Canon PowerShot SX40 HS

Ca­non do tes­tu za­po­ži­čal mo­del, kto­rý sa mô­že poch­vá­liť naj­väč­ším roz­sa­hom zoo­mu v tes­te (nie na tr­hu), prib­li­žu­je oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 840 mm, čo je pri za­rá­ta­ní naj­šir­šie­ho zá­be­ru 24 mm až 35-ná­sob­né op­tic­ké prib­lí­že­nie. To, že sa op­ti­ka nao­zaj po­da­ri­la, do­ka­zu­jú aj na­še po­ku­sy fo­tiť di­vo ži­jú­ce vtá­ky (prek­va­pi­vo os­tré aj po­čas za­mra­če­ných dní) či mak­ro (os­triť do­ká­že dos­lo­va od sk­la ob­jek­tí­vu). Ultra­so­nic­ké os­tre­nie ob­jek­tí­vu je rých­le a pres­né a pla­tí to do­kon­ca aj v mó­de full HD vi­dea. SX40 je je­den z pr­vých mo­de­lov Ca­no­nu s no­vým pro­ce­so­rom DI­GIC 5, kto­rý by mal fo­toa­pa­rá­tom za­bez­pe­čiť vy­so­ko­rý­chlos­tné pa­ra­met­re a no­vé mož­nos­ti spra­co­va­nia ob­ra­zu. V tom­to prí­pa­de sľu­bu­je vý­raz­ne lep­šie spra­co­va­nie šu­mu a mož­nosť vní­mať via­ce­ro ob­las­tí s rôz­nym vy­vá­že­ním bie­lej. Prík­la­dom je blýs­ka­nie v mies­tnos­ti os­vet­le­nej žia­rov­kou - SX40 do­ká­že de­te­go­vať, kto­ré plo­chy v zá­be­re sú os­vet­le­né tep­lým svet­lom žia­rov­ky, a tie vy­vá­ži inak než tvá­re ľu­dí os­vet­le­né bles­kom. Ca­non mu dal do vien­ku aj pl­ne po­lo­ho­va­teľ­ný dis­plej. Sí­ce s men­ší­mi roz­mer­mi a niž­ším roz­lí­še­ním, ale do­há­ňa to prí­tom­nos­ťou pou­ži­teľ­né­ho EVF. Špe­ciál­ne chce­me poch­vá­liť roz­lo­že­nie ov­lá­da­cích pr­vkov, kto­ré je tak­mer do­ko­na­lé, po­dob­ne ako rie­še­nie kry­tu ob­jek­tí­vu, kto­rý neod­pad­ne po za­pnu­tí. Pro­du­ko­va­né fo­tog­ra­fie vy­ka­zu­jú naj­niž­šiu mie­ru šu­mu v má­lo os­vet­le­ných pod­mien­kach, a pre­to dá­va­me oce­ne­nie za naj­vý­kon­nej­ší zoo­mo­va­cí fo­toa­pa­rát.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter