Olympus SP-610UZ

Za­čne­me naj­lac­nej­ším z tes­to­va­ných ultra­zoo­mov, kto­rý sa od os­tat­ných mier­ne lí­ši. Ako je­di­ný ne­má EVF či­že elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik a vcel­ku net­ra­dič­ne pra­cu­je so štyr­mi AA ba­té­ria­mi. Je­di­ný pou­ží­va sní­mač CCD a pra­cu­je so sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu po­mo­cou je­ho po­hy­bu. Je vý­raz­ne ľah­ší, a čo je pod­stat­né, op­ro­ti prie­mer­nej ce­ne kon­ku­ren­tov je viac ako o po­lo­vi­cu lac­nej­ší. Nej­de o naj­vyš­ší mo­del z po­nu­ky Olym­pu­su, tak­že za kon­ku­ren­tmi rep­re­zen­tu­jú­ci­mi špič­ku po­nu­ky ich vý­rob­cov tro­chu za­os­tá­va v kaž­dom as­pek­te - rých­los­ti sní­ma­nia, roz­lí­še­ní vi­dea a dis­ple­ja i v od­ol­nos­ti pro­ti šu­mu vo fo­tog­ra­fiách. Pri je­ho ce­ne sa však väč­ši­na tých­to ne­vý­hod dá od­pus­tiť. Otáz­kou po­tom je, či je vý­stup­ná kva­li­ta fo­tog­ra­fií us­po­ko­ji­vá. Pri tes­to­va­ní sme mys­le­li, že ob­čas zvláš­tna kva­li­ta fo­tiek je spô­so­be­ná slab­ším dis­ple­jom, no na mo­ni­to­re vy­ze­ra­jú po­dob­ne. Prob­lém je zrej­me v pre­vo­de do JPEG, kde apa­rát zvláš­tne pra­cu­je so sa­tu­rá­ciou a tep­lo­tou bie­lej. Mô­že ísť len o otáz­ku vku­su, nám sa zda­lo, že auto­ma­ti­ku je lep­šie obísť a vo­liť si scé­ny pod­ľa se­ba. Tie už pro­du­ko­va­li lep­šiu kva­li­tu. Ne­chý­ba­jú tra­dič­né fun­kcie Olym­pu­su, ako filtre, sle­do­va­nie sub­jek­tov auto­ma­tic­kým os­tre­ním či mož­nosť zá­zna­mu 3D ob­ráz­kov. SP-610UZ má ce­nu ako ma­lý kom­pakt, no lep­šie sa dr­ží, má kva­lit­nej­šiu op­ti­ku a viac prib­li­žu­je.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter