testovali sme

Najnovšie kompakty pre fotonadšencov

PowerShot_G16_LIFESTYLE_03.jpg Tes­tu­je­me ak­tuál­ne prí­ras­tky do ro­di­ny naj­lep­šie vy­ba­ve­ných kom­pak­tov, kto­rých cie­ľo­vou sku­pi­nou sú nad­šen­ci fo­tog­ra­fie. Tie­to hrač­ky to­tiž idú svo­jou vý­ba­vou ďa­lej než bež­né do­vo­len­ko­vé kom­pak­ty, ma­jú lep­šiu op­ti­ku, pos­ky­tu­jú mno­ho ma­nuál­nych pr­vkov ov­lá­da­nia a mož­nosť zá­zna­mu fo­tog­ra­fií do for­má­tu RAW, a te­da aj úpl­nú slo­bo­du v spra­co­va­ní zá­be­rov.

To­to sú mo­de­ly, kto­ré si fo­tog­raf zo­be­rie so se­bou na ak­ciu, kde by je­ho ťaž­ký hlav­ný fo­toa­pa­rát a prís­luš­né ob­jek­tí­vy bo­li prí­ťa­žou, prí­pad­ne by im hro­zi­lo ne­bez­pe­čen­stvo poš­ko­de­nia.

qr_test_fotoaparatov.png

Ni­kon Cool­pix P7800 ver­zus Ca­non Power­Shot G16

Naj­prv po­rov­ná­me dvo­ji­cu ri­va­lov v pok­ra­ču­jú­com dl­hom sú­bo­ji me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi Ni­kon a Ca­non v tom­to seg­men­te: Ni­kon a je­ho Cool­pix P7x00 pro­ti Ca­non Power­Shot Gxx. Sú to roz­me­ro­vo troš­ku ma­sív­nej­šie mo­del, s veľ­mi po­hodl­ný­mi úchop­mi, roz­diel­ne spra­co­va­ný­mi hľa­dá­čik­mi a množ­stvom ov­lá­da­cích pr­vkov.

p7800-zpredu.jpg

A vzhľa­dom na sní­ma­če, kto­ré sú väč­šie, než je štan­dard v bež­ných kom­pak­toch, ma­jú tie­to mo­de­ly vo vý­ba­ve aj ob­jek­tí­vy s prek­va­pi­vo sil­ným prib­lí­že­ním a vy­so­kou sve­tel­nos­ťou. Ani je­den ne­má do­ty­ko­vý dis­plej ani tech­no­ló­giu NFC, sú skôr za­me­ra­né na kla­sic­ké ma­nuál­ne ov­lá­da­nie a fo­tog­ra­fic­ké pr­vky vý­ba­vy. Pre­to v oboch náj­de­te nap­rík­lad za­bu­do­va­ný fil­ter ND, mož­nosť ma­nuál­ne­ho os­tre­nia s rôz­ny­mi ná­po­moc­ný­mi fun­kcia­mi či kru­ho­vý ov­lá­dač na pria­mu úp­ra­vu kom­pen­zá­cie expo­zí­cie. A na­vy­še za ne za­pla­tí­te sko­ro rov­na­kú su­mu. Tak­že kto­rý je lep­ší?

p7800-zozadu.jpg

Ce­na: 500 EUR
Za­po­ži­čal: Ni­kon

Op­ti­ka

Oba mo­de­ly ma­jú veľ­mi dob­ré ob­jek­tí­vy a zvo­liť lep­ší je skôr otáz­kou plá­no­va­né­ho pou­ži­tia. Oh­nis­ko oboch sa za­čí­na na 28 mm, te­da ho­ri­zon­tál­ny uhol roz­hľa­du je zhru­ba 65°. Kom­pak­ty zvyk­nú za­čí­nať od 24 mm, kde je ten­to uhol až 74°, a tak sú lep­šie vy­uži­teľ­né na šir­šie inter­iéro­vé zá­be­ry, kde fo­tog­raf ne­má kam pood­stú­piť, ale­bo na fo­tog­ra­fie prí­ro­dy. Ani pri fo­te­ní s oh­nis­kom 28 mm sme však na prob­lém ne­na­ra­zi­li, vždy sme zmes­ti­li do zá­be­ru všet­ko, čo sme chce­li. Roz­die­ly sa uká­žu pri dl­hom oh­nis­ku, te­da maximál­nom prib­lí­že­ní.

Pri mo­de­li Ca­no­nu je 5-ná­sob­né po oh­nis­ko 140 mm, za­to Ni­kon prib­lí­ži 7,1-krát po oh­nis­ko 200 mm. Po­kiaľ te­da ra­di fo­tog­ra­fu­je­te z di­aľ­ky, lep­šia voľ­ba je Ni­kon, Ca­non má, nao­pak, vý­ho­du vo sve­tel­nos­ti ob­jek­tí­vu. Ni­kon po­nú­ka sve­tel­nosť F2.0 na ši­ro­kom oh­nis­ku a F4.0 na pl­nom prib­lí­že­ní, za­tiaľ čo Ca­non F1.8 až F2.8, tak­že prib­li­žo­va­ním nes­trá­ca­te v zá­be­re toľ­ko svet­la ako pi Ni­ko­ne. Pri ľu­bo­voľ­nej oh­nis­ko­vej vzdia­le­nos­ti umož­ňu­je G16 fo­tiť buď s krat­ším ča­som uzá­vier­ky, ale­bo niž­ším ISO než P7800. Na­vy­še umož­ňu­je vďa­ka väč­šie­mu roz­tvo­re­niu clo­ny zís­kať zá­ber s men­šou hĺbkou os­tros­ti, vďa­ka čo­mu sa ním ľah­šie ro­zos­tru­je po­za­die zá­be­rov. Ak je te­da skôr než zoo­mo­va­nie va­šou do­mé­nou fo­tog­ra­fo­va­nie v sla­bom svet­le, od­po­rú­ča­me viac Ca­non.

Sní­mač

Oba fo­toa­pa­rá­ty sú vy­ba­ve­né sní­mač­mi ty­pu BSI-CMOS s roz­lí­še­ním 12 Mpix, po­me­rom strán 4:3 a veľ­kos­ťou 7,4 × 5,6 mm, kto­rá sa zvyk­ne ozna­čo­vať ako 1/1.7". Ide o väč­ší roz­mer, než náj­de­te v bež­ných kom­pak­toch, kde je štan­dar­dom sní­mač veľ­kos­ti 1/2.3" s roz­mer­mi 6,2 × 4,5 mm. Roz­diel nie je veľ­ký, ale pri hra­nič­ných si­tuáciách to poz­nať. Väč­ší sní­mač s väč­šou op­ti­kou zvlád­ne pri­jí­mať viac svet­la a pos­ky­tu­je men­šiu hĺbku os­tros­ti, ne­ho­vo­riac o pod­stat­ne lep­ších vlas­tnos­tiach v bo­ji so šu­mom. Oba­ja vý­rob­co­via zvo­li­li veľ­mi múd­ro niž­šie roz­lí­še­nie zna­me­na­jú­ce väč­šie pixe­ly, vďa­ka čo­mu ob­ráz­ky vy­ze­ra­jú po­mer­ne dob­re aj na vy­so­kej cit­li­vos­ti ISO. Vy­ššie maximál­ne ISO pod­po­ru­je Ca­non, ale pre oba pla­tí, že od­po­rú­ča­me pou­ží­vať maximál­ne ISO 3200 pri fot­kách ur­če­ných na ar­chi­vá­ciu a tlač, prí­pad­ne ISO 6400 pri fo­tog­ra­fiách, kto­ré bu­de­te uk­la­dať zmen­še­né na so­ciál­ne sie­te. Vy­ššie než pri ISO 3200 už sú fot­ky príl­iš roz­ma­za­né pre boj so šu­mom, kto­rý je ťaž­ké od­strá­niť aj vte­dy, ak fo­tí­te do RAW a ob­ráz­ky vy­hla­dzu­je­te ruč­ne. Z hľa­dis­ka kva­li­ty sa nám pa­ra­doxne pá­či­li viac fo­tog­ra­fie JPG z Ca­no­nu, a to až po ISO 3200, na kto­rom pro­du­ko­val kraj­šie zá­be­ry Ni­kon. Je­ho me­nej sil­né za­hla­dzo­va­nie šu­mu zna­me­ná o troš­ku de­tail­nej­šie fot­ky. Vcel­ku sú však tie­to fo­toa­pa­rá­ty z hľa­dis­ka vý­stup­nej ob­ra­zo­vej kva­li­ty veľ­mi blíz­ko. Oba ma­jú fun­kcie na pres­vet­le­nie tma­vých ob­las­tí fot­ky a roz­ší­re­nie dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu, pri­čom sme na­do­bud­li do­jem, že Ca­non čas­tej­šie tria­fa správ­nu expo­zí­ciu a tie­to fun­kcie mu po­má­ha­jú lep­šie bo­jo­vať s preexpo­no­va­ním ob­lo­hy. Nao­pak, Ni­kon ove­ľa čas­tej­šie tra­fí správ­ne vy­vá­že­nie bie­lej, tak­že sme sa me­nej čas­to trá­pi­li otáz­kou, či rad­šej neuk­la­dať zá­ber do RAW, aby sa dal za­chrá­niť vy­vá­že­ním bie­lej v postpro­duc­kii. JPG bo­li jed­no­du­cho v po­riad­ku aj pri veľ­mi kom­pli­ko­va­nom os­vet­le­ní (mu­sí­me však do­dať, že z tej­to strán­ky sa aj Ca­non vý­raz­ne zlep­šil op­ro­ti pre­doš­lým ge­ne­rá­ciám).

Te­lo

Ťaž­ší a ma­sív­nej­ší Ni­kon P7800 po­chá­dza zo sé­rie fo­toa­pa­rá­tov, kto­ré sa do­te­raz zvyk­li pý­šiť op­tic­kým hľa­dá­či­kom. Po­tom však pri­šiel mo­del P7700, kto­rý sta­vil na úpl­ne vy­klá­pa­ciu ob­ra­zov­ku (k dis­po­zí­cii je len za 360 eur - dob­rá kú­pa, ak ne­pot­re­bu­je­te hľa­dá­čik). P7800 by sa dal naz­vať men­ším up­da­tom svoj­ho pred­chod­cu, obo­ha­te­ným o je­ho stra­te­ný pr­vok, len v troš­ku net­ra­dič­nom elek­tro­nic­kom vy­ho­to­ve­ní.

g16-zpredu.jpg

Op­ro­ti to­mu sto­jí Ca­non spo­lie­ha­jú­ci sa na tra­dič­ný op­tic­ký hľa­dá­čik s fun­kcio­na­li­tou prib­li­žo­va­nia zá­be­ru, keď zoo­mu­je­te. Vý­ho­dy elek­tro­nic­ké­ho vy­ho­to­ve­nia Ni­ko­nu sú zrej­mé - pri sní­ma­ní cez hľa­dá­čik vie­te, ako bu­de vy­ze­rať vý­sled­ný zá­ber, vďa­ka ži­vé­mu náh­ľa­du, mô­že­te si tu ta­kis­to pre­zrieť ho­to­vé sním­ky, na­vy­še hľa­dá­čik pok­rý­va ce­lú scé­nu (za­tiaľ čo op­tic­ký hľa­dá­čik Ca­no­nu len 80 %). Len­že v tom­to kon­krét­nom vy­ho­to­ve­ní nás elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik veľ­mi ne­nad­chol. Ok­rem ma­lič­kej veľ­kos­ti a roz­lí­še­nia má aj po­mer­ne nep­res­ved­či­vé far­by s chlad­ným po­da­ním zá­be­ru. Všet­ko vy­nah­rá­dza pl­ne po­lo­ho­va­teľ­ný dis­plej s veľ­mi dob­rým roz­lí­še­ním 921-ti­síc bo­dov aj zob­ra­ze­ním a s kon­tras­tom o chĺpok lep­ším, než má Ca­non (inak rov­na­ké roz­lí­še­nie aj veľ­kosť 3 pal­ce). Te­lá oboch mo­de­lov sú pok­ry­té ov­lá­da­cí­mi pr­vka­mi, na mo­de­li Ni­ko­nu si mož­no nas­ta­viť dve tla­čid­lá Fn a ich kom­bi­ná­cie s krúž­ka­mi, kto­rých má viac. Na Ca­no­ne sú za­se tla­čid­lá sub­jek­tív­ne o troš­ku lep­šie roz­lo­že­né aj me­cha­nic­ky vy­ho­to­ve­né. A eš­te jed­na dô­le­ži­tá drob­nosť - Ca­non ne­pot­re­bu­je sa­mos­tat­nú kryt­ku na ob­jek­tív, čo šet­rí čas pri spúš­ťa­ní a vy­pí­na­ní.

g16-zozadu.jpg

Ce­na: 530 EUR
Za­po­ži­čal: Ca­non

Fo­tog­ra­fic­ké a iné fun­kcie

Vlas­tnos­ti z tej­to čas­ti po­rov­na­nia roz­hod­nú u mno­hých zá­ujem­cov o tom, kto­rý z mo­de­lov bu­de ich osob­ným ví­ťa­zom. Za­čni­me nap­rík­lad po­rov­na­ním fun­kcie na nas­ta­ve­nie auto­ma­tic­kej voľ­by cit­li­vos­ti ISO. Pre mno­hých fo­tog­ra­fov je dô­le­ži­té mať mož­nosť pod­rob­ne si nas­ta­viť, ako bu­de fo­toa­pa­rát vo­liť ISO, aby ho ne­mu­se­li neus­tá­le sle­do­vať a nas­ta­vo­vať. Nie vždy sa pred­sa dá fo­tiť v si­tuá­cii s ne­men­ným svet­lom. Z oboch mo­de­lov sme z tej­to strán­ky ma­li zmie­ša­né po­ci­ty, ani je­den ne­po­nú­kol úpl­ne prep­ra­co­va­né sprá­va­nie auto ISO. Ni­kon nap­rík­lad umož­ňu­je zvo­liť, akú rých­losť uzá­vier­ky má dodr­žia­vať, je to však len jed­na hod­no­ta pre všet­ky oh­nis­ko­vé vzdia­le­nos­ti a na­vy­še je maximál­ne ISO nas­ta­ve­né pev­ne (plus po­nú­ka špe­ciál­ne re­ži­my na dodr­žia­va­nie níz­kych ISO). Ca­non za­se umož­ní zvo­liť maximum, ale nie od­vo­diť ISO od sprá­va­nia uzá­vier­ky, mies­to to­ho len zvo­liť jed­no z troch slov­ne opí­sa­ných nas­ta­ve­ní ur­ču­jú­cich, či má skôr vo­liť níz­ke, stred­né ale­bo vy­so­ké ISO.

Ca­non po­nú­ka o nie­čo lep­šie mož­nos­ti ma­nuál­ne­ho os­tre­nia vrá­ta­ne asis­ten­cie „fo­cus pea­king", no ten­to spô­sob os­tre­nia sa pri ňom zrej­me ne­bu­de čas­to vy­uží­vať. V bež­nom auto­ma­tic­kom os­tre­ní sú oba apa­rá­ty prí­jem­ne rých­le, Ca­non o chĺpok rých­lej­ší v sla­bom svet­le. Z hľa­dis­ka špe­ciál­nych sní­ma­cích re­ži­mov je to sko­ro re­mí­za, oba ma­jú HDR aj noč­né zá­be­ry z ru­ky, no len Ni­kon po­nú­ka auto­ma­tic­ky zo­ší­va­né pa­no­rá­my (180° a 360°). Ca­non má maximál­ne 15-se­kun­do­vú uzá­vier­ku, Ni­kon ve­die s mož­nos­ťou mi­nú­to­vej expo­zí­cie. Nao­pak, Ca­non jas­ne do­mi­nu­je v ko­nek­ti­vi­te Wi-Fi, za­bu­do­va­nej pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te, nie­len cez EyeFi ako v Ni­ko­ne. Ca­non G16 tak mô­že­te ov­lá­dať pria­mo z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia ale­bo si bez­drô­to­vo zá­lo­ho­vať fo­tog­ra­fie. Oba mo­de­ly po­nú­ka­jú mož­nosť vi­deo­záz­na­mu v kva­li­te full HD so ste­reo­fón­nym zvu­kom a mož­nos­ťou zoo­mo­va­nia aj prie­bež­né­ho preos­tro­va­nia po­čas zá­zna­mu, no Ca­non ve­die v maximál­nom FPS 60 (Ni­kon len 30).

Ver­dikt PC RE­VUE

Zvo­liť ví­ťa­za si už mu­sí kaž­dý pod­ľa vlas­tných po­trieb, pre­to­že oba mo­de­ly exce­lu­jú v iných si­tuáciách. Oba si zá­ro­veň za­slú­žia poch­va­lu za veľ­mi dob­ré vý­stup­né fo­tog­ra­fie aj v ná­roč­ných sve­tel­ných pod­mien­kach. Otáz­kou však je, ako veľ­mi sa vy­pla­tia kom­pak­ty, kto­rých ce­na sa pre­hup­la cez naj­lac­nej­šie mirrorless mo­de­ly, pre kto­ré pla­tí, že ma­jú väč­ší sní­mač (čo je ove­ľa dô­le­ži­tej­ší pa­ra­me­ter než po­čet me­ga­pixelov). Ak vám te­da ide čis­to o kva­li­tu vý­stup­nej fo­tog­ra­fie, sú na tr­hu aj lep­šie mož­nos­ti v po­dob­nej ce­ne, či už spo­mí­na­né mirrorless, ale­bo kom­pak­ty s naj­väč­ším sní­ma­čom So­ny RX100.

Len­že u po­rov­ná­va­ných ri­va­lov ide hlav­ne o zá­ži­tok, o po­cit z fo­te­nia, z ma­nuál­ne­ho ov­lá­da­nia pri za­cho­va­nej kom­pak­tnos­ti. Ke­by ste chce­li mirrorless s po­dob­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi, mu­se­li by ste po­riad­ne prip­la­tiť. Ke­by ste na­vy­še chce­li, aby mirrorless fo­toa­pa­rát do­sia­hol ta­ké pa­ra­met­re ob­jek­tí­vu ako tie­to dva mo­de­ly, ta­kis­to by ste mu­se­li prip­lá­cať za drah­šie sklo než to, čo dos­ta­ne­te pri­ba­le­né v súp­ra­ve. Na zá­ver te­da zhr­nie­me, že z hľa­dis­ka ra­dos­ti pri fo­te­ní sa nám zdal lep­ší Ni­kon P7800 vďa­ka vý­klop­nej ob­ra­zov­ke a via­ce­rým ma­nuál­nym pr­vkom. Ca­non G16 je za­se tech­no­lo­gic­ky do­ko­na­lej­ší a kom­pak­tnej­ší, sviž­nej­ší, na­vy­še má prí­jem­nej­šie aj po­cho­pi­teľ­nej­šie ov­lá­da­nie. Veľ­mi ťaž­ké je me­dzi ni­mi vy­be­rať... :-)

Ca­non Power­Shot S120

Vy­skú­ša­li sme si aj pred­pro­duk­čnú vzor­ku mo­de­lu Ca­non Power­Shot S120, nás­tup­cu na­šej ob­ľú­be­nej sé­rie, kto­rá kom­bi­nu­je rov­na­ké vnú­tor­nos­ti ako sé­ria G, len v pod­stat­ne kom­pak­tnej­šom te­le. S120 mô­že­te nao­zaj no­siť so se­bou vša­de, po­koj­ne aj vo vrec­ku tes­ných no­ha­víc. Nie je hrub­ší ako bež­né ma­lič­ké kom­pak­ty. Uk­rý­va však ob­jek­tív so sve­tel­nos­ťou F1.8 v naj­šir­šom oh­nis­ku a rov­na­ký sní­mač aj pro­ce­sor ako G16. Da­ňou za kom­pak­tnosť je, sa­moz­rej­me, sve­tel­nosť po pl­nom 5-ná­sob­nom prib­lí­že­ní, kto­rá kles­ne až na F5.7. Čo sa tý­ka fo­tog­ra­fic­kých re­ži­mov, fun­kcio­na­li­ty, zá­zna­mu RAW, ko­nek­ti­vi­ty Wi-Fi, sko­ro zo všet­kých hľa­dísk má rov­na­kú vý­ba­vu ako G16. Od­li­šu­je sa len, sa­moz­rej­me, poč­tom ov­lá­da­cích pr­vkov, kto­rých nep­rí­tom­nosť nah­rá­dza do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou. Rých­le­mu os­tria­ce­mu sys­té­mu tak mô­že­te uká­zať, kam v zá­be­re má os­triť (ak v zá­be­re nie je auto­ma­tic­ky roz­poz­na­ná tvár), čím od­pa­dá jed­na veľ­ká sta­rosť kaž­dé­ho fo­tog­ra­fa.

s120-zpredu.jpg

Sí­ce sme tes­to­va­li len pred­fi­nál­ny pro­dukt, no už v tom­to sta­ve sa nám veľ­mi poz­dá­val, chy­by vo fir­mvé­ri sme sko­ro ne­vi­de­li a z hľa­dis­ka fo­tiek bol bez­chyb­ný. Fo­tog­ra­fie ma­li správ­nu expo­zí­ciu a vcel­ku mô­že­me ich vý­stup­nú kva­li­tu ohod­no­tiť rov­na­ko ako pri G16. Po­dob­ne vy­ze­rá aj vi­deo­záz­nam s rov­na­ký­mi mož­nos­ťa­mi a jed­nou vý­ho­dou na­vy­še - mô­že­te pr­stom uká­zať, kam má kom­pakt preos­tro­vať. Na tr­hu sú aj mo­de­ly s väč­ší­mi sní­mač­mi (nap­rík­lad Fu­ji­film X20) ale­bo s väč­ším zoo­mom (kom­pak­tné ultra­zoo­my), ale Power­Shot S120 tria­fa vý­bor­nú kom­bi­ná­ciu kom­pak­tnos­ti a sní­ma­ča s veľ­mi kva­lit­ným vý­stu­pom v ce­lom roz­sa­hu ISO až po stá­le dob­ré 3200. Vy­ššie pla­tí to, čo pri os­tat­ných mo­de­loch v tom­to člán­ku.

s120-zozadu.jpg

Ca­non Power­Shot S120 mož­no nie je pre ma­ji­te­ľov mo­de­lu S110, op­ro­ti kto­ré­mu pri­ná­ša me­nej no­vi­niek, no po­kiaľ hľa­dá­te veľ­mi pre­nos­ný kom­pakt a chce­te mať svo­je fo­tog­ra­fic­ké mož­nos­ti ot­vo­re­né, lep­šie­ho mo­de­lu na tr­hu niet. Ak­tuál­ni kon­ku­ren­ti sú buď väč­ší, ale­bo ma­jú o nie­čo hor­ší ob­ra­zo­vý vý­stup.

Ce­na: 440 EUR
Za­po­ži­čal: Ca­non

Zdroj: PCR 11/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter