ASUS O!Play Mini Plus

Do tej­to ka­te­gó­rie mô­že­me za­ra­diť aj za­ria­de­nie ASUS O!Play Mi­ni Plus, kto­ré je tak­mer to­tož­né s pred­chá­dza­jú­cim mo­de­lom Mi­ni. Ver­zia Mi­ni Plus však roz­ši­ru­je mož­nos­ti svoj­ho pred­chod­cu o pri­po­je­nie do inter­ne­tu, a to po­mo­cou in­teg­ro­va­né­ho adap­té­ra Wi-Fi ale­bo kla­sic­ky vy­uži­tím káb­la LAN. Pod­po­ra pri­po­je­nia za­ria­de­nia do sie­te a do inter­ne­tu znač­ne obo­ha­cu­je je­ho mož­nos­ti z hľa­dis­ka preh­rá­va­nia. Pou­ží­va­teľ už to­tiž nie je ob­me­dze­ný iba na za­ria­de­nia USB, ale má k dis­po­zí­cii aj ďal­šie zdro­je. Mul­ti­me­diál­ne sú­bo­ry tak mô­že­te preh­rá­vať a strea­mo­vať zo svoj­ho PC a ne­chý­ba ani pod­po­ra pro­to­ko­lu UPnP. Ma­ji­te­lia za­ria­de­ní s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid mô­žu preh­rá­vať mul­ti­mé­diá z te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu po­mo­cou ap­li­ká­cie O!Me­diaS­ha­re, kto­rá je za­dar­mo dos­tup­ná v An­droid Mar­ke­te.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter