Panasonic DMC-FZ 150

No­vin­ka od Pa­na­so­ni­cu zrej­me naj­viac za­uj­me pok­ro­či­lej­ších ama­té­rov svo­jou mož­nos­ťou uk­la­dať do RAW for­má­tu nes­pra­co­va­né ob­ráz­ky, kto­ré po­tom mô­že­te zba­viť šu­mu, doos­triť a vy­vá­žiť im bie­lu pod­ľa se­ba, sof­tvé­rom od Pa­na­so­ni­cu ale­bo od Ado­be. Zá­ro­veň je to však stá­le skve­lý fo­toa­pa­rát pre za­čia­toč­ní­ka, kto­rý sa chce naj­prv učiť s po­da­re­nou auto­ma­ti­kou a až ča­som prejsť na po­ku­sy s ma­nuál­nym re­ži­mom a vlas­tným spra­co­va­ním fo­tiek. Je­ho ob­jek­tív Lei­ca sí­ce netr­há re­kor­dy v prib­lí­že­ní, no v rám­ci svoj­ho roz­sa­hu po­dá­va vy­ni­ka­jú­ce vý­ko­ny a je z tes­to­va­ných ultra­zoo­mov naj­svet­lej­ší. Po­ci­to­vo by sme mu pri­sú­di­li aj naj­lep­šiu op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu. Je­ho pro­ce­sor zvlá­da veľ­mi vy­so­ké rých­los­ti sní­ma­nia, pri zá­zna­me čis­to do JPEG do­kon­ca až 12 fps v pl­nom roz­lí­še­ní. Veľ­mi dob­rý je vi­deo­výs­tup, kto­rý uk­la­dá do vy­so­kok­va­lit­né­ho štan­dar­du AVCHD Prog­res­si­ve vi­deo v 1080p60 s bit­ra­te 28 Mb/s. Sa­moz­rej­me, ne­mô­že chý­bať mo­der­ná fun­kcia 3D ob­ráz­kov, kto­ré na roz­diel od kon­ku­ren­cie sní­ma­jú­cej dva ob­ráz­ky zos­ní­ma z rôz­nych po­lôh auto­ma­tic­ky 20 ob­ráz­kov, z tých nás­led­ne vy­be­rie dva naj­vhod­nej­šie na kom­po­no­va­nie do 3D. FZ 150 mož­no má sní­mač s men­ším roz­lí­še­ním než je­ho pred­chod­ca, no pro­du­ku­je lep­šie sním­ky s niž­šou mie­rou šu­mu. Zo strán­ky ob­ra­zo­vej kva­li­ty ide o je­den z naj­lep­ších ultra­zoo­mov pre­dov­šet­kým v dob­rom svet­le, kde sa uká­žu vý­ho­dy je­ho ob­jek­tí­vu. Na kon­ku­ren­tov strá­ca len po zot­me­ní. Ak te­da fo­tí­te po­hyb­li­vé sub­jek­ty bez bles­ku, poh­ľa­daj­te in­de, inak ide o vy­ni­ka­jú­ci prís­troj.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter