Nikon Coolpix AW100

Ak no­vý apa­rát ku­pu­je­te, pre­to­že ten pre­doš­lý sa vám roz­bil pri neš­ťas­tnom pá­de ale­bo vám zmo­kol a pres­tal fun­go­vať, mož­no pre­mýš­ľa­te aj nad od­ol­ný­mi mo­del­mi. Tie sú sta­va­né tak, aby od­ola­li pá­dom z is­tej vý­šky a aby bo­li pou­ži­teľ­né aj pod vo­dou do is­tej hĺbky. AW100 je od­ol­ný pro­ti pá­dom z vý­šky 1,5 met­ra a vo vo­de by mal pre­žiť do hĺbky 10 m. To­mu zod­po­ve­dá je­ho konštruk­cia s ma­sív­nej­ším a ťaž­ším ko­vo­vým te­lom, veľ­ký­mi boč­ný­mi dvier­ka­mi s izo­lo­va­ným uzá­ve­rom, ale hlav­ne so za­pus­te­ným ob­jek­tí­vom. Ten­to druh konštruk­cie, po­dob­ný ako pri S100, má nie­len spo­mí­na­nú ne­vý­ho­du v niž­šej sve­tel­nos­ti, ale i vo zvý­še­nej cit­li­vos­ti na čis­to­tu mo­ni­to­ra. Ak chce­te ro­biť os­tré fot­ky, jed­no­du­cho ho mu­sí­te neus­tá­le udr­žo­vať do­ko­na­le čis­tý, inak bu­dú šmu­hy veľ­mi jas­ne vi­di­teľ­né vo fot­kách. Z hľa­dis­ka kva­li­ty vý­stu­pu má te­da sťa­že­né pod­mien­ky a poz­nať to na mie­re neos­trých fo­tiek, ale priz­naj­me si, pri ta­kom­to mo­de­li nie je pri­már­na vý­stup­ná kva­li­ta. Pod­stat­né je, že všet­ku je­ho fun­kcio­na­li­tu mô­že­te mať po­ru­ke v sko­ro ľu­bo­voľ­ných pod­mien­kach - na dob­rod­ruž­nej tú­re i na exte­rié­ro­vom kon­cer­te v daž­di. Na­vy­še vám všet­ky fot­ky rov­no mô­že ta­go­vať mo­dul GPS. A teo­re­tic­ky aj na kú­pa­lis­ku v ba­zé­ne, kde mô­že­te rov­no na­to­čiť full HD vi­deo, ako si uží­va­te pod vo­dou. Ško­da len dvoch sla­bých strá­nok - pr­vá z nich je opäť chý­ba­jú­ca na­bí­jač­ka na ba­té­rie, tak­že po­čas na­bí­ja­nia mu­sí byť apa­rát pri­po­je­ný k zá­suv­ke. A po­tom je tu ce­na, za od­ol­nosť si to­tiž tre­ba po­riad­ne prip­la­tiť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter