ne sviž­ným za­os­tro­va­ním a sek­ven­čným sní­ma­ním (až 60 sní­mok/s s pre­dos­tre­ním, 15 sn./s s prie­bež­ným os­tre­ním). Pre chý­ba­jú­cu sta­bi­li­zá­ciu vás apa­rát ob­čas do­nú­ti pou­žiť vy­ššie ISO, čo je v po­rov­na­ní so zvyš­kom mirrorless sve­ta je­ho sla­bi­na - za­tiaľ čo kon­ku­ren­čné väč­šie sní­ma­če zvlád­nu veľ­mi ob­stoj­ne ISO 6400, Ni­kon 1 od­po­rú­ča­me pou­ží­vať maximál­ne na ISO 3200.

AW1 je veľ­mi za­ují­ma­vý mo­del pre kaž­dé­ho, kto od svoj­ho fo­toa­pa­rá­tu oča­ká­va od­ol­nosť ale­bo chce fo­tiť pod vo­dou. My sme to skú­ša­li a ve­ru to nie je hrač­ka, pod vo­dou je os­tre­nie po­mal­šie a je tam me­nej svet­la, ale tá at­mos­fé­ra sto­jí za to. Na­vy­še k AW1 exis­tu­je ce­lý eko­sys­tém oko­lo fo­toa­pa­rá­tov Ni­kon 1, tak­že na bež­né fo­te­nie je z akých ob­jek­tí­vov vy­be­rať. Len si ne­za­bud­ni­te vždy pred po­tá­pa­ním vy­me­niť ob­jek­tív za vo­do­tes­nú ver­ziu... :-)


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter