SONY DSC-HX100V

Fir­ma So­ny do tes­tu do­da­la mo­del na­bi­tý fun­kcia­mi až na pras­knu­tie. HX100 to­tiž pou­ží­va jej naj­nov­ší pod­svie­te­ný sní­mač Exmor R CMOS s vy­so­kým roz­lí­še­ním 16 Mpix, kto­rý umož­ňu­je za­zna­me­ná­vať fot­ky rých­los­ťou 10 fps, ale­bo to­čiť full HD 24 Mb/s vi­deo rých­los­ťou 60 fps, to všet­ko pri po­mer­ne dob­re zvlád­nu­tom šu­me. Svet­lo na sní­mač za­sie­la sve­tel­ný ob­jek­tív s 30× zoo­mom, veľ­mi dob­rý­mi vlas­tnos­ťa­mi a pa­rád­nym os­tre­ním. Fo­tog­ra­fie po­tom zob­ra­zu­je na po­lo­ho­va­teľ­ný dis­plej s HD roz­lí­še­ním 921-ti­síc bo­dov. Aby to ne­bo­lo má­lo, do­ká­že za­zna­me­ná­vať sú­rad­ni­ce GPS, sve­to­vú stra­nu na­to­če­nia, 3D ob­ráz­ky, ba aj 3D pa­no­rá­my (s pl­ným roz­lí­še­ním sní­ma­ča) len podr­ža­ním spúš­te. Na­vy­še do­ká­že auto­ma­tic­ky vy­rá­bať ob­ráz­ky HDR z troch rých­lo po se­be zos­ní­ma­ných JPEG-ov. Na pa­pie­ri sil­ná vý­ba­va a mô­že­me potvr­diť, že fun­gu­je tak, ako sme ča­ka­li. Len ško­da extrém­ne cit­li­vej spúš­te, čo však moh­la byť chy­ba na­šej vzor­ky. Skve­lý ná­pad je umož­niť kru­hu oko­lo ob­jek­tí­vu pri­ra­diť vo­li­teľ­ne fun­kciu ma­nuál­ne­ho zoo­mo­va­nia ale­bo os­tre­nia. So­ny DSC-HX100V je nie­len pa­pie­ro­vý tech­nic­ký zá­zrak, ale pro­du­ku­je veľ­mi po­da­re­né, os­tré a skve­le expo­no­va­né fo­tog­ra­fie s mi­ni­mom šu­mu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter