Jesenné fotonovinky

Tes­tu­je­me pre vás naj­ho­rú­cej­šie no­vin­ky: vy­so­ko­vý­kon­ný a skve­le vy­ba­ve­ný bez­zr­kad­lo­vý fo­toa­pa­rát od Pa­na­so­ni­cu a vstup­ný mo­del do sve­ta mirrorless od Sam­sun­gu.

qr_test_fotoaparatov.png

Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-GX7

Naj­lep­šie mo­de­ly Olym­pu­su, So­ny či Fu­ji­fil­mu prá­ve dos­ta­li mi­mo­riad­ne sil­nú kon­ku­ren­ciu. No­vin­ka od Pa­na­so­ni­cu je útok na srd­cia tých naj­nad­še­nej­ších fo­tog­ra­fov, kto­rí sa roz­hod­li pre pre­chod na men­šie bez­zr­kad­lo­vé sys­té­my Mic­ro 4/3 a chcú ten naj­schop­nej­ší a naj­lep­šie vy­ba­ve­ný mo­del. So­ny NEX-7, Fu­ji­film X-Pro1 aj Olym­pus OM-D (res­pek­tí­ve je­ho ak­tuál­ny nas­le­dov­ník E-P5) sa mô­žu za­čať váž­ne obá­vať, pre­to­že Pa­na­so­nic uro­bil nie­koľ­ko skve­lých roz­hod­nu­tí.

GX7-zozadu.jpg

GX7 si vás zís­ka na pr­vý poh­ľad, je­ho od­ol­né hor­čí­ko­vé te­lo má efekt­ný di­zajn v ret­roš­tý­le a ob­sa­hu­je mno­ho ma­nuál­nych ov­lá­da­cích pr­vkov. Naj­ná­pad­nej­šia no­vin­ka je však vý­klop­ný hľa­dá­čik. Po­kiaľ sa vám mož­nosť oto­čiť hľa­dá­čik až o 90° na­hor zdá pre­by­toč­ná, zrej­me ste nes­kú­ša­li fo­tiť na prud­kom sl­nku zá­be­ry z niž­ších vý­šok - na ob­ra­zov­ke v ta­kej si­tuá­cii oby­čaj­ne nič ne­vid­no a na poh­ľad do hľa­dá­či­ka by ste si mu­se­li ľah­núť na zem, za­tiaľ čo s GX7 si as­poň troš­ku šet­rí­te ko­le­ná a no­ha­vi­ce. Mi­mo­cho­dom, hľa­dá­čik ob­sa­hu­je jed­nu net­ra­dič­nú tech­no­ló­giu - Field Sequen­tial LCD. Op­ro­ti OLED u niek­to­rých kon­ku­ren­tov sí­ce ne­vie vy­ča­riť ta­ký vy­so­ký kon­trast, no vďa­ka to­mu, že jed­not­li­vé far­by zob­ra­zu­jú pos­tup­ne všet­ky pixe­ly, do­sa­hu­je vy­ššie roz­lí­še­nie aj svie­ti­vosť pri niž­šej spot­re­be. Ne­vý­hod­né je, že ob­čas mož­no na­ďa­biť na fa­reb­né le­mo­va­nie kon­tras­tných ob­jek­tov, no my sme to po­čas tes­to­va­nia ne­za­ži­li. Vcel­ku je ten­to hľa­dá­čik veľ­mi prí­jem­ná skú­se­nosť.

GX7.jpg

Prí­jem­ne sa pou­ží­va aj ob­ra­zov­ka so štan­dar­dnou uh­lo­prieč­kou 3 pal­ce a s roz­lí­še­ním 1,04 mi­lió­na bo­dov. Je čias­toč­ne vý­klop­ná - o 90° ho­re a prib­liž­ne 60° sme­rom do­le. Sa­moz­rej­mé je do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, nie veľ­mi úžas­né na ov­lá­da­nie me­nu, ale skve­lé na rých­lu voľ­bu, kam v scé­ne chce­te za­os­triť. Ten­to­raz si do­kon­ca ok­rem bo­du os­tre­nia (AF point) mô­že­te vo­liť aj AE point, te­da bod, pod­ľa kto­ré­ho vy­hod­no­tí fo­toa­pa­rát auto­ma­tic­ky expo­zí­ciu. Uži­toč­né je to vte­dy, keď os­trí­te na svet­lú plo­chu, ale nech­ce­te, aby jej oko­lie príl­iš stmav­lo. Tá­to fun­kcia je dos­tup­ná cez jed­no z vir­tuál­nych fun­kčných tla­či­diel, kto­ré sú ro­zo­sia­te v ne­vyu­ži­tých tma­vých ok­ra­joch na ob­ra­zov­ke (vid­no ich, sa­moz­rej­me, len vte­dy, ak fo­tí­te v pl­nom roz­lí­še­ní sní­ma­ča, a te­da po­me­re strán 4:3, za­tiaľ čo ob­ra­zov­ka je kla­sic­ky ši­ro­kouh­lá). Chvá­li­me, že aj pri pou­ži­tí cez hľa­dá­čik sní­ma ob­ra­zov­ka do­ty­ky ďa­lej a mô­že­te tak stá­le po­hodl­ne vo­liť bod os­tre­nia.

Mno­ho fun­kčných tla­či­diel náj­de­te aj na te­le, ich sprá­va­nie aj reak­cie na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie v rôz­nych si­tuáciách je úpl­ne nas­ta­vi­teľ­né, pris­pô­so­biť si mô­že­te aj fun­kcio­na­li­tu dvoch ov­lá­da­cích pr­sten­cov (z čo­ho je­den je kli­ka­teľ­ný). Po­te­ší aj rých­ly otoč­ný pre­pí­nač na voľ­bu me­dzi ma­nuál­nym a auto­ma­tic­kým os­tre­ním. Pri ma­nuál­nom vám fo­toa­pa­rát po­núk­ne na po­moc prib­lí­že­nie zá­be­ru aj fo­cus pea­king, te­da roz­sve­co­va­nie pixelov na za­os­tre­ných plo­chách zá­be­ru (nas­ta­vi­teľ­né na tri rôz­ne sil­né úrov­ne).

Po­kiaľ sa spo­ľah­ne­te na auto­ma­ti­ku, prip­rav­te sa na pe­kel­ne rých­le os­tre­nie, aj keď je to len me­tó­dou de­tek­cie kon­tras­tných hrán. Sys­tém ko­mu­ni­ku­je me­dzi fo­toa­pa­rá­tom a ob­jek­tí­vom až 240-krát za se­kun­du a neus­tá­le doos­tru­je, os­tre­nie je tak vi­di­teľ­ne rých­lej­šie než pri mno­hých spo­mí­na­ných kon­ku­ren­toch (ob­dob­ne rých­le sú v rám­ci ka­te­gó­rie mirrorless len mo­de­ly Olym­pu­su). Maximál­na rých­losť fo­tog­ra­fo­va­nia je 9 sní­mok za se­kun­du, prí­pad­ne 4,2 sním­ky s prie­bež­ným doos­tro­va­ním. GX7 prek­va­pi­vo dob­re za­os­tru­je aj pri veľ­mi sla­bom svet­le, a po­kiaľ ste fa­nú­šik­mi noč­nej fo­tog­ra­fie, nadchne vás mož­nosť fo­tiť s neob­me­dze­ným ča­som uzá­vier­ky. Nao­pak, pri sil­nom svet­le prí­de vhod naj­rý­chlej­šia uzá­vier­ka 1/8000 se­kun­dy a syn­chro­ni­zá­cia s bles­kom až do ča­su 1/320 se­kun­dy.

Zá­be­rom v nev­hod­nom svet­le po­má­ha aj sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu pria­mo v te­le, to­to os­tat­né mo­de­ly Pa­na­so­nic ne­ma­jú, spo­lie­ha­jú sa to­tiž na spo­lup­rá­cu s ob­jek­tív­mi Pa­na­so­nic a ich skve­lou op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou. Na GX7 už te­da mô­že­te po­koj­ne pou­ží­vať ob­jek­tí­vy Olym­pus či iné star­šie mo­de­ly kom­pa­ti­bil­né so sys­té­mom M43 a nep­rí­de­te o sta­bi­li­zo­va­ný ob­raz. Ide však len o sta­bi­li­zá­ciu v dvoch osiach, nie ta­ký moc­ný sys­tém ako pri Olym­pus E-P5 či OM-D, kto­ré vy­uží­va­jú 5-oso­vé sta­bi­li­zo­va­nie. Maximál­na cit­li­vosť no­vé­ho 16 Mpix sní­ma­ča sa špl­há do ISO 25 600, pri kto­rom sú, sa­moz­rej­me, ob­ráz­ky pl­né šu­mu. Nás však prek­va­pu­je, že re­la­tív­ne dob­re a pou­ži­teľ­ne vy­ze­ra­jú fot­ky pri ISO 6400, do­kon­ca mož­no o chĺpok lep­šie než to, čo pri tom­to ISO pro­du­ku­jú spo­mí­na­né mo­de­ly znač­ky Olym­pus. Pri men­šej tla­či či webo­vom pou­ži­tí roz­die­ly ne­poz­nať.

GX7 po­nú­ka aj za­ují­ma­vý ti­chý re­žim, pri kto­rom vy­uží­va len elek­tro­nic­kú uzá­vier­ku a vy­pne blesk, zvu­ky aj po­moc­né os­tria­ce sve­tiel­ko. Ob­me­dze­ním je roz­sah ISO od 200 do 3200. Ob­me­dzenia má aj fil­mo­vý re­žim, pri nak­rú­ca­ní to­tiž sí­ce mô­že­te vo­liť vy­so­kú kva­li­tu (full HD s 50 FPS a dá­to­vým to­kom 28 Mb/s) a ma­nuál­ne up­ra­vo­vať expo­zí­ciu, chý­ba však mož­nosť pri­po­jiť exter­ný mik­ro­fón. Pri nak­rú­ca­ní na­vy­še ne­vyu­ží­va svo­ju sta­bi­li­zá­ciu či­pu v te­le. Vý­hra­dy má­me eš­te k pá­ro­va­niu GX7 s mo­bi­lom ale­bo tab­le­tom po­mo­cou Wi-Fi a NFC. Niek­to­rí kon­ku­ren­ti po­nú­ka­jú lep­šie do­tiah­nu­tú fun­kcio­na­li­tu s pria­mo­čia­rej­ším pá­ro­va­ním, na­vy­še mo­bil­ná ap­li­ká­cia na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu je za­tiaľ pl­ná drob­ných chýb (pla­tí pre an­droi­do­vú ver­ziu).

Fi­nál­nu ce­nu pre náš trh pred­pok­la­dá­me tes­ne pod 1000 eura­mi za te­lo (1100 eur s ob­jek­tí­vom 14-42 mm), bu­de te­da na po­dob­nej úrov­ni ako naj­bliž­ší kon­ku­rent Olym­pus E-P5. Pa­na­so­nic má vý­ho­du v im­ple­men­to­va­nom hľa­dá­či­ku, za­tiaľ čo k Olym­pu­su ho tre­ba dra­ho do­ku­po­vať, tak­že GX7 sa vy­pla­tí o nie­čo viac. Hod­no­tou je blíz­ko aj mo­del Fu­ji­film X-E1, kto­rý pos­ky­tu­je pod­stat­ne vy­ššiu ob­ra­zo­vú kva­li­tu sní­mok, no je po­mal­ší a ne­po­nú­ka bez­drô­to­vú ko­mu­ni­ká­ciu ani do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie. A nes­mie­me vy­ne­chať ani So­ny NEX-7, ta­kis­to exce­lent­ný mo­del s po­dob­nou vý­ba­vou a schop­nos­ťa­mi, len troš­ku po­mal­ší, me­nej er­go­no­mic­ký, za­to s pod­stat­ne väč­ším sní­ma­čom aj roz­lí­še­ním. Vy­be­raj­te pod­ľa to­ho, kto­ré z me­no­va­ných pa­ra­met­rov sú pre vás kľú­čo­vé, všet­ky tie­to mo­de­ly sú vý­bor­né.

Za­po­ži­čal: Pa­na­so­nic
Ce­na: cca 1000 EUR za te­lo

Sam­sung NX2000

A pre­sú­va­me sa do ce­no­vo eš­te dos­tup­nej­ších vôd. Sam­sung svo­ju po­nu­ku mirrorless fo­toa­pa­rá­tov pos­tup­ne ob­no­vu­je, pri­čom hlav­ný dô­vod na vý­me­nu je no­vý sní­mač. Ten sí­ce po­nú­ka nez­me­ne­né roz­lí­še­nie 20 Mpix, no za­to pod­stat­ne vy­ššiu vý­stup­nú kva­li­tu, či už z hľa­dis­ka fa­rieb, ale­bo šu­mu na vy­so­kých cit­li­vos­tiach. Čo sme uvied­li o iných mo­de­loch Sam­sun­gu dru­hej ge­ne­rá­cie, pla­tí aj tu - vý­bor­ný vý­kon až po ISO 3200 (maximum pre auto ISO), na tlač stá­le pou­ži­teľ­ná aj ISO 6400.

nx2000.jpg

Keď­že ide o vstup­ný mo­del, chý­ba nie­koľ­ko fun­kcií. Tá naj­pod­stat­nej­šia je ob­ra­zo­vá sta­bi­li­zá­cia, te­da ak si kú­pi­te zá­klad­né ba­le­nie s ob­jek­tí­vom 20-50 mm. Kom­pro­mi­som je aj jed­no­duch­šie plas­to­vé te­lo a za­me­ra­nie na pou­ží­va­te­ľa orien­to­va­né­ho na jed­no­duch­ší spô­sob fo­te­nia. Nie­že­by ov­lá­da­nie NX2000 ne­bo­lo prí­jem­né, prob­lém je len mi­ni­mum tla­či­diel - tri, z to­ho jed­no na nak­rú­ca­nie vi­dea. A k to­mu jed­no kli­ka­teľ­né ko­lies­ko na hor­nej stra­ne a kla­sic­ký pr­ste­nec i-Fun­ction na ob­jek­tí­ve. Inak po­ve­da­né, väč­ši­nu ov­lá­da­nia bu­de­te rie­šiť cez do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku, čo ur­či­te dob­re sad­ne za­čia­toč­ní­kom, zvyk­nu­tým skôr na pou­ži­tie smar­tfó­nu.

nx2000-zozadu.jpg

Ob­ra­zov­ka je však na to­to pou­ži­tie pris­pô­so­be­ná skve­le. Má luxus­nú uh­lo­prieč­ku 3,7 pal­ca, roz­lí­še­nie s viac ako mi­lió­nom pixelov a veľ­mi pres­né sní­ma­nie do­ty­kov. Vďa­ka veľ­kej plo­che je tria­fa­nie ikon jed­no­du­ché a veľ­mi po­hodl­ne sa pra­cu­je s vy­ho­to­ve­ný­mi fot­ka­mi, kto­ré mô­že­te rôz­ne up­ra­vo­vať, nap­rík­lad op­ra­viť čer­ve­né oči, ore­zať, zmen­šiť, re­tu­šo­vať tvár či ap­li­ko­vať filtre. Do­ty­ko­vé fo­te­nie je jed­no­du­ché a rých­le, pod­ľa pot­re­by na­vy­še mož­no se­pa­ro­vať za­os­tro­va­nie od expo­no­va­nia, ale už nie vo­liť bod, pod­ľa kto­ré­ho chce­te expo­no­vať, ako na GX7.

NX2000 op­ro­ti svoj­mu pred­chod­co­vi zrý­chlil na všet­kých fron­toch, tak­že už ne­mu­sí­te ča­kať pri zá­pi­se RAW, fo­toa­pa­rát je nor­mál­ne pou­ži­teľ­ný ďa­lej. Vý­nim­ku tvo­rí len fo­te­nie rých­lych sek­ven­cií do RAW (8 FPS, maximál­ne 11 JPEG ale­bo 8 RAW v jed­nej dáv­ke), kde si chví­ľu poč­ká­te na napl­ne­nie prog­ress ba­ru. Za­os­tro­va­nie je ta­kis­to po­mer­ne sviž­né, nie tak ako pri naj­rý­chlej­ších mo­de­loch, ale mô­že­te sa naň spo­ľah­núť. Roz­sah rých­los­tí uzá­vier­ky je 1/4000 se­kun­dy po re­žim bulb, te­da ruč­ne vo­le­né ot­vo­re­nie/za­vre­tie s maximál­nou expo­zí­ciou 8 mi­nút.

Poch­va­lu si za­slú­ži spra­co­va­nie re­ži­mu Wi-Fi a spá­ro­va­nie so za­ria­de­nia­mi NFC. Nap­rík­lad po pril­ože­ní mo­bi­lu sa na ňom ot­vo­rí strán­ka ob­cho­du s ap­li­ká­cia­mi, kde si mô­že­te rov­no nain­šta­lo­vať správ­ny prog­ram. Nes­kôr už je pá­ro­va­nie otáz­kou jed­né­ho pril­ože­nia fo­toa­pa­rá­tu k mo­bi­lu a mô­že­te buď po­sie­lať fo­tog­ra­fie na mo­bil/tab­let, ale­bo z tých­to za­ria­de­ní pria­mo ov­lá­dať fo­toa­pa­rát. To však len v re­ži­me auto a bez mož­nos­ti me­niť väč­ši­nu nas­ta­ve­ní. Ok­rem to­ho mô­že­te pria­mo z fo­toa­pa­rá­tu po­sie­lať sú­bo­ry na Fa­ce­book, Pi­ca­su, Pho­to­buc­ket, YouTu­be, Mic­ro­soft SkyD­ri­ve či Sam­sung AllSha­re. Ale­bo na zob­ra­zo­va­cie za­ria­de­nie pri­po­je­né k váš­mu Wi-Fi rou­te­ru cez TV link.

Vi­deo do­ká­že NX2000 nak­rú­cať do ko­de­kov H.264 ale­bo MPEG-4 s maximál­ny­mi roz­lí­še­nia­mi full HD pri 30 FPS ale­bo viac­ki­no­vým nas­ta­ve­ním 1920 × 810 a 24 FPS. Nak­rú­ca­nie od­po­rú­ča­me len v kom­bi­ná­cii s ob­jek­tí­vom s op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou, nie s pri­ba­le­ným 20-50 mm. Chvá­li­me mož­nosť doos­tro­vať na po­žia­da­nie po­lo­vič­ným stla­če­ním spúš­te. Vcel­ku te­da ide o veľ­mi sluš­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý sa sna­ží náj­sť zá­kaz­ní­kov spo­me­dzi smar­tfó­no­vých fo­tog­ra­fov, kto­rí by ra­di preš­li na vy­ššiu ob­ra­zo­vú kva­li­tu. A tú aj dos­ta­nú. Ško­da nut­nos­ti pou­žiť kar­ty Mic­ro SD a rie­še­nia bles­ku, kto­rý je od­ní­ma­teľ­nou nad­stav­bou (je prí­tom­ný v ba­le­ní) a po in­šta­lá­cii dosť zväč­ší inak prí­jem­ne kom­pakt­ný Sam­sung NX2000. Vý­hod­né je, že aj ten­to mo­del sa bu­de u nás v ak­cii pre­dá­vať spo­lu s tab­le­tom Sam­sung P3110.

Za­po­ži­čal: Sam­sung
Ce­na: 570 EUR vrá­ta­ne ob­jek­tí­vu 20-50 mm

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter